Cẩm Nang Du Lịch Singapore Pdf

--- Bài mới hơn ---

 • 10 Địa Điểm Du Lịch Pattaya
 • Sự Định Hướng Đầu Tư Du Lịch Đà Nẵng
 • Đi Phú Quốc! Mùa “đẹp Như Mơ” Là Tháng 11 Đến 4 Bà Con Ạ!
 • Tour Du Lịch Teambuilding Mũi Né (2N1Đ) 930.000Đ
 • Rừng Dừa Bảy Mẫu Ở Đâu, Giá Vé Bao Nhiêu, Đi Thế Nào, Hết Nhiêu Tiền?
 • Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

  SINGAPORE

  Cẩm nang du lịch miễn phí từ Samthienha.com có Giɾn tích nhʆ

  nhɜt ĉ{ng Nam Á, là TXʈc

  gia phát triɺn mɘnh Yɸ kinh tɶ

  và du lʂch ĉɚo Tuʈc VɃ tʤ Vʖ

  hʦu nhiɸu khu mua Vɦm Vɞm

  uɜt Eɘt ngàn hàng hóa, dʂch

  vʜ vui chɁi giɚi trí Āa dɘng,

  giao th{ng thuɤn tiɾn, ĀɃʔng

  xá gʄn gàng Vɘch Āɰp¬ Hàng

  nĄm, Singapore Āón hàng

  triɾu lɃʚt du khách tʢ khɦp

  nɁi trên thɶ giʒi ĉɮc Eiɾt Āk

  cŹng là Āiɺm Āɶn Ƀa thích cʞa

  du khách 9iɾt Nam vʒi hɁn

  lɃʚt khách mʎi nĄm

  [iVIVU.com – Dịch vụ đặt phòng trực tuyến toàn thế giới cho người Việt xin

  gửi đến quý khách hàng cẩm nang du lịch Singapore. Hy vọng những

  thông tin do Samthienha.com dày công sưu tầm sẽ hữu ích cho chuyến vi vu của

  du khách.]

  KHÍ HẬU

  Khí hɤu Singapore ɜm và ɠm, nhiɾt Āʐ dao Āʐng tʢ 23 Āɶn 31

  Āʐ & Singapore có mɃa quanh nĄm, thɃʔng Eɜt ngʔ và nɮng

  hɘt nhɃng rɜt mau tɘnh

  7hʔi gian cao Āiɺm du lʂch ʖ Singapore thɃʔng rɁi vào tʢ

  tháng 12 Āɶn tháng 6 hàng nĄm, Ā{ng nhɜt là dʂp Noel, nĄm

  mʒi và các dʂp Vhopping giɚm giá ma hq

  1

  Website: Samthienha.com 08 3933 3535 / 08 3930 8290

  SINGAPO RE

  Tour guide

  SINGAPORE

  Cẩm nang du lịch miễn phí từ Samthienha.com CHUYỂN

  ‡ Các hãng hàng không giá rɲ bay tʢ 9iɾt Nam Āɶn Singapore ĀɃʚc Ƀa chuʐng nhɜt hiɾn

  nay là Tiger Airways, Jetstar, Lion Air vʒi các chuyɶn bay thɪng Hà Nʐi – Singapore hoɮc TP.

  HCM – Singapore. Các hãng hàng không Vietnam Airlines và Singapore Airlines cŹng có các

  Āʚt khuyɶn mãi Āɮc biɾt dành cho tuyɶn bay này.

  ‡ Jetstar và Tiger Airways hɘ cánh ngay tɘi nhà ga chính – Terminal 1 và 2 thuʐc sân bay

  Changi, rɜt thuɤn tiɾn cho viɾc di chuyɺn vào thành phʈ bɨng tàu Āiɾn ngɞm MRT).

  ‡ Thʔi gian Āɮt vé tʈt nhɜt là hai tuɞn trɃʒc ngày khʖi hành, hoɮc khi có Āʚt khuyɶn mɘi nhʒ

  kiɺm tra kʮ giá, thuɶ và các loɘi phʜ thu trɃʒc khi quyɶt Āʂnh mua). Có nhʦng khách hàng sĄn

  vé khuyɶn mãi thành công chʀ phɚi chi khoɚng 2 triɾu Āʊng/ vé khʠ hʊi.

  ĉLWʢVkQbDYɸWrXQJWkP

  ‡ Tʢ sân bay vɸ khách sɘn phɃɁng tiɾn rɲ nhɜt là tàu Āiɾn ngɞm nhɃng chʀ có trɃʒc 23h00

  Āêm). Nɶu máy bay hɘ cánh tɘi nhà ga sʈ 1 hay sʈ 3, bɘn sɴ Āi Skytrain ( phɃɁng tiɾn vɤn

  chuyɺn miɼn phí cʞa sân bay) Āɺ vɸ lɘi nhà ga sʈ 2, sau Āó Āi MRT vɸ trung tâm. LɃu ý bɘn sɴ

  cɞn Āi qua trɘm tàu Āiɾn trung chuyɺn Tanah Merah Āɺ tiɶp tʜc Āi MRT vào thành phʈ.

  ‡ Sau 23h00, bɘn chʀ có thɺ chʄn 1 trong 3 phɃɁng tiɾn:

  + Xe bus. Có bus sʈ 36, Āiɺm Āón là tɞng hɞm B2 cʞa nhà ga sʈ 2, xe bus này sɴ chɘy tʢ

  sân bay vɸ tʒi trung tâm Orchard road. Chi phí khoɚng 3-4S$. Còn có các xe bus dành cho

  khách cʞa các khách sɘn 4-5 sao.

  + Xe hàng không Airport Shuttle (sɴ ĀɃa bɘn Āɶn tɤn cʌng khách sɘn)

  + Taxi – tiɾn lʚi nhɃng Āɦt nhɜt.

  PHƯƠNGTIỆN ĐI LẠITẠI SINGAPORE

  Hɾ thʈng xe bus và MRT (tàu Āiɾn ngɞm) tɘi Singapore ĀɃʚc xɶp vào hàng xuɜt sɦc. Chʀ cɞn

  Ƀʒc lên tàu Āiɾn ngɞm hay bus, bɘn gɞn nhɃ có thɺ Āɶn ĀɃʚc mʄi Āiɺm du lʂch nʌi tiɶng

  nhɜt tɘi Āɚo quʈc sɃ tʤ.

  MRT ĐÁP ỨNG90% NHU CẦU ĐI LẠI:

  ‡ ʕ Singapore có 3 tuyɶn chính: tuyɶn màu Āʆ (Bɦc

  Nam), màu tím (Bɦc ĉông), màu xanh ( Đông Tây ),

  tên cʞa nhʦng tuyɶn này là hɃʒng chɘy cʞa tàu. ĉɺ Āi

  MRT thuɤn tiɾn, bɘn nên xem bɚn Āʊ MRT, bɚn Āʊ này

  phát miɼn phí ʖ sân bay Changi.

  2

  Website: Samthienha.com 08 3933 3535 / 08 3930 8290

  SINGAPORE

  Cẩm nang du lịch miễn phí từ Samthienha.com Tiɾn nhɜt khi Āi MRT, bus và monorail (tàu Āiɾn ra Āɚo Sentosa) là mua sɬn thɲ EZ Link.

  Thɲ có thʔi hɘn sʤ dʜng 5 nĄm, giá S$15 (khoɚng 247.000 VND) trong Āó S$5 giá trʂ thɲ,

  S$3 là tiɸn thɶ chân ĀɃʚc hoàn khi bɘn trɚ lɘi thɲ và S$7 là tiɸn dng Āɺ Āi lɘi. Vé Āiɾn tʤ cʞa

  EZ-link có bán tɘi các ga tàu nɨm dɃʒi sân bay hoɮc bɜt cʠ quɞy Customer Service nào cʞa

  trɘm MRT. Khi hɶt tiɸn, bɘn có thɺ dɼ dàng nɘp thêm tiɸn ʖ bɜt cʠ máy EZ Link ʖ các bɶn

  tàu, mɾnh giá mʎi lɞn nɘp ít nhɜt là S$10.

  ‡ Nɶu dng tiɸn mɮt, bɘn phɚi tʨ mua vé ʖ máy bán vé tʨ Āʐng. Máy tʨ Āʐng chɜp nhɤn

  tɜt cɚ các lʄai tiɸn xu, còn tiɸn giɜy thu giá trʂ cao nhɜt là tʔ S$10.

  Cách mua vé MR7 EɨQJ WLɸQ mɮW

  – Chʄn Buy standard ticket

  – Chʄn tên trɘm bɘn muʈn Āɶn (dng tay nhɜn vào tên trɘm trên bɚn Āʊ MRT hiɺn thʂ trên

  màn hunh)

  – Nɶu bɘn mua 1 vé thu bʆ tiɸn cɦc (xu) hoɮc tiɸn giɜy vào máy theo Ā~ng giá trʂ máy thông

  áo cho bɘn. TrɃʔng hʚp bɘn trɚ nhiɸu hɁn tiɸn vé cɞn trɚ thu máy sɴ thʈi lɘi tiɸn thʢa.

  – Nɶu bɘn mua nhiɸu vé cho nhiɸu ngɃʔi thu chʄn more ticket và chʄn sʈ lɃʚng vé muʈn

  mua. Sau Āó bʆ tiɸn vào máy.

  – Khi bʆ Āʞ tiɸn vào máy thu máy sɴ xuɜt thɲ (nhʨa) cho bɘn. Nhʒ kiɺm tra lɘi sʈ lɃʚng thɲ

  và tiɸn thʈi có Ā~ng không.

  – *iʦ thɲ nhʨa trong suʈt hành trunh cʞa munh. *iʦ vé vu có thɺ trɚ lɘi và nhɤn lɘi S$1 tɘi máy

  mua vé tʨ Āʐng.

  XE BUS

  ‡ Hoɘt Āʐng tʢ 6h00 sáng Āɶn khuya.

  ‡ *iá vé khoɚng 1 – 1,5 S$ vʒi xe không máy lɘnh xe có máy

  lɘnh giá 1 – 1,8 S$.

  ‡ Nên chuɠn bʂ sɬn tiɸn xu hoɮc thɲ Ezlink vu các bác tài xɶ sɴ

  không thʈi/Āʌi tiɸn dm bɘn.

  TAXI

  ‡ CɃʒc phí cho 1 km Āɞu tiên là 2,8 S$, sau Āó cɃʒc là 0,2 S$

  cho mʎi 330m tiɶp theo.

  ‡ Các hãng taxi khác nhau áp dʜng mʠc phʜ thu khác nhau,

  nên hʆi tài xɶ trɃʒc khi Āi.

  ‡ ĉɮc biêt, phʜ thuʐc vào các khung thʔi gian trong ngày, giá

  tiɸn taxi sɴ thay Āʌi. Cho dù là cùng 1 quãng ĀɃʔng Āi nʦa, Āi

  vào các khung giʔ khác nhau, giá tiɸn cŹng sɴ khác nhau. Sau

  12h00 Āêm, taxi tính thêm 50 cɃʒc phí.

  ‡ Bɦt taxi ʖ Singapore tɃɁng Āʈi khó. Bɘn cɞn tum các Āiɺm

  Taxi Stand Āɺ Āʠng chʔ, hoɮc gʄi Āiɾn Āɮt taxi trɃʒc.

  3

  Website: Samthienha.com 08 3933 3535 / 08 3930 8290

  Nguồn: thuvienmienphi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đi Du Lịch Campuchia Có Cần Visa Không ?
 • Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Nhất Quanh Hà Nội Chỉ Với 500K
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Làng Việt Hải Ở Đảo Cát Bà
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Y Tý, Lào Cai Từ A
 • Du Lịch Miền Nam Nên Đi Đâu Vào Dịp Nghỉ Lễ?
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Đáp Xin Visa Du Lịch Trung Quốc
 • Vfs Uk Hồ Chí Minh
 • Qui Định Sử Dụng Coupon (Phiếu Du Lịch)
 • Truyền Hình Pháp Làm Phim Quảng Bá Du Lịch Việt Nam
 • 10 Phim Về Du Lịch Đáng Xem Nhất Trong 50 Năm Qua
 • Đi đâu mua quà ở Nha Trang

  I.Những địa điểm miễn phí

  1. Chùa Long Sơn

  Chùa Long Sơn được ghi vào sách kỉ lục Việt Nam bởi sở hữu pho tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam tọa lạc tại số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dưới chân đồi Trại Thủy, Nha Trang. Chùa Long Sơn còn có tên gọi là Chùa Phật trắng và trước đây còn có tên là Đăng Long Tự. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 19, với nhiều lần trùng tu và được xây lại mới vào năm 1940, Chùa Long Sơn mang nét nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc mang đậm dấu ấn thời hiện đại.

  Leo 193 bậc tam cấp để lên được đỉnh đồi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Kim Thân Phật Tổ màu trắng uy nghi đang ngồi thuyết pháp giữa không gian trời xanh mây trắng khoáng đạt mênh mông, an nhiên tự tại như một biểu tượng của Nha Trang. Tượng được đặt trên một đài sen lớn và nổi bật giữa không gian chùa Long Sơn.

  Tọa lạc trên một ngọn đồi Hòn Một nhỏ cạnh Ngã Sáu, trung tâm thành phố Nha Trang, diện tích khoảng 4.500m² ở độ cao 12m so với mặt bằng thành phố. Đi từ xa bạn đã có thể nhìn thấy ngôi nhà thờ này. Bởi ngọn tháp chính cao, nhọn và cây thánh giá uy nghiêm chọc thẳng lên bầu trời xanh mát. Người dân gọi luôn là nhà thờ Ngã Sáu. Hay nhà thờ còn có tên là nhà thờ Núi, song tên gọi chính thức là Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua.

  Địa chỉ: số 1 Thái Nguyên, Phước Tân, chúng tôi Trang.

  3.Hoàng Phú ( Residence)

  Khu dân cư Cao cấp Hoàng Phú hay còn được biết đến với cái tên nổi tiếng khác là Khu biệt thự Bắc Âu – khu biệt thự chỉ nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang về phía Bắc chừng 5km. Nơi đây thu hút giới trẻ bởi những bậc thang rực rỡ sắc màu nổi bật trên nền trời trong xanh, với những con đường gợi mở về một thế giới cổ tích mà chúng ta vẫn thường hay được nghe các bà các mẹ kể, với những hồ nước nơi bạn thành tâm ước nguyện những mong muốn của mình. Bên cạnh đó là những bức tranh đẹp mê mẩn lòng người khiến bạn phải đổ cái rầm ngay từ cái nhìn đầu tiên, hòa cùng với đó là các lối đi rải đầy sỏi đẹp lạ lùng, hơn nữa những ngôi nhà nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa khu vườn đầy sắc màu khiến cho khu dân cư Hoàng Phú trở thành điểm đến khó lòng có thể bỏ qua khi bạn có ý định du lịch Nha Trang

  Địa chỉ: Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

  Giờ mở cửa: 7h – 17h

  4.Colorwaves gallery

  Địa chỉ: 116 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang

  Hòn Chồng gồm 2 cụm đá lớn nằm bên bờ biển dưới chân đồi La-san, có thể được tạo nên do sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này. Cụm đá lớn ở ngoài biển gọi là Hòn Chồng, gồm một khối đá lớn vuông vức nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng hơn, phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay rất lớn. Quần thể những khối đá lớn nhỏ khác nhau, nhiều tầng, nhiều lớp, những hình thù kì lạ, cứ xếp chồng lên nhau mà chẳng hề có một vật dụng kết dính gì cả. Đá cứ như thế chồng lên từ cao xuống thấp giống như có một bàn tay khổng lồ nào đó sắp đặt. Lạ lẫm một điều là những khối đá lớn cứ chồng lên nhau chênh vênh, mặt dù sóng cứ vỗ nhưng chẳng thể nào lung lay được chúng.

  Có những tảng đá nằm kẹt chính giữa cứ như từ trên cao rơi xuống, một phần tạo nên sự huyền diệu, kì thú một phần để giữ thăng bằng cho 2 tảng đá lớn 2 bên. Nước biển tại khu vực bãi tắm Hòn Chồng này cực kì trong, mát lạnh, đứng ở đây ngắm bình minh thì thật là tuyệt vời.

  Địa chỉ: Vĩnh Phước, Thành phố Nha trang

  II.Địa điểm vừa túi tiền

  Những điểm đặc biệt ở Khu di tích lịch sử này:

  • Một điểm nổi bật nữa trong khu Tháp Bà Ponagar chính là hàng bia ký, đây chính là những bia ký lâu đời nhất mà chỉ còn Tháp Bà nơi đây lưu giữ được.
  • Vốn là một công trình tọa lạc trên đồi nên từ đây bạn có thể nhìn thấy cảnh thành phố Nha Trang với phố xá tấp nập cùng những công trình tiêu biểu.
  • Khi đêm xuống cả quần thể Tháp Bà Ponagar sẽ được thắp sáng tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa lung linh giữa lòng thành phố biển.
  • Đến Tháp Bà Ponagar vào khoảng tháng 3 âm lịch bạn sẽ có cơ hội thưởng thức lễ hội Tháp Bà với những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của người Chăm.

  Để tham quan Tháp Bà Ponagar bạn nên đến đây vào mùa khô, vào khoảng tháng 1 đến tháng 9. Ngoài ra, bạn cũng nên đến đây vào khoảng tháng 3 âm lịch (tháng 3, tháng 4 dương lịch) để xem lễ hội Tháp Bà.

  Địa chỉ: 2 tháng 4, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang

  Viện nằm ở số 1 Cầu Đá, cách trung tâm thành phố biển Nha Trang chừng 6km về phía Đông Nam.

  Viện Hải dương học Nha Trang nằm trong hệ thống các viện nghiên cứu chuyên ngành của trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia Việt Nam. Sở dĩ viện Hải dương học được lựa chọn đặt tại Nha Trang là do bờ biển nơi đây thuộc loại sâu nhất tại Việt Nam lại cách hải phận quốc tế không xa.

  Bảo tàng sinh vật biển Bảo tàng hải dương học là 2 khu vực sẽ đem đến cho bạn nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị. Bảo tàng sinh vật biển là nơi trưng bày các mẫu vật của các loài sinh vật biển. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng mãn nhãn hơn 20.000 mẫu vật của 4.000 loài sinh vật biển khác nhau. Ngoài ra bảo tàng còn trưng bày nhiều mẫu vật của các sinh vật nước ngọt được sưu tầm ở vịnh Thái Lan, biển Đông, Campuchia.

  Phí vào cửa tham quan bảo tàng Hải dương học:

  Người lớn: 40.000 VNĐ/người/lượt.

  Sinh viên: 20.000 VNĐ/người/lượt.

  Học sinh: 10.000 VNĐ/người/lượt

  Địa chỉ: Số 1 Cầu Đá, Thành Phố Nha Trang

  3.Hội quán Vịnh Hòn Chồng ( vé: 40.000)

  Hội quán vịnh Nha Trang được xây dựng từ sự lắp ghép của 15 ngôi nhà cổ (nhà Rường) dân gian truyền thống của Huế, mang đậm nét kiến trúc Việt Nam . Với những họa tiết điêu khắc tinh xảo, sống động như: “Cuốn thư, hoa cúc, mặt nguyệt”… và đây cũng là nơi trưng bày, giới thiệu về hình ảnh, hoạt động của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới.

  Với một quần thể đá tự nhiên kỳ thú cùng Hội Quán hài hòa, thơ mộng, nằm sát bờ biển xanh quanh năm sóng vỗ. Hội Quán vịnh Nha Trang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và Quốc tế. Góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển du lịch Nha Trang văn minh và thân thiện.

  Địa chỉ: Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang

  4.Happy Beach ( giá nước 60.000đ -100.000đ)

  Happy Beach Garden nằm ở bãi biển ven đường Trần Phú, Nha Trang. Đây thực chất là một beach bar. Với nền tảng cát trắng, biển xanh vốn đã đẹp sẵn nên những sắc màu ở Happy Beach Garden lại càng thêm nổi bật hơn. Ở đây có các chòi nhỏ để du khách ngồi uống nước, nghỉ ngơi. Hay đơn giản chỉ là những chiếc bàn nhỏ ngoài bãi biển cũng đã quá tuyệt vời.

  Điểm nhấn cho địa điểm này đó chính là màu sắc xanh, đỏ, vàng rực rỡ từ những chiếc vỏ xe, xích đu, hay bảng chỉ đường. Những chi tiết dù nhỏ nhưng lại khiến bãi biển trở nên sinh động, bớt nhàm chán hơn rất nhiều. Đồng thời nhờ vậy mà những bức ảnh chụp cũng đẹp ảo diệu, tươi tắn hơn. Mỗi ngày Happy Beach Garden thu hút rất đông bạn trẻ đến check-in vì cảnh vừa “so-deep” lại free tham quan. Bạn có thể tha hồ tạo dáng ngoài bờ biển, sang trọng ngồi trên xe hơi hay lãng mạn với chiếc xe đạp đầy hoa.

  Bên cạnh tham quan, chụp ảnh thì ở Happy Beach Garden còn có các chương trình phục vụ du khách hết sức vui nhộn. Các ban nhạc đường phố, nhóm nhảy thường hay biểu diễn ở đây để phục vụ du khách. Không chỉ vậy, Happy Beach Garden còn hoan nghênh các bạn đến biểu diễn miễn phí như giao lưu cùng với nhau.

  Địa chỉ: 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang

  5. Chùa Đa Bảo (10.000đ-20.000đ)

  Chùa Đa Bảo tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc dãy núi Cô Tiên, nằm phía sau khu dân cư mới tên là Hòn Xện.

  Nói về chùa Đa Bảo thì mình cũng chưa rõ chùa được xây dựng từ năm nào, chỉ nghe bảo rằng ngày xưa đây là nơi sư thầy Thích Giác Mai một mình khai khoang, kiếm đường lên núi, dựng chòi để chuyên tâm tu học.

  Đại chỉ: Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang

  III. Địa điểm sang chảnh

  Vịnh Vinpearl Land là khu du lịch sang trọng tại Nha Trang nằm trên đảo Hòn Tre, do công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl quản lý.

  Vịnh Vinpearl Land Nha Trang có tổng diện tích trên trên 150 Ha và 700m bãi biển tự nhiên, đây được xem là khu du lịch 5 sao lớn nhất Việt Nam với 200 phòng nghỉ cùng hệ thống bể bơi có diện tích 5000 m2 và khu vườn nhiệt đới trù phú.

  Ngoài các phương tiện đi lại thông thường như cano, taxi, tàu, phà.. khách thăm quan còn có thể sang đảo Hòn Tre bằng hệ thống cáp treo dài 3320m được cho là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với 9 cột trụ được thiết kế giống với tháp Eiffel.

  Vịnh Vinpearl Land Nha Trang được chia thành 5 khu vui chơi chính là trong nhà, khu vui chơi ngoài trời, khu phố mua sắm, cụm khu công viên nước và cuối cùng là cụm khu thủy cung.

  Địa chỉ: đảo Hòn Tre, Thành Phố Nha Trang

  Khu du lịch Trăm Trứng là một trong những khu tắm bùn lớn và nổi tiếng nhất của thành phố Nha Trang. Nơi đây không chỉ là nơi tắm bùn thư giãn, mà còn có vô số các hoạt động khác cũng như là phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp để các du khách cùng trải nghiệm

  – Trải rộng trong khuôn viên rộng hơn 20 hecta, khu du lịch, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 8km.Từ trên ca nhìn xuống, cả ”rừng trứng’ đan xen với các vườn chuối, đu đủ, cau cảnh…trông rất lạ và đẹp mắt. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác thư thái khi ngâm mình trong những quả trứng khổng lồ xen lẫn trong rừng chuối xanh mơn mởn. Hòa mình và hồ bơi, thác nước, thư giãn với hồ thủy lực Jacuzzi sẽ góp phần giúp du khách giải tỏa những căng thẳng và mệt mọi trong cuộc sống.

  Địa chỉ: Phước Đồng, tp Nha Trang

  I Resort cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 4km, tọa lạc tại thôn Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Điểm đến này được ví như ốc đảo thiên đường cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng của du khách tại Nha Trang.

  I Resort được biết đến không chỉ là địa điểm vui chơi mà nơi đây còn là điểm hẹn nghỉ dưỡng của người dân địa phương và du khách bốn phương. Resort ra đời và phát triển theo hướng khu du lịch cao cấp, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bùn khoáng và nước khoáng đưa vào dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người già hay các đối tượng bệnh nhân có nhu cầu điều trị các bệnh mãn tính, phục hồi chức năng.

  I – Resort được xây dựng theo lối kiến trúc gắn liền với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Các công trình ở đây đều được gây dựng từ các vật liệu địa phương như gỗ, lá, đá…tạo nên hình ảnh khu nghỉ dưỡng làng quê thanh bình và yên ả.

  I – Resort còn là một trong các địa điểm vui chơi ở Nha Trang mang đến cho du hàng những trải nghiệm mới lạ nhất về tắm khoáng và trị liệu. Đối với dịch vụ phổ thông tại I resort Nha Trang, du khách sẽ hoàn toàn được thư giãn với liệu trình massage, giải tỏa căng thẳng khi ngâm mình dưới lớp bùn khoáng giàu dưỡng chất có tác dụng làm đẹp, thải độc và thanh lọc cơ thể, giúp làm mềm, sáng da.

  Địa chỉ: Tổ 19 thôn Xuân Ngọc, tp Nha Trang.

  Có diện tích khoảng 15 ha. Nằm ở địa chỉ tỉnh lộ 3, ngay ngã tư nghĩa trang Phước Đồng giao với quốc lộ 1A. Gần trường lái xe Hồng Bàng. Hay muốn dễ hỏi đường hơn thì bạn đến khu vực Suối Lùng, núi Cù Hin ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, Huyện Cam Lâm..

  Khu du lịch tàu ngầm – sự kết hợp giữa du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử. Những hình ảnh gợi nhớ về làng quê, về những ngày mà ta còn trẻ thơ. Nô đùa cùng lũ nhóc trong làng, ngồi trên lưng trâu thổi sáo. Hình ảnh những gốc rạ, bờ tre vốn thân quen nay được tái hiện trước mắt. Không những thế, nghệ nhân còn điêu khắc trống đồng, đàn tranh hay chiếc bánh chưng, bánh giày mang sắc thái truyền thống ngày lễ tết. Nơi đây còn được mô phỏng rất rõ nét với khung cảnh ở cánh rừng Trường Sơn. Nơi quân dân ta đã anh dũng chống lại giặc thù để gìn giữ bờ cõi. Những chiếc mũ tai bèo, cả chiếc võng màu xanh của lính in đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

  Giờ mở cửa và đóng cửa: 14h – 22h hằng ngày Giá vé tham quan: 100.000/người lớn và trẻ em tùy vào chiều cao.

  Địa chỉ: Suối Cát, Cam Lâm , Khánh Hòa.

  Vì sao Quý khách nên đặt dịch vụ du lịch tại An Nam Tour?

  • Đơn vị trực tiếp tổ chức các tour du lịch
  • Hệ thống dịch vụ tour khép kín, đội xe – canoe – thợ lặn – nhà hàng riêng biệt, chủ động trong việc phục vụ du khách trong suốt chuyến đi
  • Đầy đủ các loại giấy phép lữ hành quốc tế, giấy phép lặn biển, bảo hiểm du lịch – đảm bảo mọi lợi ích của du khách
  • Phương tiện vận chuyển, trang thiết bị hiện đại
  • Đội ngũ lái xe – hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên môn và kinh nghiệm
  • Đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo, sẵn sàng giúp du khách sắp xếp lịch trình, giải quyết những thắc mắc, phản hồi

  Cảm ơn Quý khách đã yêu thích bài viết của An Nam Tour. Để biết thêm thông tin và đặt tour du lịch, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi.

  Hotline: 0903.223.235 (Ms. Tú)

  Fanpage: facebook.com/AnNamTourNhaTrang

  CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG AN NAM TOUR

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Hoàn Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Bảo Việt
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Minh Thiết Thực Và Hợp Lệ Xin Visa
 • Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài Bảo Minh
 • Chi Phí Mua Bảo Hiểm Du Lịch Nước Ngoài
 • Bàn Về Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang Tự Túc

  --- Bài mới hơn ---

 • Cẩm Nang Khi Đi Du Lịch Nha Trang Tự Túc Sau Tết
 • Cẩm Nang Du Lịch Ninh Bình
 • Cẩm Nang Kinh Nghiệm Du Lịch Ninh Thuận Chi Tiết Và
 • Cẩm Nang Du Lịch Biển Ninh Thuận
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Ninh Thuận Tự Túc 2022 Cho Người Mới Đi Lần Đầu
 • 1. Khi nào nên du lịch Nha Trang

  Mùa mưa của Nha Trang rơi vào tháng 9 đến tháng 12, cao điểm vào tháng 10 và 11. Trong giai đoạn này thành phố nhiều mưa dầm, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Những lưu ý cho những ai có du lịch Nha Trang tự túc trong thời gian này thì nên xem trước tình hình thời tiết để lên lịch ra đảo cho phù hợp nhất, tránh thời tiếc xấu, làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch.

  Bên cạnh đó, lễ hội ở Nha Trang diễn ra quanh năm. Và nếu bạn là một người hứng thú với văn hóa địa phương thì hẳn bạn chẳng muốn bỏ qua những dịp này tại Nha Trang đâu.

  • Lễ hội Tháp Bà: Lễ hội Tháp Bà diễn ra mỗi 20 – 23/3 âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động linh thiêng như lễ tắm bà, lễ thay áo, lễ cúng… Là lễ hội quan trọng của người Chăm tưởng nhớ về Nữ thần Mẹ Xứ Sở.
  • Festival biển Nha Trang: Sự kiện thu hút đông đảo du khách cả trong và ngoài nước được tổ chức mùa hè của các năm lẻ.

  2. Nên đi phương tiện gì đến Nha Trang

  Với cẩm nang du lịch Nha Trang tự túc được đúc kết từ những kinh nghiệm trước đây, đây là các gợi ý để bạn có thể lựa chọn phương tiện phù hợp nhất.

  Bằng máy bay

  Bạn có thể bay đến Nha Trang từ các thành phố lớn mà chỉ mất khoảng 1-2 giờ thôi. Nha Trang thuộc Khánh Hòa – nơi có sân bay Cam Ranh – nên rất tiện lợi cho những ai thích du lịch Nha Trang tự túc mà không muốn tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Tham khảo giá vé:

  Sau khi đến sân bay Cam Ranh cách trung tâm Nha Trang 35km, với hai phương tiện di chuyển chính cho du khách lựa chọn:

  • Xe buýt: Có ba loại xe buýt trung chuyển hành khách từ sân bay vào Nha Trang: xe Phương Trang (40.000 – 50.000 VND/ chuyến), xe buýt công ty Đất Mới (30.000 – 50.000 VND/ chuyến), xe trung chuyển của sân bay (65.000 VND/ chuyến).
  • Taxi:Nếu muốn đi bằng các hãng khác thì bạn sẽ phải di chuyển ra ngoài.Trong sân bay thì chỉ có một sự lựa chọn là hãng Airport Taxi. Một chuyến taxi vào thành phố có giá dao động 200.000 – 350.000 VND, chạy tầm trong 45 phút.
  • Tàu Sài Gòn – Nha Trang:Tàu chỉ dừng thêm ở Biên Hòa và Tháp Chàm nên cũng không tốn nhiều thời gian. Xuất phát từ Sài Gòn thì bạn chỉ cần thẳng tiến chuyến SN4 là đến được Nha Trang.
  • Tàu 5 sao: Vừa ra mắt cách đây không lâu, tàu SNT2 sẽ cho bạn những giờ phút di chuyển bằng tàu thoải mái nhất.

  Bạn phải nạp đủ năng lượng mà giữ sức “tung hoành” Nha Trang vì thông thường chuyến đi sẽ khởi hành 19:00 – 20:00 giờ để đến Nha Trang vào khoảng 5:00 sáng.

  Bên cạnh đó, bạn có thể được giảm 15% nếu có thẻ sinh viên đó.

  Bằng xe khách

  Các hãng xe chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang là Phương Trang, Mai Linh, Hoàng Long, Sinh Café, Kumho,… Khoảng cách không quá xa Sài Gòn nên du khách thường chọn một chuyến xe giường nằm đêm, ngủ một giấc là đến Nha Trang rồi. Và hành trình kéo dài khoảng 8 – 10 tiếng và có giá 170.000 – 220.000 VND/ chiều.

  Với những quãng đường dài như Hà Nội bạn phải mất 26 – 30 tiếng. Hãng Hoàng Long là cái tên phổ biến chạy tuyến đường này với giá vé 500.000 – 600.000 VND/ lượt đi.

  3. Sử dụng phương tiện nào để khám phá Nha Trang

  • Xe máy: Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các khách sạn Nha Trang hoặc liên hệ các dịch vụ thuê xe riêng. Giá thuê xe máy ở Nha Trang khá đa dạng từ 60.000 – 150.000 VND/ ngày.
  • Xích lô: Một chuyến dạo chơi 1 giờ 30 phút vòng quanh các địa điểm nổi tiếng có giá 500.000 VND, có bao gồm một bữa ăn. Thành phố Nha Trang còn một phương tiện thú vị khác để bạn thăm thú thành phố. Đó là xích lô.
  • Taxi: Các hãng taxi phổ biến nhát ở Nha Trang là Mai Linh (SĐT: 0258.3.811.811), Taxi Airport (SĐT: 0258.3.528.528), Taxi Nha Trang (SĐT: 0258.3.81.81.81), Emasco (SĐT: 0258.3.51.51.51), Taxi Asia (SĐT: 0258.35.35.35.35),…

  4. Nên tham quan ở đâu khi đến Nha Trang

  Các địa điểm nổi tiếng nhất

  Dọc bãi biển, khách sạn và các hoạt động thể thao trên biển như motor nước, lướt sóng, nhảy dù đường Trần Phú là nơi tập trung các khu resort, …

  • Giờ mở cửa: 7:00 – 18:00
  • Địa chỉ: Bến Chợ, P. Vạn Thạnh

  Điểm qua một số địa điểm tắm bùn

  Những hòn đảo quyến rũ ở Nha Trang

  Cẩm nang du lịch Nha Trang tự túc thật là một thiếu sót khi du lịch Nha Trang mà lại bỏ qua các hòn đảo xinh đẹp nơi đây. Nha Trang được mệnh danh là thiên đường biển đảo.

  Tour sẽ kết hợp vui chơi ở 3-4 đảo, có kèm ăn hải sản nên cách này khá phù hợp cho những ai du lịch Nha Trang tự túc. Cách đơn giản nhất để chiêm ngưỡng các hòn đảo ở Nha Trang là đăng ký một tour khám phá trong ngày. Còn nếu bạn chỉ muốn đến 1-2 hòn đảo yêu thích thì vẫn có dịch vụ thuyền riêng chở bạn ra đảo để khám phá.

  Hình dáng như một người phụ nữ đang trông ra biển chờ chồng nên được đặt tên Hòn Vợ, ngoài ra gần Hòn Chồng gần đó.

  • Giá vé: 22.000 VND/ vé
  • Địa chỉ: Khóm Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước
  • Địa chỉ: P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách cảng Cầu Đá khoảng 10 km và 45 phút đi tàu)
  • Giá lặn biển ở Hòn Mun: 750.000 VND/ lần/ khách nước ngoài, 500.000 VND/ lần/ khách Việt Nam.
  • Giá tàu đáy kiếng ngắm san hô: 60.000 VND/ lượt
  • Giá tàu ra đảo: 300.000 VND/ vé cano, 250.000 VND/ vé thuyền
   Địa chỉ: P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách bờ khoảng 9 km)

  • Địa chỉ: P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách thành phố 7 km)
  • Trò chơi, địa điểm thú vị ở Hòn Tằm: tắm biển, motor nước, thuyền kayak, flyboard, đi bộ dưới biển, dù kéo…
  • Giá vé khu du lịch Thủy Kim Sơn (Hòn Tằm):
   • Vé tham quan; 360.000 VND/ người lớn, 250.000 VND/ trẻ em
   • Vé cano khứ hồi, trò chơi, buffet trưa: 580.000 VND/ người lớn, 430.000 VND/ trẻ em
  • Thời điểm tham quan: Tháng 4 – tháng 9 (thời gian khác là mùa bão nên không có tàu ra đảo)
  • Giá tour: 350.000 VND/ người/ ngày
  • Những hoạt động không thể bỏ qua ở Ninh Vân: tắm biển và nghỉ dưỡng tại các khu resort, dạo biển sáng sớm xem tàu cá cập càng, chơi các trò thể thao trên biển,…
  • Cách đi: Từ Nha Trang, đi quốc lộ 1A ven biển đến Ninh Hòa thì rẽ vào quốc lộ 26B. Đến cuối đường TL625D, qua Ninh Phước, Ninh Tịnh là đến.

  Điểm qua một số địa điểm văn hóa tại Nha Trang

  Tham khảo Cẩm nang du lịch Nha Trang tự túc về những địa điểm văn hóa đầy tình lịch sử ở Nha Trang

  • Giờ mở cửa: 5:30 – 17:00 hằng ngày
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, Phường Phước Tiến
   Địa chỉ: 20 đường 23 tháng 10, Phường Phương Sơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Nghệ An: Cẩm Nang Từ A Đến Z Đáng Chú Ý
 • Cẩm Nang Du Lịch Nghệ An Hè 2022
 • Cẩm Nang Du Lịch Nga
 • Cẩm Nang Du Học New York Và Những Điều Cần Biết
 • Đến New York, Ngắm Và Nhìn Thành Phố Không Bao Giờ Ngủ.
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang (Phần 1)

  --- Bài mới hơn ---

 • Khu Du Lịch Wonder Park Nha Trang: Viên Ngọc Của Diamond Bay
 • Nên Đi Nha Trang Hay Phú Quốc
 • Những Món Ăn Độc Đáo Không Thể Bỏ Qua Khi Du Lịch Nha Trang
 • Những Địa Chỉ Giải Trí Vào Ban Đêm Khi Du Lịch Nha Trang
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Phượt Nha Trang
 • Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng!

  Tel : 02583.521.000 – 0903564090 – 090.5199.831

  Add : 111/18 Hùng Vương – Nha Trang – Khánh Hòa

  Email : [email protected][email protected]

  nhatrangholiday.net – chúng tôi – chúng tôi

  Tóm tắt về Du lịch các điểm tham quan Danh lam thắng cảnh Nha Trang

  Các loại Tour ghép, Tour tự tổ chức, Cung cấp Dịch vụ Du lich

  Nhà hàng ăn uống, mua sắm. Địa điểm vui chơi giải trí

  : Ngoài việc updata lên website thì Công ty đã chuyển thành File PDF để gửi tặng khách hàng

  Đây là thông tin luôn được cập nhật liên tục với những thông tin nào mới nếu có, các thông tin này luôn được trãi nghiệm và ghi chép cụ thể chính xác nhất gửi đến Qúy khách hàng khi đi du lịch Nha Trang. Các thông tin cần trao đổi hoặc tư vấn thì gọi: 0903.580.831 (Mr Phi Tâm)

  Nha Trang Cách thủ đô Hà Nội 1.278 km, Sài Gòn 450 km, Mũi Né 250 km, Đà Lạt 120 km, Buôn Mê Thuôt 195 km. Đà Nẵng 550 km, Hội An 520 km…

  Nha Trang nằm vị trí chiến lược về mọi lãnh vực : Chính trị, địa lý, kinh tế, du lịch. Nha trang có biển đảo, có núi rừng, có đồng bằng, có sông ngòi, có đường sắt, đường biển, có đường bộ và đường hàng không, đồng thời được thiên nhiên ưu dãi nhiều mặt từ đó Nha Trang là một địa điểm du lịch không thể thiếu được của du khách gần xa.

  Nha Trang, thành phố cực Đông của Tổ quốc nằm giữa núi và biển, thành phố ôm lấy bờ biển hình cong lưỡi liềm tuyệt đẹp.Chạy dọc theo bờ biển là con đường Trần Phú dài 15 km, hiện nay con đường này đã nối liền với Quốc lộ 1A về hướng Bắc và trong tương lai gần sẽ nối cả hướng Nam.

  Nha trang chiếm diện tích tự nhiên 250 km2, dân số khoảng 400.000 người. Nói đến Nha Trang là phải nhắc đến biển đảo. Ngay trong vịnh Nha Trang có nhiều đảo lớn nhỏ bao phủ cả hướng Đông và Nam của thành phố, che chở, điều tiết, làm giảm cường độ của những cơn gió mạnh thổi thẳng vào Nha Trang.

  Phía Tây tựa lưng vào dãy Trường sơn đông tạo cho Nha Trang có một chế độ khí hậu tuyệt vời, không nóng quá và cũng không lạnh quá, không có những cơn gió nóng lục địa thổi rát mặt và không có những cơn bão mạnh thổi thẳng vào thành phố.

  Nhiệt độ trung bình 26,5C, có hai mùa rõ rệt, mùa nắng và mùa mưa. Lượng mưa không nhiều. Hằng năm có đến 300 ngày nắng cho nên du lịch ở Nha Trang hầu như được khai thác quanh năm.

  Nha Trang thành phố bốn bề được bao bọc bởi nước (Tây, Nam, Bắc bao phủ bởi sông Cái và hướng Đông là biển ) và là nơi hội tụ của của bốn ngọn núi mang hình bốn con thú ( Rồng, Rùa, Dơi, Voi ).

  Với những yếu tố tự nhiên như vậy cho nên những nhà phong thuỷ thời xưa đã gọi Nha Trang là một địa danh “Thiên thời, địa lơi, nhân hoà – Tứ thuỷ triều quy, Tứ thú tụ”

  Mời bạn hãy đến Nha Trang để khám phá và tận hưởng những gi thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố biển xinh đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang 2022
 • Du Lịch Nha Trang Phần 1
 • Những Điểm Thăm Quan Du Lịch Hấp Dẫn Ở Nha Trang (Phần Ii)
 • Chia Sẻ Du Lịch Nha Trang
 • Du Lịch Nha Trang Uống Cà Phê Ở Đâu
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Nhật Bản Tiết Kiệm
 • Review Kinh Nghiệm Du Lịch Nhật Bản Tự Túc: Đi Nhật Cần Bao Nhiêu Tiền?
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Bụi Ninh Bình Năm 2022
 • Một Vài Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Ninh Bình Năm 2022
 • Các bạn xuất phát từ các tỉnh gần Nha Trang thì lựa chọn xe có giường nằm là tốt nhất cho tour du lịch Nha Trang của bạn. Bởi khi đi xe giường nằm bạn có thể tranh thủ ngủ cho đỡ mệt mà xe lại không bị sóc, có cảm giác êm ái để giữ sức khỏe cho cả chuyến đi.

  Bạn nên tham khảo các thông tin đặt phòng khách sạn Nha Trang và nên đặt phòng sớm để có thể chủ động cho chuyến đi. Đặc biệt vào những màu lễ hội thì khách sạn luôn tronh tình trạng cháy phòng.

  Để tour du lịch bụi Nha Trang giá rẻ thì bạn nên chọn những khách sạn 2 sao là đủ, phòng khách sạn phải sạch sẽ, tiện nghi ổn, gần biển là thỏa mái cho tour của bạn rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì đường Trần Phú là nơi có nhiều khách sạn như vậy.

  Một lưu ý với các bạn khi du lịch Nha Trang là các bạn nên nhờ tiếp tân khách sạn đặt giúp xe máy để tiện cho việc đi chơi quanh các điểm du lịch Nha Trang. Nếu đi xe số chỉ khoảng 60k/ngày, xe ga khoảng 100k/ngày, xăng xe thì khách tự đổ. Khi đi du lịch Nha Trang bằng xe máy các bạn sẽ cảm nhận được nhiều sự thú vị

  Khi đi du lịch Nha Trang các bạn có cơ hội thử rất nhiều món ăn ngon, bổ. rẻ, về địa điểm các quán với các món ăn ngon các ban có thể tham khảo tại bài “Món ăn ngon không nên bỏ lỡ khi đi du lịch Nha Trang”

  Ngoài các điểm du lịch Nha Trang mình đã đề cập ở những bài trước đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn 1 nơi các bạn nên đến trong tour du lịch Nha Trang của bạn .

  Sailing club: là một quán bar gần ngã tư Trần Phú – Biệt Thự, ở đây đa số là người Tây. Với sự sang trọng, phong cách thiết kế vừa hiện đại vừa ấm áp đem lại cảm giác thỏa mái cho những du khách du dịch Nha Trang. Nếu các bạn đi đúng ngày còn có thể gặp được các DJ mời từ các nước bạn.

  Đi thuyền ra 4 đảo: đi du lịch Nha Trang mà không đi ra đảo các bạn đã bỏ phí, các bạn có thể nhỡ lễ tân đặt tour, giá chỉ khoảng 120k/chuyến. Đây có lẽ là kỉ niệm ấn tượng của các bạn sau tour du lịch Nha Trang đó. Khi đến đảo Hòn Một khoảng 2 đến 3 tàu gom lại rồi chơi nhạc nhộn, các bạn có thể nhảy thỏa mái sau đó là đến “happy hour” quầy rượu dưới biển và sao đó mọi ng nhảy xuống biển tắm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi, Phượt Nghệ An Từ A Đến Z
 • Cẩm Nang Du Lịch Bụi Khám Phá Nghệ An
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Nghệ An
 • Phượt Thủ Việt Đi Du Lịch Bụi Ở Nga Như Thế Nào? (Phần 2)
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Bụi Nga Cực Kỳ Hữu Ích
 • Cẩm Nang Tour Du Lịch Nha Trang Đà Lạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Di Chuyển Từ Đà Lạt Đến Nha Trang Chi Tiết Và Đầy Đủ
 • Tour Du Lịch Đảo Bình Ba Nha Trang Đà Lạt 4 Ngày 4 Đêm
 • Tour Du Lịch Nha Trang Đà Lạt 7 Ngày 6 Đêm Bằng Tàu
 • Nha Trang Đà Lạt Bao Nhiêu Km Cùng Những Hữu Ích Khác
 • Tour Du Lịch Thái Bình Đi Nha Trang
 • Mình đã đi tour du lịch Nha Trang Đà Lạt 2 lần, thấy gần đây các bạn hỏi kinh nghiêm đi du lịch thế nào nên hôm nay mình có một số kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn như sau:

  – Với các bạn không có thời gian hoặc ngại chuẩn bị nhiều thì các bạn có thể lựa chọn tour du lịch Nha Trang Đà Nẵng của một công ty nào đó, các bạn nên tham khảo trên mạng và bạn bè để có thể chọn cho mình được những tour du lịch Nha Trang Đà Lạt giá rẻ mà chất lượng tốt, tránh trường hợp giá rẻ đồng thời chất lượng cũng “rẻ”

  – Với các bạn không thích tour du lịch Nha Trang Đà Lạt của mình bị gò bó về thời gian thì có thể tự đặt phòng khách sạn. có thể tự chuẩn bị phương tiện đi lại như ô tô, máy bay…chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

  2. Lịch trình tour du lịch Nha Trang Đà Lạt.

  Với các bạn đặt tour du lịch Nha Trang Đà Lạt thì nên bắt đầu đi từ Hồ Chí Minh – Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt. Như vậy trong tour du lịch Nha Trang Đà Lạt của mình các bạn có thể nghỉ chân tại Phan Thiết và tham quan một số địa điểm như : Bãi đá Ông Địa, Rặng dừa Hàm Tiến, bến thuyền Mũi Né và ra bãi biển Cà Ná để hóng gió biển chụp ảnh phong cảnh núi kề bên đẹp nổi tiếng của miền Trung.

  Với các bạn đi theo tour thì mọi thứ đều được lên lịch trình sẵn, mọi người đi theo đúng lịch trình của tour du lịch Nha Trang Đà Lạt của công ty. Đây là một nhược điểm của những bạn đi theo tour so với các bạn đi du lịch tự tụ.

  • Một số địa điểm vui chơi khi đi du lịch ở Nha Trang như: Vinpearland, đảo Hòn Mun, đảo Hòn Tằm, vịnh Ninh Vân, viện Hải Dương học Nha Trang, Tháp bà Ponagar, Hòn Chồng, bãi biển Đại Lãnh, chợ Đầm Nha Trang. Khi đi du lịch Đà Lạt thì các bạn được thả mình trong không khí mát mẻ trong lành, ngắm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của sắc ngàn hoa, một số điểm du lịch Đà Lạt các bạn nên đến là: thác Ankroet, hồ Suối Vàng, hồ Dankia, Thung Lũng Vàng, đỉnh Langbiang, Vườn hoa Bích Câu, Biệt điện Bảo Đại, Đồi Mộng Mơ hoặc Thung Lũng Tình Yêu, xem tranh thêu ở Đà Lạt Sử Quán. Và ghé qua chợ Đà Lạt để mua quà cho bạn bè, người thân
  • Phương tiện đi lại tại Đà Lạt, Nha Trang : xe máy, ô tô, xe đạp đôi, xe bus, ô tô điện
  • Nơi ở thì các bạn có thể đặt phòng khách sạn các nơi đó, các bạn có thể tham khảo đặt phòng khách sạn Nha Trang, đặt phòng khách sạn Đà Lạt trên mạng để có thể đặt được với mức giá rẻ nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Benthanh Tourist Khuyến Mãi Tour Đà Lạt, Nha Trang
 • Thuê Xe Du Lịch Đà Nẵng Giá Rẻ. Các Địa Chỉ Cho Thuê Xe Uy Tín
 • Vé Máy Bay Từ Hải Phòng (Hph) Đi Đà Nẵng (Dad) Giá Rẻ
 • Vé Máy Bay Từ Hải Phòng Đi Đà Nẵng Giá Cực Rẻ
 • Tư Vấn Tour Du Lịch Hải Phòng Đi Đà Nẵng Giá Rẻ Từ Hải Phòng
 • Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang Từ A Đến Z

  --- Bài mới hơn ---

 • Ăn Gì Ở Nha Trang: Những Món Ăn Ngon Nhất Không Thể Bỏ Qua
 • Du Lịch Nha Trang Ăn Gì? Top 6 Món Ăn Ngon Nhất Nha Trang
 • Du Lịch Nha Trang Ăn Gì Ở Đâu
 • Ăn Gì ? Ở Đâu Khi Du Lịch Nha Trang ?
 • Kinh Nghiệm Ăn Uống Khi Đi Du Lịch Nha Trang
 • Du lịch Nha Trang trong dịp hè 2022 này là điều đặc biệt đối với tất cả những du khách đang có ý định đi du lịch miền biển. Nha Trang luôn chào đón bạn với những tiếng sóng vỗ bên những hàng dừa nghiêng nghiêng, với con đường biển dài trên đường Trần Phú. Những du khách yêu biển, muốn được hòa mình vào nước biển xanh ngắt làm xoa tan đi áp lực đời thường, hãy đến đây, nơi mang đến cho bạn cảm giác thoải mái nhất. Nơi đây luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước vào các ngày lễ, hay tuần trăng mật của các đôi uyên ương.

  Đến Nha Trang ăn gì? Đến Nha Trang ở đâu? Đến Nha Trang chơi gì? Đến Nha Trang bằng phương tiện gì? là 4 câu hỏi được những du khách có ý định đi tour du lịch Nha Trang đặt ra nhất. Hôm nay, Saigontorusim sẽ trả lời 4 câu hỏi này của du khách qua bài viết: Cẩm nang du lịch Nha Trang từ A đến Z để giúp du khách có một chuyển du lịch Nha Trang thật hấp dẫn và tiết kiệm.

  1. Phương tiện đi lại

  Bạn có nhiều lựa chọn để đi đến Nha Trang: máy bay, tàu, xe khách, hoặc bằng xe máy. Vé máy bay vào dịp lễ, giá có thể đắt hơn. Bạn có thể đặt vé sớm, giảm bớt được ít chi phí. Vé Sài Gòn – Cam Ranh, giá vé khoảng từ 700.000-1 triệu đồng một vé. Nếu bạn săn được vé khuyến mãi thì khoảng từ 200.000-400.000 đồng.

  • Vé tàu: Nếu muốn tiết kiệm thêm chi phí, bạn nên đi bằng tàu hoặc xe khách. Vé tàu Sài Gòn – Nha Trang khoảng từ 350.000-500.000 đồng, tùy theo loại ghế cứng, ghế mềm, hay giường nằm điều hòa. Bạn có thể nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, làm cho chuyến đi thêm hấp dẫn.
  • Xe khách: Bạn có thể lựa chọn nhiều hãng xe có uy tín.
  • Xe máy: Du lịch bằng xe máy đang là phương tiện thuận tiện cho giới trẻ. Nếu đi bằng xe máy, bạn có thể chinh phục và khám phá vẻ đẹp của đất nước suốt dọc đường đi, và đây có lẽ là phương án tiết kiệm nhất. Hơn nữa xe máy cũng rất tiện khi đến trung tâm thành phố Nha Trang. Bạn nên đi từ 2 cặp đôi trở lên để đảm bảo về vấn đề an toàn và vui chơi.

  Nha Trang là thành phố du lịch, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ hay những khu resort với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, vào dịp lễ thì khách du lịch đổ về Nha Trang khá đông, để tránh tình trạng “cháy phòng”, nếu có điều kiện bạn hãy đặt phòng trước cho chắc chắn.

  Nếu bạn muốn khi vừa tỉnh giấc buổi sáng, mở toang cửa phòng ra đã thấy được bình minh vừa hé nở lên trên bãi biển, nghe được tiếng sóng vỗ, man mác hơi lạnh do từng đợt gió biển mang về, bạn nên thuê phòng trên con đường Trần Phú với giá vé từ 2-5 triệu đồng như khách sạn Shareton Nha Trang & Spa, Best Western Premier Havana Nha Trang, Crowne Plaza Nha Trang, Sunrise Nha Trang. Hay các khu resort cao cấp ở Vịnh Ninh Vân, Vinpearl với giá 5 đến 10 triệu một đêm.

  Ngoài ra, nếu không có điều kiện, bạn có thể thuê phòng nghỉ khoảng từ 150.000-300.000 đồng ở khu vực đường 2/4 gần chợ Đầm, hay khu vực gần khu vực Big C Nha Trang, để giảm bớt chi phí chuyến đi.

  3. Địa điểm vui chơi

  Đến với Nha Trang, bạn có thể thỏa sức tung hứng nhiều trò chơi đặc sắc trên đảo khi vào Vinpearl, trầm mình trong suối khoáng nóng, ngụp lặn trong hồ tắm bùn hay spa dưới vòi nước ngàn tia… Bạn có thể thuê tàu đến với hòn Tằm, hòn Mun, hòn Một hay khám phá thế giới nước lý thú tại Thủy cung Trí Nguyễn, hít thở không khí mát lạnh ở thác Yang Bay, hay khám phá thế giới cổ tại Tháp Bà Ponagar. Và đừng bỏ qua cơ hội khám phá thế giới đại dương tại Nha Trang với các tour lặn biển ngắm san hô và có vài bức ảnh cùng thế giới đại dương nhiều màu sắc.

  Tham quan Viện hải dương học, vinh Bảo Đại, hay hòn Chồng, dạo buổi tối cùng gia đình và bạn bè trên bãi biển, ngắm Nha Trang về đêm luôn được nhiều du khách lựa chọn. Bạn có thể đi một vòng lên Đại học Nha Trang, toàn cảnh Nha Trang thu vào tầm mắt bạn. Bạn nên chạy một vòng ven biển xa trung tâm thành phố Nha Trang, chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi ánh đèn về đêm của những chiếc tàu nằm cạnh bờ biển, để chuẩn bị cho một ngày mới để ra khơi.

  Nếu bạn là mảng người thích khám phá, thì việc chinh phục cực Đông (Vạn Ninh, Khánh Hòa) – nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam là điều không thể bỏ qua, hay bạn có thể thức thật dậy sớm chạy một vòng ven biển để nhìn ngắm cảnh đoàn thuyền ra khơi.

  • Bún chả cá: Bún cá trong văn hóa ẩm thực của người dân biển Nha Trang thân thuộc như món phở với người Hà Nội hay tô mì Quảng với người Quảng Nam. Bún chả cá rất dễ tìm, chạy dọc theo con đường trên gần chợ Đầm hay những quán gần Tháp Bà Ponagar, giá khoảng tầm 15.000-30.000.
  • Thịt bò nướng Lạc Cảnh: Đây là một trong những đặc sản của Nha Trang. Tại quán có khá nhiều loại bò nướng để bạn lựa chọn, và đây cũng là món ăn nổi tiếng đối với du khách nước ngoài. Quán tọa lạc trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
  • Chả cá Nha Trang: Chả cá Nha Trang ngon vì làm từ cá tươi, bạn có thể vào chợ Đầm để mua ăn hoặc đem về làm quà. Bạn sẽ thấy được điểm khác biệt ở chả cá Nha Trang với chả cá vùng khác. Giá khoảng từ 100.000-120.000 đồng một kg.

  Ngoài ra còn có những món ăn không thể không kể đến như nem nướng, hải sản làng chày, mực rim chợ Đầm, bánh căn, vịt cầu dứa, bún sứa, bánh ướt Diên Khánh, hay món bánh tráng xoài… Chợ Đầm là nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn đơn giản mà vẫn mang hương vị đặc trưng miền biển Nha Trang.

  Nếu bạn yêu thích con người, vẻ đẹp, văn hóa Nha Trang, hãy nhanh tay gọi: 0927.176.176, Saigontourism sẽ thiết kế những chuyến đi đến Nha Trang thật thú vị và tiết kiệm với chi phí hợp lý nhất. Quý khách có thể tham khảo tour du lịch Nha Trang của chúng tôi như:

  --- Bài cũ hơn ---

 • # Combo Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang 6 Ngày 5 Đêm
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang 5 Ngày 4 Đêm
 • Tour Du Lịch Nha Trang 5 Ngày 4 Đêm Giá Rẻ Chỉ 3.700K
 • Tour Du Lịch Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Từ Sài Gòn Bằng Xe
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang 4 Ngày 3 Đêm Tự Túc Của Vợ Chồng Em
 • Du Lịch Nha Trang 2022, Cẩm Nang Kinh Nghiệm Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Tour Du Lịch Kim Bôi Hoà Bình 2 Ngày 1 Đêm
 • Hướng Dẫn Nộp Visa Du Lịch Úc Online Chi Tiết Cập Nhật 2022
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Sơn La (Cập Nhật 08/2020)
 • Thủ Tục Xin Visa Úc
 • Có Gì Khiến Tú Lệ Hút Khách Du Lịch Đến Yên Bái?
 • 1. Nên đi du lịch Nha Trang vào thời điểm nào?

  Nằm ở khu vực nam Miền Trung, Nha Trang cũng có những đặc thù về điều kiện tự nhiên của miền Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khí hậu Nha Trang tương đối ôn hòa, không khắc nghiệt như ở miền Bắc và cũng không thất thường như miền Nam. Mùa đông ở Nha Trang ít lạnh, mùa hè thường kéo dài nhưng nắng nóng không quá gay gắt.

  Trung tầm từ tháng 3 đến tháng 9 là thời gian thích hợp nhất để du lịch Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm) Những bãi biển du lịch cũng trở nên sầm uất hơn bởi tháng 8 là mùa cao điểm cho các chuyến du lịch biển (Ảnh: Sưu tầm)

  Chính vì vậy, trung tầm từ tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm thích hợp nhất để có những chuyến đi du lịch Nha Trang thú vị. Nhưng bạn cũng cần lưu ý vào khoảng thời gian này, các khách sạn Nha Trang thường xuyên trong tình trạng cháy phòng, nên bạn hãy đặt phòng trước khi tới đây để tránh mất thời gian đi tìm phòng khách sạn.

  2. Đến Nha Trang bằng phương tiện gì?

  Để đến Nha Trang bạn có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau, tùy vào túi tiền, quỹ thời gian cũng như sở thích của mỗi người. Có 3 phương tiện phổ biến gồm:

  Hiện nay, các hãng bay như Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air đều có chuyến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để đến sân bay Cam Ranh.

  Cũng có các trạm di chuyển từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay từ Đà Nẵng vào Nha Trang với mức giá vé vào khoảng (250.000 – 400.000đ/lượt đi). Bạn có thể book vé tại các hãng tàu để được hỗ trợ đặt vé, khoang ngồi cho chuyến đi đến phố biển Nha Trang.

  Có rất nhiều chuyến xe khách đi Nha Trang, bạn có thể lên mạng tìm trước và đặt mua online, hoặc đến trực tiếp bến xe tại các phòng vé để tìm mua.

  3. Di chuyển tại Nha Trang như thế nào?

  Ngoài ra, có rất nhiều hãng taxi cho bạn lựa chọn với mức giá dao động từ sân bay Cam Ranh về trung tâm thành phố khoảng 250.000 – 350.000 đồng/lượt vì quãng đường từ sân bay về trung tâm hơn 35km. Bạn hãy lưu bảng giá hãng taxi bên dưới vào cẩm nang du lịch Nha Trang của mình để tiện cho việc tìm kiếm.

  Các hãng taxi tại Nha Trang

  Các tuyến bus tại Nha Trang với giá vé từ 5.000đ/lượt cũng là lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu chuyến đi của bạn có mức kinh phí hạn hẹp hơn.

  Thuê xe máy Lệ Oanh

  • Điện thoại: 0905 153 800
  • Địa chỉ: 14A Mạc Đĩnh Chi, Nha Trang
  • Giá thuê: xe số giá từ 80.000 VND – 120.000 VND/xe/ngày; xe tay ga giá từ 100.000 VND – 150.000 VND/xe/ngày

  Công ty du lịch Hải Phong

  • Địa chỉ: 96B1/13 Trần Phú – Nha Trang
  • Điện thoại: 0583.500.672 – 0583.500.262
  • Giá thuê: Xe số – 60.000 VND/xe/ngày; xe tay ga -80.000 VND/xe/ngày

  Công ty VietDream

  • Địa chỉ: 3B Hùng Vương (khu Quân Trấn), Nha Trang
  • Điện thoại: 0935 605 963 – (0583) 605 963
  • Giá thuê: Xe số- 50.000 VND/xe/ngày; xe tay ga – 80.000 VND/xe/ngày

  Công ty Thuê xe máy Nha Trang

  • Địa chỉ: 14C Mạc Đĩnh Chi, Nha Trang
  • Điện thoại: 0989 164 817
  • Giá thuê xe: Xe sốgiá 60.000 – 100.000 VND/xe/ngày; xe tay ga giá từ 100.000 – 200.000 VND/xe/ngày; xe tay côn giá trên 200.000 VND/xe/ngày, tùy loại xe đời mới hay cũ.

  Công ty San Hô Việt

  • Địa chỉ: 30/15 Hoàng Hoa Thám, P.Lộc Thọ, Nha Trang
  • Điện thoại: 0903 354 470 – 0902 354 470
  • Giá thuê: Xe số giá từ 60.000 VND/ xe/ngày; xe tay ga giá từ 100.000 VND/xe/ngày
  • Điện thoại: 0905 111 541
  • Giá thuê: Xe số giá 70.000 VND/xe/ngày; xe tay ga giá 90.000 VND/xe/ngày

  Công ty Huy Hoàng Nha Trang

  • Địa chỉ: 99 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang
  • Điện thoại: 0906 777 444 – 0905 440 029

  4. Các điểm du lịch ở Nha Trang không nên bỏ lỡ

  Tọa lạc trên bờ của một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, Vinpearl Land Nha Trang là thiên đường vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó, nơi đây được Hiệp hội du lịch Việt Nam trao tặng là khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất Việt Nam.

  Khu vui chơi vinpearl land Nha Trang (Ảnh: Sưu Tầm)

  Tham gia hàng trăm trò chơi thú vị, cảm giác mạnh tại Vinpearl Land Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Bên cạnh đó, Vinpearl Land Nha Trang còn có công viên nước trên bờ biển thuộc dạng hiếm có trên thế giới. Nơi bạn được hòa mình vào những đường trượt khác nhau như Kamikaze, hố đen vũ trụ… và đặc biệt là máng trượt Boomerang tận hưởng cảm giác hồi hộp như rơi tự do từ độ cao 21m.

  Công viên nước trên bờ biển thuộc dạng hiếm có trên thế giới tại Vinpearl Land Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Ngoài ra, các cụm điểm phố mua sắm, khu ẩm thực, không gian trò chơi trong nhà cũng là những trải nghiệm thú vị cho mùa hè của bạn khi lựa chọn Vinpearl Land là điểm dừng chân của mình.

  Bảng giá vé tham quan Vinpearl Land Nha Trang

  Với hàng nghìn mẫu sinh vật biển (Ảnh: Sưu tầm) Không chỉ lưu giữa nhiều mẫu vật mà đây còn nhiều sinh vật sống đa dạng và phong phú (Ảnh: Sưu tầm)

  Viện là nơi lưu giữ nhiều mẫu vật nhất Việt Nam. Được thành lập từ năm 1923 do người Pháp xây dựng, đến năm 1952 thì được giao lại cho Viêt Nam quản lý. Với hơn 20.000 mẫu vật của hơn 4000 sinh vật biển và rất nhiều mẫu sinh vât sống khác.

  Viện được chia làm 3 khu riêng biêt gồm: Khu trưng bày mẫu vật, khu sinh vật sống và khu rạn nhân tạo. Tính đến hiện tại, viện đã có hơn 80 năm hoạt động và đã đóng góp rất nhiều cho ngành thủy sản trong và ngoài nước.

  Để thuận tiện hơn cho việc tham quan, bạn có thể lựa chọn một số khách sạn gần Viện Hải dương học để có thể tiết kiệm được thời gian đi lại.

  Chợ Đầm nổi tiếng ở Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm) Những mặt hàng trong chợ khá đa dạng (Ảnh: Sưu tầm)

  Sở dĩ có tên lạ như vậy là do, mảnh đất được chọn để xây khu chợ này trước kia là một cái đầm lớn. Ngày nay, khu chợ này được xem như một trung tâm thương mại của người dân trong khu vực. Ở đây bầy bán rất nhiều các loại mặt hàng như giày dép, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm…

  Đối với du khách tới du lịch tại Nha Trang thì khu chợ này cũng là một trong những địa điểm nên ghé qua khi tới Nha Trang. Một phần là có thể khám phá, thăm quan chợ. Phần còn lại là đến với mục đích mua quà cho người thân của mình.

  Tháp Bà Ponagar Nha Trang – quần thể kiến trúc văn hóa Chăm Pa lớn nhất miền Trung Việt Nam (Ảnh: Sưu tầm)

  Nếu lựa chọn du lịch lịch sử – văn hóa, bạn không thể bỏ quên đánh dấu Tháp Bà Ponagar vào cẩm nang kinh nghiệm du lịch. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỉ XIII thời kì Hindu Giáo, đây là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa lớn nhất miền Trung Việt Nam. Tháp Bà Ponagar nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3km về phía Bắc.

  Quần thể kiến trúc độc đáo của Tháp Bà Ponagar Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm) Ghé thăm Tháp Bà Ponagar Nha Trang tháng 3 âm lịch để tham gia nhiều hoạt động phong phú (Ảnh: Sưu tầm)

  Những đường nét kiến trúc độc đáo cùng không gian văn hóa đậm đà bản sắc Chăm Pa, Tháp Bà Ponagar hứa hẹn là điểm đến mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm trong chuyến du lịch của mình.

  Vì nằm ngay tại trung tâm nên bạn có thể lựa chọn những khách sạn này để nghỉ ngơi rất tiện đi lại:

  Bãi biển, vịnh biển Nha Trang

  Những bãi biển xanh gợn sóng cùng bờ cát trắng mịn màng tại vịnh biển Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Vịnh biển Nha Trang rộng khoảng 500km2, khá kín gió, không có sóng lớn. Được hình thành do đường nước con sông Cái đổ ra. Vịnh Nha Trang hình thành giữa hai bãi biển hình trăng khuyết, cát trắng mịn màng trải dài 6,7km.

  Vịnh Cam Ranh

  Nói về du lịch Nha Trang, chúng ta không thể quên một số hoạt động trên biển sôi động như: kéo dù, đi mô tô nước, hay lặn biển ngắm san hô. Đặc biệt, với bộ môn thể thao lặn biển bạn sẽ thỏa sức chìm mình vào thế giới của hàng trăm loài sinh vật biển phong phú, đa dạng màu sắc dưới dòng nước biển xanh trong của vịnh biển xinh đẹp này.

  Vịnh biển tuyệt đẹp – Cam Ranh (Ảnh ST)

  Được bình chọn là một trong những vịnh biển đẹp nhất của Việt Nam. Chính vì thế, lượng người du lịch tới đây hằng năm là rất động. Đi từ thành phố Nha Trang về phía Nam chừng 60km là bạn đã đặt chân tới vịnh Cam Ranh.Vịnh này sở hữu khá nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau. Khi tới Vịnh Cam Ranh bạn có thể đi thăm những hòn đảo xinh đẹp như Bình Ba, Bình Hưng… Một chú ý nhỏ nếu bạn muốn tới Bình Ba đó là bạn không nên dẫn người nước ngoài vào đảo. Vì đảo này là một đảo quân sự và có quy định không cho phép người nước ngoài vào du lịch trên đảo.

  Một số khách sạn nổi bật tại Cam Ranh như:

  Hòn Chồng một trong những cảnh đẹp độc đáo tại phố biển Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Quần thể hòn chồng Nha Trang là một trong những điểm thu hút nhiều sự yêu thích của du khách gần xa bởi vẻ đẹp tự nhiên. Được hình thành từ những lớp đá nằm xếp chồng lên nhau., nơi đây được xem là sự giao thoa hoàn hảo của trời và đất.

  Xuất xứ của bãi Chồng có lẽ được hình thành từ sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này. Từ Bãi Đá cùng câu chuyện về anh chàng nghề biển lén ngắm nhìn các cô tiên nữ đã tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp có tên là Hòn Chồng Hòn Vợ hay Bãi Tiên, đều là những thắng cảnh đầy thi vị mà du khách có thể đưa vào cẩm nang du lịch Nha Trang của mình.

  Đặt phòng Khách sạn gần Hòn Chồng và Bãi Tiên, du khách còn có thể dạo bộ trên những cung đường biển tuyệt đẹp vào sáng sớm hay hoàng hôn để cảm nhận đầy đủ từng đường nét quyến rũ, duyên dáng của cảnh quan nơi đây.

  Khu resort cao cấp tại hòn Tằm (Ảnh: Sưu tầm) Du lịch Hòn Tằm ở Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Nước biển trong xanh ở Hòn Mun (Ảnh ST) Lặn ngắm san hô ở Hòn Mun (Ảnh ST)

  Nhắc đến những hòn đảo đẹp và thơ mộng ở Nha Trang chắc chắn phải kể đến Hòn Mun. Du khách tới thăm nơi đây không chỉ bởi vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái cho nơi này. Mà nó còn hấp dẫn du khách bởi sự đa dạng về hệ sinh thái nơi đây. Vùng biển nơi đây được ghi nhận là nơi sở hữu sự đa dạng sinh vật biển bậc nhất của Việt Nam. Đến đây, không những bạn được thỏa mái đắm mình trong dòng nước mát, mà đây còn là cơ hội để bạn có thể chiêm ngưỡng những rạn san hô với đủ hình dạng, màu sắc bắt mắt.

  Hòn Tre Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Hòn Tre là một hòn đảo có diện tích khá lớn ở Nha Trang. Trước khi được biết đến là một hòn đảo du lịch, Hòn Tre là nơi tập trung tránh trú bão của những tàu đánh cá, chính vì thế nhiều người cho rằng đảo phải có tên là “Hòn Che” mới đúng. Ngày nay, với diện tích khá lớn, cùng với việc sở hữu những cảnh đẹp mà hiếm nơi nào có được .

  Nơi đây đã trở thành một điểm đến thu hút rất đông khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng với những khách sạn gần Hòn Tre view đẹp, nhìn ra biển. Mặc dù hàng năm đều đón tiếp rất đông du khách tới thăm quan nhưng đảo này khồng hề mất đi vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ vốn có của nó.

  Biển Hòn Ông trong xanh vời vợi (Ảnh: Sưu tầm)

  Đảo Hòn Ông hay còn có tên gọi khác là đảo Cá Voi. Hòn đảo này có diện tích lên tới 40.000ha. Nhưng đến nay mới chỉ có 2ha được đưa vào sử dụng để xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Toàn bộ diện tích còn lại là núi và những rừng cây quanh năm xanh tốt. Khi du lịch trên đảo, mọi hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi của bạn sẽ ở tại resort Whale Island vì trên đảo chỉ có duy nhất một resort, không có nhà dân, không có hàng quán. Mọi vấn đề về vui chơi, ăn uống bạn sẽ phải nhờ vào resort này.

  Bình Ba mang vẻ đẹp hoang sơ (Ảnh: @vanphan8910) (Ảnh: @phuongquynh_np)

  Ngoài ra, người dân trên đảo rất hiền lành và thân thiện, khi đến đây bạn sẽ được tiếp xúc với cuộc sống trên những bè cá nổi, thưởng thức đặc sản “Tôm Hùm”.

  Một điều chú ý nữa là do ngành du lịch chưa được đẩy mạnh phát triển nên các khách sạn tại đảo Bình Ba cũng không có nhiều. Bạn cần tìm và đặt phòng trước cho mình nếu có ý định ngủ lại ở đảo. Bạn có thể xem và đặt ngay các khách san này:

  Đảo Bình Hưng (Ảnh:@tr.lhuong) Vùng biển tuyệt đẹp ở Bình Hưng (Ảnh: @thaingthaomy)

  Đảo Bình Hưng hay còn được người dân nơi đây gọi với cái tên trìu mến là Hòn Tý, Hòn Chút. Đảo Bình Hưng sở hữu một vẻ đẹp hoang sơ với những bãi biển có những dải cát dài trắng mịn. Bờ biển ở đây khá thoải bạn có thể đi hàng chục met mà nước vẫn chỉ tới ngang ngực. Không những thế bạn còn có thể ngắm nhìn được những tảng san hô ngay dưới chân của mình. Một điều đặc biệt mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó là bãi biển ở đây có rất nhiều những tảng đá lớn với đủ những hình thù, màu sắc, nhấp nhô trên mặt nước.

  (Ảnh: @truonghuutay)

  Có lẽ cái tên cũng đã giúp bạn phần nào đoán ra được điều đặc biệt của hòn đảo này. Đảo Yến là nơi cư trú của rất nhiều chim yến. Nơi đây là địa điểm khai thác tổ yến lớn nhất của nước ta. Vì giá trị kinh tế của tổ yến rất cao, chính vì thể việc quản lý, bảo vệ đảo khá quan trọng và mọi hoạt động diễn ra ở đây đều nằm dưới quyền quản lý của công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa. Bạn không thể tự ý lên đảo này, nếu bạn muốn bạn phải đi theo những tour được đặt sẵn và những tour này phải được sự chấp thuận của công ty quản lý đảo.

  Đảo Điệp Sơn nhìn từ trên cao (Ảnh: Sưu tầm) Dải cát dài trắng mịn ở Điệp Sơn (Ảnh: @lemoniro)

  Đảo Điệp Sơn là một hòn đảo được cấu thành từ 3 đảo nhỏ, có diện tích khác nhau, được nối liền bởi những dải cát dài rắng mịn. Đến du lịch Nha Trang với đảo Điệp Sơn bạn sẽ như được lạc vào trốn thiên đường giữa mênh mông biển khơi. Không những thế bạn có thể thỏa sức dạo chơi trên những dải cát trắng mịn, cảm giác lúc đó như bạn đang được đi dạo giữa đại dương mênh mông, hơi sợ nhưng cũng rất thú vị đấy . Ở đảo lớn nhất cũng có một ngôi làng nhỏ. Mọi người ở đây sinh sống chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy hải sản. Bạn có thể lựa

  Đảo Robinson (Ảnh: Sưu tầm)

  Những ngôi chùa nổi tiếng

  Địa chỉ: số 22 đường 23 tháng 10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Pho tượng trắng khổng lồ tại chùa (Ảnh: Sưu tầm) Không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh bao phủ (Ảnh: Sưu tầm)

  Đây là 1 trong những ngôi chùa lớn nhất ở Nha Trang, và cũng là ngôi chùa có tuổi đời hơn 100 năm. Chùa còn có tên gọi khác là “Chùa Phật Trắng” nổi tiếng với pho tượng: Kim Ngân Phật Tổ, đã được sách kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là pho tượng lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Không gian chùa rộng dãi thoáng mát, đan xen giữa các pho tượng là cảnh quan thiên nhiên cây cối xanh mát.

  Từ ngôi chùa chính, nếu bạn muốn lên pho tượng to nhất thì bạn sẽ phải đi lên 133 bậc tam cấp. Ở độ cao này, bạn hoàn toàn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Nha Trang xinh đẹp, tất cả đều thu gọn khi nhìn từ đây.

  Du lịch Nha Trang tới thăm chùa Ốc (Ảnh: Sưu tầm) Chùa Ốc Từ Vân (Ảnh: Sưu tầm)

  5. Các món ăn hấp dẫn không thể bỏ qua khi du lịch Nha Trang

  Nổi tiếng là thành phố du lịch biển sôi động cùng hàng trăm cảnh đẹp ở Nha Trang hút hồn du khách, Nha Trang còn níu kéo những người bạn của mình bởi nguồn ẩm thực hết sức phong phú và đa dạng. Thông tin này của cẩm nang du lịch Nha Trang sẽ rất hữu ích cho các tín đồ ăn uống, muốn khám phá những “sơn hào hải vị” tại những nơi mình bước qua.

  Bún chả cá – đặc sản Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Trong cẩm nang kinh nghiệm đi du lịch ở Nha Trang này, bún chả cá hay bún sứa là món đầu tiên được lựa chọn khi đến Nha Trang. Bởi lẽ, khác với bún chả cá ở những điểm du lịch khác, bún chả cá Nha Trang có sợi bún thanh mảnh, hơi dai. Chả cá được làm từ cá thu, cá mối, cá cờ tươi rói. Nước dùng trong vắt để du khách có thể nhìn được xương heo, đầu cá tươi.

  Bún sứa nằm trong danh sách những món ăn ngon mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm) Một số địa điểm thưởng thức Bún chả cá – bún sứa ngon tại Nha Trang

  Khác với bún chả cá, bún sứa Nha Trang có hương vị đậm đà, không phải dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. Một bát bún sứa với nước dùng trong vắt, ngọt lịm được ninh từ cá liệt với từng miếng sứa trắng đục, giòn ăn kèm với hành tươi, chả cá luộc, ớt và rau thơm. Tất cả đều được hòa trộn một cách hoàn hảo khiến bạn không thể nào quên được hương vị đậm đà, mát lạnh mà bát bún sứa Nha Trang mang lại.

  – Quán bún lá Ninh Hòa số 2 Lãn Ông

  – Quán bún cá Nguyên Loan 123 Ngô Gia Tự

  – Quán bún lá Cây Bàng Ninh Hòa số 6 đường Hàn Thuyên

  – Quán bún cá Đức B8 Phan Bội Châu

  – Quán bún cá 87 Yersin

  – Quán bún cá ở 23A Yết Kiêu

  – Bún cá số 988 Thanh Minh 1 – Diên Lạc – Diên Khánh (giáp ranh với Diên Phước)

  – Bún sứa Dốc Lếch, ngã tư Yersin – Bà Triệu

  Gỏi cá mai, sự kết hợp hoàn hảo của một món ăn gia truyền (Ảnh: Sưu tầm)

  Nhắc đến gỏi có lẽ các loại phụ gia như rau sống, nước mắm, chanh, ớt, bánh tráng nướng, đậu phộng, chuối chát, khế là những thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, tại Nha Trang Samthienha.com xin giới thiệu món gỏi cá mai vô cùng đặc biệt. Nếu ăn, ắt hẳn bạn không thể quên mùi vị đậm đà của gỏi khi kết hợp với nước dùng được làm từ chính thịt và xương của loại cá mai thơm ngon này.

  Địa chỉ ăn Gỏi cá mai – Gỏi sứa ngon ở Nha Trang

  Ngoài gỏi sứa đậm vị, hấp dẫn thì gỏi cá mai chính là đặc sản Nha Trang sẽ khiến bạn phải trầm trồ bởi tính công phu của nó.

  Gỏi cá Hà Ra ở địa chỉ 166 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Nổi tiếng nhất Nha Trang từ xưa đến nay.

  Nhum nướng được chế biến với nhiều loại khác nhau để du khách có thể tự do lựa chọn sao cho hợp khẩu vị (Ảnh: Sưu tầm)

  Mùa nhum sinh sản chủ yếu từ tháng 3 đến hết tháng 7 âm lịch, vào cuối mùa nhum thường rất chắc thịt được người ta lặn theo các gềnh đá, dùng móc sắt giật khẽ rồi nhặt bỏ vào bao.

  Nhum bắt về dùng dao chặt đôi, cắt bỏ túi dạ dày, lấy thanh trẻ nhỏ nạo thịt ra khỏi vỏ. Thịt nhum thường kết thành 6 hoặc 7 múi như múi cam, màu trắng hồng được người dân vùng biển rất thít bởi vị béo, mềm, dễ ăn của nó.

  Thưởng thức nhum nướng tại một số quán hải sản nổi tiếng tại Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm) Quán hải sản nổi tiếng tại Nha Trang

  Nổi tiếng ở Nha Trang không có gì bằng Nhum nước mỡ hành, nhum nướng chính thịt, vị nhum đậm đà bởi gia vị cùng một ít hành rễ rửa sạch, thái nhỏ. Nhum nướng không khó để tìm ở các vùng biển khác của Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi vùng miền sẽ có một hương vị đặc trưng riêng không giống đâu. Vì vậy, bạn đừng quên thưởng thức món ăn này nếu có dịp đến thăm thành phố Nha Trang xinh đẹp.

  – Quán hải sản số 6 Ngô Sỹ Liên

  – Quán Hoa Biển ngay bùng binh phía Bắc cầu Trần Phú

  – Quán Gió Biển ngay bùng binh phía Bắc cầu Trần Phú

  – Quán cá nướng A Thành 33 Trịnh Phong (chuyên cá tươi nướng)

  – Quá Bờ Kè tại 42B Cù Lao Trung (phía Bắc cầu Trần Phú)

  – Quán Cầu mới trong bãi dài

  – Quán 50 Đống Đa

  – Quán Cát Trắng 32 Nhị Hà

  – Quán Dương trên đường Ngô Thời Nhiệm với Lê Đại Hành

  Bánh căn món ăn phổ biển mà bạn không thể bỏ qua khi du lịch Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Ngoài nhum nướng, bún sứa, gỏi cá mai thì Bánh căn cũng là món bạn nên ghim vào cẩm nang du lịch Nha Trang “Toàn Tập” của mình. Giữa muôn vàn loài sơn hào hải vị tại Nha Trang thì bánh căn được xem là món ăn giản dị nhưng khiến người thưởng thức phải lưu luyến, khó quên bởi tính đơn sơ, chất phác, mộc mạc vốn có của nó.

  Bánh căn thường được ăn với mỡ hành mới ngon, nhưng tùy vào khẩu vị của mỗi người mà bánh căn sẽ có bánh căn hẹ, bánh căn trứng, thịt bò hay mực,…

  Bánh căn Nha Trang có vị bùi ngùi của bột gạo, vị béo của trứng, vị mằn mặn của mắm nêm và xíu mại hay xoài băm nhỏ. Mang đến cho người ăn cảm giác như được thưởng thức 10 hương vị thơm ngon của nhiều món ăn ngon trong cùng một món.

  • Giờ mở cửa: Từ 6h00 – 9h00 a.m
  • Giá từ 18.000 – 25.000 đồng

  – Bánh căn 151 Hoàng Văn Thụ ( ngã 3 Hoàng Văn Thụ và Lê Thành Phương)

   Giờ mở cửa: 10h00 a.m – 21h00 p.m

  – Bánh căn cô Tư – đối diện với Tháp Bà phía dưới chân cầu Xóm Bóng

  – Bánh căn 165 Nguyễn Trãi (ngã 3 Nguyễn Trãi – Cao Bá Quát)

  – Bánh căn đường 2 – 4

  6. Những khách sạn tốt tại Nha Trang

   Địa chỉ: 105B Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hòa, Tp. Nha Trang

  7. Quán cafe đẹp ở Nha Trang

  Ánh sáng lung linh của Lam cafe vào buổi tối (Ảnh: Sưu tầm)

   Địa chỉ: 118 Bạch Đằng, Nha Trang

  Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, Lam Cafe là một trong những công trình được Hội KTS Việt Nam trao giải “Kiến trúc xanh Việt Nam 2012”. Điểm độc đáo của quán cafe này chính là thiết kế mở với hệ thống lam thông gió độc đáo phục vụ cho mục đích lấy sáng cũng như dẫn dắt luồng không khí tự nhiên vào không gian bên trong. Ở mỗi vị trí khác nhau, ánh sáng tự nhiên và gió lại đem lại một cảm giác mới lạ, thêm phần thi vị cho ly cà phê nơi đây.

  Không gian quán Let it be (Ảnh: Sưu tầm)

   Địa chỉ: Tổ Dân Phố 9, Hùng Vương,Diên Khánh, Khánh Hoà

  Cái tên của quán cũng mang nhiều ý nghĩa, như “Let it be: Cứ để kệ nó đi”, như đây là tên một bài hát nổi tiếng, đồng thời là tên album cuối cùng của ban nhạc The Beatles. Nếu bạn yêu thích các bản Ballad nhẹ nhàng, hãy đến Let it be để vừa nhâm nhi tách cafe vừa đắm chìm trong giai điệu nhạc ưa thích của mình.

  Kin cafe với không gian kiến trúc độc đáo (Ảnh: Sưu tầm)

  Ấn tượng đầu tiên khi du lịch Nha Trang, đặt chân đến quán là thiết kế độc đáo của Kin cafe. Mái lá dừa và gỗ là những vật liệu không xa lạ gì ở những vùng quê, nhưng điều đặc biệt là ở đây những vật liệu tự nhiên đơn giản này đã làm nên một không gian đầy nghệ thuật. Không gian bên dưới mái hoàn toàn mở, một bên nhìn ra sông Cái, một bên là khoảng sân vườn xanh mát được điểm xuyết nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa đáng yêu.

   Địa chỉ: Số 56 Đống Đa, Nha Trang

  Hơn thế nữa, chọn bất kỳ một góc ngồi nào trong quán cũng có thể cảm nhận được không khí mát mẻ nhờ mái lá dừa và gió từ sông mang lại. Bàn ghế ở đây cũng được làm bằng gỗ rất mộc mạc. Mọi thứ đều mang cho ta một cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên…

  Nơi mang cái hồn của biển – cafe Hòn Kiến (Ảnh: Sưu tầm)

  Cafe Hòn Kiến mang cái hồn của biển bởi hai bên tường được ốp toàn bằng vỏ ốc, đều tăm tắp rất cầu kỳ, ở phía tường bên kia lại là những ngôi sao và những ngọn đèn với ánh màu vừa phải. Những gam màu vàng, đỏ sẫm quyện vào nhau, và điểm nhấn ở những góc nhỏ, kín đáo là bình hoa cúc trắng, cúc vàng, hàng dây leo cùng những cây cảnh đặc trưng của miền Trung.

  Các loại yến sào Nha Trang (Ảnh: Sưu tầm)

  Yến sào là một trong những đặc sản nổi tiếng của phố biển Nha Trang và là nơi có trữ lượng lớn và chất lượng tốt nhất Việt Nam. Trong dịp du lịch Nha Trang, du khách có thể chọn mua yến sào để làm quà dành tặng người thân yêu trong gia đình.

  Yến sào Nha Trang bao gồm nhiều loại như: huyết yến, hồng yến và bạch yến; vì thế du khách có thể chọn mua từng loại khác nhau tùy theo nhu cầu. Với yến sào Nha Trang, du khách có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, giàu dưỡng chất và bồi bổ sức khỏe như cháo yến sào, súp yến, chè yến sào,…

  Nem chua Ninh Hòa

  Nem chua Ninh Hòa (Ảnh: Sưu tầm)

  Nem Ninh Hòa là đặc sản nem chua của thành phố Nha Trang, có nguồn gốc từ thị xã Ninh Hòa. Nem chua Ninh Hòa không chỉ khiến du khách du lịch Nha Trang mê mẩn mà còn là món quà đặc sản được đông đảo du khách mua làm quà sau chuyến đi.

  Chả cá Nha Trang được làm từ cá tươi, chủ yếu gồm cá mối, cá nhồng và một số loại cá khác, được lấy thịt tách xương và trộn cùng các gia vị quen thuộc.

  Chả cá Nha Trang thơm lừng (Ảnh: Sưu tầm)

  Từng miếng chả cá dai dai, mềm mịn và thơm lừng khi được rán hoặc ăn kèm bún, gỏi hẳn sẽ làm bạn ngất ngây, mê mẩn khi thưởng thức cùng gia đình hay bạn bè đấy!

  Trong dịp du lịch Nha Trang, du khách dạo quanh những khu chợ, trung tâm thương mại hoặc những cửa hàng lưu niệm hẳn sẽ chọn mua được một vài món quà lưu niệm xinh xắn, độc đáo và sáng tạo.

  Những món quà lưu niệm ở Nha Trang có nhiều loại, đa dạng và phong phú về mẫu mã, màu sắc. Trong đó, bạn có thể chọn mua đồ trang sức (vòng đá, chuỗi hạt, dây chuyền ngọc trai, hoa tai,…), các loại hoa làm từ vỏ ốc, những chiếc chuông gió từ vỏ đồi mồi, vỏ ngọc trai hoặc các sản phẩm mỹ nghệ thủ công từ các loại ốc và một số loại quà lưu niệm đặc sắc khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Sài Gòn Sáng Mai
 • Thời Tiết Sài Gòn Ngày Mai Theo Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Quanh Năm
 • Dự Báo Thời Tiết Sài Gòn Cuối Tuần
 • Thời Tiết Ở Di Linh Lâm Đồng
 • Cẩm Nang Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang Từ A Đến Z

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Nha Trang Từ A Đến Z
 • Du Lịch Nha Trang Cần Bao Nhiêu Tiền? Cụ Thể Chi Phí Ăn Ở
 • Du Lịch Nha Trang Cần Bao Nhiêu Tiền? Tất Tần Tật Kinh Phí Cho Chuyến Đi Nha Trang Hoàn Hảo
 • Top Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Nha Trang (Cẩm Nang Du Lịch)
 • Tổng Hợp Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Nha Trang
 • Những bãi biển du lịch cũng trở nên sầm uất hơn bởi tháng 8 là mùa cao điểm cho các chuyến du lịch biển.

  II. Phương tiện di chuyển

  Để đến Nha Trang bạn có thể di chuyển theo nhiều cách khác nhau, tùy vào túi tiền, quỹ thời gian cũng như sở thích của mỗi người,xin giới thiệu 2 phương tiện phổ biến:

   Máy bay: Hiện nay, các hãng bay như Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air đều có chuyến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để đến sân bay Cam Ranh.

   Tàu hỏa: Cũng có các trạm di chuyển từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay từ Đà Nẵng vào Nha Trang với mức giá vé vào khoảng (250.000 – 400.000đ/lượt đi). Bạn có thể book vé tại các hãng tàu để được hỗ trợ đặt vé, khoang ngồi cho chuyến đi đến phố biển Nha Trang.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ cho các hãng xe khách tại tỉnh thành của mình để đặt vé và di chuyển bằng phương tiện này.

  III. Di chuyển tại Nha Trang

  Ngoài ra, có rất nhiều hãng taxi cho bạn lựa chọn với mức giá dao động từ sân bay Cam Ranh về trung tâm thành phố khoảng 250.000 – 350.000 đồng/lượt vì quãng đường từ sân bay về trung tâm hơn 35km. Bạn hãy lưu bảng giá hãng taxi bên dưới vào cẩm nang du lịch Nha Trangcủa mình để tiện cho việc tìm kiếm.

  – Các tuyến bus tại Nha Trang với giá vé từ 5.000đ/lượt cũng là lựa chọn hoàn hảo cho bạn nếu chuyến đi của bạn có mức kinh phí hạn hẹp hơn.

  Địa chỉ: 96B1/13 Trần Phú – Nha Trang

  Điện thoại: 0583.500.672 – 0583.500.262

  Giá thuê: xe số – 60.000 VND/xe/ngày

  xe tay ga -80.000 VND/xe/ngày

  Địa chỉ: 3B Hùng Vương (khu Quân Trấn), Nha Trang

  Điện thoại: 0935 605 963 – (0583) 605 963

  Giá thuê: xe số- 50.000 VND/xe/ngày

  xe tay ga – 80.000 VND/xe/ngày

  Địa chỉ: 14C Mạc Đĩnh Chi, Nha Trang

  Điện thoại: 0989 164 817

  Giá thuê xe: xe sốgiá 60.000 – 100.000 VND/xe/ngày, xe tay ga giá từ 100.000 – 200.000 VND/xe/ngày,

  xe tay côn giá trên 200.000 VND/xe/ngày, tùy loại xe đời mới hay cũ.

  Địa chỉ: 30/15 Hoàng Hoa Thám, P.Lộc Thọ, Nha Trang

  Điện thoại: 0903 354 470 – 0902 354 470

  Giá thuê: xe số giá từ 60.000 VND/ xe/ngày

  xe tay ga giá từ 100.000 VND/xe/ngày

  Điện thoại: 0905 111 541

  Giá thuê: xe số giá 70.000 VND/xe/ngày

  xe tay ga giá 90.000 VND/xe/ngày

  Địa chỉ: 99 Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang

  Điện thoại: 0906 777 444 – 0905 440 029

  Điện thoại: 0905 153 800

  Giá thuê: xe số giá từ 80.000 VND – 120.000 VND/xe/ngày

  xe tay ga giá từ 100.000 VND – 150.000 VND/xe/ngày

  IV. Các điểm du lịch Nha Trang

  Tọa lạc trên bờ của một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới, Vinpearl Land Nha Trang là thiên đường vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Cùng với đó, nơi đây được Hiệp hội du lịch Việt Nam trao tặng là khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất Việt Nam.

  Bên cạnh đó, Vinpearl Land Nha Trang còn có công viên nước trên bờ biển thuộc dạng hiếm có trên thế giới. Nơi bạn được hòa mình vào những đường trượt khác nhau như Kamikaze, hố đen vũ trụ… và đặc biệt là máng trượt Boomerang tận hưởng cảm giác hồi hộp như rơi tự do từ độ cao 21m.

  Ngoài ra, các cụm điểm phố mua sắm, khu ẩm thực, không gian trò chơi trong nhà cũng là những trải nghiệm thú vị cho mùa hè của bạn khi lựa chọn Vinpearl Land là điểm dừng chân của mình.

  Nếu lựa chọn du lịch lịch sử – văn hóa, bạn không thể bỏ quên đánh dấu Tháp Bà Ponagar vào cẩm nang kinh nghiệm du lịch. Được xây dựng vào khoảng thế kỷ VIII đến thế kỉ XIII thời kì Hindu Giáo, đây là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chăm Pa lớn nhất miền Trung Việt Nam. Tháp Bà Ponagar nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao khoảng 50 mét so với mực nước biển. Ở cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3km về phía Bắc.

  Những đường nét kiến trúc độc đáo cùng không gian văn hóa đậm đà bản sắc Chăm Pa, Tháp Bà Ponagar hứa hẹn là điểm đến mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm trong chuyến du lịch của mình.

  Vịnh biển Nha Trang rộng khoảng 500km2, khá kín gió, không có sóng lớn. Được hình thành do đường nước con sông Cái đổ ra. Vịnh Nha Trang hình thành giữa hai bãi biển hình trăng khuyết, cát trắng mịn màng trải dài 6,7km.

  Nói về du lịch Nha Trang, chúng ta không thể quên một số hoạt động trên biển sôi động như: kéo dù, đi mô tô nước, hay lặn biển ngắm san hô. Đặc biệt, với bộ môn thể thao lặn biển bạn sẽ thỏa sức chìm mình vào thế giới của hàng trăm loài sinh vật biển phong phú, đa dạng màu sắc dưới dòng nước biển xanh trong của vịnh biển xinh đẹp này.

  Quần thể hòn Chồng Nha Trang là một trong những điểm thu hút nhiều sự yêu thích của du khách gần xa bởi vẻ đẹp tự nhiên. Được hình thành từ những lớp đá nằm xếp chồng lên nhau., nơi đây được xem là sự giao thoa hoàn hảo của trời và đất.

  Xuất xứ của bãi Chồng có lẽ được hình thành từ sự xâm thực của thủy triều lên ngọn đồi này. Từ Bãi Đá cùng câu chuyện về anh chàng nghề biển lén ngắm nhìn các cô tiên nữ đã tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp có tên là Hòn Chồng Hòn Vợ hay Bãi Tiên, đều là những thắng cảnh đầy thi vị mà du khách có thể đưa vào cẩm nang du lịch Nha Trang của mình.

  Từ Hòn Chồng và Bãi Tiên, du khách còn có thể dạo bộ trên những cung đường biển tuyệt đẹp vào sáng sớm hay hoàng hôn để cảm nhận đầy đủ từng đường nét quyến rũ, duyên dáng của cảnh quan nơi đây.

  Nổi tiếng là thành phố du lịch biển sôi động cùng hàng trăm cảnh đẹp ở Nha Trang hút hồn du khách, Nha Trang còn níu kéo những người bạn của mình bởi nguồn ẩm thực hết sức phong phú và đa dạng. Thông tin này của cẩm nang du lịch Nha Trang sẽ rất hữu ích cho các tín đồ ăn uống, muốn khám phá những “sơn hào hải vị” tại những nơi mình bước qua.

  Trong cẩm nang kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang này, bún chả cá hay bún sứa là món đầu tiên được lựa chọn khi du lịch Nha Trang. Bởi lẽ, khác với bún chả cá ở những điểm du lịch khác, bún chả cá Nha Trang có sợi bún thanh mảnh, hơi dai. Chả cá được làm từ cá thu, cá mối, cá cờ tươi rói. Nước dùng trong vắt để du khách có thể nhìn được xương heo, đầu cá tươi.

  Khác với bún chả cá, bún sứa Nha Trang có hương vị đậm đà, không phải dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. Một bát bún sứa với nước dùng trong vắt, ngọt lịm được ninh từ cá liệt với từng miếng sứa trắng đục, giòn ăn kèm với hành tươi, chả cá luộc, ớt và rau thơm. Tất cả đều được hòa trộn một cách hoàn hảo khiến bạn không thể nào quên được hương vị đậm đà, mát lạnh mà bát bún sứa Nha Trang mang lại.

  Một số địa điểm thưởng thức Bún chả cá – bún sứa ngon tại Nha Trang

  – Quán bún lá Ninh Hòa số 2 Lãn Ông

  – Quán bún cá Nguyên Loan 123 Ngô Gia Tự

  – Quán bún lá Cây Bàng Ninh Hòa số 6 đường Hàn Thuyên

  – Quán bún cá Đức B8 Phan Bội Châu

  – Quán bún cá 87 Yersin

  – Quán bún cá ở 23A Yết Kiêu

  – Bún cá số 988 Thanh Minh 1 – Diên Lạc – Diên Khánh (giáp ranh với Diên Phước)

  – Bún sứa Dốc Lếch, ngã tư Yersin – Bà Triệu

  Nhắc đến gỏi có lẽ các loại phụ gia như rau sống, nước mắm, chanh, ớt, bánh tráng nướng, đậu phộng, chuối chát, khế là những thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, tại Nha Trang vntrip xin giới thiệu món gỏi cá mai vô cùng đặc biệt. Nếu ăn, ắt hẳn bạn không thể quên mùi vị đậm đà của gỏi khi kết hợp với nước dùng được làm từ chính thịt và xương của loại cá mai thơm ngon này.

  Ngoài gỏi sứa đậm vị, hấp dẫn thì gỏi cá mai chính là đặc sản Nha Trang sẽ khiến bạn phải trầm trồ bởi tính công phu của nó.

  Địa chỉ ăn Gỏi cá mai – Gỏi sứa ngon ở Nha Trang

   Gỏi cá Hà Ra ở địa chỉ 166 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Nổi tiếng nhất Nha Trang từ xưa đến nay.

  Mùa nhum sinh sản chủ yếu từ tháng 3 đến hết tháng 7 âm lịch, vào cuối mùa nhum thường rất chắc thịt được người ta lặn theo các gềnh đá, dùng móc sắt giật khẽ rồi nhặt bỏ vào bao.

  Nhum bắt về dùng dao chặt đôi, cắt bỏ túi dạ dày, lấy thanh trẻ nhỏ nạo thịt ra khỏi vỏ. Thịt nhum thường kết thành 6 hoặc 7 múi như múi cam, màu trắng hồng được người dân vùng biển rất thít bởi vị béo, mềm, dễ ăn của nó.

  Nổi tiếng ở Nha Trang không có gì bằng Nhum nước mỡ hành, nhum nướng chính thịt, vị nhum đậm đà bởi gia vị cùng một ít hành rễ rửa sạch, thái nhỏ. Nhum nướng không khó để tìm ở các vùng biển khác của Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi vùng miền sẽ có một hương vị đặc trưng riêng không giống đâu. Vì vậy, bạn đừng quên thưởng thức món ăn này nếu có dịp đến thăm thành phố Nha Trang xinh đẹp.

  Quán hải sản nổi tiếng tại Nha Trang

  – Quán hải sản số 6 Ngô Sỹ Liên

  – Quán Hoa Biển ngay bùng binh phía Bắc cầu Trần Phú

  – Quán Gió Biển ngay bùng binh phía Bắc cầu Trần Phú

  – Quán cá nướng A Thành 33 Trịnh Phong (chuyên cá tươi nướng)

  – Quá Bờ Kè tại 42B Cù Lao Trung (phía Bắc cầu Trần Phú)

  – Quán Cầu mới trong bãi dài

  – Quán 50 Đống Đa

  – Quán Cát Trắng 32 Nhị Hà

  – Quán Dương trên đường Ngô Thời nhiệm với Lê Đại Hành

  Ngoài nhum nướng, bún sứa, gỏi cá mai thì Bánh căn cũng là món bạn nên ghim vào cẩm nang du lịch Nha Trang của mình. Giữa muôn vàn loài sơn hào hải vị tại Nha Trang thì bánh căn được xem là món ăn giản dị nhưng khiến người thưởng thức phải lưu luyến, khó quên bởi tính đơn sơ, chất phác, mộc mạc vốn có của nó.

  Bánh căn thường được ăn với mỡ hành mới ngon, nhưng tùy vào khẩu vị của mỗi người mà bánh căn sẽ có bánh căn hẹ, bánh căn trứng, thịt bò hay mực.

  Bánh căn Nha Trang có vị bùi ngùi của bột gạo, vị béo của trứng, vị mằn mặn của mắm nêm và xíu mại hay xoài băm nhỏ. Mang đến cho người ăn cảm giác như được thưởng thức 10 hương vị thơm ngon của nhiều món ăn ngon trong cùng một món.

  Giờ mở cửa: Từ 6h00 – 9h00 a.m

  Giá từ 18.000 – 25.000 đồng

  – Bánh căn cô Tư – đối diện với Tháp Bà phía dưới chân cầu Xóm Bóng

  Giờ mở cửa: 10h00 a.m – 21h00 p.m

  – Bánh căn 165 Nguyễn Trãi (ngã 3 Nguyễn Trãi – Cao Bá Quát)

  Giờ mở cửa: 15h00 – 21h00

  – Bánh căn đường 2 – 4

  Giờ mở cửa: 18h00 – 23h00

   Khách sạn Diamond Bay Nha Trang
  • Địa chỉ: 20 Trần Phú – phường Lộc Thọ – Nha Trang
  • Tiêu chuẩn: 5 sao

  Sở hữu tọa lạc lý tưởng để bạn dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng trong trung tâm thành phố. Diamond Bay Nha Trang sẽ là chốn dừng chân tuyệt vời cho kỳ nghỉ của bạn bởi ngoài địa thế đắc địa còn có thiết kế sang trọng, hiện đại được đánh giá tiêu chuẩn 5 sao.

  Bổ sung hàng loạt các tiện nghi dành cho khách du lịch như bể bơi, cửa hàng, phòng thể dục, câu lạc bộ trẻ em, phòng hát karaoke mọi thứ tại Diamond Bay Nha Trang Hotel sẽ mang đến một cuộc sống chất lượng cùng nghỉ nghỉ lý tưởng cho bạn và gia đình của bạn.

  Nếu có một khoản tiền rủng rỉnh để thỏa sức du lịch, khám phá thì Diamond Bay Nha Trang là lựa chọn tuyệt vời trong danh sách những khách sạn sang trọng tại Nha Trang mà bạn không thể bỏ qua.

  • Địa chỉ: 50 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang
  • Tiêu chuẩn: 4 sao

  Là một trong những thương hiệu đã trở nên quen thuộc trong làng du lịch Việt, khách sạn Novotel Nha Trang có hệ thống khách sạn đặt tại nhiều thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang. Khách sạn Novotel Nha Trang được thiết kế sang trọng, hiện đại với 154 phòng có hướng nhìn ra vịnh và biển cực đẹp.

   Khách sạn Brandi Ocean View Nha Trang
  • Địa chỉ: 96A7 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang
  • Tiêu chuẩn: 3 sao

  Khách sạn 3 sao xinh đẹp bên bờ biển Nha Trang, Brandi Ocean View Nha Trang là cái tên đúng ý dành cho những kẻ mê dịch chuyển bởi giá phòng khách sạn rẻ và đảm bảo cung cấp đầy đủ tiện nghi hiện đại, sang trọng cho bạn tha hồ lựa chọn.

  Lấy hai màu xanh trắng làm gam màu chủ đạo tại Brandi Ocean View Hotel bạn sẽ được tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng giữa vịnh biển Nha Trang thơ mộng.

  VII. Các quán cafe đẹp ở Nha Trang

   Lam cafe – 105B Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hòa, Tp. Nha Trang

  Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha Trang, Lam Café là một trong những công trình được Hội KTS Việt Nam trao giải “Kiến trúc xanh Việt Nam 2012”. Điểm độc đáo của quán café này chính là thiết kế mở với hệ thống lam thông gió độc đáo phục vụ cho mục đích lấy sáng cũng như dẫn dắt luồng không khí tự nhiên vào không gian bên trong. Ở mỗi vị trí khác nhau, ánh sáng tự nhiên và gió lại đem lại một cảm giác mới lạ, thêm phần thi vị cho ly cà phê nơi đây.

   Kin Cafe – Tổ Dân Phố 9, Hùng Vương,Diên Khánh, Khánh Hoà

  Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến quán là thiết kế độc đáo của Kin cafe. Mái lá dừa và gỗ là những vật liệu không xa lạ gì ở những vùng quê, nhưng điều đặc biệt là ở đây những vật liệu tự nhiên đơn giản này đã làm nên một không gian đầy nghệ thuật. Không gian bên dưới mái hoàn toàn mở, một bên nhìn ra sông Cái, một bên là khoảng sân vườn xanh mát được điểm xuyết nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa đáng yêu. Hơn thế nữa, chọn bất kỳ một góc ngồi nào trong quán cũng có thể cảm nhận được không khí mát mẻ nhờ mái lá dừa và gió từ sông mang lại. Bàn ghế ở đây cũng được làm bằng gỗ rất mộc mạc. Mọi thứ đều mang cho ta một cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên…

   Let It Be cafe – 118 Bạch Đằng, Nha Trang

  Cái tên của quán cũng mang nhiều ý nghĩa, như “Let it be: Cứ để kệ nó đi”, như đây là tên một bài hát nổi tiếng, đồng thời là tên album cuối cùng của ban nhạc The Beatles. Nếu bạn yêu thích

  các bản Rock Ballad nhẹ nhàng, hãy đến Let it be để vừa nhâm nhi tách cafe vừa đắm chìm trong giai điệu nhạc ưa thích của mình.

   Cafe Hòn Kiến – Số 56 Đống Đa, Nha Trang

  Cafe Hòn Kiến mang cái hồn của biển bởi hai bên tường được ốp toàn bằng vỏ ốc, đều tăm tắp rất cầu kỳ, ở phía tường bên kia lại là những ngôi sao và những ngọn đèn với ánh màu vừa phải.

  Những gam màu vàng, đỏ sẫm quyện vào nhau, và điểm nhấn ở những góc nhỏ, kín đáo là bình hoa cúc trắng, cúc vàng, hàng dây leo cùng những cây cảnh đặc trưng của miền Trung.

  Chả cá Nha Trang được làm từ cá tươi, chủ yếu gồm cá mối, cá nhồng và một số loại cá khác, được lấy thịt tách xương và trộn cùng các gia vị quen thuộc.

  Trong dịp du lịch Nha Trang, du khách dạo quanh những khu chợ, trung tâm thương mại hoặc những cửa hàng lưu niệm hẳn sẽ chọn mua được một vài món quà lưu niệm xinh xắn, độc đáo và sáng tạo.

  Những món quà lưu niệm ở Nha Trang có nhiều loại, đa dạng và phong phú về mẫu mã, màu sắc. Trong đó, bạn có thể chọn mua đồ trang sức (vòng đá, chuỗi hạt, dây chuyền ngọc trai, hoa tai,…), các loại hoa làm từ vỏ ốc, những chiếc chuông gió từ vỏ đồi mồi, vỏ ngọc trai hoặc các sản phẩm mỹ nghệ thủ công từ các loại ốc và một số loại quà lưu niệm đặc sắc khác.

  Nguồn: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xe Limousine Nha Trang Buôn Mê Thuột
 • Tour Du Lịch: Nha Trang
 • Những Địa Điểm Vui Chơi Hấp Dẫn Vào Buổi Tối Ở Nha Trang
 • Gợi Ý Buổi Tối Ở Nha Trang Nên Đi Đâu, Làm Gì Khi Phố Lên Đèn
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang Tự Túc, Bụi, Phượt Từ A
 • Bật Mí Cẩm Nang Du Lịch Nha Trang Từ A Đến Z

  --- Bài mới hơn ---

 • 14+ Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang • Toàn Tập Từ A Tới Z
 • Tour Du Lịch Nha Trang [Trực Tiếp Tổ Chức Giảm 10%
 • Bật Mí Chi Phí Du Lịch Nha Trang 2N1D Chỉ Với 1 Triệu Đồng
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Khám Phá Thành Phố Biển
 • “Ăn Ngập Mặt” Với 50 Quán Ăn Ngon Ở Nha Trang
 • Nên du lịch Nha Trang vào thời điểm nào trong năm?

  Nha Trang là thành phố giáp biển với nền khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng và đồng thời chịu tác động của khí hậu đại dương. Vì vậy, thời tiết tại Nha Trang không quá khắc nghiệt, tương đối ôn hòa và không thất thường như miền Nam. Mùa đông ít lạnh, mùa hè không quá nắng gắt là ưu điểm tuyệt vời của thành phố biển xinh đẹp này. Bạn có thể tham khảo thời tiết của Nha Trang như sau:

  – Từ tháng 1 – 8: Là mùa khô, thời tiết dịu, thoáng đãng, nắng đẹp, cực kỳ phù hợp cho những chuyến du lịch Nha Trang với mọi hình thức khác nhau. 

  – Tháng 9 – 12: Đây là mùa mưa với những cơn mưa rào xuất hiện thường xuyên và kèm theo thời tiết se lạnh. 

  So sánh lịch trình trong năm thì khoảng thời gian từ tháng 1 – 8 thường được các du khách lựa chọn để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của thành phố biển Nha Trang. 

  Đặc biệt, tại Nha Trang thường diễn ra các lễ hội lớn. Nếu yêu thích những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc thì bạn đừng quên tham gia:

  ●        Festival biển Nha Trang: Tổ chức vào mùa hè các năm lẻ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham dự. 

  ●        Lễ hội Tháp Bà: Là lễ hội của người Chăm để tưởng nhớ về Nữ thần Mẹ Xứ Sở. Lễ hội này diễn ra vào 20 – 23/3 âm lịch hàng năm với rất nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ cúng, lễ thay áo, lễ tắm bà…. 

  Đi gì đến Nha Trang?

  Bằng máy bay

  Máy bay chính là phương tiện phổ biến, nhanh chóng và thuận tiện dành cho những ai đi tour Nha Trang hoặc du lịch tự túc. Du khách sẽ đáp xuống sân bay Cam Ranh, di chuyển khoảng 35km để đến Nha Trang. Thời gian bay sẽ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý: 

  ●        Bay Hà Nội – Nha Trang: mất khoảng 1h55 phút với mức giá vé trung bình các hãng từ 850.000 – 2.000.000đ/ lượt

  ●        Bay Tp. Hồ Chí Minh – Nha Trang: Mất khoảng 1 giờ, giá vé khoảng 400.000 – 1.300.000đ/ lượt

  ●        Bay Đà Nẵng – Nha Trang: Mất khoảng 1 giờ, giá vé từ 600.000 – 1.600.000/ lượt

  Ngoài ra, nếu muốn du lịch Nha Trang tiết kiệm tối ưu chi phí thì bạn có thể săn các vé 0đ, vé khuyến mại đến từ các hãng bay. Từ sân bay đến trung tâm thành phố Nha Trang, du khách có thể di chuyển bằng hai phương tiện chính:

  ●        Taxi: Chạy trong khoảng 45 phút và mức giá trung bình 200 – 350.000đ

  ●        Xe buýt: Di chuyển bằng phương tiện này sẽ mất ít chi phí hơn nhưng thường sẽ mất thời gian hơn taxi. Bạn có thể tham khảo các loại xe bus từ sân bay vào trung tâm thành phố như: Xe Phương Trang (40.000 – 50.000 VND/ lượt), xe trung chuyển của sân bay (65.000 VND/ lượt),  xe buýt công ty Đất Mới (30.000 – 50.000 VND/ lượt).

  Bằng tàu hỏa

  Nếu muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi tàu hỏa, ngắm cảnh hai bên đường thì tàu hòa cũng là lựa chọn không tồi cho chuyến du lịch Nha Trang của bạn. Có rất nhiều chuyến tàu đến thành phố Nha Trang với mức giá khác nhau phụ thuộc vào từng điểm xuất phát. 

  Tàu Sài Gòn – Nha Trang: Du khách có thể đi thẳng chuyến SN4 để đi từ Sài Gòn đến Nha Trang. Vì quãng đường tàu đi chỉ dừng lại ở Biên Hòa và Tháp Chàm nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian. 

  Tàu hỏa Bắc - Nam: Chuyến tàu dành cho các du khách xuất phát từ các tỉnh thành khác. Bạn nên tham khảo thông tin về mã tàu và giờ chạy để chủ động cho chuyển hành trình của mình.

  Tàu 5 sao: Đây là tàu hiện đại vừa ra mắt chưa lâu, tàu SNT2 chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm thoải mái và tốt nhất trong dịch vụ tàu hỏa hiện nay. 

  Có một lưu ý là bạn nên check thật kĩ giờ đi, giờ đến của mỗi chuyến tàu để chủ động sắp xếp lịch trình. Và nếu bạn là học sinh, sinh viên thì đừng quên mang theo thẻ để được giảm giá. 

  Bằng xe khách

  Nha Trang có vị trí khá gần với Sài Gòn nên lựa chọn một chiếc xe khách giường nằm cũng là một ý tưởng thú vị cho chuyến du lịch Nha Trang của bạn. Các hãng xe chạy tuyến Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang là Mai Linh,  Phương Trang, Kumho, Sinh Café, Hoàng Long,… với thời gian di chuyển khoảng 8 – 10 tiếng và giá vé trung bình rơi vào khoảng 170.000 – 220.000đ/ lượt. Ngoài ra, với các bạn ngoài Hà Nội và khu vực miền Bắc cũng có thể lựa chọn xe Hoàng Long với thời gian khoảng 26 – 30 tiếng, giá vé trung bình 500.000 – 600.000đ/ lượt.

  Khám phá Nha Trang bằng phương tiện gì?

  Taxi

  Có rất nhiều hãng taxi để bạn lựa chọn, tuy nhiên bạn nên chọn những hãng lớn, uy tín, có thương hiệu lâu đời. Nếu không sử dụng app để bắt xe thì trước khi đi đến một địa điểm nào đó, bạn hãy thương lượng giá để tránh bị “lừa” hoặc bị “hớ”. 

  Xe bus

  Tại Nha Trang có rất nhiều các tuyến xe bus khác nhau, chạy tới các điểm trong và ngoài thành phố. Bạn có thể tham khảo thông tin lịch trình và lựa chọn xe bus như một phương tiện di chuyển vừa rẻ, vừa an toàn. 

  Xe máy

  Dịch vụ cho thuê xe máy ở Nha Trang khá phổ biến với chi phí rẻ. Bạn có thể liên hệ thông qua khách sạn hoặc tham khảo một số công ty cho thuê xe máy tự túc. 

  Cáp treo

  Du lịch Nha Trang mà không thử đi cáp treo thì thật đáng tiếc. Tuyến cáp treo VinWonders Nha Trang (tên cũ là Vinpearl Land Nha Trang) là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới có chiều dài tới 3320m, nối Nha Trang với đảo Hòn tre. Quãng đường di chuyển của cáp treo mất khoảng 9 phút 20 giây, có khả năng chứa được 8 người trong 1 cabin và chịu được sức gió cấp 7, đảm bảo an toàn theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, giá vé người lớn là 650.000 VND/vé/người. Trẻ em (từ 0,95m – 1m4) là 550.000 VND/vé/người.

  Tàu thuyền

  Đây là phương tiện được sử dụng để đi tham quan khám phá các hòn, đảo xung quanh thành phố Nha Trang. Tất cả các chuyến tàu thuyền đều xuất phát từ cảng Cầu Đá với chi phí dao động từ vài trăm đến vài triệu tùy dịch vụ. 

  Nên ở đâu khi đi du lịch Nha Trang?

  Là thành phố du lịch xinh đẹp, thu hút một lượng lớn khách du lịch nước ngoài nên Nha Trang không thiếu các khách sạn, resort hiện đại, sang chảnh và phù hợp với túi tiền của các du khách. Trong đó, Vinpearl Nha Trang được xem là một trong những địa chỉ lưu trú hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Du khách có thể thỏa sức tận hưởng kỳ du lịch tuyệt vời với chất lượng dịch vụ 5 sao cùng phong cảnh “đã mắt”.

  Hiện tại Vinpearl Nha Trang có thương hiệu khách sạn nổi bật gồm: Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay, Vinpearl Discovery 1 Nha Trang, Vinpearl Discovery 2 Nha Trang, Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang, Vinpearl Condotel Empire Nha Trang. Đặc biệt, Vinpearl Condotel Beachfront Nha Trang có vị trí nằm ngay trên đường Trần Phú trung tâm thành phố náo nhiệt nên rất phù hợp cho những ai yêu thích không khí sôi động và hòa cùng các nét văn hóa ấn tượng nơi đây. 

  Địa điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Nha Trang

  1. Biển Nha Trang

  Du lịch Nha Trang nổi tiếng với những bãi biển trải dài xanh ngắt, cát trắng thơ mộng. Đường bờ biển dài tới hơn 7km, nước trong cùng vị trí ngay cạnh trung tâm thành phố… biển Nha Trang  là nơi vui chơi thú vị của du khách. Dọc theo bãi biển thuộc đường Trần Phú là các khu resort sang chảnh, hoạt động thể thao trên biển cũng rất phát triển như nhảy dù, lướt sóng, motor nước… 

  2. VinWonders Nha Trang (Vinpearl Land)

  VinWonders là một trong những địa điểm vui chơi cực kỳ hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Nha Trang. Nằm trên đảo Hòn Tre với tầm view cực đẹp, VinWonders là lựa chọn yêu thích của giới trẻ với các trò chơi hấp dẫn cùng không gian check-in sống ảo tuyệt đẹp.

  Giờ mở cửa của VinWonders là từ 8:00 đến 21:00 hàng ngày. 

  3. Chợ Đầm

  Hà Nội có chợ Đồng Xuân, Sài Gòn có chợ Bến Thành thì Nha Trang cũng có chợ Đầm. Đây là ngôi chợ đã có tuổi đời trên trăm năm và là nơi hội tụ đầy đủ những đặc sản nổi tiếng của địa phương và các món quà lưu niệm đẹp, ấn tượng. 

  ●        Địa chỉ: Bến Chợ, P. Vạn Thạnh, Tp Nha Trang

  ●        Giờ mở cửa: 7:00 – 18:00

  4. Tắm bùn Nha Trang

  Một trong những hoạt động hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi du lịch Nha Trang là tắm bùn khoáng. Đây là một loại hình làm đẹp, thư giãn, sử dụng bùn khoáng thiên nhiên nên rất an toàn và có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Hiện nay, các khu du lịch tắm bùn còn có thêm các dịch vụ tắm nước nóng hay hồ thủy lực massage. 

  Một số địa chỉ tắm bùn uy tín ở Nha Trang mà bạn có thể ghé qua:

  ●        Suối khoáng nóng Tháp Bà: địa chỉ tại 12 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang

  ●        Suối khoáng nóng I – Resort: Nằm tại tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang

  ●        Khu du lịch Trăm Trứng: Nằm trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Nha Trang

  1. Hòn Chồng – Hòn Vợ

  Hòn Chồng có hình dáng rất đặc trưng, cách bờ biển Nha Trang không quá xa. Tại đây có một dấu bàn tay 5 ngón khổng lồ và gắn liền với rất nhiều câu chuyện ly kỳ. 

  Ngay cạnh Hòn Chồng là Hòn Vợ với hình dáng như một người phụ nữ trông ngóng chồng trở về. Hòn Chồng – Hòn Vợ nằm tại Khóm Hòn Chồng, P. Vĩnh Phước, giá vé chỉ 22.000 VND/ người

  2. Hòn Mun

  Nếu bạn là người yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên thì đừng bỏ qua Hòn Mun, nơi được được WWF công nhận là có hệ sinh thái đa dạng và đặc biệt là những rặng san hô tuyệt đẹp. Hòn Mun nằm tại phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách cảng Cầu Đá khoảng 10 km và khoảng 45 phút di chuyển bằng tàu). Bạn có thể tham khảo giá vé: 300.000 VND/ vé cano, 250.000 VND/ vé thuyền, 60.000 VND/ lượt vé tàu đáy kiếng ngắm san hô, dịch vụ lặn biển: 500.000 VND/ lần/ khách Việt Nam, 750.000 VND/ lần/ khách nước ngoài.

  3. Hòn Một

  Hòn Một cũng là một trong những địa chỉ hấp dẫn khi đi du lịch Nha Trang. Đây là hòn đảo có diện tích nhỏ nhất, chưa đầy 1km vuông và chỉ có khoảng 200 cư dân. Tuy nhỏ nhưng đây lại là nơi ẩn chứa những vẻ đẹp tiềm tàng với rặng san hô rực rỡ sắc màu và không khí trong lành, nước biển xanh mát. Đảo thuộc địa phận phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách trung tâm thành phố khoảng 9 km).

  4. Hòn Tằm

  Hòn Tằm cũng là một địa điểm nổi tiếng được nhiều du khách lựa chọn khi đi du lịch Nha Trang. Hòn Tằm có bãi biển dài, lặng sóng, có resort nghỉ dưỡng cao cấp với đầy đủ các môn thể thao hấp dẫn như  cano biển, đi bộ dưới đáy biển, flyboard, dù kéo … Hòn đảo xinh đẹp nằm tại phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (cách thành phố Nha Trang 7 km).

   

  Du khách có thể tham khảo giá vé khu du lịch Thủy Kim Sơn (Hòn Tằm):

  ●        Vé cano khứ hồi, trò chơi có kèm buffet trưa: 580.000đ/ vé người lớn, 430.000đ/vé trẻ em 

  ●        Tính riêng Vé tham quan: 360.000đ/ người lớn, 250.000đ/ trẻ em

  5. Hòn Miễu

     

  Hòn Miễu thuộc địa phận Thôn Trí Nguyên, Phường  Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. Giá vé tham quan thủy cung là 90.000đ/ vé người lớn và 60.000đ/ vé trẻ em.

  6. Hòn Nội (đảo Yến)

     

  Đảo Yến là nơi có bãi tắm đôi thú vị mà du khách nên đến tham quan khi du lịch Nha Trang. Tuy nhiên do thuộc quyền quản lý của Công ty Yến sào Khánh Hòa nên du khách sẽ phải mua vé theo tour để tham quan mà không được tự túc như các điểm du lịch khác. Giá tour sẽ rơi vào 350.000đ/ người/ ngày. Thời gian phù hợp nhất để tham quan địa điểm này là từ tháng 4 đến tháng 9 (thời gian không có bão và mặt biển lặng sóng. 

  Các địa điểm tham quan hấp dẫn khác tại Nha Trang

  1. Đảo Tứ Bình

    

  Tứ Bình là tên gọi chung cho 4 đảo gồm: Bình Lập, Bình Ba, Bình Hưng và Bình Tiên thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tứ Bình nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, chưa khai thác quá nhiều nên rất phù hợp với những ai thích du lịch trải nghiệm. Nơi đây có biển xanh ngắt bao quanh, núi non hùng vĩ cùng phong cảnh nên thơ trữ tình, chắc chắn sẽ là chuyến khám phá đáng nhớ đối với mọi du khách. 

  2. Vịnh Ninh Vân

     

  Vịnh Ninh Vân là điểm đến tuyệt vời cho chuyến du lịch Nha Trang của mỗi du khách. Nơi đây mang đến cảm giác bình yên, thư giãn, không khí trong lành cho bất kỳ ai muốn rời xa nơi đô thị ồn ào và tấp nập. Thiên đường nghỉ dưỡng này chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang 60km theo hướng quốc lộ 1A về Ninh Hòa và sẽ là trải nghiệm thú vị cho những ai từng đặt chân đến đây. 

  Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong các trò chơi thể thao hấp dẫn trên biển, nghỉ dưỡng tại khu resort sang chảnh, dạo biển vào sáng sớm, ngắm nhìn bình minh và xem tàu cá của ngư dân cập cảng. 

  Top 4 địa điểm du lịch văn hóa ở Nha Trang 

  1. Nhà thờ Núi

     

  Đây là nhờ thờ Chánh tòa của thành phố Nha Trang, nhà thờ Núi (tên gọi khác là nhà thờ Đá) là địa điểm tâm linh tín ngưỡng nổi tiếng. Nhà thờ được xây dựng bằng đá với phong cách kiến trúc Gothic ấn tượng, nhìn từ xa trông như tòa pháo đài thời cổ. Nhà thờ tọa lạc tại số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Phước Tiến, TP Nha Trang. Du khách có thể tới tham quan vào 5:30  đến 17:00 hằng ngày. 

  2. Chùa Long Sơn

  Nhiều người thường tìm đến các địa điểm tâm linh khi đi du lịch Nha Trang và chùa Long Sơn là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Chùa sở hữu bức tượng Kim Thân Phật Tổ ngoài trời lớn nhất Việt Nam. Để đến được nơi lễ phật, du khách phải đi qua 200 bậc thang trên đồi Trại Thủy. Thêm vào đó, ở bậc thứ 44 còn có phù điêu 49 vị đệ tử đang niệm Phật và tượng Phật nhập niết bàn.

  Địa chỉ: Số 20 đường 23 tháng 10, Phường Phương Sơn, Tp Nha Trang

  3. Tháp Bà Ponagar

   

  Là một trong những cụm di tích dân tộc Chăm quy mô nhất còn sót lại, Tháp Bà Ponagar là biểu tượng cho thời kỳ thịnh vượng của nền văn minh đã biến mất. Khu tháp thờ nữ thần tạo nên Trái đất Po Ina Nagar, được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 10 và vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa đặc biệt cho đến nay.

  Tháp tọa lạc trên đường Hai Tháng Tư, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, giá vé 22.000đ/ người và mở cửa đón khách tham quan từ 6:00 – 18:00 hàng ngày.

  4. Viện Hải dương học Nha Trang

     

  Nơi đây cực kỳ phù hợp cho những ai yêu thích thiên nhiên, sinh vật biển và đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây là địa điểm ấn tượng mà bạn không nên bỏ qua khi du lịch Nha Trang. Bên cạnh hàng trăm mẫu vật thì nơi đây cũng trưng bày bộ xương cá voi khổng lồ với chiều dài lên tới 26 mét. Giá vé tham quan tại viện Hải Dương Học là 40.000đ, mở cửa từ 6:00 đến 18:00 hàng ngày. 

  Du lịch Nha Trang nên ăn gì?

  1. Bánh canh chả cá

     

  Du lịch Nha Trang thì chắc chắn không thể bỏ qua món bánh canh chả cá đặc sản trứ danh. Tô bánh canh thơm ngon, có đủ gia vị cùng chả chiên, chả dai ngon ngọt ăn kèm với nước lèo nấu theo công thức truyền thống chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả các thực khách khó tính nhất. 

  Gợi ý một số địa chỉ uy tín:

  ●        Quán Bà Thừa: 55 Yersin

  ●        Quán Phúc: 53 Vân Đồn

  ●        Quán Nguyên Loan: 123 Ngô Gia Tự

  2. Bún lá cá dầm

     

  Món bún lá cá dầm không chỉ nổi tiếng ở Nha Trang mà còn được coi là món ăn quốc dân của Khánh Hòa. Một tô bún vừa đảm bảo yếu tố về thẩm mỹ và hương vị làm ấm lòng thực khách tứ phương. 

  Địa chỉ nên tới: 

  ●        87 Yersin

  ●        Quán Năm Beo: B2 chung cư Phan Bội Châu (gần chợ Đầm)

  ●        Quán Cây Bàng: 06 Hàn Thuyên

  3. Bún sứa

     

  Thêm một món bún nổi tiếng khác ở Nha Trang là bún sứa. Sứa tươi vừa được bắt lên từ biển chỉ cần chần sơ qua, chan với nước dùng và bún là đủ. Khi ăn bạn sẽ thấy vị giòn, dai của sứa, vị thanh mát của nước dùng rất vừa miệng. 

  Địa chỉ nên thử:

  ●        87 Yersin

  ●        Quán Nguyên Loan: 123 Ngô Gia Tự

  ●        Quán Năm Beo: B2 chung cư Phan Bội Châu (gần chợ Đầm)

  4. Nem nướng

     

  Đi đâu người ta cũng nghe nói đến nem nướng Nha Trang nhưng không thử trực tiếp thì không thể hiểu hết được hương vị thơm ngon của món cuốn đặc biệt này. Du lịch Nha Trang mà không thử qua món này thì thật là thiếu sót lớn. Nem được ăn kèm với bánh tráng chiên, rau sống, dưa chuột, dứa, chuối xanh hòa quyện với nước chấm thịt xay ngon không thể cưỡng lại. 

  Địa chỉ nên thử:

  ●        Quán Ngọc Tiên: 59 Lê Thành Phương

  ●        Quán Đặng Văn Quyên: 16B Lãn Ông, hoặc ngã ba Phan Bội Châu – Hàn Thuyên

  ●        Quán Nhã Trang: 39 Nguyễn Thị Minh Khai

  5. Bánh căn

     

  Có vẻ ngoài khá giống với bánh khọt nhưng hương vị của bánh căn lại hoàn toàn khác. Thành phần chính là bột gạo, trứng, tôm, mực… cùng nước chấm pha theo công thức đặc biệt làm nao lòng bất cứ ai thử qua. 

  Địa chỉ nên thử:

  ●        165 Nguyễn Trãi (gần ngã ba Nguyễn Trãi – Cao Bá Quát)

  ●        151 Hoàng Văn Thụ

  ●        Quán Cô Tư: 7A Tháp Bà (đối diện Tháp Bà Ponagar)

  6. Bò Lạc Cảnh

  Tuy không phải là món đặc sản quá nổi tiếng nhưng bò Lạc Cảnh cũng là món ăn thương hiệu mà không du khách nào muốn bỏ lỡ trong chuyến du lịch Nha Trang của mình. Bò được ướp gia vị, nướng chín trên than hồng, ăn kèm với rau sống thơm ngon ngon tuyệt. 

  Địa chỉ nên thử: 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Nha Trang

  7. Hải sản

     

  Và hải sản chắc chắn là món mà không một du khách nào có thể bỏ qua khi đi du lịch biển. Hải sản tại Nha Trang không những tươi ngon mà còn vô cùng đa dạng và giá thành phải chăng. 

  Địa chỉ nên thử:

  ●        Quán Long Vũ: 133 Tháp Bà

  ●        Hải sản bình dân: 06 Ngô Sỹ Liên

  ●        Các quán dọc đường Bờ Kè

  Du lịch Nha Trang và những điều cần lưu ý

  Vào mùa hè, Nha Trang có nhiều lễ hội nên lượng du khách cũng rất đông đúc, để có một chuyến đi hoàn hảo thì bạn nhớ đặt phòng trước đó từ vài tuần cho đến vài tháng. 

  Du lịch Nha Trang thì không thể thiếu những phụ kiện quan trọng như mũ, kính râm, kém chống nắng, áo khoác…. để bảo vệ sức khỏe.

  Đừng quên chuẩn bị dép đi biển, giày thể thao để thuận tiện cho lịch trình khám phá Nha Trang. 

  Các đặc sản nổi tiếng như yếu, cá khô, mực khô… nên tới các trung tâm uy tín để mua và tham khảo giá để tránh bị “hớ”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tour Nha Trang – Buôn Mê Thuột 3 Ngày 2 Đêm
 • Cần Bao Nhiêu Tiền Để Đi Du Lịch Nha Trang Thoải Mái Nhất?
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phượt Nha Trang Tự Túc Rẻ, Vui Vẻ
 • Tour Du Lịch Nha Trang 4N3D Từ Hồ Chí Minh Bao Vé Máy Bay Hàng Tuần
 • Tour Nha Trang 6 Ngày 5 Đêm (6N5D) Trọn Gói
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100