Xem Nhiều 5/2022 # Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Bắc Giang # Top Trend

Xem 13,563

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Bắc Giang mới nhất ngày 29/05/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,563 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đánh Thức Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Bạc Liêu
 • Thăm Khu Du Lịch Sinh Thái Nổi Tiếng Ở Bạc Liêu
 • Hướng Dẫn Du Lịch Sinh Thái Bến Tre
 • Top 5 Thiên Đường Du Lịch Sinh Thái Bình Định Thơ Mộng, Bình Yên Đến Ngỡ Ngàng
 • Du Lịch Sinh Thái Cần Giờ
 • Ngày đăng: 07/07/2015, 15:33

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðỖ VÂN HÀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðỖ VÂN HÀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà SỐ : 60.62.01.15 Người hướng dẫn khoa học: TS. ðINH VĂN ðÃN HÀ NỘI, 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng ñây là công trình nghiên cứu của tôi. Số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa từng ñược sử dụng trong bất cứ luận văn, luận án nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñều ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày …. tháng …. năm … Học viên thực hiện ðỖ VÂN HÀ Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân còn có sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cũng như sự ñộng viên giúp ñỡ của các tổ chức tập thể, gia ñình, bạn bè. Lời ñầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng cũng như lòng biết ơn sâu sắc ñến toàn thể gia ñình và thầy giáo TS. ðinh Văn ðãn – là giảng viên khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình hướng dẫn, ñóng góp ý kiến quý báu, ñộng viên giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cũng như các thầy cô giáo trong trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã trang bị cho tôi rất nhiều kiến thức, kỹ năng ñể tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm thông tin và xúc tiếp du lịch – Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Giang ñã giúp ñỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực tập. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể gia ñình, bạn bè ñã luôn ñộng viên và tạo mọi ñiều kiện cho tôi ñể tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm Tác giả luận văn ðỖ VÂN HÀ Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC BIỂU ðỒ vi PHẦN I: MỞ ðẦU vi 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.4.1 ðối tượng nghiên cứu 3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Lý luận về du lịch 4 2.1.2 Du lịch sinh thái 9 2.2 Cơ sở thực tiễn 35 2.2.1. Xu thế phát triển du lịch sinh thái trên thế giới 35 2.2.2. Hiện trạng và xu thế phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam 36 2.3 Tổng quan một số tài liệu nghiên cứu trước ñâyError! Bookmark not defined. Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 39 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Giang 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 52 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 52 3.2.2 Phương pháp phân tích 52 3.2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 54 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Tình hình phát triển du lịch sinh thái Tỉnh Bắc Giang 55 4.1.1. Khái quát về 3 khu du lịch sinh thái Error! Bookmark not defined. 4.1.2 ðôi nét về mẫu ñiều tra 60 4.2 ðánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Tỉnh Bắc GiangError! Bookmark not defined. 4.2.1 Tiềm năng DLST tự nhiên Error! Bookmark not defined. 4.2.2 ðánh giá yếu tố tạo ra sức cạnh tranh Error! Bookmark not defined. 4.2.3 ðánh giá ñiểm mạnh – ñiểm yếu, cơ hội – thách thức của du lịch Bắc Giang Error! Bookmark not defined. 4.3 Công tác quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian qua. Error! Bookmark not defined. 4.4 Giải pháp ñể phát triển DLST hiệu quả 78 4.4.1 Một số ñịnh hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Bắc Giang 83 4.4.2 Giải pháp 88 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Kiến nghị 100 5.2.1 ðối với Nhà Nước 101 5.2.2 ðối với tỉnh 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng ñất năm 2012 46 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng ñất ñai của tỉnh Bắc Giang năm 2012 phân theo loại ñất và phân theo huyện/quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh 47 Bảng 3.3 Tình hình dân số và lao ñộng của tỉnh Bắc Giang năm 2012 49 Bảng 3.4 Kết quả sản xuất của tỉnh Bắc Giang năm 2010- 2012 51 Bảng4.1: Khái quát tình hình cơ bản của 3 Khu DLST 74 Bảng 4.2 Các nhóm khách du lịch sinh thái 60 Bảng 4.3: Thống kê tuổi mẫu ñiều tra 63 Bảng 4.4: Thống kê nghề nghiệp khách du lịchError! Bookmark not defined. Bảng 4.5 : ðộ dài chuyến ñi Error! Bookmark not defined. Bảng 4.6: Loại hình lưu trú Error! Bookmark not defined. Bảng 4.7 : Các hoạt ñộng vui chơi Error! Bookmark not defined. Bảng 4.8: ðánh giá các yếu tố tạo ra sức cạnh tranh của du lịch Error! Bookmark not defined. Bắc Giang 111 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 PHẦN I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài Trong những năm qua, du lịch sinh thái ñã và ñang phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới và ngày càng thu hút ñược sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp tỉnh hội, ñặc biệt ñối với những người có nhu cầu tham quan du lịch và nghỉ ngơi. Ngoài ý nghĩa góp phần bảo tồn tự nhiên, bảo vệ ña dạng sinh học và văn hóa cộng ñồng; sự phát triển du lịch sinh thái ñã và ñang mang lại những nguồn lợi kinh tế to lớn, tạo cơ hội tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho quốc gia cũng như cộng ñồng người dân các ñịa phương, nhất là người dân ở các vùng sâu, vùng xa – nơi có các khu bảo tồn tự nhiên và các cảnh quan hấp dẫn. Ngoài ra, du lịch sinh thái còn góp phần vào việc nâng cao dân trí và sức khỏe cộng ñồng thông qua các hoạt ñộng giáo dục môi trường, văn hóa lịch sử và nghỉ ngơi giải trí. Chính vì vậy ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, bên cạnh các lợi ích về kinh tế, du lịch sinh thái còn ñược xem như một giải pháp hữu hiệu ñể bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên phục vụ nhu cầu của khách du lịch, của người dân ñịa phương khi tham gia vào các hoạt ñộng du lịch. Các tiềm năng nhân văn cho phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam cũng rất ña dạng và phong phú, song du lịch sinh thái ở Việt Nam mới ở giai ñoạn khởi ñầu. ðối với nhiều nước trên thế giới, trong ñó có Việt Nam, du lịch sinh thái còn là loại hình du lịch mới cả về khái niệm lẫn tổ chức quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên phục vụ cho mục ñích du lịch. Công tác nghiên cứu, ñiều tra cơ bản và quy hoạch phát triển du lịch sinh thái còn hạn chế. Nhiều ñịa phương, nhiều công ty lữ hành ñã cố gắng xây dựng một số chương trình, tuyến du lịch mang sắc thái của du lịch sinh thái ñã ñược xây dựng song quy Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 2 mô và hình thức còn ñơn ñiệu, mờ nhạt, sản phẩm và ñối tượng thị trường còn chưa rõ nên ít có khả năng thu hút khách. Mặt khác việc ñào tạo nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ ñiều hành quản lý, hướng dẫn viên du lịch sinh thái còn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển. Bắc Giang là tỉnh có tiềm năng du lịch: có vị trí ñịa lý gần thủ ñô, hệ thống giao thông tới các khu, ñiểm du lịch của tỉnh thuận tiện, hệ thống ñiện sinh hoạt, ñiện thoại, nước sinh hoạt ñều ñược ñáp ứng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ngày càng phát triển, toàn tỉnh có 240 khách sạn, nhà nghỉ với 2.500 buồng nghỉ; các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong tỉnh ñã ñáp ứng nhu cầu ñi tham quan du lịch của khách với nhiều chương trình du lịch hấp dẫn; ñó là những ñiều kiện thuận lợi ñể du lịch Bắc Giang phát triển. Hiện nay với chủ trương phát triển ngành kinh tế du lịch, Bắc Giang ñang tăng cường ñầu tư ngân sách cho phát triển hạ tầng Du lịch, ñồng thời có nhiều cơ chế trong việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện cải cách hành chính nhằm thu hút và khuyến khích các nhà ñầu tư phát triển sản phẩm vào các khu, ñiểm có tiềm năng du lịch. Cùng với các ñiều kiện thuận lợi về ñịa lý, tự nhiên thì yếu tố này ñang là ñiều kiện hết sức thuận lợi với các nhà ñầu tư trong lĩnh vực du lịch khi ñến với Bắc Giang. Bên cạnh những tiềm năng và triển vọng, không thể không kể ñến những thách thức to lớn ñòi hỏi một nỗ lực tổng thể của cả chính quyền ñịa phương, các tôt chức, doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: ” Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bắc Giang” với mong muốn tìm hiều thêm về ngành du lịch tiềm năng này. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại Tỉnh Bắc Giang, từ ñó ñề xuất giải pháp phát triển DLST có hiệu quả trong thời gian tới. – V xã h i: Du l ch phát tri n t o ra nhi u công… phát tri n DLST t nh B c Giang? 1.4 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 1.4.1 ð i tư ng nghiên c u Th c tr ng và gi i pháp phát tri n du l ch sinh thái t nh B c Giang 1.4.2 Ph m vi nghiên c u – Ph m vi n i dung: + Nh ng lý lu n v DLST + Th c tr ng phát tri n DLST t nh B c Giang, ði m m nh, ñi m y u, cơ h i, thách th c cho DLST B c Giang + ð xu t m t s gi i pháp phát tri n DLST có hi u qu – Ph m vi th i gian:… capacity) AR: di n tích c a không gian du l ch a: Tiêu chu n không gian t i thi u cho m t du khách Tuỳ theo ý nghĩa có th xác ñ nh 3 lo i s c ch a như s c ch a sinh thái, s c ch a xã h i và s c ch a kinh t S c ch a sinh thái: là áp l c s d ng lãnh th du l ch c c ñ i mà không x y ra s suy thoái h sinh thái t nhiên S c ch a sinh thái t i h n ñư c xác ñ nh khi s lư ng du khách và các ti n nghi mà h s d ng b… m, phát tri n cơ s v t ch t k thu t và cơ s h t ng du l ch, phát tri n ngu n l c lao ñ ng DLST , hoàn thi n cơ ch , chính sách qu n lý phát tri n DLST Tăng cư ng ho t ñ ng nghiên c u th trư ng và qu ng bá – Tăng cư ng ho t ñ ng b o t n ña d ng sinh h c nh m ñ m b o ngu n tài nguyên sinh thái b n v ng làm n n t ng ñ phát tri n DLST – Phát tri n s lư ng và quy mô các ñi m DLST; phát tri n v s lư ng và. .. c vào m c ñích s d ng và ph i dành ph n l i nhu n ñáng k ñóng góp cho s phát tri n c a ñ a phương, ñ ng th i trích m t ph n l phí du l ch dành cho vi c b o t n, duy trì d Phát tri n du l ch sinh thái ph i d a trên quy ho ch h p lý, khoa h c, hoà nh p v i t nhiên và tuân th ch t ch quy ñ nh v s c ch a Phát tri n DLST ph i d a trên quy ho ch h p lý và khoa h c là yêu c u ñ c bi t quan tr ng trong phát. .. c khách du l ch và c i thi n môi trư ng ñ a phương Xét v b n ch t c a DLST có th kh ng ñ nh DLST là lo i hình phát tri n b n v ng, ñ m b o s cân b ng gi a cung và c u trong c hi n t i và tương lai; cân b ng gi a s lư ng và ch t lư ng c a s phát tri n, cân b ng gi a b o t n và s d ng tài nguyên, cân b ng gi a yêu c u phát tri n và kh năng qu n lý, cân b ng ho t ñ ng du l ch v m t không gian và th i… trong nhi u lĩnh v c khác (kinh t , văn hoá, chính tr , xã h i) DLST phát tri n lành m nh, nhi u d ch v du l ch ch t lư ng ñư c tăng cư ng, cùng t o ñi u ki n góp ph n gi gìn tr t t an toàn xã h i 2.1.2.5 Yêu c u cơ b n c a phát tri n du l ch sinh thái a Phát tri n DLST ph i góp ph n tích c c vào b o v môi trư ng và duy trì h sinh thái ðây là yêu c u cơ b n c a DLST, b i nó v a là m c tiêu c a ho t . tỉnh Bắc Giang? 1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 ðối tượng nghiên cứu Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bắc Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi nội dung:. doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bắc Giang với mong muốn tìm hiều thêm về ngành du lịch tiềm năng. 2.1.2 Du lịch sinh thái 9 2.2 Cơ sở thực tiễn 35 2.2.1. Xu thế phát triển du lịch sinh thái trên thế giới 35 2.2.2. Hiện trạng và xu thế phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam 36 2.3 Tổng quan

  --- Bài cũ hơn ---

 • “điểm Mặt” Top 7 Khu Du Lịch Sinh Thái Nổi Tiếng Ở Bà Rịa
 • Đi Du Lịch Sinh Con Nước Nào Sẽ Được Nhập Quốc Tịch? Mỹ, Úc Hay Canada?
 • Nên Đi Du Lịch Singapore Vào Tháng Mấy Đẹp Và Tiết Kiệm Nhất?
 • Du Lịch Singapore Và Những Điều Cần Biết
 • Du Lịch Singapore Malaysia Giá Rẻ
 • Bạn đang xem bài viết Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Bắc Giang trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100