Du Lịch Ở Việt Nam Trong Những Năm Gần Đây

--- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Phát Triển Như Thế Nào?
 • Du Lịch Việt Nam Ứng Phó Nguy Cơ Sụt Giảm Khách Từ Trung Quốc
 • Tháng 10 Ơi, Mình Đi Du Lịch Ở Đâu Ngầu Nhất Xứ Đây?
 • Tháng 11 Du Lịch Ở Đâu: 5 Điểm Đến Hấp Dẫn Trong Nước
 • Tháng 12 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu?
 • Òu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ ®èi ngo¹i trong ®ã cã du lÞch ph¸t triÓn. Nhµ n­íc quan t©m l·nh ®¹o chØ ®¹o s¸t sao sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch cña ®Êt n­íc. Du lÞch ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong thêi kú CNH-H§H ®Êt n­íc. §Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam ®Ñp vµ mÕn kh¸ch; ViÖt Nam cã chÕ ®é chÝnh trÞ æn ®Þnh, an ninh ®¶m b¶o, lµ ®iÓm du lÞch cßn míi trªn b¶n ®å du lÞch thÕ giíi víi tiÒm n¨ng tµi nguyªn du lÞch ®a d¹ng vµ phong phó lµ ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt quan träng cho du lÞch ph¸t triÓn. HÖ thèng ph¸p luËt ngµy cµng hoµn thiÖn dÇn, ph¸p lÖnh du lÞch ®· ®­îc ban hµnh, nhiÒu v¨n b¶n liªn quan ®Õn du lÞch ®­îc söa ®æi, bæ xung, t¹o hµnh lang ph¸p lý cho du lÞch ph¸t triÓn. KÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së, h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi ®· ®­îc nhµ n­íc quan t©m ®Çu t­ míi hoÆc n©ng cÊp t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c c¸c ®iÓm du lÞch, t¨ng kh¶ n¨ng giao l­u gi÷a c¸c vïng, c¸c quèc gia… 2.2. Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc chñ yÕu. C¹nh tranh du lÞch trong khu vùc vµ thÕ giíi ngµy cµng gay g¾t. Trong khi ®ã, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña du lÞch ViÖt Nam cßn rÊt h¹n chÕ. Trong ph¸t triÓn du lÞch toµn cÇu vµ cña du lÞch ViÖt Nam còng ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng biÕn ®æi kh”n l­êng cña khñng kho¶ng tµi chÝnh, n¨ng l­îng, thiªn tai, chiÕn tranh khñng bè, xung ®ét vò trang, d©n téc, s¾c téc, t”n gi¸o. Du lÞch ViÖt Nam ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn, ®iÓm xuÊt ph¸t qu¸ thÊp so víi du lÞch cña mét sè n­íc trong khu vùc, ho¹t ®éng du lÞch cßn chñ yÕu dùa vµo tù nhiªn, ch­a ®­îc t”n t¹o th”ng qua bµn tay cña con ng­êi. Kinh nghiÖm qu¶n lý, kinh doanh vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña lùc l­îng lao ®éng cßn yÕu vµ cã nhiÒu bÊt cËp, c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt cho du lÞch cßn yÕu kÐm, thiÕu ®ång bé. Tµi nguyªn du lÞch vµ m”i tr­êng ®ang cã sù suy gi¶m do khai th¸c, sö dông thiÕu hîp lý vµ nh÷ng t¸c ®éng cña thiªn tai ngµy cµng t¨ng vµ diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong n­íc. Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch rÊt thiÕu, trong khi ®ã ®Çu t­ l¹i ch­a ®ång bé, kÐm hiÖu qu¶ ®ang lµ mét th¸ch thøc kh”ng nhá ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. NhËn thøc x· héi vÒ du lÞch vÉn cßn bÊt cËp. HÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh ph¸p luËt liªn quan ®Õn ph¸t triÓn du lÞch ch­a ®Çy ®ñ vµ ®ång bé. 2.3. Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam. 2.3.1. Môc tiªu tæng qu¸t. Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng lµm cho “Du lÞch thËt sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän”, ®Èy m¹nh xóc tiÕn du lÞch, tËp trung ®Çu t­ cã chän läc mét sè khu vùc, ®iÓm du lÞch träng ®iÓm cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕ, x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho du lÞch hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn nhanh chãng nguån nh©n lùc, t¹o s¶n phÈm du lÞch ®a d¹ng chÊt l­îng cao, giµu b¶n s¾c d©n téc, cã søc c¹nh tranh. Tõng b­íc ®­a ViÖt Nam trë thµnh mét trung t©m du lÞch tÇm cì khu vùc vµ quèc tÕ, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2022 ViÖt Nam trë thµnh mét quèc gia hµng ®Çu khu vùc vÒ ph¸t triÓn du lÞch. 2.3.2. Môc tiªu cô thÓ. T¨ng c­êng thu hót kh¸ch du lÞch: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®ãn kho¶ng 3.5 triÖu l­ît kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam vµ 15 – 16 triÖu l­ît du lÞch néi ®Þa, n¨m 2010 ®ãn kho¶ng 5,5 – 6 triÖu l­ît kh¸ch du lÞch quèc tÕ, t¨ng 3 lÇn so víi n¨m 2000, nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 11.4%/n¨m vµ 25 triÖu l­ît kh¸ch néi ®Þa, t¨ng h¬n 2 lÇn so víi n¨m 2000. N©ng cao nguån thu nhËp tõ du lÞch: Dù tÝnh thu nhËp du lÞch n¨m 2005 ®¹t 2.1 tû USD, n¨m 2010 ®¹t 4 – 4.5 tû USD. §­a tæng s¶n phÈm du lÞch n¨m 2005 ®¹t 5% vµ 2010 ®¹t 6,5% tæng GDP cña c¶ n­íc. KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu t¹i chç th”ng qua du lÞch, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ. X©y dùng míi, trang bÞ l¹i c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch: X©y dùng 4 khu du lÞch liªn hîp quèc gia : 1. Khu du lÞch tæng hîp biÓn, ®¶o H¹ Long – C¸t Bµ (Qu¶ng Ninh – H¶i Phßng) víi ®Þa bµn kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé. 2. Khu vùc tæng hîp gi¶i trÝ thÓ thao biÓn C¶nh D­¬ng – H¶i V©n – Non N­íc ( Thõa Thiªn HuÕ – §µ N½ng) g¾n víi ®Þa bµn kinh tÕ ®éng lùc miÒn Trung. 3. Khu du lÞch biÓn tæng hîp V¨n Phong – §¹i L·nh ( Kh¸nh Hoµ). 4. Khu du lÞch tæng hîp sinh th¸i nghØ d­ìng nói Dankia – Suèi Vµng ( L©m §ång – §µ L¹t). X©y dùng 17 khu du lÞch chuyªn ®Ò quèc gia, chØnh trang, n©ng cÊp c¸c tuyÕn, ®iÓm du lÞch quèc gia vµ quèc tÕ, c¸c khu du lÞch cã ý nghÜa vïng vµ ®Þa ph­¬ng. §Õn n¨m2005 cÇn cã kho¶ng 80 000 phßng kh¸ch s¹n, n¨m 2010 lµ 130 000 phßng. Nhu cÇu ®Çu t­ ®Õn n¨m 2005 cÇn 1.6 tû USD, trong ®ã cho kÕt cÊu h¹ tÇng khu du lÞch lµ 0,94 tû USD; §Õn n¨m 2010 cÇn 2.5 tû USD trong ®ã ®Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng khu du lÞch lµ 1.57 tû USD. T¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho x· héi: §Õn n¨m 2010 t¹o thªm 1.4 triÖu viÖc lµm trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho x· héi. Trong ®ã ®Õn n¨m 2005 t¹o 220.000 viÖc lµm trùc tiÕp trong ngµnh du lÞch, n¨m 2010 t¹o 350.000 viÖc lµm trùc tiÕp 3.Những vấn đề về Du lịch biển Việt Nam Việt Nam với hơn 3260km chiều dài bờ biển, Việt Nam là nước đứng thứ 27 trong tổng 156 quốc gia có bờ biển lớn ở khu vực Đông Nam Á. Các điều kiện tự nhiên vùng biển ven bờ là những yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến sù phát triển kinh tế -xã hội nói chung và hoạt động du lịch nói riêng . Với bờ biển trải dài trên 13 vĩ độ (từ vĩ tuyến 220 05 đến 80 10 vĩ độ bắc), hiện nay Việt Nam có khoảng 125 bãi biển có giá trị với kích thước khác nhau song đều có đặc điểm chung là nền phẳng, c¸t mịn, độ dốc trung bình 2-30,vùng nước ven bờ ở khu vực này nhìn chung có các ®Æc trưng hải văn và khí hậu thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nghỉ dưỡng, tắm biển và vui chơi giải trí quanh năm.Trong số các bãi biển nếu được đầu tư thích đang sẽ trở thành các khu Du lịch hấp dẫn có tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Hạ Long, Trà Cổ, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thuận An, Lăng cổ, Văn phong-Đại Lãnh, Nha Trang, Long Hải… SDTrong tổng số hơn 2700 đảo lớn nhỏ ven bờ, nhiều hòn đảo như Cái Bâu, C¸t Bà, Tuần Châu, Cï lao Chàm, côn đảo, Phú Quốc…với các hệ sinh thái phong phú, cảnh quan đẹp và các bãi tắm tốt ven chân các đảo lớn là nơi thu hút khách du lịch đến . Những nguồn tài nguyên sinh vật biển quý hiếm không những là đối tượng tham quan của khách mà còn là nguồn cung cấp thực phẩm, đặc sản quý hiếm cho khách Du lịch, nguyên liệu cho các ngành thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh các tiềm năng thiên nhiên, các yếu tố nhân văn và bản sắc văn hoá dân tộc của vùng biển nước ta cũng có ý nghĩa to lớn đối với Du lịch biển. vùng ven biển và hải đảo nước ta có khoảng 38 triệu người sinh sống với 8 dân tộc Kinh, hoa, khơme, Raglai, chăm, sán rìu, dao, ngái ( trong đó người Kinh chiếm đa số). sự chênh lệch về dân số không ảnh hưởng đến sự duy trì bản sắc riêng của từng dân tộc. Những bản sắc riêng ấy thể hiện ở phong cách kiến trúc, y phục, thuần phong mỹ tục, lễ hội, nghề thủ công mang sắc thái văn hóa độc đáo, phong phú và đa dạng mà khách Du lịch ưa thích. Tại các khu vực làng còn hội tụ các di tích lịch sử, những công trình văn hoá nổi tiếng gắn với từng giai đoạn dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhiều điểm Du lịch biển gắn với các đô thị lớn như Hải Phòng, Hạ Long, Cố đô Huế, Đà Nẵng Nha Trang, Hà Tiên, …. Do phần lớn tài nguyên Du lịch đều tập trung ở khu vực ven biển và hệ thống đảo ven bờ và do hoạt động kinh tế sôi động ở khu vực này trong những năm qua nên đã thu hút về đây phần lớn lượng khách Du lịch. Số khách Du lịch quốc tế vùng ven biển đạt khoảng 80% lượng khách Du lịch quốc tế đến ViÖt Nam(tính đến năm 1997 lượng khách đến vùng ven biển là 2.120.000 lượt khách.) trên phạm vi toàn dải ven biển miền trung có tốc độ tăng trưởng khách Du lịch tương đối nhanh. 4. Điều kiện để phát triển Du lịch Việt Nam 4.1 Điều kiện tài nguyên, khí hậu. Tài nguyên: Theo thống kê chưa đầy đủ, biển Việt Nam có khoảng 11 nghìn loài sinh vật trong đó có hơn 500 loài thực vật phù du, 650 loài động vật phù du, 600 loài rong biển, 6300 loài động vật đáy cỡ lớn ( 2500 loài thân mềm, 1600 loài giáp sác, 600 loài san hô, 749 loài giun đốt, 380 loài da gai và nhiều nhóm khác … ) , hơn 2000 loài cá, khoảng 200 loài chim di trú… Phân loại sơ bộ có tới 13 kiểu hệ sinh thái chính, kiểu biển và đới bờ biển nước ta, trong đó có các hệ sinh thái nhiệt đới điển hình như rạn, san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, …2500 ha rừng ngập mặn, 100 nghìn ha đầm phá và vịnh kín, 290 nghìn ha bãi triều lầy. Đây là các loại sinh cảnh có môi trường sống lý tưởng cho các loài sinh vật biển, là bãi để cung cấp nguồn giống để duy trì phát triển nguồn lợi hải sản biển Việt Nam. Biển và vùng bờ biển Việt Nam còn là tiềm năng to lớn về Du lịch như Vịnh Hạ Long, Cát Bà, TP Nha Trang, Vũng Tàu… là những nơi đang thu hút khách Du lịch từ bốn phương. Khí hậu: nhiệt đới quanh năm nóng ấm, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Còn nhiều vùng thiên nhiên hoang sơ chưa bị ô nhiễm. Có những vùng cao nguyên mát lạnh như Sa Pa, Đà Lạt, nhiều rừng quốc gia như Cát Tiên, Côn Đảo, Phú Quốc, U Minh, Cúc Phương. 4.2 Điều kiện về hệ thống cảng biển theo quy hoạch phát triển của bộ Giao Thông Vận Tải, từ nay đến năm 2010 nước ta có 92 cảng biển được phân chia thành 8 nhóm chính. Nhóm cảng phía bắc gồm 15 cảng, trong đó có hai cảng trọng điểm là Cái Lân và Hải Phòng Nhóm cảng miền Trung có hai cảng nước sâu là Tiên Sa – Liên chiểu và Dung Quất. Nhóm cảng Nam Trung Bộ có hai cảng quốc gia là Quy Nhơn và Nha Trang. Nhóm cảng Sài Gòn – Vũng Tàu có các cảng Sài Gòn, cảng quốc gia Thị Vải, và cảng trung chuyển quốc tê Vũng Tàu. Nhóm cảng đồng bằng sông cửu long có 12 cảng trong đó lớn nhất là cảng Cần Thơ. Nhóm đảo phía Nam có các cảng Dương Đông (Phú Quốc) và Bến Đầm ( côn đảo). Hiện nay các tàu Du lịch biển có thể khai thác các cảng Quảng Ninh, Hải Phòng, Cửa Lò, §à Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Sài Gòn và Cần Thơ. 4.3 Hệ thống khách sạn Đã có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô và chất lượng. Các khách sạn đã được phân loại, xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế và được phân bố ở các khu trung tâm du lịch trong cả nước. cùng với tiềm năng du lịch và hệ thống giao thông vận tải nói trên, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra và thực hiện tốt các chương trình du lịch hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu tham quan của khách du lịch. 5. Thực trạng về phát triển du lịch biển ở Đồ Sơn H¶i Phßng 5.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ §å S¬n. ThÞ x· §å S¬n lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc thµnh phè H¶i Phßng. N”m c¸ch néi thµnh H¶i Phßng h¬n 20 km vÒ phÝa ®”ng nam, §å S¬n ë vµo 200 42′ vÜ ®é b¾c, 106045′ kinh ®é ®”ng; PhÝa ®”ng, nam gi¸p víi vÞnh B¾c Bé, phÝa t©y, phÝa b¾c gi¸p víi huyÖn KiÕn Thuþ. DiÖn tÝch 30,94 km2, d©n sè 30.600 ng­êi (n¨m 1999). ThÞ x· cã 5 ®¬n vÞ hµnh chÝnh trùc thuéc lµ c¸c ph­êng V¹n S¬n, V¹n H­¬ng, Ngäc H¶i, Ngäc Xuyªn vµ x· Bµng La. §å S¬n cã d¶i ®åi nói thÊp ch¹y dµi theo h­íng T©y B¾c – §”ng Nam nh” khái mÆt biÓn, kÐo dµi h×nh 9 con rång cïng v­¬n vÒ phÝa ®¶o Hßn D¸u, nh­ thÓ cïng tranh nhau mét viªn ngäc. C¶ d·y ®åi nói t¹o lªn mét bøc t­êng thµnh che trë cho c¶ phÝa ®”ng huyÖn Nghi D­¬ng ( nay lµ KiÕn Thuþ). §iÓm mót phÝa ®”ng lµ hßn §éc, §iÓm mót phÝa t©y lµ hßn D¸u. Xa xa phÝa ngoµi cöa s”ng Th¸i B×nh, cöa s”ng V¨n óc næi lªn hai cån c¸t cao kh¸ réng gäi lµ ®åi song ng­. D©n ®Þa ph­¬ng cßn gäi ®ã lµ cån Khoai hay cån Dõa. §Þa h×nh ®å s¬n thuéc d¹ng ®åi, cÊu t¹o chñ yÕu lµ ®¸ c¸t kÕt vµ ®¸ phiÕn sÐt thuéc trÇm tÝch trung sinh, kÕt qu¶ cña cuéc vËn ®éng kiÕn t¹o §¹i Trung Sinh vµ bÞ sôt lón sau vËn ®éng T©n KiÕn T¹o. Qu¸ tr×nh phong ho¸ kÐo dµi, ®¸ nói biÕn chÊt, lµm cho líp vá nói cã d¹ng ®Êt feralitic, thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång nhÊt lµ lo¹i c©y th©n nhá. Vïng ®Êt ch©n nói, c¸nh ®ång lóa Ngäc Xuyªn, ruéng muèi Bµng Na vèn do phï xa båi tÝch t¹o thµnh. PhÇn cßn l¹i lµ b·i c¸t ven biÓn. KhÝ hËu ®å s¬n mang ®Æc ®iÓm chung miÒn ven biÓn vÞnh B¾c Bé, nh­ng víi vÞ trÝ mét b¸n ®¶o nªn mïa ®”ng th­êng Êm h¬n, mïa hÌ th­êng m¸t h¬n. §Çu th¸ng 8 ©m lÞch th­êng cã ®ît giã mïa ®”ng b¾c, t­¬ng truyÒn b¸o hiÖu c¸c ch©n linh con ch¸u §å S¬n tõ Trµ Cæ vÒ dù lÔ héi chäi tr©u, kÕt thóc lÔ héi th­êng cã m­a rµo, d©n gian gäi lµ ” c÷ m­a röa s©n ®×nh” – gi· héi( c÷ giã tï©n m­a “”ng §å S¬n” – tøc thuû thÇn ®iÓm t­íc ®­îc c¶ tæng §å S¬n thê lµm phóc thÇn) Lµ mét vïng ®Êt hÑp nh­ng l¹i ®a d¹ng nªn sinh vËt phong phó trªn vïng ®Êt ®åi thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i c©y nh­ Bøa, ChÌ, Chay, æi, MÝt, th”ng, phi lao… S¸ch ®ång kh¸nh ®Þa d­ chÝ l­îc cã nh¾c ®Õn lo¹i d­a ngon – b¸ch nh·n lª cña §å S¬n. D©n gian quý lo¹i bøa hång h¹t nhá cïi dµy ngät s¾c vµ chÌ t­¬i ®åi l¸ nhá, dµy nÊu b”ng n­íc suèi Rång. “N­íc khe chÌ nói” ë ®©y ngµy s­a lµ mét thøc uèng rÊt ®­îc ­a chuéng. C©y mäc hoang cã nhiÒu lo¹i trong ®ã cã nhiÒu lo¹i c©y lµm thuèc, cã lo¹i quý nh­ dõa c¹n hoa ®á, hoa tr¾ng mäc hoang kh¾p c¸c ®åi. C©y di thùc th× tõ c¸c ®Çu thÕ kû 20 ng­êi Ph¸p ®· trång thö m¨ng t©y, khoai t©y, ®Ëu Hµ Lan, cµ phª, th”ng nhùa .. ®Òu sinh tr­ëng tèt. Riªng nhùa th”ng chØ m­¬i n¨m ®· thµnh rõng kÝn c¶ mÊy ngäc ®åi. Vµo nh÷ng n¨m 60, ngµnh y tÕ ®· trång thö thµnh c”ng mét sè c©y lµm thuèc nh­ ®Þa hoµng, b¹ch chØ, d­¬ng quy, xuyªn thung… n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao. Vïng b·i lÇy ngËp mÆn th× trang, xó vÑt, m¾n, gi¸ kÑ, ” r”, cãi… mäc b¹t ngµn. Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû thø 19 khi ®­êng H¶i Phßng §å S¬n, ®­êng §ång Nîo §ång M” ch­a ®¾p, ®Ëp cèc liÔn ch­a lÊy th× rõng ngËp mÆn phñ kÝn tõ b·i CÇm CËp ®Õn b·i s”ng §¹i Bµng, phÝa sau gåm c¶ ®Þa bµn c¸c x· Hîp §øc, Hoµ NghÜa vµ phÇn lín x· T©n Phong, chØ trõ c¸c s”ng vµ l¹ch tho¸t triÒu ch”ng chÞt däc ngang. Rõng ngËp mÆn §å S¬n lµ vïng cung cÊp chÊt ®èt, vËt liÖu lîp nhµ, nhuén vµi… cho c¶ mét vïng. C©y m¾m, c©y gi¸ kÑo lµ dïng lµm ph©n bãn cho ruéng ®Êt chua mÆn thÝch hîp. B·i rõng ngËp nÆm ë ®©y cã nhiÒu cßng, c¸y, t”m cua, c¸ l¸c… thu hót nhiÒu lo¹i chim trêi nh­ mßng kÐt, le, cß v× nhiÒu thøc ¨n l¹i cã n¬i c­ tró tèt. S¸ch ®Þa chÝ cæ th­êng ghi huyÖn Nghi D­¬ng cã h­¬u nai. XÐt c¶nh quang ®Þa lý huyÖn Nghi D­¬ng x­a th× chØ cã vïng ®åi nói §å S¬n míi cã lo¹i thó quý hiÖm nay. Nãi ®Õn ®éng vËt cña §å S¬n th× ph¶i nãi ®Õn ®éng vËt biÓn. Vµo vô c¸ nam, c¸ b¾c, chî §å H¶i, BÕn S¨m, chî Bµng ®ñ c¸c lo¹i c¸ n­íc mÆn, n­íc lî tõ con c¸ ruéi nhá ty ®Õn nh÷ng con c¸ hång c¸ kÐp c¸ sñi… to ph¶i mÊy ®ßn khiªng. Tr­íc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p 9 n¨m, ®×nh §å S¬n cã hai bé s­¬ng c¸ §ao lín cao t©n nãc ®×nh, dïng lµm nghi vÖ thµnh hoµng. N¨m 1977, x· QuyÕt TiÕn b¾t ®­îc mét con c¸ Nh¸m Voi nÆng 2700 kg. Tiªu b¶n con c¸ nµy lµ tiªu b¶n duy nhÊt vÒ lo¹i c¸ nh¸m hoa ë n­íc ta hiÖn b¶o qu¶n t¹i viÖn b¶o tµng cña viÖn nghiªn cøu h¶i s¶n. C¸ biÓn §å S¬n cã nhiÒu, nh­ng ®­îc ­a chuéng h¬n c¶ lµ c¸ chim, thu, nhô, ®e, song, ngõ… Loµi ch©n khíp ( TiÕt tóc) cã moi t”m vµng, t”m s¾t, t”m he, t”m n­¬ng, t”m hïm bÒ bÒ… Loµi vá cøng ( gi¸p x¸c) cã cua ghÑ, xam, c¸y, … loµi th©n mÒm( nhuyÔn thÓ) cã vÑn ngao, ng¸n, väp, d¾t… Riªng loµi d¾t mãn ¨n th”ng dông rÎ tiÒn nhÊt ®­îc d©n ë ®©y gäi lµ b¹n cøu c¬ v× nh÷ng n¨m ®ãi d¾t d¹t vÒ ®Çy b·i. Cuèi thÕ kØ thø 19 ®Çu thÕ kû thø 20 khu b·i t¨m ®­îc ®Çu t­ khai th¸c phôc vô du lÞch nghØ biÓn. Tõ ®ã, m¹ng l­íi phôc dô du lÞch nghØ biÓn ngµy cµng ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn chØnh víi nh÷ng biÖt ®iÖn, kh¸ch s¹n, nhµ hµng ®Çy ®ñ tiÖn nghi phôc vô du kh¸ch. C¶nh quan thiªn nhiªn cña §å S¬n thËt lµ ®Ñp, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña §å S¬n phong phó cã gi¸ trÞ kinh tÕ x· héi vµ phôc vô nghiªn cøu khoa häc cho c¸c ngµnh ®Þa chÊt, khÝ t­îng, thuû v¨n, h¶i d­¬ng häc… nh÷ng gi¸ trÞ ®ã ®· vµ ®ang ®­îc khai th¸c phôc vô cuéc sèng trong qu¸ khø hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. §iÒu ®¸ng nãi lµ ph¶i cã mét chÝnh s¸ch khai th¸c hîp lý tr¸nh lµm c¹n kiÖt, võa khai th¸c võa t¸i t¹o lµm giµu nguån tiÒm n¨ng thiªn nhiªn quý gi¸. vïng ®Êt ®Çu sãng ngän giã th­êng xuyªn ph¶i ®èi mÆt víi bän c­íp bÓ vµ giÆc ngo¹i s©m d©n §å S¬n th­êng ph¶i tù b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tµi s¶n cña m×nh nªn hä cã tÝnh céng ®ång rÊt lµ cao t¹o nªn b¶n s¾c riªng cho vïng ®Êt nµy . 5.1.1. VÒ kinh tÕ Kinh tÕ §å S¬n mang ®Ëm tÝnh chÊt biÓn. Dï tr¶i qua nhiÒu biÕn thiªn lÞch sö, c¬ cÊu, vÞ trÝ cña ngµnh nghÒ cã thay ®æi nh­ng nghÒ chÝnh vÉn lµ nghÒ c¸, nghÒ muèi vµ kinh doanh du lÞch dÞch vô. Kinh tÕ du lÞch lµ ­u thÕ lín cña §å S¬n nh­ng còng chØ tõ ngµy ®æi míi ®Õn nay míi trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän thùc sù lµm thay ®”Ø bé mÆt thÞ x·, t¹o ®µ, t¹o thÕ cho §å S¬n v­¬n lªn m¹nh mÏ. §å S¬n lµ mét vïng cã kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸ mµ chñ yÕu dùa vµo ng­ nghiÖp vµ ngµy nay xu h­íng cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh du lÞch dÞch vô ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ dÇn trë thµnh ngµnh mòi nhän. NÒn t¶ng kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh du lÞch v÷ng b­íc ®i lªn theo ®óng sù chØ ®¹o vµ môc tiªu ®Ò ra cña H§ND thÞ x· §å S¬n. 5.1.2VÒ c¬ së phôc vô kh¸ch §å S¬n cã mét hÖ thèng kh¸ch s¹n kh¸ hoµn chØnh tiÖn nghi cã thÓ ®ãn mét lóc rÊt nhiÒu kh¸ch vµo mïa cao ®iÓm. §­êng giao th”ng ®­îc më réng vµ hÖ thèng b­u chÝnh viÔn th”ng ®­îc phñ kh¾p ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch ë ®©y. 5.1.3 ChÝnh s¸ch vµ lao ®éng Thµnh phè còng nh­ thÞ x· ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn du lÞch nh­ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ cho c¸c khu du lÞch thu hót vèn trong n­íc vµ ngoµi n­íc cho sù ph¸t triÓn du lÞch ë §å S¬n còng nh­ t¹o ra hµng lang ph¸p lý kh¸ th”ng tho¸ng cho c¸c c”ng ty kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn vµ mét ®iÒu kh”ng thÓ kh”ng nh¾c ®Õn ®ã lµ sù b¶o ®¶m an toµn cho du kh¸ch khi ®i du lÞch ë ®Þa ph­¬ng. §Ó t¹o cho du lÞch cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, thµnh phè vµ thÞ x· ®· cã nh÷ng b­íc ®Çu t­ dµi h¹n kh”ng chØ vÒ c¬ së vËt chÊt mµ c¶ vÒ lÜnh vùc qu¶n lý. Thµnh phè ®· cã nhiÒu trung t©m ®µo t¹o nguån lao ®éng cho du lÞch. Tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m”n cho ®éi ngò qu¶n lý sao cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 5.2 Tµi nguyªn thiªn nhiªn(®Þa h×nh, khÝ hËu vµ sinh vËt) Thø nhÊt lµ ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa h×nh. §å S¬n tr¶i qua nhiÒu cuéc kiÕn t¹o víi nh÷ng sù vËn ®éng phøc t¹p vÒ ®Þa chÊt ®· t¹o cho §å S¬n mét h×nh th¸i ®åi nói eo biÓn nh­ ngµy nay. ThÞ x· §å S¬n n”m trong kho¶ng to¹ ®é ®Þa 20039′ ®Õn 20045′ phÝa b¾c vµ tõ 106044′ ®Õn 106050′ kinh ®”ng, theo chiÒu ngang tõ bê biÓn vµo s©u trong lôc ®Þa, thÞ x· §å S¬n cã chiÒu réng d­íi 10 km . Bê biÓn thÞ x· §å S¬n dµi 18 km cã b¸n ®¶o §å S¬n kÐo dµi ra biÓn 7 km nh­ mét kÎ mß hµn tù nhiªn chia c¾t chÕ ®é thuû v¨n, nhÊt lµ h¶i v¨n thÞ x· thµnh hai phÇn ®”ng b¾c vµ t©y b¾c kh¸c nhau.§åi §å S¬n tuy kh”ng cao( d­íi 130 m ) nh­ng kÐo dµi theo ph­¬ng t©y b¾c ®”ng nam vu”ng víi c¸c h­íng giã mïa ®”ng b¾c vµ t©y nam. Ba khu b·i t¾m ®Òu cã ®åi nói rõng c©y hoµ quyÖn. VÎ ®Ñp s¬n thuû h÷u t×nh, trªn cã non xanh d­íi cã biÓn biÕc bao la n”m kÒ b·i c¸t dµi uén l­în lµ nh÷ng biÖt thù kh¸ch s¹n cã kiÕn tróc ®Ñp sang träng vµ c¸c nhµ nghØ mu”n h×nh mu”n vÎ. Khu mét cã b·i t¨m lín, däc bê biÓn lµ hµng ghÕ ®· ®Æt d­íi hµng dõa, phi lao vµ c¸c kh¸ch s¹n lín, hµng ngµy cã thÓ ®ãn du kh¸ch nghØ l¹i qua ®ªm ®Ó ®­îc th­ëng thøc vÎ ®Ñp tuyÖt víi cña b×nh minh trªn mÆt biÓn vµ khi hoµng h”n bu”ng suèng. Qua bÕn Thèc, theo ®­êng nói cã con ®­êng ®”i ®­a du kh¸ch tíi khu hai, n¬i ®©y cã b·i c¸t mÞn vµ ph¼ng; trªn bê cã nhiÒu c©y xanh r©m m¸t c¶ ngµy thuËn tiÖn cho du kh¸ch nghØ ng¬i, hãng m¸t vµ t¾m biÓn, ë khu hai cã nhiÒu nhµ hµng næi tiÕng, nhiÒu khu dÞch vô tËp chung, l¹i cã bÕn tµu ®ãn kh¸ch tham quan ®¶o D¸u vµ C¸t Bµ, H¹ Long. Trªn ®åi Vung, khu hai lµ n¬i yªn tÜnh huyÒn diÖu ng¾m biÓn. Du kh¸ch ®Õn §å S¬n nghØ m¸t t¾m biÓn tËp chung ë b·i t¾m nµy. Qua nhµ hµng Pagodon næi tiÕng ®­îc x©y dùng tõ thêi Ph¸p, kh¸ch s¹n V¹n Phong… lµ tíi khu ba, n¬i ®©y cã nhiÒu biÖt thù sang träng, du kh¸ch ®Õn cuèi b¸n ®¶o §å S¬n lµ kh¸ch s¹n V¹n Hoa, c”ng tr×nh kiÕn tróc cæ næi bËt nhÊt cña §å S¬n(nay lµ casino thuéc c”ng ty liªn doanh du lÞch quèc tÕ §å S¬n). §å S¬n cã trôc giao th”ng nèi liÒn néi thµnh h¶i phßng, vãi nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th”ng thuËn tiÖn, c¸c dÞch vô th”ng tin liªn l¹c, m¹ng l­íi ®iÖn hôc vô tèt cho du kh¸ch t¬i tham quan nghØ m¸t.HiÖn nay §å S¬n cã 52 kh¸ch s¹n nhµ nghØ,223 nhµ hµng t­ nh©n víi tæng sè trªn 3.000 phßng phôc vô du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. §Õn víi §å S¬n quý kh¸ch kh”ng chØ t¨m biÓn, nghØ ng¬i tham quan th¾ng c¶nh thiªn nhiªn, th¨m l¹i nh÷ng khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nÐt ®Ñp truyÒn thèng, niÒm tù hµo cña ng­êi d©n §å S¬n mµ cßn ®­îc th­ëng thøc c¸c ®Æc s¶n cña biÓn nh­ t”m cua, mùc ghÑ,… Thø hai lµ khÝ hËu vµ thuû v¨n. ThÞ x· §å S¬n n”m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®ín, gÇn chÝ tuyÕn b¾c vµ lµ mét thÞ x· ®åi – ®ång b”ng ven biÓn. KhÝ hËu cña thÞ x· chÞu chi phèi trùc tiÕp cña biÓn vµ ph©n ho¸ thµnh khÝ hËu ven biÓn cña vïng ®Êt liÒn. Do n”m s¸t biÓn nªn nhiÖt ®é kh”ng khÝ c¸c th¸ng trong n¨m cña §å S¬n ®iÒu hoµ h¬n vµ biªn ®é nhiÖt ®é gi÷a c¸c mïa nhá h¬n so víi c¸c huyÖn n”m s©u trong lôc ®Þa. Tæng l­îng m­a hµng n¨m cña §å S¬n ®¹t 1660 mm vµ chia lµm hai mïa tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 lµ mïa m­a, vµ mïa kho lµ tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. §å S¬n cã sè giê n¾ng trung b×nh kh¸ cao, chÕ ®é giã phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña du lÞch nghØ biÓn, cïng víi ®é Èm t­¬ng ®èi lµ hµi hoµ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt cho ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch nghØ biÓn. L­îng m­a, ®é Èm vµ sè giê n¾ng ®­îc thÓ hiÖn ë hai b¶ng d­íi ®©y. Th¸ng L­îng m­a trung b×nh th¸ng ®é Èm t­¬ng ®èi trung b×nh ( hßn d¸u) TÇn suÊt h¹n hµn (%) TÇn suÊt ngËp óng(%) Hßn D¸u §å S¬n 1 26 15 79 24 – 2 19 13 85 11 – 3 39 33 84 – – 4 76 86 84 – – 5 152 190 86 – – 6 241 236 84 – 3 7 214 252 83 – 3 8 325 328 85 – 11 9 264 292 81 – 5 10 184 166 77 3 – 11 33 26 76 32 – 12 16 23 76 38 – Tæng 1589 1660 L­îng m­a(mm), ®é Èm t­¬ng ®èi (%) vµ tÇn suÊt h¹n h¸n, óng ngËp Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng Sè giê n¾ng 84 47 42 85 184 175 182 162 179 194 157 125 1616 Sè giê n¾ng trung b×nh th¸ng (giê) Vïng biÓn ven bê thÞ x· §å S¬n cã ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña chÕ ®é nhÊt triÒu t­¬ng ®èi thuÇn nhÊt víi biªn ®é giao ®éng lín. Th”ng th­êng trong mét th¸ng cã hai kú n­íc lín víi ®é cao dao ®éng mùc n­íc tõ 2 m ®Õn 4 m mçi kú kÐo dµi tõ 11 ®Õn 13 ngµy, gi÷a c¸c kú n­íc lín lµ c¸c kú n­íc kÐm víi ®é dao ®éng mùc n­íc 0,5 m mçi kú kÐo dµi 2 ®Õn 3 ngµy. C¸c kÕt qu¶ ®o cho thÊy mùc triÒu cùc ®¹i lµ 4 m mùc triÒu trung b×nh lµ 1,86m mùc triÒu thÊp n­íc c­êng lµ 0,4 m thÊp nhÊt lµ 0,0m. Mïa hÌ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9 h­íng sãng chÝnh ngoµi kh¬i lµ h­íng nam víi tÇn xuÊt cao æn ®Þnh tõ 37 ®Õn 60% vµ ven bê lµ c¸c h­íng sãng ®”ng nam lµ 27%, nam lµ 22% mïa ®”ng tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau h­íng sãng b¾c, ®”ng b¾c ë ngoµi kh¬i cã tÇn xuÊt lµ 51 ®Õn 71%, trung b×nh lµ 64%, nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®· t¹o cho §å S¬n cã thÓ tæ chøc c¸c lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ trªn biÓn nh­ l­ít sãng ®ua thuyÒn… thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch tham gia. Thø ba lµ sinh vËt. §å S¬n cã mét hÖ thèng ®éng thùc vËt phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm c¶ ë trªn c¹n vµ d­íi biÓn cã gi¸ trÞ c¶nh quan , sinh th¸i: du lÞch nghØ d­ìng, habitat,…c¸c loµi h¶i s¶n biÓn nh­ t”m cña ghÑ c¸c chim thu… kh”ng nh÷ng phong phó mµ cßn cã chÊt l­îng rÊt tèt cã thÓ ph¸t triÓn thµnh nh÷ng khu riªng biÖt cho viÖc th­ëng thøc vµ ¨n uèng cña du kh¸ch. §©y lµ vïng cã gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc rÊt cao. Víi ®Çy ®ñ c¸c ®Æc trung cña mét vïng b¸n ®¶o. Nãi chung, vÒ ®iÒu kiÖn tµi nguyªn thiªn nhiªn ë §å S¬n cã rÊt nhiÒu lîi thÕ cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch nghØ biÓn so víi c¸c vïng kh¸c mµ thiªn nhiªn ®· ­u tÆng cho ng­êi d©n n¬i ®©y. 5.3 Tµi nguyªn nh©n v¨n §å S¬n cã nhiÒu ®×nh, chïa, miÕu trong ®ã cã nhiÒu ®×nh, chïa, miÕu cã gi¸ trÞ lÞch sö v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh. C¸c ®Òn, ®×nh, chïa miÕu nh­ ®Òn NghÌ, ®Òn Ngäc, ®Òn thê “ng tæ ®¸nh c¸ cña ng­êi d©n V¹n Thèc. Bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng lÔ héi truyÒn thèng nh­ lÔ héi chäi tr©u, lÔ héi b¬i thuyÒn rång vµ lÔ héi mïa xu©n. VÒ sinh ho¹t tÝnh c¸ch, phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi d©n n¬i ®©y cã nhiÒu nÐt kh¸c nhau. VÒ nhµ cöa, th× d©n c­ ng­ nghiÖp vµ c¸c nhµ d©n gÇn nhau t¹o thµnh nh÷ng qu©n c­ ®”ng ®óc, c­ d©n n”ng nghiÖp th× ë d¶i r¸c h¬n vµ nhµ cöa réng d·i h¬n. Cuéc sèng cña ®¸m d©n c­ n”ng nghiÖp th× b×nh nÆng, chÆt chÏ v÷ng vµng h¬n so víi d©n ng­ nghiÖp. Víi nh÷ng mãn ¨n b×nh dÞ nh­ bao n¬i kh¸c, hä lu”n gi÷ ®­îc nÐt truyÒn thèng cña m×nh. ViÖc kÕt hîp gi÷a du lÞch sinh th¸i vµ v¨n ho¸ ë ®©y rÊt cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chèng sù nhµm ch¸n vÒ mét mÆt nµo ®ã cña chuyÕn ®i ®èi víi du kh¸ch. ViÖc kÕt hîp nµy t¹o thµnh nh÷ng tour hÕt søc hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. 5.4 C¬ cÊu sö dông ®Êt trong vïng du lÞch nghØ m¸t. ThÞ x· §å Sè cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 3.123,25 ha.Trong ®ã +Vïng ®Êt thÞ x· cã 1918,24 ha chiÕm 61,4%. +Vïng du lÞch nghØ m¸t cã 1205,01 ha chiÕm 38,6%. B¶ng c¬ cÊu sö dông ®Êt trong vïng du lÞch nghØ m¸t. STT Lo¹i ®Êt Tiªu chuÈn m2/ng­êi DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) 1 §Êt du lÞch nghØ m¸t 60 90,92 7,5 2 §Êt c”ng tr×nh c”ng céng 19,18 1,6 3 §Êt c©y xanh TDTT,h” n­íc 528,81 43,6 4 §Êt giao th”ng 174,37 14,5 5 §Êt qu©n sù -qu©n sù 60 3,75 0,3 -Du lÞch 10,43 0,9 -c©y xanh 272,56 22.6 6 §Êt b·i biÓn (tèt,trung b×nh, xÊu) 107,99 0,9 Céng C: 120 1.205,01 100,0 5.5 Sù ®ãng gãp cña ngµnh du lÞch ®èi víi kinh tÕ ë §å S¬n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhu cÇu du lÞch cña nh©n d©n trong n­íc vµ kh¸ch quuèc tÕ ngµy cµng cao. Kh¸ch du lÞch tíi §å S¬n ngµy mét ®”ng h¬n, b×nh qu©n mçi n¨m §å S¬n ®ãn vµ phôc vô gÇn 1 triÖu l­ît kh¸ch, gi¶i quyÕt viÖc lµm c

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Việt Nam Những Năm Gần Đây
 • Tháng 3 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu? Top 20 Địa Điểm Nhất Định Phải Đến
 • Đi Úc Nên Mua Mỹ Phẩm Gì ?
 • Du Lịch Việt Nam Một Mình, Tại Sao Không?
 • Vì Sao 70% Khách Du Lịch Đến Việt Nam ‘một Đi Không Trở Lại’?
 • Du Lịch Việt Nam Những Năm Gần Đây

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Ở Việt Nam Trong Những Năm Gần Đây
 • Top 5 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Phát Triển Như Thế Nào?
 • Du Lịch Việt Nam Ứng Phó Nguy Cơ Sụt Giảm Khách Từ Trung Quốc
 • Tháng 10 Ơi, Mình Đi Du Lịch Ở Đâu Ngầu Nhất Xứ Đây?
 • Tháng 11 Du Lịch Ở Đâu: 5 Điểm Đến Hấp Dẫn Trong Nước
 • Ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây, bất chấp những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước, vẫn có những bước phát triển bền vững và đều đặn. Đơn cử như trong năm 2013, du lịch Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu của ngành đề ra với hơn 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu từ du lịch đạt trên 200.000 tỷ đồng.

  Theo thống kê của Tổng cục thống kê Việt Nam, trong tháng 8/2014, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể, trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 618.588 lượt, tăng 9,5% so với tháng trước và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng năm 2014 ước đạt 5.471.209 lượt, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm 2013.

  Trong đó, đa số khách du lịch quốc tế đến từ các thị trường như Hồng Kông, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Campuchia, Anh, Trung Quốc, Italy, New zealand, Bỉ, Nauy, Philipins, Hàn Quốc… Trong đó, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là 3.302.618 lượt người, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến vì công việc là 919.757 lượt người, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến thăm thân là 941.515 lượt người, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến vì các mục đích khác là 307.309 lượt người, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013.

  Một nhóm du khách nước ngoài tham quan 1 điểm du lịch ở miền Bắc Việt Nam

  Đa số các thị trường khách đều tăng trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể như thị trường Hồng Kông tăng 97,5%, Đức tăng 83,3%, Nga tăng 27,1%, Tây Ban Nha tăng 24,3%; Lào tăng 21,5%; Campuchia tăng 20,1%; Anh tăng 17,2%, Trung Quốc tăng 17,2%…

  Việt Nam nổi tiếng là điểm đến du lịch hấp dẫn với sự phong phú, đa dạng của các hệ sinh thái và nhiều danh lam thắng cảnh. Là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa với nhiều di sản thế giới cả về vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận, Việt Nam còn là điểm du lịch yêu thích của du khách quốc tế khắp năm Châu.

  Thêm vào đó, con người Việt Nam thân thiện, mến khách; ẩm thực lại phong phú; cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển với rất hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp đã mời gọi và thu hút khách du lịch ngày càng đến với Việt Nam nhiều hơn, đông hơn. Chỉ riêng trong 8 tháng của năm 2014, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế.

  Các Tour nội địa, phục vụ khách du lịch nội địa cũng được các đơn vị lữ hành đầu tư và quan tâm một cách bài bản nên cũng đã thu hút đông đảo du khách tham gia. Với lợi thế là một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa, thông qua hơn 8.000 lễ hội diễn ra liên tục khắp các vùng miền, trải đều thời gian nên đã hấp dẫn được nhu cầu đi lại, du lịch và khám phá của nhiều du khách cả trong và ngoài nước.

  Một nhóm du khách nước ngoài đang tìm hiểu về cách gói bánh chưng, bánh giò ở Việt Nam

  Các đơn vị lữ hành Việt Nam cũng đã linh động thiết kế đa dạng đường Tour, điểm đến để thu hút du khách. Đối với tour đi nước ngoài thì những điểm đến quanh trong khu vực nhưng Singapore, Malaysia, Myanmar rất hút khách.

  Ngoài ra còn có nhiều Tour du lịch quốc tế đi các nước khác ở Châu Á, Châu Âu, Đông Nam Á…

  Còn các Tour du lịch nội địa thì triển khai nhiều sản phẩm Tour miền Bắc, Tour miền Nam, Tour miền Trung, cùng với vô số loại hình du lịch như du lịch hành hương, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng v.v..

  Các Tour du lịch biển đảo chủ yếu tham quan Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Hạ Long…; các Tour sinh thái thì về miền Tây, du lịch khám phá đến với vùng cao Tây Bắc Sapa, Mai Châu, Mộc Châu, Mù Cang Chải…,

  Du lịch nghỉ dưỡng thì phải kể đến các điểm như Đà Lạt, Mũi Né.. Còn các Tour du lịch hành hương thường đưa du khách đến với An Giang vía bà chúa Xứ, về Vũng Tàu hay về các điểm hành hương đông khách ở miền Bắc như Bái Đính, Tràng An, Yên Tử, Chùa Hương…

  Ngoài ra, một số đơn vị lữ hành đã đầu tư và khai thác các đường Tour mới để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của du khách như Tour đảo Bình Ba ở Cam Ranh, Khánh Hòa, Tour du lịch Ninh Chữ…

  Hạ Long là điểm đến du lịch yêu thích của nhiều du khách

  Nhìn chung bức tranh ngành du lịch Việt Nam về tổng cục diện không đến nỗi u ám, xám xịt như tình hình kinh tế chung của toàn cầu. Vẫn có những điểm sáng đáng mừng trong ngành dịch vụ này nhờ sự tổng lực của nhiều bộ, ngành chức năng trong đó phải kể đến sự phát triển của ngành hàng không. Rất nhiều đường bay mới, đường bay thẳng từ nước ngoài đến Việt Nam đã tạo thêm nhiều điều kiện để du lịch Việt Nam tăng doanh thu.

  Mặc dù vậy, so với năm 2013 mặc dù năm 2014 du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế có khởi sắc hơn nhưng các đơn vị lữ hành nhận định là du khách vẫn có tâm lý “thắt chặt chi tiêu”. Do vậy, các dịch vụ mua sắm đi kèm trong hành trình hoặc việc sử dụng các dịch vụ sang trọng, cao cấp chỉ dành cho 1 bộ phận du khách ngoại hoặc du khách Việt Nam giàu có.

  Các Tour du lịch ngắn ngày, ít điểm đến và giá phải chăng vẫn được du khách ưa chuộng hơn. Đối với các Tour dài ngày, du khách thường rất băn khoăn vì phải đi lại bằng máy bay, chi phí cao. Thường những đợt có giá vé máy bay rẻ khách hàng mới đồng ý lựa chọn các Tour này.

  Du khách Việt tham gia biểu diễn trăn trong Tour miền Tây – Ảnh Viet Fun Travel

  Nếu như du khách trong nước thường lựa chọn các Tour du lịch ngắn ngày, ít điểm đến hoặc nếu có đi nước ngoài cũng chỉ quanh quẩn việc đi qua Campuchia, Singapore, Malaysia… thì các khách du lịch quốc tế có xu hướng chọn những Tour dài ngày, Tour xuyên Việt để có có hội khám phá vẻ đẹp và nền văn hóa Việt Nam như miền Tây, Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Hội An…

  Nói chung, dù chậm nhưng ngành du lịch Việt Nam về tổng thể vẫn có phát triển hơn so với những năm trước. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng của ngành du lịch trong bối cảnh kinh tế trên đà phục hồi như hiện nay.

  Những năm gần đây, du lịch Việt Nam được nhà nước và chính phủ quan tâm, đầu tư, hỗ trợ nhiều chương trình kích cầu du lịch. Hiệp hội Lữ Hành Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội chợ quy mô lớn trong và ngoài nước nhằm mục đích tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho ngành du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với nhiều du khách quốc tế, thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển.

  Tuy nhiên, đa số các chương trình này thường không đưa xuống đồng bộ và chưa triển khai sát sao nên hầu hết các công ty du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân vẫn phải tự cân đối và tự đưa ra chương trình khuyến mại, ưu đãi tùy theo năng lực của mình. Ví dụ như công ty du lịch Việt Vui – Viet Fun Travel thường tự đưa ra các chương trình vào mỗi dịp lễ để thu hút khách hàng như lễ 30/4 – 1/5, 2/9, Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán v.v

  Sông nước miền Tây – Ảnh Viet Fun Travel

  Năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón và phục vụ cho khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 37 triệu lượt khách du lịch nội địa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi mà Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

  Dù rằng, vẫn còn một số tồn tại trong cách thức quảng bá và tiếp thị hình ảnh của du lịch Việt Nam đối với quốc tế, với những bất ổn của tình hình chính trị của các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn đang từng bước khai thác những lợi thế đó của mình để biến ngành công nghiệp không khói thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

  Lễ hội Văn hóa Du lịch Việt Nam 2014 tại Hàn Quốc, ngày 17/9/2014, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình phát động thị trường Hàn Quốc tại thành phố Gwangju nhằm tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi thúc đẩy quan hệ hợp tác. Chủ đề chính của chương trình phát động là tập trung giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam tới người dân Hàn Quốc, đặc biệt là du lịch golf.

  Một số món ăn đặc sản ở Việt Nam rất được du khách ưa chuộng – Ảnh Viet Fun Travel

  Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2022 xác định 4 không gian ven biển với các địa bàn trọng điểm là những khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch được tập trung đầu tư phát triển, đó là: Hạ Long, Vân Đồn – Cô Tô, Trà Cổ, Bái Tử Long, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Cồn Cỏ, Cửa Tùng – Cửa Việt, Huế, Lăng Cô – Cảnh Dương, Đà Nẵng, Non Nước, Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Hoàng Sa, Hội An, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Sơn Mỹ, Lý Sơn, Phương Mai, Xuân Đài, Bắc Cam Ranh, Trường Lũy, Trường Sa, Nha Trang, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Mũi Né, Phan Thiết, Phú Quý, Long Hải – Phước Hải, Côn Đảo, Vũng Tàu, Cần Giờ, Phú Quốc, Hà Tiên.

  Bên cạnh đó, việc hình thành các tuyến du lịch biển và du lịch tàu biển cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động du lịch biển như: các tuyến xuất phát từ Hạ Long, Hải Phòng, Cửa Lò, Huế, Đà Nẵng, Sa Kỳ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Tiên và kết nối với các đảo và bãi biển Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Hoàng Sa, Hòn Tre, Hòn Tằm, Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.

  Tổ chức không gian du lịch biển tập trung tại các vịnh và đô thị du lịch biển như Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Xuân Đài, Vĩnh Hy, Phan Thiết – Mũi Né, Vũng Tàu, Hà Tiên.

  Viet Fun Travel tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tháng 3 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu? Top 20 Địa Điểm Nhất Định Phải Đến
 • Đi Úc Nên Mua Mỹ Phẩm Gì ?
 • Du Lịch Việt Nam Một Mình, Tại Sao Không?
 • Vì Sao 70% Khách Du Lịch Đến Việt Nam ‘một Đi Không Trở Lại’?
 • Báo Cáo Thực Tập Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Hà Nội
 • Ngành Du Lịch Việt Nam Tăng Trưởng Mạnh Trong Những Năm Gần Đây

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Trong Tháng 10
 • Lượng Khách Du Lịch Nga Tới Việt Nam Tăng Vọt Trong Tháng 10
 • Du Lịch Trung Quốc Bạn Nên Biết Và Tham Khảo Những Kinh Nghiệm
 • Việt Nam Và Thái Lan Lên Ý Tưởng Xây Dựng Hành Lang Du Lịch An Toàn
 • Tổng Cục Du Lịch Việt Nam Phát Động Cuộc Thi Viết “việt Nam
 • Năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,5 triệu, tăng 2,7 triệu so với năm 2022, trong khi khách du lịch nội địa tăng 6,8 triệu so với năm 2022, ước tính khoảng 80 triệu vào năm 2022.

  Khách đến bằng đường hàng không tăng 14,4% trong năm 2022, trong khi khách đến bằng đường bộ tăng gần 60% và bằng đường biển giảm 16,8%.

  Các điểm đến chính

  Việt Nam, gần đây được đặt tên là Điểm đến hàng đầu của Châu Á, lần đầu tiên tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022, Việt Nam cung cấp nhiều lựa chọn cho khách du lịch như tour du lịch văn hóa và lịch sử, tour du lịch trên biển, tour du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái và kỳ nghỉ sang trọng.

  Năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu trong số tất cả các thành phố và tỉnh với 36,5 triệu du khách, trong đó bao gồm 7,5 triệu khách quốc tế và 29 triệu khách nội địa. Thủ đô Hà Nội thu hút 28 triệu khách du lịch, trong đó có 5,5 triệu khách du lịch quốc tế. Cả hai thành phố gần đây cũng góp mặt trong số 10 thành phố phát triển năng động nhất trên thế giới trong Chỉ số Mô hình Thành phố Ngắn hạn (CMI) 2022 của JLL.

  Quảng Ninh, một tỉnh ven biển phía đông bắc, nổi lên như một trong những điểm đến mới trong năm 2022, thu hút 12,5 triệu khách du lịch, trong đó có 5,3 triệu khách quốc tế. Ngoài ra, Đà Nẵng, một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam thu hút 7,7 triệu khách du lịch, trong đó có ba triệu khách du lịch quốc tế.

  Các điểm đến lớn khác bao gồm Hội An, một cảng buôn bán lịch sử được bảo tồn tốt và Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam.

  Khách du lịch quốc tế

  Năm 2022, số lượng khách đến từ châu Á tăng 23,7% so với năm 2022 lên 12,1 triệu. Trung Quốc chiếm đa số ở mức 4,96 triệu, tăng 23,9%, trong khi số lượng khách Hàn Quốc tăng cao nhất ở mức 44,3% so với năm 2022 lên 3,48 triệu.

  Khách truy cập từ Châu Âu và Châu Mỹ tăng 8,1% và 10,6%, lên 2,1 triệu và 903.800 khách. Khách du lịch từ Úc chỉ tăng 4% trong năm 2022 lên 437.800, trong khi khách du lịch nội địa từ Châu Phi chứng kiến ​​sự tăng trưởng là 19,2% lên tới 42.800.

  Số lượng du khách đến từ hai quốc gia chứng kiến ​​sự suy giảm trong năm 2022. Campuchia và Lào, cả hai quốc gia láng giềng đều chứng kiến ​​mức giảm lần lượt là 8,8% và 15,2%.

  Chi tiêu

  Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT), trung bình du khách nước ngoài chi 900 đô la cho chuyến đi đến Việt Nam, so với 1.105 đô la Mỹ chi tiêu tại Singapore, 1.109 đô tại Indonesia và và 1.565 đô la cho Thái Lan.

  Khác với Singapore và Malaysia, ngành du lịch Việt Nam đã không thể phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch và trở thành điểm đến mua sắm hoặc trung tâm cho các hoạt động giải trí về đêm tạo ra ảnh hưởng đến doanh thu.

  Các chính sách của chính phủ

  Đầu năm 2011, chính phủ Việt Nam đã công bố Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cho đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030, về phát triển ngành du lịch như một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch tập trung vào đào tạo các chuyên gia, phát triển thị trường, chiến lược thương hiệu, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch với đặc điểm văn hóa địa phương.

  Mới đây, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 1861/QĐ-TTg (Quyết định số 1861), trị giá 30 nghìn tỷ đồng (tương đương với 1,32 tỷ USD) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch tại các điểm đến du lịch chính được đề cập trong Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam cho đến năm 2022, tầm nhìn đến 2030. Các tỉnh nghèo là những điểm thu hút khách du lịch lớn sẽ được ưu tiên vì hầu hết ngân sách của họ không thể đáp ứng các yêu cầu đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng.

  Cùng với Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2022 – 2022, chính phủ cũng đã phê duyệt thành lập quỹ phát triển du lịch trị giá 300 tỷ đồng (tương đương với 12,9 triệu USD) cho các hoạt động quảng bá và kế hoạch xây dựng.

  Các thách thức

  Số lượng khách du lịch quốc tế tại Việt Nam tăng gấp ba lần từ chỉ năm triệu trong năm 2010 lên 15 triệu vào năm 2022. Mặc dù có sự tăng trưởng nhanh chóng, vẫn có cơ hội mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực này nhưng hiện đang bị hạn chế bởi các vấn đề như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, điều kiện sân bay, và xây dựng thương hiệu.

  Cơ sở hạ tầng

  Để đảm bảo ngành du lịch đạt được tiềm năng đầy đủ, chính phủ cần tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm sân bay và nhà ở. Các đầu tư vào sân bay ở Việt Nam còn chậm so với các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia và Singapore, buộc các sân bay phải hoạt động với công suất cao hơn điều kiện thực tế.

  Ngoài ra, hầu hết tất cả các khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều hoạt động hết công suất, trong khi các điểm đến mới hơn như Đà Nẵng và Phú Quốc có số lượng cơ sở lưu trú hạn chế để phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng.

  Lao động

  Năng suất lao động du lịch tại Việt Nam là 77 triệu đồng (tương đương với 3.297 USD) mỗi lao động, tương ứng khoảng 40% và 45% năng suất của Thái Lan và Malaysia. Philippines là quốc gia duy nhất trong khu vực có năng suất thấp hơn một chút so với Việt Nam.

  Ngành du lịch đã phát triển rất nhanh trong vài năm qua, lao động có trình độ đã không thể phục vụ hết số lượng khách du lịch đang ngày càng tăng. Các trường du lịch ở Việt Nam chỉ chiếm 60% nhu cầu của ngành công nghiệp, điều này dẫn đến tình trạng thiếu lao động có trình độ.

  Việt Nam có hơn 14.800 hướng dẫn viên quốc tế và 8.600 hướng dẫn viên trong nước, hầu hết trong số họ làm việc tại các điểm du lịch chính. Tỷ lệ giữa số lượng khách du lịch và hướng dẫn viên ở Việt Nam gần gấp đôi mức trung bình quốc tế.

  Lý do cho sự thiếu hụt lao động có trình độ như vậy là do chất lượng đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, phần lớn các hướng dẫn viên du lịch vẫn cần trải qua nhiều tháng đào tạo chuyên nghiệp do các doanh nghiệp tổ chức.

  Chính phủ cần hợp tác chặt chẽ với các nhà tuyển dụng, các nhà cung cấp đào tạo và các chuyên gia trong ngành để phát triển các khóa đào tạo và tiêu chuẩn trình độ phù hợp hơn với thông lệ công nghiệp quốc tế.

  Các công cụ đào tạo cần tập trung vào phát triển ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ thuật và tính chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia du lịch.

  Ngoài cơ sở hạ tầng và lao động, chính phủ cũng cần phát triển các sản phẩm du lịch, thực hiện các chiến dịch tiếp thị quốc tế và xây dựng nhận thức về thương hiệu để tăng doanh thu.

  Chi tiêu ở Việt Nam tiếp tục là một trong những mức thấp nhất trong khu vực, không giống như Malaysia và Singapore được quảng bá là điểm đến mua sắm và giải trí. Việt Nam có cơ hội đổi thương hiệu bằng cách khai thác vào di sản văn hóa, lịch sử phong phú và địa lý đa dạng với những cảnh quan độc đáo.

  Tiến về phía trước

  Năm 2022, Việt Nam dự kiến sẽ thu hút 103 triệu du khách, bao gồm 18 triệu du khách nước ngoài và 85 triệu khách nội địa, tăng lần lượt là 15% và 6% so với năm 2022.

  Đến năm 2025, chính phủ đặt mục tiêu tạo ra 45 tỷ đô la doanh thu từ ngành du lịch, tăng mức đóng góp của ngành vào GDP lên hơn 10% và chiếm hơn sáu triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

  Dựa trên quỹ đạo tăng trưởng, các mục tiêu có vẻ khả thi nhưng sẽ yêu cầu chính phủ tăng ngân sách công cho cơ sở hạ tầng, chất lượng lao động, chiến dịch tiếp thị và nhận thức về thương hiệu để đảm bảo ngành du lịch đạt được tiềm năng đầy đủ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ẩm Thực Việt Nam Trong Mắt Người Nước Ngoài, Quốc Tế
 • 13 Điều ‘điên Rồ’ Nên Thử Ở Việt Nam Trong Mắt Du Khách Nước Ngoài
 • Việt Nam Là Địa Điểm Sống Tốt Thứ 2 Thế Giới Trong Mắt Người Nước Ngoài
 • Việt Nam Trong Mắt Người Nước Ngoài: Những Đổi Thay Mạnh Mẽ
 • Du Lịch Việt Nam Nâng Cao Hình Ảnh Đất Nước Trong Mắt Bạn Bè Quốc Tế
 • Dấu Ấn Du Lịch Nông Nghiệp Tại Việt Nam Những Năm Gần Đây

  --- Bài mới hơn ---

 • ​đi Du Lịch Việt Nam Ở Đâu Đẹp Nhất
 • Tháng 10, Du Lịch Việt Nam Ở Đâu Đẹp Và Lý Tưởng Nhất?
 • Để Du Lịch Việt Nam Phát Triển Bứt Phá
 • Du Lịch Việt Nam Qua 26 Di Sản Thế Giới
 • Tải Về Du Lịch Việt Nam Qua 26 Di Sản Thế Giới Epub
 • Du lịch nông nghiệp tại Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, lượng du khách muốn tham quan, trải nghiệm ở các khu nông trại miệt vườn tăng đều mỗi năm từ 20-30%.

  Sự đầu tư cho dòng sản phẩm du lịch nông nghiệp tại Việt Nam đang được cơ cấu, triển khai ở nhiều vùng địa phương. Từ việc cán bộ ngành du lịch được nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là năng lực trong tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, được tiếp cận tri thức đến công nghệ mới trong xúc tiến, quảng bá, truyền thông. Ngoài ra, việc đưa các sản phẩm nông nghiệp vào tiêu dùng du lịch cũng được nghiên cứu triển khai, chẳng hạn như đẩy mạnh tiêu dùng du lịch thông qua các sản phẩm dược liệu, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng đặc sản địa phương làm quà tặng, đồ lưu niệm…

  Du lịch nông nghiệp đã trải dài từ Bắc chí Nam

  Hiện nay, du lịch nông nghiệp tại Việt Nam đã được phát triển trên khắp mọi miền đất nước, trở thành một nét đặc trưng của du lịch Việt Nam bên cạnh các loại hình du lịch khác đang phát triển song song. Ở mỗi vùng miền, du lịch nông nghiệp dần tạo được những dấu ấn riêng biệt, mang giá trị trải nghiệm độc đáo.

  Ở miền Bắc, du lịch nông nghiệp phát triển mạnh ở khu vực Mộc Châu (Sơn La) với hoạt động tham quan đồi chè, trang trại bò sữa; ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hay Sa Pa (Lào Cai) có thưởng ngoạn ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Riêng Quảng Ninh có nhiều điểm du lịch gắn với nông nghiệp của tỉnh như: Điểm du lịch làng quê Yên Đức (Thị xã Đông Triều); làng nghề gốm sứ Đông Triều; khu trồng cây ăn quả chất lượng cao xã Dân Chủ, cánh đồng rau, hoa chất lượng cao xã Lê Lợi (huyện Hoành Bồ); nuôi cấy ngọc trai tại vụng Tùng Sâu (Vịnh Hạ Long); khu đồi trà hoa vàng, ba kích tím ở huyện Ba Chẽ…

  Còn ở miền Trung, Quảng Nam là tỉnh đang có lợi thế về du lịch nông nghiệp lớn, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn mang bản sắc địa phương tại vùng rau 500 năm tuổi Trà Quế, làng cổ Lộc Yên (huyện Tiên Phước), làng sinh thái Đại Bình (huyện Nông Sơn)… Tại Tây Nguyên, nhiều nhà vườn tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt đầu mở cửa đón khách tham quan tại chính khu vực canh tác hoa màu của mình như vườn dâu, vườn rau thủy canh, đồi chè… Vùng biển duyên hải Ninh Thuận lại có những tour tham quan vườn nho, vườn táo, trang trại dê, cừu cũng hút khách không kém.

  Trong khi đó tại khu vực phía Nam, du lịch nông nghiệp dựa trên thế mạnh của vùng là vựa lúa lớn nhất cả nước, những vườn trái cây trĩu quả quanh năm cùng các lễ hội trái cây, hoa kiểng đã gắn kết các yếu tố văn hóa cộng đồng, tạo nên các phiên chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Phụng Hiệp (Hậu Giang), Cái Bè (Tiền Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng) nhộn nhịp; các làng nghề truyền thống như đan lát, dệt chiếu, thảm ở Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ; nghề thủ công mỹ nghệ từ cây dừa, mây, tre, trúc ở Bến Tre, Cần Thơ…

  TP. Đà Lạt tạo ấn tượng với du lịch nông nghiệp

  Tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 25 điểm du lịch nông nghiệp tiêu biểu, chưa kể đến các hộ làm du lịch nhỏ lẻ. Du lịch nông nghiệp đã phần nào giúp thành phố phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, mở rộng thị trường nông sản và góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Các mô hình này đang góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt đến cộng đồng và là một trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới.

  Vườn Bí ngô khổng lồ – Giant Pumpkin Garden tại nhà ông Lê Hữu Phan, số 50 đường Hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt nhận được sự quan tâm của du khách đặc biệt vào mỗi dịp Halloween 30-10 hằng năm. Khu vườn độc đáo này trồng những quả bí ngô có trọng lượng trên dưới 100kg cùng nhiều loại rau củ quả ôn đới có hình thù kỳ lạ, thu hút sự tò mò của nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh.

  Chị Bùi Thị Vinh, nhân viên tại Vườn Bí ngô khổng lồ – Giant Pumpkin Garden, phường 12, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng nói rằng mô hình du lịch nông nghiệp là một ý tưởng hay để Đà Lạt phát huy thế mạnh rau củ quả, vườn trái cây và cũng là một cách tốt giúp du khách hiểu biết hơn về cây trồng xứ lạnh. “Mình phải cùng đồng hành với họ, hướng dẫn cho khách thu hoạch như thế nào phù hợp, lấy trái nào là trái chín và lựa cái nào là ngon”, chị Vinh nói.

  Còn đối với anh Nguyễn Định, một kỹ sư nông nghiệp trẻ, anh đã xây dựng trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel, làm nên thương hiệu nông sản Định Farm nức tiếng phố núi. Những năm gần đây, trang trại của anh đã cho ra mắt sản phẩm dưa pepino, một loại trái cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Với diện tích 3.000m2, hiện nay mỗi ngày Định Farm thu hoạch từ 150-300kg dưa. Bán với giá từ 60.000-80.000 đồng/kg. Sự hấp dẫn đặc biệt của loại trái cây này đến nay đã thôi thúc hàng nghìn lượt người tìm tới trang trại của anh Định tham quan, tự tay thu hoạch và thưởng thức miễn phí ngay tại nông trại. Đến nay, dưa pepino đã trở thành thương hiệu đặc trưng gắn liền với Định Farm và trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của trang trại. Định Farm còn đưa vào trồng nhiều giống khác nhau, như cà chua beef, các loại như cherry vàng, đỏ chùm, đỏ nhọn, sô cô la, hồng, đen… về trồng.

  Anh Nguyễn Định – chủ trang trại dưa Pepino – TP. Đà Lạt cho biết: “Năm nay bên Định farm chủ yếu tập chung trồng dưa giống pepino và năm nay là được tầm 1000 chậu dưa pepino vàng đẹp phục vụ cho thị trường. Đây là một loại cây kiểng khá là mới vừa để thu hoạch vừa ăn được, khá lạ mắt nên người ta khá là chuộng”.

  Mô hình du lịch nông nghiệp đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn khi đến với thành phố ngàn hoa. Áp dụng mô hình này, người dân Đà Lạt vừa phát huy được lợi thế nông nghiệp của tỉnh nhà, vừa góp phần cải thiện đời sống khi có thêm nguồn thu từ du lịch

  Chị An Nhi, du khách đến từ chúng tôi cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình được đến tham quan tại một nhà vườn ở Đà Lạt, cảm giác rất phấn khích vì ở đây họ trồng rất nhiều giống cây miền ôn đới. Đến đây mình được hướng dẫn về cách trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch các loại cây này. Kiểu đây là một chuyến tham quan nhưng mình cũng sẽ được học hỏi điều gì đó về nông nghiệp. Mình rất ấn tượng với các giống bí đỏ, chúng rất đẹp và có rất nhiều hình dạng. Nếu đến đây vào dịp Halloween vào tháng 10 tới thì mình nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời”.

  Du lịch nông nghiệp sẽ trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo

  Theo báo cáo của một số doanh nghiệp, địa phương, lượng khách du lịch tham gia vào du lịch nông nghiệp ngày một tăng. Thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhu cầu khách du lịch mong muốn được tham quan trải nghiệm ở khu nông trại miệt vườn tăng đều mỗi năm từ 20 – 30%. Còn tại tỉnh Quảng Nam, mỗi năm du lịch nông nghiệp đón khoảng 300.000 lượt khách, chiếm gần 5% tổng lượng khách tham quan du lịch trên địa bàn.

  Bên cạnh đó, nguồn thu kinh tế của người dân nông thôn cũng được cải thiện ở những vùng có du lịch nông nghiệp. Trong tổng thu nhập của người dân nông thôn, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 27%, thu nhập từ các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp và dịch vụ chiếm 73%.

  Từ những tính hiệu tích cực đó, trong định hướng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn được xác định là 1 trong 5 dòng sản phẩm chủ đạo. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, du lịch nông nghiệp tại Việt Nam cũng cần tổ chức rà soát quy hoạch, xác định rõ thế mạnh để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn riêng của từng địa phương trong quy hoạch chung của cả vùng.

  Ngoài ra, du lịch nông nghiệp tại Việt Nam cũng không ngừng đẩy mạnh tính liên kết vùng để phát triển các sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng. Đồng thời, thực hiện một số chính sách nhằm thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân để phát triển du lịch nông thôn của từng vùng đặc biệt là các sản phẩm du lịch chất lượng cao, khai thác các giá trị nông nghiệp và phát triển du lịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triển Vọng Hợp Tác Du Lịch Việt Nam
 • Hợp Tác Phát Triển Du Lịch Việt Nam
 • Tour Du Lịch Việt Nam Nhật Bản 5 Ngày Giá Rẻ
 • Xúc Tiến Du Lịch Song Phương Việt Nam
 • Doanh Nghiệp Lữ Hành Hiến Kế Giúp Du Lịch Việt Nam Tăng Trưởng Như Kỳ Vọng
 • Những Địa Điểm Du Lịch Trong Ngày Gần Hà Nội Đang Nổi Gần Đây

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Địa Điểm Bạn Nên Đến Khi Đi Du Lịch Ở Huế
 • Những Địa Điểm Bạn Nên Đến Khi Du Lịch Phú Quốc
 • Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Nhật Bản
 • Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Singapore
 • Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Côn Đảo Tháng 3
 • Một trong những địa điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội đầu tiên phải nói đến là Làng cổ Đường Lâm. Địa điểm du lịch gần Hà Nội đi trong ngày này mang đặc trưng và dấu ấn nguyên sơ của một làng Việt cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Tiêu biểu với cây đa, bến nước, sân đình, điếm canh, giếng nước, ruộng, gò, đồi, miếu, chùa,… Trong các địa điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội , Làng cổ Đường Lâm nổi tiếng bởi đặc sản bánh chè lam và kẹo dồi.

  Khi liệt kê các điểm du lịch gần Hà Nội đi trong ngày , không thể không nhắc tới Làng gốm Bát Tràng. Đến với địa điểm du lịch Hà Nội trong ngày này, bạn sẽ được tham quan khu làm việc của những nghệ nhân gốm, chợ gốm, gói ghém mấy món đồ lưu niệm, cốc tách, xinh xắn mang về làm quà. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội tự tay sáng tạo ra những sản phẩm gốm cho riêng mình khi đi du lịch gần Hà Nội trong ngày ở Làng gốm Bát Tràng.

  Chỉ cần thực hiện vài thao tác tìm kiếm đơn giản với từ khóa như ” những địa điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội” hay ” các khu du lịch đi trong ngày gần Hà Nội “. Bạn sẽ nhận được danh sách dài những điểm du lịch gần Hà Nội đi trong ngày. Trong đó, phải kể đến khu du lịch gần Hà Nội đi trong ngày Cọ Xanh. Ở đây có hồ câu cá bậc nhất Hà Nội với hơn 40 lều câu lớn nhỏ và không gian xanh mát, trong lành. Đây là điểm dừng chân lý tưởng khi bạn muốn du lịch gần Hà Nội đi trong ngày .

  Trong danh sách các điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội , sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến chùa Hương. Nơi đây nổi tiếng là một trong những ngôi Chùa linh thiêng nhất ở miền Bắc Việt Nam. Thời gian lý tưởng để bạn du lịch gần Hà Nội đi về trong ngày tại chùa Hương là từ tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Lúc này, diễn ra lễ hội chùa Hương, mùa các tín đồ phật tử từ khắp nơi đổ về hành hương, lễ Phật, cầu bình an.

  Tràng An – Bái Đính là khu du lịch gần Hà Nội trong ngày dành cho những ai yêu thích sông nước, muốn hòa mình cùng thiên nhiên. Điểm du lịch gần Hà Nội đi trong ngày Tràng An cách trung tâm thủ đô khoảng 70km. Để tận hưởng hết vẻ đẹp non nước hữu tình của điểm du lịch gần Hà Nội đi về trong ngày Tràng An, bạn nên đi đò trên nhánh sông Sao Khê. Về chùa Bái Đính, đây là ngôi có quy mô và kiến trúc ấn tượng nhất Việt Nam. Nếu bạn chưa biết nên đi du lịch gần Hà Nội trong ngày ở đâu thì hãy đến Tràng An – Bái Đính một lần. Chắc chắn, bạn sẽ muốn quay lại lần hai.

  Những địa điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội được liệt kê ở trên đều có điểm hấp dẫn riêng. Bạn có thể lưu lại những điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội này và thực hiện dần các tour du lịch trong ngày gần Hà Nội trong thời gian sắp tới.

  0

  các địa điểm du lịch trong ngày gần hà nội * các điểm du lịch gần hà nội đi trong ngày * các điểm du lịch trong ngày gần hà nội * các khu du lịch đi trong ngày gần hà nội * du lịch gần hà nội đi trong ngày * du lịch gần hà nội đi về trong ngày * du lịch gần hà nội trong ngày * du lịch hà nội * đi du lịch gần hà nội trong ngày * địa điểm du lịch gần hà nội đi trong ngày * địa điểm du lịch gần hà nội trong ngày * điểm du lịch gần hà nội đi trong ngày * điểm du lịch gần hà nội đi về trong ngày * khu du lịch gần hà nội đi trong ngày * khu du lịch gần hà nội trong ngày * Những địa điểm du lịch trong ngày gần Hà Nội * những điểm du lịch gần hà nội đi trong ngày * những điểm du lịch trong ngày gần hà nội * tour du lịch trong ngày gần hà nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Địa Điểm Du Lịch Tiền Giang Đẹp Tha Hồ Ngắm Cảnh, Check
 • Những Địa Điểm Du Lịch Thú Vị Nhất Việt Nam?
 • Những Địa Điểm Du Lịch Thú Vị Nhất Việt Nam
 • Top Những Địa Điểm Du Lịch Tây Ninh Đừng Nên Bỏ Qua
 • Hãy Note Ngay Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Tại Vĩnh Phúc Này Vào Bạn Nhé
 • Những Điều Cấm Kỵ Trong Năm Mới Của Người Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Tnhh Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Việt Duy
 • Du Lịch Homestay Tại Cần Thơ
 • Việt Giao – Trường Trung Cấp Tốt Nhất Tại Tp. Hcm
 • Wiki Cardcaptor Sakura Vn
 • Làng Việt Hải, Đảo Cát Bà
 • Những điều cấm kỵ:

  ! Xông đất

  Những người “nặng vía”, không hợp tuổi với gia chủ đừng nên đến xông đất ngày đầu năm. Người có tang không nên xông đất nhà người khác để tránh xui xẻo.

  ! Không quét nhà vào ngày mùng 1

  Trước Tết các gia đình đều quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng nên vào ngày Tết không cần dọn dẹp nữa. Những ngày đầu năm, các gia đình đều kiêng quét nhà bởi theo quan niệm nếu quét nhà là sẽ hất tài lộc ra khỏi cửa.

  ! Không đổ rác ngày mùng 1

  Phong tục này xuất phát từ câu chuyện của người Trung Quốc. Truyện kể rằng, ngày xưa có một người lái buôn được Thủy thần tặng một nàng hầu tên là Như Nguyệt. Kể từ khi có nàng hầu này về nhà, ông ta bỗng trở nên giàu có. Đến một năm, đúng ngày mùng Một Tết, Như Nguyệt mắc lỗi, bị ông chủ đánh đập, mắng nhiếc thậm tệ nên nàng tủi thân, biến vào đống rác. Người lái buôn không biết, mang rác đổ đi. Từ đấy, ông ta trở lại nghèo khó. Nên người Việt Nam quan niệm nếu đổ rác ngày mồng Một thì cũng hết tài lộc của gia đình.

  ! Không cho lửa đầu năm

  Lửa tượng trưng cho đỏ, cho sự may mắn nên vào những đầu năm, mọi người đều kiêng kỵ cho lửa người khác.

  ! Không cho nước đầu năm

  Nước là một trong những nguyên tố khởi nguyên của vũ trụ nên người Việt Nam quan niệm, nước tượng trưng cho sự sinh sôi ” Tiền vào như nước”. Hình ảnh nước đầy ăm ắp tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, mát lành

  ! Không đi chúc tết sáng mùng 1

  Người Việt Nam thường tránh đi chúc Tết sáng đầu năm vì không muốn xông đất nhà người khác. Với người Việt Nam người xông đất rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả gia đình trong một năm. Ngày mồng một Tết người Việt Nam thường chỉ đi thăm họ hàng, người thân.

  ! Không làm đổ vỡ đồ dùng

  Người Việt Nam quan niệm đổ vỡ đồ dùng trong nhà như bát đĩa, ấm chén, gương trong ngày đầu năm báo hiệu cho sự chia lìa, đổ vỡ nên rất kiêng kỵ.

  ! Không mặc quần áo màu đen – trắng

  Với người Việt Nam, màu đen – trắng tượng trưng cho sự tang tóc nên vào ngày Tết thường tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng. Những ngày Tết, mọi người thường mặc quần áo nhiều màu sắc, tươi trẻ để mong muốn một năm mới may mắn, vui vẻ.

  ! Không vay mượn đầu năm

  Ngày đầu năm đều tránh cho vay, đi vay, đòi nợ hay trả nợ. Vì theo quan niệm, nếu đi vay thì cả năm sẽ túng thiếu cùng quẫn còn cho vay thì tiền bạc phân tán, không được may mắn, phát đạt.

  ! Không xuất hành ngày mùng 5

  Ngày mồng Năm là ngày nguyệt kỵ, người Việt thường không xuất hành đầu năm vào ngày này. Dân gian có câu “mùng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn”, người Việt tin rằng mùng 5 không thích hợp cho các cuộc du xuân lấy lộc.

  ! Kiêng có tang vào ngày mùng 1

  Ngày mồng Một là ngày vui của tất cả mọi người nên những nhà nào có tang sẽ được cất khăn tang trong vòng ba ngày, nếu có người mất đúng vào ngày mồng Một thì gia chủ sẽ không phát khăn tang ngay mà để sang sáng mồng Hai, còn nếu nhà có người mất vào ngày 30 thì gia chủ thường thực hiện tang lễ trong ngày hôm đó tránh để sang ngày mồng Một. Những gia đình có tang tránh đi chúc Tết, thăm hỏi người khác.

  ! Kiêng nói điều xui

  Ngày đầu năm mọi người chỉ nói những điều may mắn, vui vẻ cho cả một năm.

  ! Kiêng treo tranh xui

  Không treo những bức tranh như đánh ghen, đi kiện, treo những bức tranh tượng trưng cho sự may mắn, sinh sôi, phát đạt.

  ! Kiêng mua đồ xui

  Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, mua gì đầu năm cũng là một việc rất quan trọng bởi nó là món hàng đầu tiên gia chủ mang về nhà. Món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua là của được”. Món hàng này mang nhiều ý nghĩa tâm linh hơn thực dụng. Đầu năm kiêng mua dao, thớt, chày, cối… Người ta hay mua muối ngay sáng sớm mùng 1 với hàm ý cả năm đậm đà, ý vị.

  ! Không tranh cãi, bất hòa

  Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng dù có khó chịu đến thế nào. Người lớn tránh quát mắng, trẻ con không khóc lóc để giữ cho hòa khí một năm luôn vui vẻ, hòa thuận.

  ! Kiêng giặt quần áo vào mùng 1, mùng 2

  Theo tín ngưỡng dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh của thủy thần nên cần kiêng giặt quần áo để không mạo phạm đến thần, dẫn đến gặp xui xẻo. Thực ra, người xưa chẳng có nhiều quần áo để giặt, và ngày Tết là dịp nghỉ ngơi, tiết trời lạnh, việc ngừng giặt hai ngày cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến họ.

  ! Kiêng mở tủ vào mùng 1

  Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo, cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả năm. Vì thế, người xưa thường chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc, treo ra ngoài trước giao thừa.

  ! Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa

  Việc đứng hay ngồi  trước cửa chính trong dịp năm mới không chỉ vô duyên mà còn được coi là hành động gây phương hại đến vượng khí gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường vào nhà sẽ bị chặn lại, hao tán đi, khiến gia đình đó không được may mắn, thành công, hạnh phúc.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Kiêng Kỵ Trong Chuyến Du Lịch Để Tránh “Rước Họa Vào Thân”
 • Chậm Thi Hành Án Tại Dự Án Thụy Việt (Cam Lâm): Chờ Kết Quả Giải Quyết Của Chính Phủ
 • Du Lịch Việt Nam Thua Campuchia: Câu Chuyện
 • Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cưới Hỏi Từ 5 Đến 45 Chỗ Ngồi Sang Trọng, Giá Rẻ
 • Giới Thiệu Về Du Lịch Việt Á
 • 6 Điểm Du Lịch Tuyệt Vời Nhất Việt Nam Trong Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lễ 2/9 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Gần Sài Gòn
 • Tháng 7 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Gần Sài Gòn?
 • Tết 2022 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Quanh Hà Nội Vừa Đẹp Vừa Rẻ?
 • Cuối Năm, Đi Du Lịch Ở Đâu Rẻ Nhất?
 • Nên Đi Du Lịch Biển Ở Đâu Rẻ Nhất?
 • Fansipan – ngọn núi cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, niềm tự hào của dân tộc Việt. Fansipan ( Lào Cai) có độ cao 3,143m so với mực nước biển, ẩn chứa trong mình vẻ đẹp ma mị mà đã là người ưa xê dịch, ai cũng ước ao được đặt chân đến một lần trong đời.

  Con đường chinh phục Fansipan không dành cho người yếu đuối mà đòi hỏi sức bền và lòng gan dạ, kiên trì vượt qua rừng sâu, vách cheo leo để đến được cột mốc của đỉnh. Trên đường đi, rừng hoa đỗ quyên thắm đỏ, rừng trúc, rừng tùng quyện cùng sương khói mờ ảo lảng vảng giữa đại ngàn mang lại khung cảnh hư hư thực thực tựa khu vườn cổ tích khiến cho mọi mệt nhọc dường như tan biến hết.

  Để khi đứng trên đỉnh núi, mọi cảm xúc như vỡ òa bởi khung cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp trước mắt. Màu mây trắng dày đặc bồng bềnh trôi che lấp tất cả, y như đang đứng ở thiên đường. Và rồi cơn gió đẩy từng đám mây ra xa, lấp lửng vô vàn đỉnh núi nhỏ phía dưới, mộng mị. Tự hào quá đỗi gấm vóc Việt Nam.

  2. Dấu ấn ở 4 cột mốc của Tổ Quốc

  Đã gắng sức mình để chinh phục đỉnh núi vĩ đại nhất Việt Nam thì sao bỏ qua cơ hội tự tay chạm vào 4 cực Đông – Tây – Nam – Bắc. Với cộng đồng phượt thủ, chuyến du hành đến 4 cực là không thể thiếu trong cuộc đời gắn với chữ “đi” của mình. Lũng Cú – điểm cực Bắc chênh vênh ở cao nguyên đá có lá cờ 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất Việt hiên ngang giữa đất trời. Đẹp 4 mùa với rừng xanh, mây trắng hững hờ phủ nhẹ vướng vít bước chân người.

  Cực Tây ở A Pa Chải, Điện Biên gian nan trắc trở không làm chùng quyết tâm của người yêu phượt bởi khi tận mắt nhìn thấy cột mốc, lòng bỗng nhiên tự hào và hạnh phúc vô cùng. Cực Đông ở Mũi Đôi sóng nước dập dềnh xô vào bờ đá và cát mịn, êm ả luồng gió mát lành từ lòng đại dương hay cực Nam nơi Đất Mũi thanh bình cùng khu rừng xanh luôn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Hãy thử thách đôi chân và lòng kiên trì của mình để tận hưởng vẻ đẹp khác biệt mà các điểm cực mang lại.

  3. Khoảng lấp niềm tâm linh ở Côn Đảo

  “Gió ngàn gió, mây ngàn mâyTrùng dương sóng nước ngất ngây mắt nhìnVề đây, khúc hát niềm tinNgân trong tim nhỏ thắm tình quê hương”.

  Côn Đảo cách Thành phố Hồ Chí Minh 230km, Vũng Tàu và Cần Thơ chưa đến 200km như chốn dừng chân tâm linh thiêng liêng cho những trái tim hướng về nguồn cội. Côn Đảo hiện lên vẻ đẹp trong lành với bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh ngan ngát tựa trời thu, bao quanh là dãy núi hiền hòa mang đến khung cảnh bình yên, thơ mộng, giúp mọi mệt mỏi bộn bề dường như đều biến mất.

  Thế nhưng người tìm về Côn Đảo không chỉ có khát khao muốn chạy trốn chốn thị thành mà còn chiêm nghiệm về quá khứ thương đau cũng như hào hùng của cha ông để khắc nhớ những giá trị linh thiêng mãi trường tồn theo năm tháng. Côn Đảo – nơi từng là địa ngục giờ đây đã hóa thiên đường, là điểm đến chứa cỗ máy thời gian chạy mãi không bao giờ ngưng. Đến Côn Đảo ngoài các điểm Du lịch nghỉ dưỡng như Six Senses, bãi tắm, vườn quốc gia,… thì nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo hay mộ Võ Thị Sáu,… là chốn dừng chân cho ta hiểu thêm về quãng đường lịch sử của thế hệ đi trước. Lòng miên man một cảm giác khó gọi thành tên trong không gian tĩnh lặng với làn khói mờ ảo đâu đây.

  4. Về thăm “ngôi nhà của Bác”“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

  5. Về Hội An ngày rằm – nằm thuyền ngắm đèn hoa và trăngNgày ngày dòng người đi trong thương nhớ

  Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”.

  Mỗi lần đặt chân đến đây là mỗi lần trái tim cứ mãi thổn thức, những câu thơ của Viễn Phương cứ mãi vang vẳng trong không gian đầy thành kính. Lăng Bác – nơi hội tụ của những tấm lòng chan chứa niềm tự hào và nhớ thương của người con đất Việt. “Có tâm nguyện được làm đóa hoa nhỏ – Ở mãi cạnh Người thắp ngọn lửa niềm vui”.

  6. Khám phá Sơn Đòong – Hang động có cảnh quan tự nhiên đẹp nhất thế giới

  Ánh trăng ngày rằm vằng vặc trời phố cổ, in bóng dưới dòng thu Hoài lững lờ như mặt gương soi, bên đường, những chiếc lồng đèn nhỏ xinh được thắp sáng rực rỡ, một Hội An đêm trăng đẹp huyền ảo như thế. Hội An ( Quảng Nam) ngày rằm mang một vẻ đẹp truyền thống mà người lữ hành cứ tưởng như đang quay ngược dòng thời gian, lạc mình vào cuộc sống xa xưa hàng ngàn năm trước, bình an vô cùng.

  Không ít người thích thú với cảm giác nằm ngay trên mạn thuyền, từ từ trôi cùng dòng nước lấp lánh ánh bạc, thưởng ngoạn phong vị không gian ngày rằm, nghe tiếng cười nói của người dạo phố hai bên bờ. Lâu lâu ngửa mặt lên trời, ngắm ánh trăng tròn vạnh và hít lấy mùi sương đêm âm ẩm, trong lành quá đỗi.

  Sơn Đoòng ( Quảng Bình) vừa được vinh dự nhận danh hiệu là hang động có cảnh quan tự nhiên đẹp nhất thế giới do Placestosee – chuyên trang tư vấn Du lịch bụi của Mỹ bình chọn. Sau 13 năm thám hiểm, Hồ Khanh và vợ chồng nhà Limbert thuộc đội thám hiểm Hoàng gia Anh đã đưa Sơn Đoòng ra cả thế giới, để người toàn cầu khắc khoải ước mơ được một lần khám phá hang động có một không hai này. Ấy thế nên khi chính bước chân người Việt đặt chân lên một phần khúc ruột của quê hương, lòng không khỏi tự hào về thắng cảnh tựa chốn địa đàng ở nhân gian.

  Sơn Đoòng như mở ra một thế giới khác, có sông suối, thác nước, bãi biển và rừng già, hóa thạch cùng hệ sinh thái thực vật tuyệt đẹp. Bước vào rồi lòng chẳng muốn ra.

  Từ rừng núi hoang vu đến biển đảo xa xôi, từ cánh đồng lúa bạt ngàn theo cánh cò bay đến đầm lầy vắng vẻ, từ dấu son lịch sử thiêng liêng đến điểm tâm linh huyền bí, đâu đâu ở Việt Nam ta cũng cảm nhận được một vẻ đẹp riêng, tựa thứ men nồng chưa uống đã vội say. Chuyến tàu chu du và thưởng ngoạn Việt Nam đâu đã dừng chân, bởi những trạm ga cứ nối dài liên tiếp, nếu có cơ hôi, cứ đi rồi chiêm nghiệm thật nhiều.

  Nguồn: Theo Foody

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Du Lịch Huế Ở Đâu Đẹp Nhất
 • Tết Nên Đi Du Lịch Ở Đâu Miền Bắc ❤️ Vừa Rẻ Vừa Vui ❤️
 • Tháng 9 Đi Du Lịch Ở Đâu Đẹp ( Miền Bắc
 • Những Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Ở Đảo Phú Quốc Tiết Kiệm
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Dallas Mới Nhất
 • Hiệp Hội Du Lịch Golf Việt Nam Sẽ Được Thành Lập Trong Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Thiên Đường Du Lịch Gần Việt Nam Giá Rẻ
 • Khám Phá Ngay Các Thiên Đường Du Lịch Sát Vách Việt Nam
 • Top Thiên Đường Du Lịch Gần Việt Nam
 • Du Lịch An Giang Có Gì Vui?
 • Du Lịch Xuyên Việt 8 Ngày Giá Siêu Rẻ
 • Việt Nam nổi lên là một điểm đến mới của du lịch golf với nhiều sân đạt tiêu chuẩn quốc tế.

  Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đang hoàn tất công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự để tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch Golf trong năm nay. Đây là chi hội chuyên ngành thứ 6 trực thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

  Hai năm liên tiếp, Việt Nam được tổ chức World Golf Awards trao giải thưởng Điểm đến Golf tốt nhất châu Á. Năm 2022, Việt Nam lần đầu có Đại sứ Du lịch là tay golf huyền thoại thế giới – Greg Norman, người Australia. Hiện Việt Nam có hơn 30 sân golf đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế và 60 sân nằm trong quy hoạch xây dựng từ nay đến năm 2022 đã được Thủ tướng phê duyệt.

  Các chi hội chuyên ngành của Hiệp hội Du lịch Việt Nam được thành lập trước đó gồm Hiệp hội Lữ hành, Khách sạn, Đào tạo, Hướng dẫn viên và Đầu bếp. Trong đó, Hội Hướng dẫn viên Việt Nam được thành lập tháng 10/2017 và thu hút 293 hội viên tham gia năm 2022.

  Tại hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc ngày 11/1, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết hội sẽ triển khai xếp hạng các đầu bếp và tiếp tục xếp hạng hướng dẫn viên tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa…

  Nhiều kiến nghị nhằm phát triển du lịch cũng được đưa ra trong sự kiện như mở rộng diện miễn visa, cho phép Hà Giang thực hiện cơ chế đặc thù trong tổ chức xe du lịch tự lái giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với Vân Nam (Trung Quốc)…

  Trang thông tin điện tử tổng hợp về Golf

  Giấy phép ICP số 36/GP-TTĐT do Sở Thông Tin và Truyền Thông TPHCM cấp ngày 04/05/2018

  Chịu trách nhiệm nội dung: Trang Lan Anh Phương

  Đơn vị chủ quản

  Công ty CP Dịch vụ Truyền thông Golf Việt Nam

  Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP. HCM

  VP Hà Nội: Tầng 3, 101 B1, 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy

  Hotline: 0912 800 308

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Golf Việt Nam
 • Du Lịch Golf: ‘mỏ Vàng’ Mới Chờ Khám Phá
 • Hành Trình Khám Phá Miền Tây Của Đoàn Sinh Viên Ngành Hướng Dẫn Du Lịch Việt Giao
 • Vui Chơi “bao Đã”, Ăn Uống”thả Ga” Tại Làng Du Lịch Tre Việt Gần Ngay Sài Gòn Phố Thị
 • Giới Thiệu Viet Fun Travel
 • Ẩm Thực Việt Nam Trong Mắt Những Người Nước Ngoài

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Du Lịch Việt Phủ Thành Chương
 • Khởi Sắc Du Lịch Việt Trì
 • Khám Phá City Tour Việt Trì
 • Tour Du Lịch Việt Trì Phú Thọ Sầm Sơn 3 Ngày 2 Đêm
 • Tiềm Năng Du Lịch Huyện Việt Yên
 • Ẩm thực Việt Nam trong mắt những người nước ngoài – Ẩm thực Việt Nam được nhiều du khách đến từ nước ngoài đánh giá như những món ăn rất độc đáo, không cầu kỳ trong khâu trang trí hay chế biến mà lại vô cùng đơn giản, thế nhưng lại trở nên rất ấn tượng trong mắt những người nước ngoài.

  Câu chuyện về Edna và ẩm thực Việt Nam

  Và Edna một cô bạn 18 tuổi, gốc Pennsylvania đã có thời gian sống tại Việt Nam, và đã thưởng thức những món ăn khá độc đáo ở Việt Nam.

  Trong chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới của mình, cô bạn Edna này đã thực hiện ước mơ đi du lịch và sống tại nhều quốc gia, và ở Việt Nam, Edna đã có những trải nghiệm thưởng thức những món loại đặc sản nổi tiếng ở Việt Nam như Phở, cà phê sữa đá,…

  Cà phê sữa đá trong mắt người nước ngoài

  Khác với hương vị cà phê sữa như ở các nước phương Tây, cà phê ở Việt Nam trở nên đặc biệt hơn khi sử dụng sữa đặc thay vì sữa tươi như những công thức hàng ngày ở nước ngoài, và nó trở thành một loại thức uống vô cùng đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Ngay cả cô bạn này cũng không hề ngần ngại khi được hỏi nếu như cho một điều ước thì ngay lập tức cô muốn có một ly cà phê sữa đá để thưởng thức.

  Phở bò được bán ở rất nhiều nơi trên thế giới, thế nhưng nếu như muốn ăn món phở gia truyền mang hương vị của đất nước Việt Nam thì chỉ có thể đến Việt nam và ăn phở. Và Edna cũng vậy, mặc dù đã đến rất nhiều nơi trên thế giới và cũng có những lần thưởng thức hương vị của phở thế nhưng chỉ khi đến Việt Nam thì Edna mới có thể cảm nhận hương vị của tô phở truyền thống, và nhất là cảm giác bình dân khi ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu và thưởng thức bát phở thơm nóng, đậm đà.

  Không giống với món bún bò truyền thống ở Huế với nhiều nước, món bún bò trộn này lại chính là một điểm thu hút trong ẩm thực Việt khiến cô bạn Edna này mê mẩn. Là món bún trộn với rau sống như xà lách, rau thơm, và có thê một ít giá xào với tỏi rất thơm. Các loại nguyên liệu thành phần như hành khô, nộm đu đủ, cùng với đậu phộng rang đã được giã nhỏ, và nhất là không thể thiếu loại nước chấm chu chua ngọt ngọt trộn lên cùng với nhau, tạo nên một món bún bò trộn nguội vô cùng thơm ngon, hấp dẫn trong mắt các du khách.

  Hải sản trong mắt người nước ngoài

  Ẩm thực Việt Nam còn thu hút du khách ở những món ăn được chế biến khá đơn giản từ những loại hải sản, nào là nghêu hấp xả, cua, sò nướng mỡ hành thơm nức mũi. Tuy nhiên, khác với những món hải sản ở nước ngoài được bày trí sang trọng và đắt tiền, hải sản ở Việt Nam bình dị với những món ă được chế biến đơn giản nhưng cực kỳ hấp dẫn với hương vị quen thuộc.

  Những món ăn vặt vỉa hè trong mắt người nước ngoài

  Ăn vặt vỉa hè không chỉ riêng ở Việt Nam mà các nước khu vực Đông Nam Á cũng rất chuộng. Với người nước ngoài, ăn vặt vỉa hè ở Việt Nam là một trải nghiệm cực kỳ lý thú. Vốn đã quen ăn nhà hàng và quán ăn, người nước ngoài khi đến Việt Nam lập tức bị thu hút bởi những gánh hàng rong vỉa hè với những món ăn lạ như: bánh mì, bánh tráng, trứng cút lộn, cút hấp, hột gà nướng, chè, … , những món mà người Việt Nam hay ăn.

  Tóm lại, ẩm thực Việt Nam trong mắt người nước ngoài đơn sơ và giản dị từ cách chế biến, cách thưởng thức cho đến cảm nhận. Người nước ngoài đã đến Việt Nam du lịch và thưởng thức ẩm thực, chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

  Nếu bạn chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa thế giới, hãy hiểu thế giới đến từng hạt cát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Địa Điểm Du Lịch Độc Đáo Ở Việt Nam Trong Mắt Người Nước Ngoài
 • Du Lịch Việt Nam Thua Lào, Campuchia: Điều Đã Quá Rõ!
 • Du Lịch Việt Nam Thua Lào Và Campuchia
 • Địa Điểm Du Lịch Lý Tưởng Nhất Trong Tháng 2 Ở Việt Nam
 • Tháng 12 Nên Đi Du Lịch Ở Đâu?
 • ‘việt Nam Trong Trái Tim Tôi Và Những Nụ Cười’

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Bạn Phải Thử Đến Một Lần
 • 30 Điểm Đến Du Lịch Xinh Đẹp Nhất Việt Nam
 • Cần Làm Mới Những Điểm Đến Du Lịch Truyền Thống Việt Nam
 • Du Lịch Việt Nam 2022
 • Hà Nội Tung Sản Phẩm Du Lịch “không Gian Áo Dài Việt”
  • Lourdes Heredia
  • BBC News, London

  Tôi đã quay trở lại London được một thời gian, nhưng Việt Nam vẫn trong trái tim tôi. Một vài chi tiết nhỏ như việc ăn dứa khiến tôi nhớ lại đất nước xinh đẹp đó, con người và phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

  Chỉ mới hôm qua tôi còn cố bổ quả dứa theo cách mà người nông dân đã chỉ cho tôi ở tỉnh Ninh Bình.

  Tôi chắc hẳn là một học trò kém vì kết quả tồi, khi mà giáo viên ‘dạy bổ dứa’ của tôi đã dùng dao nhoáy trong vài giây là có trái dứa gọt xong vỏ. Nó thật hoàn hảo.

  Giống như những người khác tôi có cơ hội gặp, cô ấy rất khiêm tốn và nói về công việc khó khăn của mình với một nụ cười tươi như thể những ngày mệt mỏi dưới cái nắng như thiêu đốt chỉ là một cuộc đi bộ bình thản trong công viên.

  Tôi ước tôi có thể nói tiếng Việt để có thể nói chuyện lâu hơn với cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy có khiếu hài hước. Thật không may, tôi là một trong số rất nhiều khách du lịch không biết gì về Việt Nam.

  Tôi đến đó trong một chuyến phiêu lưu bằng xe đạp để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của tôi và tôi chọn đất nước này bởi vì nó là một trong số ít quốc gia ở châu Á mà tôi đã chưa từng đến trước đó.

  Xuống sân bay và ấn tượng đầu tiên

  Tôi bay đến Hà Nội, và cuộc gặp đầu tiên của tôi với Việt Nam là tiếp xúc với một nhân viên Biên phòng Việt Nam ở sân bay Nội Bài.

  Tôi bị sốc bởi sự nghiêm nghị của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi. Cô ấy thật đẹp, tôi có thể tưởng tượng là cô ấy xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí. Cô ấy không cười dù chỉ một lần trước những lời nhận xét ngốc nghếch của tôi. Cô ấy đóng dấu vào hộ chiếu của tôi và thế là xong.

  Tôi đoán đây là mở màn của những gì sắp đến, và tôi học cách trân trọng nụ cười của người Việt Nam, vì nụ cười của họ chỉ xuất phát từ trái tim.

  Hướng dẫn viên cho tour của chúng tôi, anh T, cũng vậy. Anh ấy chỉ cười khi thực sự cảm thấy điều đó, chứ không phải chỉ vì phép lịch sự. Và tôi phải thừa nhận rằng cuối cùng tôi cũng trân trọng điều này: không có nụ cười giả tạo ở Việt Nam.

  Người nước ngoài thiếu kiến thức

  Khi tôi đến sân bay quốc tế Nội Bài, bị say máy bay và với một túi đầy sách chưa đọc tôi cảm thấy có lỗi với việc biết rất ít về Việt Nam của mình.

  Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đầu óc tôi chắc chắn bị ô nhiễm bởi các khuôn mẫu Hollywood.

  Mùi và màu sắc, và sự hỗn loạn có tổ chức của Hà Nội làm tôi ngạc nhiên. Tôi cảm thấy an toàn ở thành phố này. Người dân không nhất thiết mỉm cười với bạn, nhưng họ chào mừng bạn theo cách của họ.

  Tôi cảm thấy như ở nhà, cho dù không thể nói tiếng Việt. Giống như những du khách khác, tôi học được rất nhanh rằng cách an toàn nhất để băng qua các con đường tấp nập ở Hà Nội là đi dứt khoát và chỉ cần tin rằng mọi người, và cả xe máy, ô tô, xe tải và xe đạp sẽ tránh bạn. Nó giống như một điệu nhảy vậy.

  Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi là với một phụ nữ làm việc trong salon. Tôi đã lạc đường đến mức tôi không biết làm cách nào quay lại khách sạn.

  Cô ấy đề nghị cho tôi đi nhờ xe. Với chiếc ‘mũ du lịch’ của tôi trên đầu, tôi rất nghi ngờ, băn khoăn về động cơ của cô ấy. Nhưng tôi vẫn leo lên xe với hy vọng không bị cướp hoặc bắt cóc.

  Tôi thấy nhẽ nhõm khi cô ấy dừng xe trước khách sạn của tôi và nở nụ cười tươi với tôi khi tôi nhận ra rằng tôi chỉ cách đó có hai dãy nhà.

  Người phụ nữ này không những cho tôi bài học về lòng tốt của người Việt Nam, mà còn dạy tôi từ tiếng Việt đầu tiên (và duy nhất): ‘ Cảm ơn.

  “Come on?”, tôi nhắc lại và tự hỏi tôi nên đi đâu. “Đi đâu?” (“Where”), tôi hỏi và cô ấy cười phá lên và lắc đầu. “Thank you – Cảm ơn”, cô ấy nói.

  Sau đó trong khách sạn, tôi gặp những người khác. Họ là những người đi cùng tôi trong chuyến phiêu lưu xuyên Việt từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bằng xe đạp.

  Cả nhóm đông nhất là người Úc, cùng với người bạn Colombia của tôi và tôi, là người Mexico.

  Chúng tôi chỉ có hai tuần, vì vậy chúng tôi chỉ đạp xe khoảng 80km mỗi ngày và còn lại chúng tôi đi xe bus hoặc tàu hỏa. Điểm nổi bật của chuyến đi là tận hưởng những con đường vắng vẻ với những thắng cảnh đẹp tuyệt vời dọc đất nước.

  Chúng tôi rời Hà Nội vào ngày thứ hai. Thật buồn khi phải rời đi nhưng cũng vui vì chúng tôi đã đi chặng đầu tiên bằng xe bus, vì tôi không chắc rằng mình có thể là một tay lái cừ khôi so với hầu hết người Việt Nam. Tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy các bà mẹ có thể chở cả gia đình trên một chiếc xe máy nhỏ, thậm chí có cả trẻ em.

  Vẻ đẹp không thể kể hết bằng hình ảnh

  Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thị trấn Hòa Bình, nằm ở tây bắc Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng là điểm du lịch thân thiện với môi trường. Nó là một trong những nơi yêu thích của tôi trong suốt chuyến đi.

  Chúng tôi ở tại nhà của một gia đình người dân tộc Thái trong ngôi nhà sàn truyền thống, không có vật dụng xa xỉ, chỉ có thức ăn tuyệt vời và lòng hiếu khách.

  Nụ cười của chủ nhà, một người phụ nữ rất già với bộ răng đen, đôi mắt đầy sự khôn ngoan và rộng lượng. Hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng người phụ nữ này không có một cuộc sống dễ dàng.

  Cậu ấy không kể chi tiết cho chúng tôi, nhưng giải thích rằng việc làm đen răng là để ngăn ngừa sâu răng và để làm đẹp. Tuy nhiên, họ không còn theo truyền thống này nữa.

  Không hình ảnh nào có thể thể hiện hết cảnh đẹp của chuyến đi xe đạp quanh Hòa Bình, bên cạnh những cánh đồng lúa và ao hồ. Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là thành phố Ninh Bình. Tôi yêu thành phố này vì nó không phải là điểm đến du lịch và bạn có thể đi bộ quanh những con đường sạch sẽ.

  Cách xa Chúa, và rất gần…

  Từ Ninh Bình chúng tôi bắt chuyến tàu đêm đến Huế, nơi chúng tôi có cơ hội khám phá những bức tường và lăng tẩm của Kinh thành Huế.

  Huế thu hút rất nhiều khách du lịch, nhưng tôi cảm thấy thành phố không mất đi sự nguyện vẹn của nó.

  Tôi cảm thấy thực sự khó khăn trong những ngày tiếp theo khi nhiệt độ lên cao.

  Tôi nghĩ rằng hướng dẫn viên của tôi thấy thật kỳ lạ rằng người Mexico duy nhất trong nhóm là người đau khổ nhất với nhiệt độ cao.

  Từ Huế chúng tôi đạp xe đến Hội An. Tôi rất kỳ vọng vào chuyến đi vì thị trấn này nổi tiếng là một trong những “địa điểm đẹp nhất và là Di sản Thế giới của UNESCO”.

  Tuy vậy, tôi phải thừa nhận mình hơi thất vọng. Nó làm cho tôi nhớ đến Cancun – khu nghỉ mát bãi biển ở Mexico – và không hẳn vì những lý do hay ho.

  Hội An có những bãi biển đẹp, nhưng lại không dễ dàng cho người dân địa phương để đến được đó, giống như Cancun vậy.

  Các khách sạn lớn được xây dựng dọc bãi biển, du khách có thể có địa điểm quan sát đẹp, nhưng lại gây khó khăn cho người dân ra bãi biển. Tôi hỏi lễ tân khách sạn và cô ấy nói rằng không thường xuyên đi vì mất khá nhiều thời gian để đến chỗ bơi.

  Ngay cả bây giờ, bạn có thể thấy các khu nghỉ mát khổng lồ đang được xây dựng nối tiếp nhau ngay trước bãi biển. Việt Nam mang vẻ đẹp độc nhất và nguyên bản, nhưng các tòa nhà ở đây giống hệt bất kỳ khu nghỉ mát nào.

  Bạn có thể ở Hội An hoặc Cancun, bên trong tất cả các khu nghỉ mát đều giống nhau, người dân địa phương làm việc cực kỳ vất vả để có đồng lương khốn khổ.

  Việt Nam muốn khách du lịch thúc đẩy nền kinh tế, nhưng điều đó phải trả giá.

  Phố cổ Hội An rất đẹp, nhưng dường như nó đã mất đi linh hồn. Nó hơi giống như một bộ phim dành cho du khách.

  Những con đường đến điểm dừng chân tiếp theo, Nha Trang không dễ chịu lắm vì những dấu hiệu của sự phát triển ở khắp nơi, với những con đường và cây cầu lớn mà theo đúng nghĩa là không dẫn bạn đến đâu cả. Tôi cứ hỏi ai đứng sau tất cả những công trình này, và câu trả lời thường là Trung Quốc.

  Nó làm tôi nhớ đến một câu nói ở Mexico: “Cách xa Chúa và rất gần Hoa Kỳ”. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng Việt Nam phải rất khó khăn vì ở cạnh Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài không thực sự quan tâm đến vẻ đẹp của Việt Nam mà quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm thật nhiều tiền.

  Mặc dù cảm giác này, tôi cũng có ấn tượng rằng người Việt Nam rất tự hào về lịch sử và đất nước họ. Cũng như ẩm thực Mexico, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, và có lý do chính đáng.

  Sau Nha Trang, chúng tôi đi Đà Lạt, thành phố nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển và được bao quanh bởi các đồn điền cà phê và rau. Thời tiết rất dễ chịu, nên không ngạc nhiên khi hoàng đế Việt Nam và thực dân Pháp xây dựng “biệt thự mùa hè” của họ ở đó.

  Ngày nay, đây là một trong những điểm du lịch hàng đầu của người Việt Nam và nó cũng là điểm đến yêu thích cho tuần trăng mật của các cặp đôi mới cưới.

  Điểm đến tiếp theo là Phan Thiết trên đường đến đích cuối cùng là Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ở đây rất nhiều người có thể nói tiếng Anh và cuối cùng tôi có cơ hội chia sẻ tiếng cười và khiếu hài hước của người Việt. Nó không phải kiểu hài hước thể hiện ngay trên khuôn mặt của bạn; nó rất tinh tế và sâu sắc. Nó làm tôi nhớ đến một hướng dẫn viên khác trong tour của chúng tôi, người mà tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn khi tôi không thể theo kịp nhóm.

  Người hướng dẫn này, tôi gọi là anh Y, tạo nên những gì của Việt Nam trong tôi. Anh ấy trẻ, có thể là nghèo, nhưng tràn đầy hy vọng và năng lượng. Anh ta giống như cây tre khỏe mạnh, không tự phụ, nhưng rất tự tin và mạnh mẽ.

  Tôi không thể đợi thêm nữa để quay lại đất nước tuyệt vời này cùng với cả gia đình.

  Cảm ơn Việt Nam vì những kỷ niệm đẹp và là lần kỷ niệm sinh nhật tuyệt vời nhất trong nửa thế kỷ đời người của tôi.

  Lourdes Heredia, người Mexico, hiện làm việc cho BBC News và sống cùng gia đình ở London. Cô viết riêng bài này cho BBC News Tiếng Việt kể lại chuyến đi đạp xe xuyên Việt gần đây cùng một nhóm bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Đạp Xe Xuyên Việt Và Những Khó Khăn Gặp Phải Trên Đường ” Fansypan Việt Nam
 • Trải Nghiệm Du Lịch Xuyên Việt Bằng Thuê Ô Tô Tự Lái
 • Những Điều Cần Biết Khi Đi Du Lịch Theo Tour
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Xứ Sở Sen Hồng Đồng Tháp Mười
 • Khám Phá Khu Du Lịch Đồng Sen Đồng Tháp
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100