Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức Bảng Cân Đối Kế Toán Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chuyển Lưu Tiền Tệ Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2013

Cập nhật thông tin chi tiết về Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức Bảng Cân Đối Kế Toán Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chuyển Lưu Tiền Tệ Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2013 mới nhất ngày 21/10/2020 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,168 lượt xem.

H6

Chi Minh

(V/v: Giai trinh chenh I~chIQinhu~n so VO;

kY

trurrc)

Cong ty C6 phan cfip mroc Thu Dire hoat dong trong linh V1,1’Ckinh doanh

mroc sach phuc vu nhu cAu san xufit va tieu dung. Mat hang kinh doanh chlnh la

mroc sach, mot loai hang h6a d?c

biet

chiu S1,1’chi phoi cua Nha mroc trong khau ban

hang voi gia ban diroc qui dinh cu th~ cho tung d6i nrong.

V

oi 10trinh tang gia trong

nam 2013 la 10% so voi gia ban nam 2012 lam cho gia ban binh quan tang them

8,01%, cung voi

viec

phat

trien

khach hang tang san hrong 8,72% so voi cung ky

nam truce lam doanh thu ti~n mroc tang 15,75 ty d6ng (17,53%).

Doanh thu hoat dong tai chinh

(li’ii

ti~n

giri

ngan hang) tang 961

trieu

d6ng do

uoc tinh s6 ti~n lili thu duqc cua nhung hqp d6ng chua dao h~n tinh den 30-9-2013.

Thu nh~p khac tang 445 tri~u d6ng (150,76%) chu y€u la thu ti~n do chenh

l~ch gia bi~u cua cac d6i tUQ’llgsu dVngnu6c.

M?c du doanh thu cac ho~t dong tang so v6i cung ky nhung d6ng thai cac chi

phi ho~t dong cling tang tuang ung. Mot s6 chi phi

Ian

tang nhu : Chi phi sua chua

6ng mvc tang 11,18 ty d6ng, chi phi thay d6ng h6 nu6c djnh ky tang 587 tri~u d6ng,

chi phi bao hi~m nhan thQ 552,6 tri~u d6ng ( nam 2012 chua phat sinh chi phi nay),

chi phi tai chinh tang 435 tri~u d6ng va mot s6 chi phi quan ly khac.

Lqi nhu~n tru6c thu€ th1,1’chi~n : 9.072.695.985 d6ng, tang 2.413.261.188

d6ng (36,24% ) so v6i cung ky nam tru6c.

Lqi nhu~n sau thu€ : d~t 7.195.935.211 d6ng tang 1.875.665.988 d6ng (tuang

.Ten Doanh Nghi~p :

Mil

SO’Thue’:

CONG TY CO PHAN CAP NUOC THU D(1c (TDW)

0304803601

BAO CAO

Lu’V

CHUYEN TIEN Tt

(Theo phirong phap gian tiep)

QUY III- 2013

CHiTIEU

Mil

‘Ihuyet

Lily ke’ ti’i d§u nam

so’ minh

Nam nay

Nam trudc

1

2

3 4

5

I.

r.uu

CHUYEN TIEN

Til

HOA T DONG KINH DOANH

1. L!li nhuan tntoc thue’:

01 19.198.123.459

19.002.593.073

2. Di~u chlnh cho cac khoan:

25.138.741.654

24.387.449.008

– Khilu hao TSCE>

02 26.480.383.093

25.533.934.977

– Cac khoan du phong

03 409.402.180

594.699.082

– La

i,

!6 til’heat d(lng d~u nr

05

(4.566.030.150)

(4.280.025.949)

– Chi phi

lai

yay

06 2.814.986.531

2.538.840.898

3. L!li nhuan to hoat dQng kinh doanh tntoc thay d6’i vO’nhtu dQng

08 44.336.865.113

43.390.042.081

– Tang, giarn cac khoan phai thu

09

(2.576.269.999)

(6.636.364.327)

– Tang, giarn hang tBn kho

10

4.318.485.543

(203.319.029)

– Tang, giarn cac khoan pha

i

tra (khOng ki !iii yay phai tra, thue’ thu nhap

11

18.020.414.774

21.075.761.182

phai nop)

– Tang giarn chi phi tra tnrcc

12

(1.301.777.926)

11.618.182

– Ti~n Jai yay dii tra

13

(2.844.725.605)

(1.755.196.518)

– Thue’ thu nhap doanh nghiep dii n(lp

14

(3.763.560.360)

(5.270.925.699)

– Ti~n thu khac til’hoar d(lng kinh doanh

15

1.25~.869.304

23.237.502.329

– Ti~n chi khac til’ hoa t dong kinh doanh

16

(4.180.333.230)

(2.987.642.968)

Luu chuyin ti~n thudn to hoat dQng san xullt, kinh doanh

20

53.267.967.614

70.861.475.233

~

II.

urc

CHUvEN TIEN

TV

HOA T DONG DA U TU

I.

Ti~n chi di mua sifm, xay dung TSCE>vii cac tiii san diii hlln khae

21

6,7,8,11

(41.928.567208)

(34.128.006.388)

3. Ti~n chi eho yay, mua cac cong el,ln<;1cua don vi khae

23

(91.383.771.100)

(121.370.028.622)

4. Ti~n thu h6i cho yay, ban !Ili cae cong Cl,ln<;1ella don vi khac

24

75.042.950.000

101.277.941.114

7. Ti~n thu !iii cho yay, c6 uJe vii !<;1inhu~n du'<;1eehia

27

2.107.684.719

2.687.123.282

Ltfu chuyin ti~n thu§n to hOl.ltdQng d§u tu’

30

(56.161.703.589)

(51.532.970.614)

III. UJu CHUyjfN TIEN

Til

HOAT DONG TAl CHINH

3. Ti~n yay ngifn hlln, diii hlln nh~n du'<;1e

33

20.921.674.674

227.701.447

4. Ti~n chi tra n<;1go’c yay

34

(7.913.121.000)

(5.029.466.000)

6. C6 tll’e, !<;1inhu~n dii tra eho ehu

sa

hil’u

36

2! (10.152.563.280)

(10.197.097.300)

Ltfu chuyin ti~n thu§n to Samthienha.com dQng tai chinh

40

2.855.990.394

(14.998.861.853)

Ltfu chuyin ti~n thu§n trong ky (20 + 30 + 40)

50

(37.745.581)

4.329.642.766

Ti~n va hidng du’dng ti~n d§u ky

60

12.069.272.197

12.169.726.244

Ti~n va tu’dng du’dng ti~n cuO”iky (50 + 60 + 61)

70

29

12~526.616

16.499.369.010

Ke’ toan tru’dng

¥

~ H.~~g lO”,m ‘OIl

Ngu’oi l~p biiu

+.”

‘ot

{“”,” ~9NG

TY

i’ Mc

~

/’

Q

Co ~

<‘i, _,.

PHAN .

~

*ICAPNUd ‘

{)’P11

J ,

~

.~(/. U~~-

Nguy~n Thi NgQc Lanh

.0>.,

~gU~ uan C§u

v””~C;”

._’p.

tlO

p ‘

CONG TY CP

cAp

NlfOC THU DUC ( TDW)

08 Khong nr P. Binh ThQ

o.rno

Duc TP.HCM

MST : 0304803601

M~u s6 B 09 – DN

(Ban hanh thea QD

s6

15/20061

QD-BTC

ngay

20103/2006

ella B( Truong BTC)

BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH

Quy 3 Narn 2013 ( Tu 01-07 dSn 30-09 )

1- D~e di~m hoat dQng ciia doanh nghiep:

1- Hinh thirc sa hiru v6n: C6 phan

2- Linh

virc

kinh doanh: Thirong

mai

3- Nganh nghS kinh doanh: Quan Iy, phat trisn h~ thong d.p mroc; cung irng, kinh doanh nroc

sach

cho nhu

c§.utieu dung, san xuat (tren dia ban duoc phan cong thea quyet dinh cua T6ng Cong ty CelpNroc Sai Gon).

Tir velnxay dung cac cong trinh dp mroc, cong trinh dan dung – cong nghiep (tnr thiet kS, khao sat, giam sat

xay dung), Xay dung cong trinh celpmroc. Hi I?p mat duong d6i voi cac cong trinh chuyen nganh mroc va cac

cong trinh khac.

4. Di;icdi~m ho:;ttdQng cua DN trong nam mi chinh c6 anh huang dSn bao cao ffiichinh

11-

Nien dQk~ tmin, don

vi

ti~n

SIT

dlng trong k~ tmin:

1- Nien dQkS toan (b~t d§.utu ngay

01/01

kStthUcvao ngay 31112).

2-

Dan

vi

tiSn su d1,lngtrong kS toan : d6ng

VN

111-

Ch~ dQ k~ toan ap dlng:

1-

ChS dQkStoan ap d1,lng: Theo QuySt dinh s6

15/2006/QD-BTC

ngily

20103/2006,

dil sua d6ib6 sung thea

ThOngtu

244/20091TT-BTC

ngay

31112/2009

2- Tuyen

M

vS vi~c tuan thUChu§.nmlfc kStoan va ChS dQkS toan : Bao cao ffiichinh

dugc l?p va trinh bay phUhQ”Pvo-ichu§.nmlfc va chS dQkStoan Vi~t Nam

3- Hinh thuc kS toan ap d1,lng: NMt ky chung

IV-Cae ehinh saeh ~ toan ap dlng

1-

Nguyen cic ghi nh?n cac khoan tiSn va cac khoan tuong duang tiSn

– Nguyen cic xac dinh cac khoan tuang duang tiSn

-Nguyen cic va phuang phap chuy~n d6i cac d6ng tiSn khac ra d6ng tiSn su d1,lngtrong kS toano

Qui d6i thea

tY

gia binh quan lien ngan hang t:;tithai di~m thanh toano

2- Chinh sach kStoan d6i vo-ihang t6n kho:

– Nguyen cic danh gia hang t6n kho: thea gia g6c

– Phuang phap tinh gia trj hang t6n kho : Binh quan gia quySn

– Phuang phap hO?chtoan hang t6n kho : Ke khai thuCmgxuyen

– Phuang phap I?p dlf phong giam gia hang t6n kho: Theo huang d~n t:;tiThong

ill

s6

228/20091TT-BTC

ngily

07112/2009

cua BQHi chinh vS vi~c “Huang d~n chS dQtrich I?p va su d1,lngcac khoan dlf phOnggiam gia

hang t6n kho, t6n theltcac khoan d§.u

tu

tai chinh, ng phai thu kh6 doi va bao hanh san ph§.m,hang hoa, cong

trinh xay l~pt:;tidoanh nghi~p” va ThOng tu

34/20111TT-BTC

ngay

14/3/2011 ~

vi~c sua d6i ThOng

ill

228/20091TT –

B

TC.

3- Nguyen tic ghi nh~n va kh~u hao TSCD

– Nguyen ilicghi nh?n TSCD (Hfru hinh, vo hinh, thuS tai chinh): Theo nguyen gia

– Phuang phap kMu hao TSCD (Hfru hlnh’ vo hinh, thuS tai chinh): Phuang phap duCmgthing

4- Ghi nh~n va khftu hao b~t dQng san dAu

ttr:

– Nguyen ilicghi nh?il b~t dQngsan d§.u

ill:

– Phuang phap kMu hao beltdQngsim d§.utu:

5- Nguyen tic ghi nh~n cac khoan d§u nr tai chinh:

– Cac khoan d~u

tir

vao cong ty con, cong ty lien kibt,gop v6n vao co so kinh doanh d6ng kiern scat

– Cac khoan d~u nr clnrng khoan ng~n han : thea gia g6c

– Cac khoan d~u nr ng~n han, dai han khac: thea gia g6c

– Phuong phap I~pdu phong giam gia d~u nr chirng khoan ngan han,

dai

han.

. 6- Nguyen tic ghi nh~n va v6n hoa cac khoan chi phi di vay:

– Nguyen cic ghi nhan cac khoan chi phi di yay: chi phi di yay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat kinh doanh

trong

kY

phat sinh.

– TY

I~v6n hoa duoc su dung d~ xac dinh chi phi di yay diroc v6n hoa trong ky: thea gia

tri

thirc t~ cua cong

trinh XDCB do dang.

7- Nguyen tic ghi nh~n va v6n hoa cac khoan chi phi khac:

– Chi phi tra tru6c: Chi phi tra tru6c duqc phan b6 viw chi phi san xUfrt,kinh doanh bao g6m cac khoan chi phi:

Chi phi sua chUa 100TSCD; Cong Cl,l,dl,lngCl,lxufrtdlng m9t I~nv6i gia tri 100va ban than cong Cl,l,dl,lngCl,l

tham gia viw h01;ltd9ng kinh doanh tren m9t nam tai chinh phai phan b6 d~n vao cac d6i tuqng chiu chi phi

trong nhi~u ky k~ toano

– Chi phi khac

– Phuong phap phan

bb

Chi phi tra tm6c: Phuong phap duang th~ng.

– Phuong phap va thai gian phan b6 Iqi th~ thuong m1;li:

8- Nguyen tic ghi nh~n chi phi phai tra: Theo ph~n cong vi~c dlIhoan thanh tuong ung v6i doanhthutrong kYo

9- Nguyen tic va phuong phap ghi n~n cac khoan d., poong phai tra:

10- Nguyen tic ghi nh~n v6n chu

SO’

hfru:

– Nguyen cic ghi nh~n v6n d~u

ill

cua cM so hfru, thi[tngdu v6n c6 ph~n, v6n khac cua chu so hfru: Theo s6

v6n thl,fcgop cua chu so hfru.

– Nguyen cic ghi nh~n chenh I~ch danh gia 11;litiii san:

– Nguyen cic ghi nMn chenh l~ch Ty gia.

– Nguyen cic ghi nh~n lqi nhu~n chua phan ph6i: La khoan Iqi nhu~ sau thu~ tir h01;ltd9ng san xufrtkinh doanh

chinh phiin anh tren bang can d6i k~ toan sau khi trir thu~ Thu nh~p doanh nghi~p

11- Nguyen t~c va phuong ph3p ghi n~n doanh thu:

– Doanh thu ban hang :Tuan thu 05 di~u ki~n cua chu~n ml,fck~ toan s6 14 tren

ca

so d6n tich

– Doanh thu cung dp dich vl,l:Tuanthu 04 di~u ki~n cua chdn ml,fck~ toan s6 14, thea phuong phap

danh gia ph~n cong vi~c dlIhoan thanh.

– Doanh thu h01;ltd9ng tiii chinh :Tuan thu 02 di~u ki~n cua chu~n ml,fck~ toan s6 14

– Doanh thu hqp d6ng xay dl,ffig: duqc ghi nh~n thea phuong phap danh gia pMn cong vi~c dlIhoan thanh thea

qui dinh t1;lichu~n ml,fck~ toan s6 15, k~t qua thl,fChi~n duqc u6c tinh m9t cach dang tin c~y.

12- Nguyen tic va phuong ph3p ghi n~n chi phi tili chinh : La t6ng chi phi phM sinh trong kyo

13- Nguyen tic va phuong phap ghi n~n chi phi thu~ TNDN hi~n mnh, chi phi thu~ TNDN hoan l~i :

duqc xac dinh tren co so thu nh~p chiu thu~ va thu~ sufrtthu~ TNDN trong nam hi~n hiinh

14- Cac nghi~p vl d., phOng rui ro h6i doai

15-

Oic nguyen tic va phuong phap

ki

toan khac

2

v, Thong tin bB sung cho cac khoan

IDl}.C

trinh bay trong bang k~ din dBik~ to

an

1- Ti~n

va

cac khoan nrong dirong t~n

Cu6i

kY

Dftu nam

– Ti~n m~t

38.533.243 1.308.326

– Ti~n gui ngan hang

11.992.993.373

12.067.963.871

– Ti~n dang chuyen

– Cac khoan tuong img ti~n

CQng

12.031.526.616

12.069.272.197

2- Cac khoan d~u ttl tai

chinh

ng~n han

Cu6i ky

D~u nam

– Chung khoan dftunr ngan han

– D~u tu ngan han khac

77.607.002.395

61.000.000.000

– Dir phong giam gia d~u tu ngan han

CQng

77.607.002.395

61.000.000.000

3- Cac khoan phai

thu

ng~n han khac

Cu6i ky

D~u nam

– Phai thu v~

cb

ph~n hoa

– Phai thu v~

cb

nrc va loi nhuan diroc chia

– Phai thu nguoi lao d(>ng

– Cac khoan phai thu khac:

8.366.581.178

6.966.726.699

CQng

8.366.581.178

6.966.726.699

4-

Hang tAn kho

Cu6i ky

D~u nam

– Hang mua dang di tren duong

– Nguyen lieu, V?tli~u

8.697.457.044

12.994.229.860

– Cong cv, dVngcv

29.570.909

5l.283.636

– Chi phi SXKD

dO’

dang

60.772.103

60.772.103

– ThanhphAm

– Hang hmi

– Hang glri ban

– Hang hoa kho bao thu€

– Hang hoa bfrtd(>ngsan

CQng_gia g6c hang tAn kho

8.787.800.056

13.106.285.599

,

*

Gia trj ghi so cua hang ton kho dung de the chiip, ciim co dam bao cac khoan nq phai tra

*

Gia trj hoan nh?p dv phOnggiam gia hang t6n kho trong nam:

*

Cac truang hQ’Pho~c

sv

ki~n dfrnd€n phai trich them ho~c hoan nh?P

dV

phong giam gia hang t6n kho: V?ttu

bi mfrtphAmchfrt,hu hong.

5-

Thu~

va cac khoan phai thu

Nhil

nwc

I

Cu6i ky

D~u

nam

– Thu€ TNDN n(>pthua

– Thu€ GTGT duqc khfrutru

1.134.643.081

2.076.437.531

– Cac khoan phai thu nha nu6c (thu€ TNCN n6p thua)

457.614.567

CQng

1.592.257.648

2.076.437.531

6-

Phai thu dai han ni}i bi}

Cu8i ky

D~u

nam

– Phai thu dai h~n n(>ib(>

– Phai thu dai h~ n(>ib(>khac

CQng

3

7- Phai thu dai han khac

CuBi

ky

f)~u nam

– Ky

quy, ky circe dai

han

– Cac khoan ti~n nhan uy thac

– Cho yay khong co Illi

– Phai thu dai han khac

C{ing

8- Tang, glam tal san

cB

dinh htru blnh:

Nha cira V?tkien

May

moe

Phuong ti~n

Thi€t bi dung

TSCD

Khoan muc

v?n tai,

hiru hinh

T6ng cong

true

thiet bi

truyen d&n

cu quan

ly

khac

Nguyen gia TSCf) htru hi

S5

dir

dAunam

2.440.124.291

3.846.188.385

341.029.371.448 1.163.301.314

13.380.000 348.492.365.438

– Mua trong nam

369.800.000

2.501.779.500

2.871.579.500

– DAu

ttl

XDCB hoan

thanh

35339.965.059

35.339.965.059

– Tang khac

– Chuyen sang BDS dAuttl

– Thanh

ly,

nhuong ban

* Giam khac (TT45/2013fIT BTC)

466.683.279

413.541.438

1.061.697.723

13.380.000

1.955.302.440

S5

dir

eu5i narn

2.440.124.291

3.749.305.106

375.955795069

2.603.383.091

384.748.607.557

Gia tr] hao mon luy k~

S5

dir

dAunam

1.541.601.834

2.913.864.763

170.521.445.352

742.611.578

13.380.000 175.732.903.527

– Khftuhao trong nam

83.297.466

231.921.146

26036115082

100.960.687

26.452.294.381

– Tang khac

– Chuyen sang bftt d9ng sa

– Thanh

ly,

nlurong ban

. Giam khac (TT45/2013fIT BTC)

334.154.598

247.356.845

673.517.062

13.380.000

1.268.408.505

S5

dir

cu5i nam

1.624.899.300

2.811.631.311

196.310.203.589

170.055.203

200.916.789.403

Gia tr] con Il].iciia

TSCf) hfru hinh

– T?i ngay dAunam

898.522.457

932.323.622

170.507.926.096

420.689.736

172.759.461.911

– T?i ngay cu5i nam 815.224.991

937.673.795

179.645.591.480

2.433.327.888

183.831.818.154

*

Gia trj con I?i eu5i nam eua TSCD hGuhinh dll dung the ehftp, dm e5 cae khoan yay:

*

Nguyen gia TSCD ct6i ky dll khftu hao h€t nhung v&ncon

Slr

dl,lng: 34.302.216.805 d6ng

*

Nguyen gia TSCD ct6i nam cha thanh ly:

*

Cac cam k€tv~ vi~c mua, ban TSCD hGu hinh co gia trj 100trong ttlong lai (chua thl,fchi~n):

*

Cae thay d6i khae [email protected] hGu hinh:

Can eu [email protected] khoan I.e eua thong ttl 45/20 13/TT-BTC ngay 25/4/2013 v/v Humg d&neh€ dQquan Iy,

Slr

dl,lngva trich khftu hao tai san c5 dinh: MQttrong nhung [email protected]~n ghi nh?n tang TSCD “Ngu)Sngia tai san

phai duge xae dinh mQteach tin C?yva co gia trj

ill

30.000.000 d6ng (Ba mum tri~u d6ng) trolen”. Do do, Quy

2/2013 Cong

ty

ehuySn mQts5 TSCD hGuhinh khong dap (rng du [email protected]~n ghi nh?n tflisan v6i gia tri:

1.955.302.440 d6ng thanh eong Cl,ldl,lngCl,lva chi phi cha phan b6.

4

9-

Tang, giam tili san cB dinb

thue tai chinh:

Nha cira

v~t

Maymoe

Phuong tien

TSCD htru

TSCDvQ

Khoan muc

ki~ntrue

thi~tbi

van tai,

hinhkhac hinh

T6ng cong

truyend§n

Nguyen gia TSCD thue tili chinh

S6 dir dau nam

– Thue tai ehinh trong nam

– Mua lai TSCD thue tai chinh

– Tang khac

– Tra l<;IiTSCD thue tai chinh

– Giam khac

S6 dtr cU6i nam

Gia tri hao men luy k~

S6 du d§.u nam

– Khau

hao trong

nam

– Mua lai TSCD Thue tai chinh

– Tang khac

– Tra lai TSCD Thue tai chinh

– Giam khac

S6 du cuoi nam

Gia tri con lai cua TSCD thue TC

– T<;Iingay d~u

nam

– T<;Iingay cu6i nam

*

Tien thue phat sinh them

diroc

ghi nhan

hi

chi phi trong narn:

*

Can cir

d~ xac dinh ti~n thue phat sinh them:

*

f)i~u khoan gia han thue hoac

quyen

duoc mua tai san:

10- Tang, giam tili san cB dinb vo binb:

Ban

Nhan

Ph~n m~m

TSCf)

Khoan mvc

Quy~n

Slr

Quy~n pMt

guy en,

hi~u

may tinh,

vo hinh

T6ng c9ng

dvng dlit hanh

b~ng sang

PM dQcrna

ch~

hang hoa

v<;Ich

khac

Nguyen gia TSCD vo binb

S6 du d§.u nam

158.390.510

158.390.510

– Muatrong nam

255.000.000

255.000.000

– TiOra

ill

nQibQdoanhnghi~p

– Tang do hQ1JnhAtkinh doanh

– Tang khac

– Thanh

ly

nhu()TIgban

– Giiimkhae

SB

du cuBi nam

413.390.510

413.390.510

Gia tri hao mon luy k~

S6 du d§.u nam

103.988.362 103.988.362

– Khliu hao trong nam

28.088.712 28.088.712

– Tang khac

– Thanh

Iy,

nhuqng ban

– Giam khac

S6 du cu6i nam

132.077.074

132.077 .07 4

Gia trj con l<:li

Clla

TSCDVH

– T<:lingay d§.u nam

– –

54.402.148 54.402.148

– T<:lingay cu6i nam

– –

281.313.436 281.313.436

Thuyst minh s6 li~u va giai thich khac thea yeu cau cua ChuAn mvc k~ toan s6 04 TSCf) vo hinh

5

11- Chi phi xay dung

CCY

ban do dang:

CU6iky

D~u nam

-T6ng s6 chi phi xay dung

CCY

ban

28.522.679.727

44.750.284.385

Trong do: Nhtrng cong trinh 100:

+ Cong trinh

12- Tang giam bit dong san d~u nr .

,

Khaan rnuc

S6 d~u nam

Tang Giam trong

S6 eu6i

trong nam

nam nam

Nguyen gia b~t d9ng san d~u tu

– Quyen sir dung d~t

– Nha

– Nha va quyen su dung d~t

– Co

sa

ha t~ng

Gia tri hao mon lfiy [email protected]

– Quyen su dung d~t

– Nha

– Nha vaquyen

Slr

dung d~t

– Co

sa

ha t~ng

Gia tri con lai cua BDS d~u tu

– Quyen

Slr

dung d~t

– Nha

– Nha va quyen

Slr

dung d~t

– Co

sa

ha t~ng

, ,

* Thuyet minh so Ii~u va giai thich khac

13- DAu tu

dai han khac

Cu6i ky

Dh nam

– Dau tu co phieu

– Dau tu trai phieu

– Dau tu tin phieu, ky phieu

– Cho vay dai h~n

– D§.utu dai h~n khae

CQng

14- Chi phi tra tnro-c dai h~n

Cu6i

kY

D~u nam

– Chi phi tra truO’cvS Thue ho~t dQngTSCD

– Chi phi thanh I~pdoanh nghiep

– Chi phi nghien

Clru

co gia tri 100

– Chi phi Cha giai da~n trien khai khong du ghi nh~n La TSCD

vo hinh

– Chi phi thi~t bi quan Iy

573.002.853

– Chi phi phuong ti~n truySn din (m~g du6ng 6ng) 187.784.164

CQng

760.787.017

,

,

,

* Chi phi tra tnro-c dai h~n

bao

gom chi phi may moc thiet

bj, TBQL,

phuong ti~n truyen dan la:

+ Theo ThOngtu 45/20 13-BTC ngay 25/4/2013, tai san c6 dinh doanh nghi~p dang thea d6i, quim Iy

va trich kh~u hao thea ThOng tu s6 203/2009/TT-BTC nay khong du tieu chu&nvS nguyen gia tai san

c6 dinh nen gia tri con I~i eua cae tai sim nay duge phiin b6 vao chi phi san xu~t kinh doanh eua doanh

nghi~p, thai gian phiin b6 Ia 2 nam [email protected]

ill

ngay 10/6/2013;

+ Phin ph<itsinh trong ky khong du tieu chu&nvS nguyen gia tai san c6 dinh cGngdugc phiin b6 d~n

vao chi phi san xu~t kinh doanh, thai gian phan b6 2 nam.

6

15- Cac khoan vay va ng ngin han

Cu6iky Delu nam

– Yay ngan han

– N9′ dai han d~n han tra

CQng

16- Thu~ va cac khoan ph iii nQp nha mnrc

Cu6i ky Delu nam

– Thu~ GTGT

– Thu~ tieu thu d~c biet

– Thu~ xuat,

nhap

khAu

– Thu~ thu nhap doanh nghiep

1.876.760.774

1.602.877.500

– Thu~ thu

nhep

ca nhan

275.445.913

– Thu~ tai Nguyen

– Thu~ Nha d&t

&

tiSn Thue d&t

– Cac loai thu~ khac

– Cac

khoan

phi, I~phi

&

cac khoan phai n(lp khac

CQng

1.876.760.774

1.878.323.413

17- Chi_phi phai trii

Cu6iky

Delunam

– Trich truce chi phi tiSn luang trong thai gian nghi phep

– Chi phi sua chua Ian TSCD

– Chi phi trong thai gian ngung kinh doanh

– TiSn di~n thoai, internet, nhien lieu, thay d6ng h6 dinh

ky

va CP khac phai tra

602.075.586

40.080.852

– Chi phi nhan cong dao ~n DHN

1.793.468.939

269.064.450

CQng

2.395.544.525

309.145.302

18-Cac khoan phai tra, phai nijp ng~n h~n khac

Cu6i ky

Delunam

– rai san thira cha xu Iy

27.265.457

27.265.457

– Kinh phi cong doan

130.236.516

– Bao hi~m y t~

9.105

– Bao hi~m xii hQi

– Phai tra vS c6 phelnhoa

– NMn ky quy, ky cu9’c ng~n h~n

1.309.887.201

915.775.851

– Doanh thu chua thfc hi~n

– Cac khoan phai tra, phai nop khac

43.997.278.244

45.226.069.516

CQng

45.334.430.902

46.299.356.445

19- Phiii tn. dai h~n nQi bQ

Cu6i ky

Delunam

– Yay dai h~n n(li b(l

– Phai tra dai h~n kMc

CQng

20- Cac khoan vay va ng dai h;.tn

Cu6i

Icy

Dciunam

a- Yay dai h;.tn

59.611.763.713

46.603.210.039

– Yay ngan hang

– Yay d6i tu9’llg khac (Tcty)

59.611.763.713

46.603.210.039

– Trai phi~u pMt hanh

7

b- NQ’dai han

60.973.859.896 62.843.663.479

– Thue tai chinh

– Tra dilil cho Tcty gia tri

tai

san Ha Ian vien tro + No

thue tai san hoat dQng

5.582.064.143

7.451.867.726

– DIJphong tro cap mat viec lam

– No dai han khac 55.391.795.753

55.391.795.753

Ct}ng

120.585.623.609

109.446.873.518

*

No dai han khac la no phai tra tir giai doan quyet toan chuyen the.

e- Cac khoan

no

thue tai ehinh

Nam nay

Nam tnroc

THOI GIAN

T6ng khoan ‘Ltoan

Tra ti~n Uli

T6ng khoan

Tra ti~n

ti~n thue tai chinh

thue

Tra no g6c

‘Ltoan ti~n

liiithue

Tra no g6c

thue tai chlnh

Duai 1

nam

Tir 1- 5 nam

Tren 5 nam

21- Tai san thu~ Thu nhap hoan lai va thu~ thu nhap hoan lai phai tra

al Tai san thu~ Thu nh~p hoan l~i

Cuoi nam

D&unam

– Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan

chenh I~chtl,lIDthai chua khau tru

– Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan 16

tinh thuS chua

Slr

dl,mg

– Hi san thue thu nh~p hoan Il,lilien quan den khoan

Uti

dai tinh thue chua su dl,mg

– Khoan hoan nh~p tai san thue thu nMp hoiln ll,lidil duqc

ghi nMn tu cac nam truac

– Hi san thuS thu nh~p hoan ll,li

bl Thu~ Thu nh~p hoon l~i phai tra

Cu6inam

D&unam

– ThuS thu nh~p hoan ll,liphat sinh tu cac khoan chenh

I~chtl,lmthai chiu thuS

– Khoan hoan nh~p thuS thu nh~p hoan ll,liPhai tra da

duqc ghi nh~n tu cac nam truac

– Thue thu nh~p hoan Il,liPhai tra

8

22- Van chu

SO’

hfru

a- Bang dai ehi~u bi~n dong cua Van chu

SO’

hfru

von

C6

Chenh Chenh

Ngu6n

V6n dclu

tu

cua

Thang

khtic

QujiDTPT-

phieu lech lech

ty

LNsau thu€

van dliu

chu so htru

du von

cua

QujiDPTC

ngan danh gia h6i chua phan ph6i

til’

Cong

c6 phcln

chii

su

hi1:u

quy

gia lai

doai XDCB

A

1

2

3

*

4

5

6 7

8

9

S6 du dclu

85.000.000.000 15.859.226.984

17.705.016.144

118.564.243.128

nam truce

-Tang von

trong narn

truce

-Lai trong

20.332.619.411

20.332.619.411

nam truce

– Tang khac

5.099.615.029

5.099.615.029

– Giam von

trong narn

-Lo trong

nam truce

– Giam khac

-18.663.568.095

-18.663.568.095

Sa dll’dliu

85.000.000.000

20.958842013

19.374.067.460

niim nay

125.332.909.473

– Tang von

trong nam nay

-Lai trong

ky

15.160.679.822

15.160.679.822

nay

– Tang khac

5.114.012.827

5.114.012.827

– Giam von

trona kv nay

-Lli

trong

ky

nay

– Giam khac

-20.157.529.689

-20.157.529.689

s6 dir eu6i

IcY

nay

85.000.000.000

26.072.854.840

14.377.217.593

125.450.072.433

*

LQ’Inhuan chua phan pMI giam do PPLN nam tnroc va ket chuyen thue uu dffi mien giarn sang quy DTPT

(20.157.529.689) d6ng. Quy du phong tai chinh va quy DTPT tang do k€t chuyen thu€

iru

dffimien giam niim 2013:

783.462.232 d6ng va PPLN niim 2012: 4.330.550.595 d6ng.

b-Chi ti~t van diu til eua ehu

SO’

hfru

Cu6i Dam

Diu Dam

– V6n g6p eua Nha nuae

43.350.000.000

43.350.000.000

– V6n g6p eua cae d6i tuqng kMe

41.650.000.000

41.650.000.000

CQng

85.000.000.000

85.000.000.000

*

Gia tri trai phieu dffehuyen th<‘mhco phieu trong niim :

*

s6 luqng e6 phi€u quy :

e – Cae giao dieh v~ van vOicae ehu

sO’

huu va phin phai eBhIe, ehia

Nam nay

Nam trllO’e

IQi

nhu~n

– V6n diu tu eua ehu sa hilu

85.000.000.000

85.000.000.000

+ V6n g6p diu nam

85.000.000.000

85.000.000.000

+ V6n g6p tang trong nam

+ V6n gQQ_giamtrong nam

+ V6n g6p eu6i niim

85.000.000.000

85.000.000.000

– C6 tue lQ’inhu~n dffehia

9

d

-CB

tuc

– C6 nrc dil cong b5 sau

ngay

k~tthuc ky kS toan nam :

+ C6 tire da:cong b5 tren c6 phieu c6 dong:

+ C6 nrc da:cong b5 tren c6 phieu uu dili :

– C6 nrc cua c6 phieu

iru

dili luy k~ chua diroc ghi nhan :

d –

CB

phi~u

Cu6i ky

D§u nam

– S5 hrong c6 phieu dang ky phat hanh

8.500.000

8.500.000

– S5 hrong c6 phieu da:ban ra cong chung

8.500.000

8.500.000

+ C6

phieu

ph6 thong

8.500.000 8.500.000

+ C6

phieu

iru

dili

– S5 luong c6 phieu duoc mua hili

+ C6 phieu ph6 thong

+ C6 phieu uu dili

– S5 hrong c6 phieu dang hru hanh

8.500.000

8.500.000

+ C6

phieu

ph6 thong

8.500.000

8.500.000

+ C6 phieu

iru

dili

*

‘nh ” ~

.J. ,

10.000

10.000

Mtt

gia co

phieu

dang hru hanh :

e – Cac quy ciia doanh nghi~p :

Cu6i ky

D§u nam

– Quy d~u

ill

phat trien

18.385.333.789

14.792.631.775

– Quy dlJ phong tai chinh

7.687.521.051

6.166.210.238

– Quy khac thuQc v5n chu

sa

hfru (LNST clua PP)

14.377.217.593

19.374.067.460

*

MI,lC

dich trich l?p va sti dl,lngcac quy cua doanh nghi~p

g – Thu nh~p va chi phi, Hiiho~c 16dU’Q”cghi nh~n trgc ti~p vao V6n chu sO-hfru theo quy djnh cua cac

chuftn mgc k~ toan cl}th~ ,

23 – NguAn kinh phi

Cu6i ky D§u nam

– Ngu6n kinh phi dUQ’cc&ptrong nam

– Chi

SIJ

nghi~p

– Ngu6n kinh phi con l;;ticu5i nam

CQng

24 – Tai san thue ngoai

Cu6i ky

D§u nam

( 1) – Gia tIi tai san thue ngoai

18.698.035.830

18.698.035.830

– TSCf) Thue ngoai

18.698.035.830

18.698.035.830

– Eli san khac Thue ngoai

( 2 ) TBng s6 ti~n thue t6i thi~u trong wong lai cua

hQ”PdAng thue ho~t dQng tai san khOng huy ngang

Cu6i ky

D§u nam

theo cac thOi h~n

10

– Tit

1 nam tro xuong

– Tren 1 nam

~ ~

– Tai san co dinh thue ngoai la mang

hroi

dip

mroc

cua Tong Cong ty diiu tu, nam trong khu VIJCCong ty CP

d.p

mroc Thu

Dire khai

thac

va

Slr

dung diroc thue

thea

hop

d6ng s6

4226 ngay

28/12/2012

(theo

Nghi quyet

041INQI-HDQT

ngay

26/10/2012).

VI . Thong tin

bB

sung eho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao IJt qua boat dQng kinh doanh.

Don vi tinh :DVN

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam tnxrc

25 – Tang doanh thu ban bang va eung e§p djch VI

(Mli s6 01)

107.525.105.317

91.665.087.438

Trang do :

– Doanh thu ban hang

107.525.105.317

91.665.087.438

– Doanh thu cung dp dich V1,1

– Doanh thu h<JPdong xay dung ( Doi voi Doanh nghiep

co hoat d9ng; xay

IJp )

+

Doanh thu cua h<JPdong xay dung mrQ”cghi nhan trong

ky

+

Tong Doanh thu luy ke cua h<JPdong xay dung droc

ghi nhan d~n thai diem

I~p

bao cao tai chinh

26 – Cac khoan giam trir doanh thu (

Mil

s6 02)

37.216.500

11.062.520

Trang do :

– Chi~t khau

thirong

mai

– Giam gia hang ban

25.506.599

1.196.200

– Hang ban bi tra l<;ti

11.709.901

9.866.320

– Thu~ GTGT phai n9P (Phuong phap tfIJCti~p)

– Thu~ tieu th1,1d~c bi~t

– Thu~ xu&t kh§.u

27 – Doanh thu thwln v~ ban hilng va eung dp djeh VI}

(Mli s610)

107.487.888.817

91.654.024.918

Trang d6:

– Doanh thu thu~n trao d6i san ph§.m, hang hoa

107.487.888.817

91.654.024.918

– Doanh thu thu~n trao d6i dich V1,1

28 – Gia v6n hilng ban ( Mli s6 11)

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam tru6’e

– Gia v6n cua hang hoa dll ban

50.629.333.832

61.191.515.336

– Gia v6n cua thanh ph.1m dll ban

– Gia v6n cua djch V1,1dll cung dp

– Gia tri con l<;ti,chi phi nhUQ”llgban,thanh

Iy

cua BDS

d~u

til

dll ban

– Chi phi kinh Doanh B&td9ng san d~u

tu

– Hu h1,1t, m&tmat hang t6n kho

– Cac khoan chi phi vuQ”tmuc binh thuang

– DIJ phong Giam gia hang t6n kho

CQng

50.629.333.832

61.191.515.336

29 – Doanh thu hOl}tdQng tai ehinh ( Mli s621)

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam tru6’e

– Lai ti€n gui, ti€n cho yay

1.638.987.173

677.811.289

– Llli d~u

til

trai phi~u, ky phi~u, tin phi~u

11

– C6 nrc, loi nhuan duoc chia

– Uri ban ngoai t~

– Lai chenh lech ty gia

eta

thirc hi~n

– Lai chenh lech

tY

gia chua thuc hien

– Uii ban hang tra cham

– Doanh thu hoat dQng

tai

chinh khac

Ci}ng

1.638.987.173 677.811.289

30 – Chi phi tai chinh ( Mil ~ 22)

Quy III – Nam nay Quy III – Nam tnroc

– Lai ti€n yay

1.248.747.385 813.404.654

– Chiet khau thanh toan,

!iii

ban hang tra cham

– Leido thanh ly cac khoan d~u nr ngan han, dai han

– Leiban ngoai t~

– Lo chenh lech

tY

gia

eta

thirc hien

– Leichenh lech

tY

gia chua thirc hien

– 01/ phong giam gia cac khoan d~u nr ng~n han, dai han

– Chi phi tai chinh khac

Ci}ng

1.248.747.385

813.404.654

31 – Chi phi

thu~

thu

nh~p

doanh

nghi~p

thuc

hi~n

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam trutrc

(Ma

sB

51 )

– Chi phi thu€ thu

nhap

Doanh nghiep tinh Tren thu

nhap

chiu thu€ nam hi~n hanh

2.275.298.997

1.664.858.700

– Di€u chinh chi phi thu€ thu nh~p Ooanh nghi~p cua Cac

nam tru6c vao chi phi thuS thu nh~p hi~n Mnh nam nay

– T6ng chi phi thuS thu nh~p Doanh nghi~p hi~n hanh

2.275.298.997

1.664.858.700

32 – Chi phi

thu~

thu

nh~p

doanh

nghi~p

hOOnl:;ti(Mil

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam tnr6’c

sB

52)

– Chi phi thu€ thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i ph<itsinh

Tu Cac khoan chenh l~ch t~m thai phai chiu thuS

– Chi phi thuS thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i phat sinh

Tu vi~c hoan nh~p tai san thuS thu nh~p hoan l~i

– Thu nh~p thu€ thu nh~p Doanh nghi~p hoan l~i pMt

sinh Tu Cac khoan chenh l~ch t~m thai duQ’ckh~u tru

– Thu nh~p thuS thu nh~p Ooanh nghi~p hoan l~i phat

sinh Tu Cac khoan Leitinh thu€ va uu dai thuS chua sir

dl,mg

– Thu nh~p thuS thu nMp Doanh nghi~p hoan l~i phat

sinh Tu vi~c hoan nh~p thuS thu nh~p hoan l~i phai tra

– T6ng chi phi thu€ thu nMp hoan l~i

12

33 – Chi phi san xu At, kinh doanh theo y~u t6

Quy III – Nam nay Quy III – Nam tnr6’c

– Chi phi nguyen lieu, v~t lieu

2.089.347.954 2.364.174.012

– Chi phi nhan cong

405.177.295

284.400.000

– Chi phi khAu hao tai san c6 dinh

8.789.922.521 9.901.471.935

– Chi phi

dich V1l

rnua

ngoai

36.721.269.252 13.368.899.494

– Chi phi khac bang tiSn

2.207.551.143 802.334.004

CQng

50.213.268.165 26.721.279.445

VII. ThOng tin

bli

sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuyen ti~n

*

( Dan vi tinh : DVN)

34 – Cac giao djch khOng b~ng ti~n anh buong d~n bao cac hru chuy~n ti~n t~ va cac khoan ti~n do doanh

nghi~p n~m gift nhung khOng dUQ’csir dung

Quy III – Nam nay

Quy III – Nam trurrc

a – Mua tai san bang each nhan cac khoan no lien quan

tnrc tiSp hoac thong qua nghiep

V1l

cho thue tai chfnh :

– Mua Doanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu.

– Chuyen no thanh v6n chu s6 httu

b – Mua va thanh

Iy

cong ty con hoac dan vi kinh doanh

khac trong

Icy

bao cao.

– Tong gia tri rnua ho~c thanh

Iy

– Ph~n gia tri rnua ho~c thanh

Iy

dugc thanh toan bAng

tiSn va Cac khoan tuang duang tiSn.

– S6 tiSn va Cac khoan

tuang

duang ti¬ nthl!c co trong

cong ty con hoZicdan vi kinh Doanh khac dugc rnua hoZic

thanh

Iy

– Ph~n gia tri tftisi’m(T6ng hgp thea tUng lo:;titai san) va

ng

phai tra khong pMi la tiSn va Cac khoan

tuang

duang

tiSn trong cong ty con hoZicdan vi kinh Doanh khac dugc

rnua hoZicthanh

Iy

trong kyo

c – Trinh bay gia tIi va

Iy

do cua cac khoan tiSn va tuang

duang tiSn

IOn

do doanh nghi~p nfun gifr nhung khong

dugc Slrdt,mgdo co Sl!h:;tnchS cua phap lu~t ho~c cac

rang bU9Ckhac rna doanh nghi~p phai thlfc hi~n

VIII. Nhfrng thong tin khac

I – Nhfrng khoan

ng

tiSrntang, khoan cam kStva nhfrng tin tftichfnh khac :

2 – Nhfrng Slf ki~n phat sinh sau ngjly kStthUcky kS toan narn :

3 – Thong tin vS cac ben lien quan : Cac ben dugc coi la lien quan nSu m9t ben co kM nang kiSm soat hoi;icco

anh huang dang k€ v&iren kia trong vi~c ra quySt dinh d6i v&icac chfnh sach tai chfnh va ho:;ttd9ng.

13

– Theo do, ben lien quan ella Cong Ty C6 ph~n Cftp Nroc Thu Due la T6ng Cong Ty Cftp Nroc Sai Gon.

Trong

ky,

cac nghiep vu va s6 dir cua Cong ty voi ben lien quan cu [email protected] sau:

Til’ 0110712013 din

3010912013

Giao dich v6’icac ben lien quan

Mua hang tir cac ben lien quan

– Tong Cong ty CftpNu6e Sai Gon

Sa

dU’v6i cac ben lien quan

Tang Cong ty C§p NuO’eSai Gon

– Phai

thu khac

– Phai thu e6 phan h6a

– Phai tra ngiroi ban (dai han)- mua tra cham thiet bi cua

T6ng Cong Ty

– Phai tra nguoi ban

– Phai tra ngan han khac

– Phai tra dai han

– Cac khoan yay

Til’ 0110712012 din

3010912012

61.028.366.002

58.418.882.959

T{li

3010912013

T{li

0110112013

2.396.310.526

2.435.673.126

399.247.150

399.247.150

5.582.064.143

7.451.867.726

16.881.714.170

21.364.826.773

1.060.338.432

1.060.338.432

55.391.795.753

55.391.795.753

59.611.763.713

46.603.210.039

4 – Trinh bay tai san, doanh thu, kSt qua kinh doanh thea bi) phan (theo

Iinh

vue kinh doanh hoac khu vue dia

I)’) thea quy dinh cua chuan rmrc kS toan s6 28 ” Bao cao bi) phan” (2) :

Thong tin bi) phan cua Cong ty duoc trinh bay thea linh vue kinh doanh, kSt qua bao cao bi) ph~n bao g6m

cae khoan mle phan b6 trIe tiSp eho mi)t bi) ph~n cling nhu eho cae bi) ph~n duqe phan ehia thea mi)t

ca

SO’

hgp I)’. Cae khoan mle khong duqe phan b6 bao g6m mi san,

nq

phai tra, doanh thu

ill

ho?t di)ng miehinh, chi

phi tai ehinh, chi phi ban hang, chi phi quan I)’ doanh nghi~p, HIiho~e 16khae va thuS thu nh~p doanh nghi~p.

.

.

Quy III nam 2013, tinh hinh doanh thu va Iqi nhu~ thea nganh ngh€ eua Cong ty C6 ph~n CftpNu6e Thu

Due nhu sau·

Chi tieu

Cap nuO’e

Uip d~t duc’mg ong

CQng

(VND)

(VND)

(VND)

Doanh thu ban hang va

105.589.412.978

1.935.692.339

107.525.105.317

eung Samthienha.com djeh Vl

Giam tru doanh thu

32.116.999

5.099.501

37.216.500

Doanh thu thu~n

105.557.295.979

1.930.592.838

107.487.888.817

Gia v6n

49.332.356.197

1.296.977.635

50.629.333.832

LQi nhu~n gQPban bang

56.224.939.782

633.615.203

56.858.554.985

va eung

dp

dieh vu

TY

tr<;mg

-Doanh thu thu~n

98,2%

1,8%

100%

-Lqi nhu~n gi)p

98,9%

1,1%

100%

14

5 – Thong tin so sanh (nhtrng thay d6i v~ thong tin trong bao cao tli chinh cua cac nien dQ k€ toan tnroc):

– Doanh thu thuan tang 15,83

tY

d6ng (17,28%) so voi cling

ky

narn tnroc, do gia ruroc tang 10% thea IQ

trinh, d6ng thai co su thay d6i

tY

trong cua cac d6i tUQ11gsu dung mroc (co gia bi~u khac nhau) lam gia binh

quan

chung tang 8,01%, san IUQ11gtieu thu so voi ky tnroc tang 8,72% cling lam anh huong mQtphan d€n t6ng

doanh thu trong ky.

-Gia v6n hang ban giam 10,56

tY

d6ng (17,26%) so voi cling ky nam tnroc do trong

kY

khong tinh chi phi

g~n d6ng h6 mroc mien phi vao gia v6n nhu

ky

tnroc rna tinh vao chi phi ban hang.

– Chi phi ban hang tang 22,87

tY

d6ng (120,64%) so voi cling ky narn tnroc do nam 2013 cong ty co phat sinh

chi phi cai tao 6ng muc 11,18

tY

d6ng, va chi phi g~n DHN mien phi 11,3

tY

d6ng.

– Chi phi quan

ly

doanh nghiep tang 2,09

tY

d6ng (41,98%) so vai cling

kY

nam truac do nam 2013 cong ty

mua bao hi~m nhan thQcho nhan vien va phan b6 vao chi phi 552,6 tri¢u d6ng trong guy 3 nam 2013, chi phi

hQithao nganh nuac 546,95 tri¢u d6ng, chi phi kham suc kh6e dinh

kY

tang 169,1 tri¢u d6ng so vai cling

kY

nam truac.

6 – Thong tin v~ ho;;ttdQnglien tvc :

7 – NhCingthOngtin khac ( 3 ) :

– Can

Clr

Nghi dinh s6 24/2007/ND-CP ngay 14/02/2007 cua Chinh phu guy dinh chi ti€t thi hanh Lu~t Thu6

thu nh~p doanh nghi¢p; Can

Clr

Cong van tra lai s6 10235/CT-TTHT ngay 10/10/2007 cua Cvc Thu6 thanh ph6

H6 Chi Minh v~ uu diiithu€ d6i vai doanh nghi¢p c6 phan hOa.

– Can

Clr

thOngtu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 cua BQTai Chinh v~ vi¢c huang dfin ch€ dQguan Iy, su

dVngva trich kh~u hao tai san c6 dinh.

Do Cong ty thanh I~p ngay 18/0112007va dau tu vao nganh ngh~ thuQc Danh mvc IInh

VfC

uu diii dau tu

la H¢ th6ng cftp nuac phvc vv sinh ho;;tt,phvc Vl,l cong nghi¢p nen thu6 su~t Thu6 TNDN duqc ap d1,lngla 20%

trong thai gian 10nam k~

ill

khi b~t dau di vao ho;;ttdQng

Theo thfc t6 ho;;ttdQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty, cac nganh ngh~ ho;;ttdQng co lien guan d€n h¢

th6ng cftpnuac phvc Vl,l sinh ho;;tt,ph1,lcVl,l cong nghi¢p t;;tothu nh~p sau duqc ap dVng chinh sach uu diii thu€

nhu tren g6m : Thu nh~p tu ho;;ttdQngkinh doanh nuac s;;tch,thu nh~p

ill

ho;;ttdQngg~n d6ng h6 nuac. Cong ty

tinh thu nh~p chiu thu€ cac ho;;ttdQngtren vai thu6 su~t 20%, va 5% s6 thu6 uu diii trong 10 niim duqc dua vao

guy dau tu ph<ittri~n.

Ngoai ho;;ttdQngsan xu~t kinh doanh chinh thi ho;;ttdQngt;;tOthu nh~p con l;;tikhong duqc mien thu€ va

dong vai thu€ su~t 25% la doanh thu ho;;ttdQngtai chinh, thu nh~p tu truy thu ti~n nuac, thu nh~p

ill

nhUQ11g

ban v~t tu nganh nuac va thu nh~p khac.

NglfOl

l~p bi~u

~

K~ toan trlfOng~

Nguyen Thi NgQc Lanh

Ghi chit:

( 1) Nhung chi tieu khong co thong tin, s6li?u thi khong phai trinh bay nhung khong dU(fc danh [(,Iis6 thu thl,(chi tieu.

(2)

Chi ap dl,mg cho cong

ty

niem ydt.

( 3)

Doanh nghi?p dU(fctrinh bay them cac thong tin khac xet th

d

y cdn thidt cho ngutYi su dl,mg bao cao tai chinh.

15

Liên quan

Sách Du Lịch Ý Yên - Xem 11,781

Địa chỉ cửa hàng công ty mua bán, cung cấp và phân phối cao cấp giá rẻ… uy tín duy nhất có tại Shop cửa hàng Sách du lịch Ý Yên. Hiện nay trên địa bàn ở tại Ý Yên có rất nhiều cửa hàng đại lý bán Sách du ... uy tín duy nhất có tại Shop cửa hàng Sách du lịch Ý Yên. Hiện nay trên địa bàn ở tại Ý Yên có rất nhiều cửa hàng đại lý bán Sách du lịch cao cấp giá rẻ, tuy nhiên để tìm được đại lý cửa hàng bán Sách du lịch uy tín tốt


Du Lịch Vùng Tây Nguyên - Xem 10,395

Du lịch Tây Nguyên phát triển chưa tương xứng với tài nguyên du lịch Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với tổng diện tích 54.641,0km², chiếm 16,8% diện tích cả nước; không chỉ là một cao nguyên duy nhất mà ... Nơi đây hàm chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng to lớn có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch. Về tài nguyên thiên nhiên, Tây Nguyên tập hợp nhiều cao nguyên, khu bảo tồn tự nhiên và các vườn quốc gia


Dành Cho Tín Đồ Phượt - Xem 9,405

Du lịch bụi Singapore cần bao nhiêu tiền là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ đam mê du lịch tự túc thắc mắc. Hãy cùng xem ngay những kinh nghiệm dưới đây nhé! Một số kinh nghiệm du lịch bụi Singapore cần bao nhiêu tiền bạn cần nhớ! Bạn ... Cùng tham khảo những thông tin bổ ích sau đây nhé để trả lời cho thắc mắc du lịch bụi Singapore cần bao nhiêu tiền Ăn uống như thế nào khi đi du lịch singapore tự túc Du lịch bụi Singapore cần bao nhiêu tiền? Xét về chi phí ăn uống ở đảo quốc Sư


Tour Du Lịch Đà Nẵng - Xem 8,910

Lịch trình tour NGÀY 01: BÀ NÀ NÚI CHÚA – ĐÀ NẴNG (Ăn Trưa, Tối) Buổi trưa: Đón quý khách theo điểm hẹn tại Đà Nẵng đưa đi dùng bữa trưa với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”. Nhận phòng ... Tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp Phố Cổ Hội An, rực rỡ soi bóng bên dòng sông Hoài, từng là thương cảng sầm uất của người Chăm thế kỉ thứ II và Việt Nam từ thế kỉ XVI. Khám phá Ngũ Hành Sơn Tham quan khu Phố Cổ Hội An NGÀY 03: SƠN TRÀ -


Du Lịch Bụi Cà Mau - Xem 8,613

Cà Mau là tỉnh thuộc châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, nằm về phía cực Nam của Việt Nam, hình dạng giống chữ V, như một bán đảo có 3 mặt giáp với biển. Phía Bắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Đông ... Năm 1930 các chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập để lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức. Hưởng ứng cuộc khởi nghiã Nam Kỳ, năm 1940 Tỉnh ủy Cà Mau đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai giành thắng lợi, ghi vào trang vẻ


Trắc Nghiệm Địa Lí Du Lịch Việt Nam - Xem 8,217

Ngày đăng: 13/01/2014, 19:37 TRẮC NGHIÊM DU LỊCH VIỆT NAM 1. Di sản văn hóa thế giới nào sau đây của Việt Nam không lọt vào xếp hạng các kìquan thiên nhiên thế giới hiện đại?A. Vịnh Hạ LongB. Phong NhaC. Thánh địa mỹ sơnD. Núi Phanxipang2. Bến cảng nhà ... Thời Nguyễn8. Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó làA. Chú mục


Du Lịch Mộc Châu Tháng 1 - Xem 8,217

14/12/2017 11:02:57 5051 lượt xem Du lịch Mộc Châu tháng 1 cũng là thời điểm vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên đặc trưng của Mộc Châu và núi rừng Tây Bắc hiện lên đầy đủ nhất. Đó là bức tranh với gam màu chủ đạo là sắc trắng tinh khôi ... Khu du lịch có diện tích lên tới 5ha với rất nhiều khu check-in chất và đẹp hiếm có ở Mộc Châu. Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều trò chơi thú vị phục vụ cho kỳ nghỉ du khách. Ngũ Động bản Ôn có hệ thống nhũ đá lung linh nhiều hình


Khu Du Lịch Cồn Thới Sơn - Xem 8,019

Khu du lịch Cồn Thới Sơn – Tiền Giang – Địa điểm du lịch miệt vườn sông nước hấp dẫn. Đến khu du lịch cù lao Thới Sơn, du khách không chỉ được ngắm cảnh đẹp nên thơ, nhấm nháp vị ngọt của trái cây mà còn thưởng thức rượu ... Còn gì thú vị hơn khi về miền Tây xắn quần lội mương, tát nước bắt cá. Không chỉ cho bạn những phút giây trải nghiệm hồi hộp, gay cấn khi "tranh đấu" cùng với những con cá lóc, cá rô, cá trê... mà còn tạo nên tinh thần đồng đội,


Làm Visa Đi Du Lịch Ý - Xem 8,019

Sau Pháp thì Ý là đất nước thứ hai thu hút khách du lịch nhiều nhất trong khối Schengen. Ý từ lâu đã nổi tiếng với cảnh đẹp trữ tình và đất nước này cũng là nơi khởi nguồn của nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách nghệ thuật trên ... Hãy thận trọng bởi từ câu trả lời của mình bạn rất có thể sẽ phải bổ sung thêm giấy tờ cho bộ hồ sơ của mình. Để an tâm nhất, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mọi khâu tư vấn chuẩn bị hồ sơ, xử lý hồ


Khu Nghỉ Dưỡng Ana Mandara - Xem 7,029

Thực tế cho thấy, hạ tầng cơ sở kỹ thuật du lịch bao gồm các công trình hạ tầng, cơ sở lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, các tiện nghi thu hút du lịch… đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến tài nguyên và phục ... Bên cạnh đó, khu này còn có nhà hàng, bar, trung tâm spa và thể dục, một hồ bơi lớn ngoài trời và một bể bơi nước nóng trong nhà, sân tenis, khu tổ chức sự kiện, phòng hội thảo và khu giữ trẻ. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, khu nghỉ


Đề xuất

Kinh Nghiệm Du Lịch Tuy Hòa, Phượt Phú Yên,ghềnh Đá Đĩa - Xem 2,871

Đi Tuy Hoa ntn? | Chơi gì ở Tuy Hoa? | Khách sạn ở Tuy Hoa Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc miền Nam Trung Bộ, thuộc trục giao thông chính Bắc Nam, nối Bình Định và Khánh Hòa. Chính vì vậy có thể nói dọc theo quốc ... Cá nhân mình thì thấy món này không hấp dẫn như mọi người hay quảng cáo. Cơm gà ở 189 Lê Thánh Tôn, 15k/suất (ăn sáng). Cơm gà kiểu gà xé phay, ăn cùng nước mắm chua ngọt khá ngon, nhưng cơm thì mình thấy hơi rời rạc quá, ăn sáng nếu


Du Lịch Cao Bằng Mùa Nào Đẹp? Thời Điểm Nào Thích Hợp Đi Du Lịch Cao Bằng? - Xem 2,277

Du lịch Cao Bằng nổi tiếng với những địa điểm du lịch hấp dẫn như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, khu di tích Pác Pó,… Thời điểm thích hợp để đi du lịch Cao Bằng là khi nào? Du lịch Cao Bằng mùa nào đẹp? Cùng Vietcenter tìm hiểu ... Theo cái nhìn khách quan, cảnh quan thiên nhiên Cao Bằng không thay đổi quá nhiều theo mùa bởi ở đây hấp dẫn nhất vẫn là núi non, thác ghềnh và những con suối xanh vào xanh ngọc bích đẹp hút hồn. Cảnh đẹp Cao Bằng Vào mỗi mùa, Cao Bằng mang một vẻ


Du Lịch Cam Ranh Nhớ Đừng Bỏ Qua 7 Điểm Đến Cực Thú Vị Này - Xem 2,277

Du lịch Cam Ranh cũng còn đang rất mới mẻ, nhiều điều thú vị để du khách tới đây khám phá. Đến với Cam Ranh bạn có thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với cảnh quan hoang sơ ít có sự tác động của bàn tay ... Những ngày biển êm, triều cường rút xa, lộ ra cả một vùng cát rộng mênh mông. Biển ở đây khá cạn, vì vậy rất an toàn cho du khách kể cả người không biết bơi. Cảm giác tắm biển ở đây cũng khác với tắm ở bãi Nha Trang vì bạn


[Map] #1 Chia Sẻ Bản Đồ Du Lịch Lý Sơn - Xem 2,079

Nào các bạn của meobalo đang có ý định khám phá hòn đảo Lý Sơn xinh đẹp, các bạn đã có kế hoạch cụ thể cho mình chưa? Vừa đúng lúc meobalo đã đi Lý Sơn rồi, hãy để meobalo.com chia sẻ một vào những hướng đi hợp lý để ... Đỉnh Thới Lới là một vị trí tuyệt vời nếu bạn muốn thu trọn được quanh cảnh của đảo Lý Sơn xinh đẹp. Ngọn cờ được cắm trên đỉnh Thới Lới là nơi nhất định bạn phải check in khi đến đây đấy nhé. Trên đỉnh


Khu Du Lịch Sinh Thái Khe Rỗ - Xem 2,376

Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ Địa chỉ: Thôn Nà Ó, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Tel: 02043599986; Fax: 0240 3599986 E: [email protected] W: Samthienha.com Số phòng: Tọa lạc trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, là ranh giới tự nhiên giữa 3 ... Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không khí trong lành của núi rừng Đông Bắc và sẽ làm tinh thần của quý khách sảng khoái và dễ chịu sau một đêm yên tĩnh tại rừng hoặc trên các đỉnh đồi của khu du lịch. Cám ơn Quý khách đã tin


Bạn đang xem bài viết Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức Bảng Cân Đối Kế Toán Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chuyển Lưu Tiền Tệ Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2013 trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!