Đề Tài: Hoàn Thiện Pháp Luật Trong Lĩnh Vực Du Lịch Việt Nam, Hot

--- Bài mới hơn ---

 • Bàn Về Nguyên Tắc Phát Triển Bền Vững Của Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Phát Triển Tour Du Lịch Ẩm Thực Tại Việt Nam
 • Du Lịch Nông Nghiệp: Hướng Đi Mới Trong Phát Triển Du Lịch Bạc Liêu
 • Bến Tre Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Bến Tre: Điểm Nhấn Trong Phát Triển Du Lịch?
 • Published on

  Luận văn thạc sĩ ngành luật: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam hiện nay, cho các bạn tham khảo

  1. 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ NGÂN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2022
  2. 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ NGÂN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Hoàng Anh Hà Nội – 2022
  3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Vũ Thị Ngân
  4. 4. i DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lƣợng, loại hình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2014…………………………………………………………………………………………..64
  5. 5. ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………………… i MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH…………………………………………………………………….8 1.1 DU LỊCH, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA DU LỊCH …………………………….8 1.1.1 Khái niệm, bản chất du lịch……………………………………………………………………8 1.1.2 Vai trò của du lịch……………………………………………………………………………….11 1.2 PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH………………………………………..13 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật trong lĩnh vực du lịch……………………..13 1.2.2. Nội dung, hình thức của pháp luật trong lĩnh vực du lịch ……………………..17 1.2.3. Vai trò của pháp luật trong lĩnh vực du lịch………………………………………….20 1.3. KHÁI NIỆM, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH……………….23 1.3.1. Khái niệm, yêu cầu và điều kiện hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch……………………………………………………………………………………………………………..23 1.3.2. Tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch……26 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH ..33 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ………………………………………………………………………….33 2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH………………………………………………………..33 2.1.1. Giai đoạn từ 1960 đến trước 1986………………………………………………………..33 2.1.2. Giai đoạn từ 1986 đến trước 1999………………………………………………………..35
  6. 6. iii 2.1.3. Giai đoạn từ 1999 đến trước 2005………………………………………………………..40 2.1.4. Giai đoạn từ khi ban hành Luật Du lịch 2005 đến nay ………………………….43 2.2. ĐÁNH GIÁ PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH HIỆN NAY……….51 2.2.1. Đánh giá chung………………………………………………………………………………….51 2.2.2. Đánh giá pháp luật trong lĩnh vực du lịch ở một số nội dung cơ bản………58 2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ……………………………………….81 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ……………………………………….84 3.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ………………………………………………………………..84 3.1.1. Đáp ứng yêu cầu khách quan của việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật …………………………………………………………………………………………………….84 3.1.2. Đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa……………………………………………………………….86 3.1.3. Đáp ứng yêu cầu hội nhập của pháp luật trong lĩnh vực du lịch Việt Nam với khu vực và thế giới …………………………………………………………………………………88 3.1.4. Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới ……..89 3.2. MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY …………………………91 3.2.1. Mục tiêu…………………………………………………………………………………………….91 3.2.2. Phương hướng …………………………………………………………………………………..92 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ………………………………………………………….95 3.3.1. Hoàn thiện hình thức của pháp luật trong lĩnh vực du lịch……………………95 3.3.2. Hoàn thiện nội dung của pháp luật trong lĩnh vực du lịch …………………….96 KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………107
  7. 7. iv DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….109
  8. 8. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Ngày nay, du lịch là một nhu cầu không thể thiếu của con người trong thế giới hiện đại và trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu của kinh tế thế giới. Đối với nhiều quốc gia, du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất trong hoạt động ngoại thương. Hội đồng Lữ hành và Du lịch quốc tế (World Travel and Tourism Council -WTTC) đã công bố du lịch là ngành kinh tế lớn nhất thế giới, vượt trên cả ngành sản xuất ô tô, thép, điện tử và nông nghiệp. Du lịch đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, nhiều nước lấy tiêu chí du lịch của dân cư như là một chỉ tiêu để đánh giá chất lượng cuộc sống. Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu sẽ đạt 1,6 tỷ lượt vào năm 2022, trong đó Đông Á – Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tỷ lệ 6,5% hàng năm trong giai đoạn từ 1995-2020 .
  9. 9. 2 Đồng thời, du lịch được coi là một trong các ngành mũi nhọn “Trong quá trình thực hiện chiến lược sẽ xác định rõ thêm những sản phẩm mũi nhọn trong các ngành và lĩnh vực nêu trên và tùy theo khả năng mới về vốn, công nghệ và thị trường mà một số ngành và sản phẩm khác có thể trở thành mũi nhọn như điện tử – tin học, vật liệu mới, du lịch,…” . Việc này cũng đồng nghĩa với việc phải xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đối với ngành dịch vụ du lịch, để du lịch thực sự phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sau 55 năm (1960-2015) xây dựng và phát triển, ngành du lịch nước ta có sự phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả to lớn: khách quốc tế đến du lịch ở Việt Nam tăng hơn 30 lần, khách du lịch nội địa tăng gấp 35 lần so với năm 1990; doanh thu từ du lịch năm 2000 là 17,4 ngàn tỷ đồng, năm 2013 là 200 ngàn tỷ đồng tăng 11,5 lần và năm 2014 con số này là 230 ngàn tỷ đồng tăng 15% so với năm 2013; thị trường du lịch không ngừng được mở rộng, việc xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, thân thiện và hòa bình ngày càng thành công trong lòng bạn bè quốc tế; những thành tựu đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, từng bước xóa đói giảm nghèo. Ở Việt Nam, thuật ngữ “Du lịch” được dịch thông qua tiếng Hán. “Du” có nghĩa là chơi, “Lịch” có nghĩa là từng trải. Tuy nhiên người Trung Quốc lại gọi là “Du lãm” với nghĩa là đi chơi để nâng cao nhận thức. Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều khái niệm khác nhau về du lịch. Như một chuyên gia nghiên cứu về du lịch đã nhận định, đối với du lịch, có bao nhiêu tác giả thì có bấy nhiêu định nghĩa. Khái niệm “Du lịch” được hiểu rất khác nhau tại các quốc gia khác nhau; giữa những nhà nghiên cứu khác nhau từ nhiều góc độ khác nhau. Vào năm 1941, ông W.Hunziker và Kraff (Thụy Sỹ) đưa ra định nghĩa: Du lịch là tổng hợp những hiện tượng, mối quan hệ nảy sinh từ việc di chuyển và dừng lại của con người tại nơi không phải là nơi cư trú thường xuyên của họ; hơn nữa, họ không ở lại đó vĩnh viễn và không có bất kỳ hoạt động nào để có thu nhập tại nơi đến. Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc họp về du lịch ở Roma năm 1963, với mục đích quốc tế hóa, các chuyên gia đưa ra định nghĩa về du lịch như sau: Du lịch là
  10. 19. 12 Du lịch có vai trò trong việc giữ gìn, bảo vệ, phục hồi sức khỏe cho nhân dân, trong một chừng mực nào đó nó còn có tác dụng hạn chế bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và tăng khả năng lao động cho con người. Các công trình nghiên cứu về sinh học khẳng định rằng nhờ chế độ nghỉ ngơi và du lịch tối ưu, bệnh tật của cư dân trung bình giảm 30%, bệnh đường hô hấp giảm 40%, bệnh đường tiêu hóa giảm 20%, bệnh thần kinh giảm 30%. Một số khu vực điều dưỡng khẳng định, nước khoáng ở đó có thể chữa được các vết loét, u nhọt… Thông qua hoạt động du lịch, người dân và khách du lịch hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các danh lam thắng cảnh của đất nước… từ đó góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người. Cũng thông qua du lịch, người dân ở những địa phương, vùng miền, quốc gia khác nhau được giao lưu, tiếp xúc với nhau, tăng cường đoàn kết dân tộc. Đồng thời có sự trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa du khách với cư dân địa phương, góp phần nâng cao dân trí cũng như vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của cả người dân bản địa lẫn khách du lịch. Phát triển du lịch cũng góp phần vào việc khôi phục, phát triển văn hóa dân tộc. Nhu cầu nâng cao nhận thức văn hóa trong chuyến đi của du khách đã thúc đẩy các nhà cung ứng chú ý đến việc khôi phục và duy trì các di tích, các lễ hội văn hóa, các làng nghề thủ công truyền thống. c. Vai trò chính trị Du lịch góp phần củng cố hòa bình, đẩy mạnh các mối giao lưu quốc tế và mở rộng sự hiểu biết giữa các dân tộc. Thông qua du lịch và hoạt động quảng bá du lịch, chúng ta có thể giới thiệu cho các nước khác trên thế giới về hình ảnh, sức hấp dẫn của đất nước mình. Năm 1967, du lịch được coi là “giấy thông hành của hòa bình”. Thông qua du lịch quốc tế, con người thể hiện nguyện vọng của mình là được sống, lao động trong hòa bình, hữu nghị.
  11. 20. 13 d. Vai trò môi trường sinh thái Vai trò sinh thái của du lịch thể hiện ở việc tạo nên môi trường sống ổn định về mặt sinh thái, du lịch sẽ là nhân tố kích thích bảo vệ, khôi phục và tối ưu hóa môi trường tự nhiên xung quanh, bởi chính môi trường này có tác động rất lớn đến sức khỏe và các hoạt động khác của con người. Việc làm quen với các danh thắng và môi trường tự nhiên bao quanh có ý nghĩa không nhỏ đối với khách du lịch, tạo điều kiện cho họ hiểu biết sâu sắc các tri thức về tự nhiên, hình thành thói quen bảo vệ, giữ gìn tự nhiên. 1.2 PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật trong lĩnh vực du lịch Pháp luật là một hiện tượng xã hội khách quan, đặc biệt quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp chính vì vậy mà từ xưa đến nay đã có không ít những quan niệm, nhận thức khác nhau về pháp luật. Trên bình diện phổ quát, căn bản nhất và vận dụng vào điều kiện kinh tế xã hội đương đại, có thể nêu định nghĩa pháp luật như sau: “Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trên cơ sở ghi nhận các nhu cầu về lợi ích của toàn xã hội, được bảo đảm thực hiện bằng nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội với mục đích trật tự và ổn định xã hội vì sự phát triển bền vững của xã hội”.. Vì lẽ đó, pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp nắm quyền lực nhà nước.
  12. 21. 14 Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là công cụ cho sự phát triển xã hội. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì dân thì pháp luật phải là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Pháp luật là cơ sở để xây dựng “xã hội công dân” và là giá trị không thể thiếu trong nhà nước pháp quyền. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã khẳng định: “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” . Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định : “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo…Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. . Ngoài ra còn rất nhiều nội dung về quản lý du lịch nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác. Tất cả các văn bản này tạo thành một hệ nhất quán, phù hợp với Hiến pháp, thống nhất trong nội bộ pháp luật, và tương thích với văn bản pháp luật trong các lĩnh vực khác như giao thông, môi trường, tài chính – ngân hàng, kinh doanh… Do đó việc hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực du lịch phải bảo đảm tính ổn định, vừa chú ý tới yêu cầu phát triển; đồng thời thể hiện sự thống nhất và tương thích với các văn bản pháp luật hiện hành. 1.2.3. Vai trò của pháp luật trong lĩnh vực du lịch Trong điều kiện đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vai trò hàng đầu của pháp luật trong việc quản lý xã hội nói chung và quản lý nền kinh tế thị trường nói riêng. Điều 12 Hiến pháp 1992 quy định “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” . Và hiện nay, Điều 8 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” . Để đạt được mục tiêu đó, nhất thiết phải có pháp luật – công cụ điều tiết vĩ mô với những vai trò quan trọng sau: Thứ nhất: Pháp luật về du lịch thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, phản ánh và xác lập cơ sở pháp lý an toàn cho hoạt động du lịch luôn được điều chỉnh trong một trật tự nhất định. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ “Pháp luật là thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng”. . Hiện nay, Điều 60 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định “Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” Nhìn chung, giai đoạn này chưa có những văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về du lịch cho nên các hoạt động du lịch, các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch còn ít (phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước). Đồng thời, chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa chức năng quản lý nhà nước về du lịch và chức năng quản lý kinh doanh du lịch. Theo Nghị quyết 01/HĐBT ngày 03/1/1983 của Hội đồng Bộ trưởng thì Tổng cục Du lịch được giao nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh du lịch trên cả nước. Như vậy, do điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội, hoạt động du lịch của nước ta giai đoạn này chưa phát triển, chưa được coi là một ngành kinh tế nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về du lịch còn ít ỏi và sơ khai, kéo theo đó là hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật chưa phát triển.
  13. 42. 35 2.1.2. Giai đoạn từ 1986 đến trước 1999 Thực hiện chương trình đổi mới toàn diện đất nước trong đó có du lịch do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986) “Nhanh chóng khai thác các điều kiện thuận lợi của đất nước để mở rộng du lịch bằng vốn đầu tư trong nước và hợp tác với nước ngoài”, ngày 14/11/1987, Hội đồng Bộ trưởng đã có Nghị quyết số 63/HĐBT về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh quản lý công tác du lịch. Đây được coi là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động du lịch. Theo đó, Nghị quyết này đã giao cho Tổng cục Du lịch nhiệm vụ rất quan trọng: Tổng cục Du lịch có trách nhiệm soạn thảo chiến lược dài hạn phát triển du lịch, trọng tâm là mở rộng du lịch phải gắn chặt với hiệu quả kinh tế và lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh của đất nước. Đồng thời, Nghị quyết 63/HĐBT cũng xác định phương hướng chấn chỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch: nhanh chóng chấn chỉnh hệ thống quản lý du lich từ Trung ương đến địa phương và cơ sở theo hướng xóa bỏ tập trung quan lieu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phân biệt rõ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch với quyền tự chủ kinh doanh của các tổ chức kinh doanh du lịch, nhằm vừa đảm bảo sự quản lý thống nhất của trung ương về đường lối, chính sách vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Giai đoạn 1990-1992 được coi là giai đoạn thử nghiệm, tìm kiếm một mô hình quản lý nhà nước về du lịch, do đó nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để thay đổi thay đổi tổ chức quản lý nhà nước về du lịch. Trong bối cảnh rút gọn đầu mối quản lý nhà nước, ngày 31/3/1990, Hội đồng Nhà nước (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 244/NQ/HDNN về việc thành lập Bộ Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch trên cơ sở Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể thao và Tổng cục Du lịch. Theo đó đồng thời giải thể Tổng cục Du lịch và thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam theo Nghị định 119/HĐBT ngày 09/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Đây là lần đầu tiên việc thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về du lịch được triển khai trong một Bộ đa ngành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Lệnh Du Lịch 1999 11/1999/pl
 • Pháp Lệnh Du Lịch Năm 1999
 • Pháp Chế Là Gì? Sự Quan Trọng Của Chuyên Viên Pháp Chế Kinh Doanh
 • Các Vấn Nạn Ảnh Hưởng Đ��N Du Lịch Việt Nam
 • Sổ Tay Thuật Ngữ Ngành Du Lịch
 • Luật Du Lịch 2022, Luật Số 09/2017/qh14 Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thu Nhập Và Mức Lương Của Hướng Dẫn Viên Du Lịch
 • Cơ Sở Lưu Trú Du Lịch Gồm Những Loại Nào?
 • Những Lưu Ý Du Lịch Campuchia Du Khách Cần Nắm Rõ
 • Những Điều Cần Lưu Ý Khi Du Lịch Campuchia
 • 7 Lưu Ý Trước Khi Du Lịch Dubai
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  2. Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.

  4. Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.

  5. Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

  6. Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch bao gồm khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch quốc gia.

  7. Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.

  8. Chương trình du lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.

  9. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

  10. Hướng dẫn du lịch là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch.

  11. Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch.

  12. Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

  13. Xúc tiến du lịch là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch.

  14. Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế – xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai.

  15. Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

  16. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường.

  17. Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại.

  18. Môi trường du lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch.

  Điều 4. Nguyên tắc phát triển du lịch

  1. Phát triển du lịch bền vững, theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm.

  2. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên, khai thác lợi thế của từng địa phương và tăng cường liên kết vùng.

  3. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

  4. Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

  5. Phát triển đồng thời du lịch nội địa và du lịch quốc tế; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch.

  Điều 5. Chính sách phát triển du lịch

  1. Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

  3. Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động sau đây:

  a) Điều tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch;

  b) Lập quy hoạch về du lịch;

  c) Xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương;

  d) Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

  4. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

  a) Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất lượng cao;

  b) Nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch;

  c) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch;

  d) Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù khác;

  đ) Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch;

  e) Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch; sử dụng nhân lực du lịch tại địa phương;

  g) Đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn; hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch.

  5. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, cư trú, thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, hoàn thuế giá trị gia tăng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khác cho khách du lịch.

  Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch

  1. Cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

  2. Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

  Điều 7. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch

  1. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

  2. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch có trách nhiệm sau đây:

  a) Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên;

  b) Tham gia xây dựng, phổ biến, giáo dục, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách về du lịch;

  c) Tham gia xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch; đánh giá, tư vấn, thẩm định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và lao động trong ngành du lịch; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho các hội viên; huy động các nguồn lực xã hội để triển khai hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức triển khai việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vận động hội viên kinh doanh du lịch bảo đảm chất lượng dịch vụ;

  đ) Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về du lịch, bảo vệ môi trường.

  Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch

  1. Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

  2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch.

  3. Chính quyền địa phương các cấp có biện pháp bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế của địa phương.

  4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

  5. Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam.

  Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

  1. Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật.

  3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch.

  4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch; tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.

  6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh.

  7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề.

  Điều 10. Các loại khách du lịch

  1. Khách du lịch bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  2. Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.

  3. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch.

  4. Khách du lịch ra nước ngoài là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

  Điều 11. Quyền của khách du lịch

  1. Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch.

  2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết.

  3. Được tạo điều kiện thuận lợi về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  4. Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch.

  5. Được đối xử bình đẳng; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản khi sử dụng dịch vụ du lịch; được tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

  8. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  Điều 12. Nghĩa vụ của khách du lịch

  1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; không gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam.

  2. Thực hiện nội quy của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

  3. Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

  4. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

  Điều 13. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu du lịch, điểm du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch có biện pháp phòng, tránh rủi ro và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

  Điều 14. Giải quyết kiến nghị của khách du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

  2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách du lịch trên địa bàn.

  3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của khách du lịch.

  Chương III

  TÀI NGUYÊN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH Mục 1. TÀI NGUYÊN DU LỊCH Điều 15. Các loại tài nguyên du lịch

  1. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

  2. Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 17. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch

  1. Nhà nước có chính sách quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hợp lý, phát huy giá trị tài nguyên du lịch trong phạm vi cả nước để phát triển du lịch bền vững.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch.

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý tài nguyên du lịch có trách nhiệm bảo vệ, đầu tư, tôn tạo tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch cho các mục tiêu kinh tế khác.

  4. Khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Mục 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Điều 18. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân có quyền sáng tạo, phát triển, kinh doanh các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và phù hợp với quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ có chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo đối với từng vùng và trong phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trên cơ sở đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

  3. Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

  Điều 19. Phát triển du lịch cộng đồng

  1. Cá nhân, hộ gia đình nơi phát triển du lịch cộng đồng được ưu đãi, khuyến khích cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống; hướng dẫn khách du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa, nếp sống tại cộng đồng; sản xuất hàng hóa, hàng thủ công truyền thống và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

  3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát triển du lịch cộng đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng; chủ trì xây dựng cam kết của cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch.

  4. Tổ chức, cá nhân khai thác, phát triển du lịch cộng đồng có trách nhiệm tôn trọng văn hóa, nếp sống và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng đồng.

  Mục 3. QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH Điều 20. Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch

  1. Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; chiến lược phát triển ngành du lịch và các quy hoạch khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ.

  2. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch và bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa, di sản thiên nhiên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  3. Bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng trong cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản phẩm du lịch.

  4. Giảm thiểu các tác động tiêu cực do phát triển du lịch đến kinh tế – xã hội và môi trường.

  5. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch; kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cộng đồng, giữa lợi ích của vùng và địa phương.

  6. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

  Điều 21. Nội dung quy hoạch về du lịch

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, vùng và địa phương.

  2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên và môi trường du lịch, thị trường du lịch; khả năng thu hút đầu tư, nguồn lực phát triển du lịch.

  3. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch; dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch.

  4. Định hướng tổ chức không gian du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

  5. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch.

  7. Định hướng bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường theo quy định của pháp luật.

  8. Đề xuất chính sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch theo quy hoạch.

  2. Chính phủ quy định việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch.

  Chương IV

  ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH Điều 23. Điều kiện công nhận điểm du lịch

  1. Điều kiện công nhận điểm du lịch bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định;

  b) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch;

  c) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 24. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị công nhận điểm du lịch được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi có điểm du lịch;

  b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch trong trường hợp điểm du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có quyền sau đây:

  a) Đầu tư, khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch;

  b) Ban hành nội quy; tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch;

  c) Tổ chức dịch vụ hướng dẫn; quy định, quản lý việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch trong phạm vi quản lý;

  d) Được thu phí theo quy định của pháp luật.

  2. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này;

  b) Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan;

  c) Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý;

  d) Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch;

  đ) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

  Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch

  1. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

  b) Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

  c) Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia;

  d) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  2. Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

  c) Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

  d) Các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có khu du lịch;

  b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

  4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh trong trường hợp khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

  Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

  b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố khu du lịch quốc gia; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

  4. Người có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật này.

  Điều 29. Quản lý khu du lịch

  1. Nội dung quản lý khu du lịch bao gồm:

  a) Quản lý công tác quy hoạch và đầu tư phát triển;

  b) Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch;

  c) Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch;

  d) Bảo đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong khu du lịch;

  đ) Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch;

  e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

  Chương V

  KINH DOANH DU LỊCH Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

  2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

  4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

  c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

  c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  3. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  4. Chính phủ quy định chi tiết về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này.

  5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  Điều 32. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

  Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;

  đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 34. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

  2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 35. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

  a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

  c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

  3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 36. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

  a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

  b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

  c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

  d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

  đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

  e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

  g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

  h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  2. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 06 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  c) Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;

  d) Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;

  đ) Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;

  e) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng;

  g) Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;

  h) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

  i) Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;

  k) Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này;

  c) Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

  b) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra nước ngoài theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian đưa khách du lịch ra nước ngoài.

  Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  2. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại các điều 31, 33, 34, 35 và 36 của Luật này.

  3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này.

  Điều 39. Hợp đồng lữ hành

  1. Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.

  2. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.

  3. Hợp đồng lữ hành phải có các nội dung sau đây:

  a) Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;

  b) Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

  c) Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;

  đ) Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

  Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành

  1. Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  3. Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.

  Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành

  1. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.

  2. Hợp đồng đại lý lữ hành phải có các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý;

  b) Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán;

  c) Quyền và trách nhiệm của các bên;

  d) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.

  Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

  1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành.

  2. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành.

  Điều 43. Trách nhiệm của đại lý lữ hành

  1. Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành.

  2. Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

  3. Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.

  4. Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý.

  Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  1. Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

  Mục 2. VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH Điều 45. Kinh doanh vận tải khách du lịch

  1. Kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải; điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

  3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 46. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

  1. Phương tiện vận tải khách du lịch được cấp biển hiệu khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

  2. Phương tiện vận tải khách du lịch có biển hiệu được vận tải hành khách theo hợp đồng và được ưu tiên bố trí nơi neo đậu, dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, trong khu du lịch, gần điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và được hoạt động không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm cung ứng dịch vụ du lịch theo quy định của chính quyền địa phương.

  3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch.

  Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch

  1. Vận tải khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường phù hợp.

  2. Mua bảo hiểm cho khách du lịch theo phương tiện vận tải.

  3. Bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện vận tải.

  4. Gắn biển hiệu vận tải khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên phương tiện vận tải.

  Điều 48. Các loại cơ sở lưu trú du lịch

  2. Biệt thự du lịch.

  3. Căn hộ du lịch.

  4. Tàu thủy lưu trú du lịch.

  5. Nhà nghỉ du lịch.

  6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

  7. Bãi cắm trại du lịch.

  8. Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

  Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

  a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

  c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

  2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.

  Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

  3. Thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

  a) Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao;

  b) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

  4. Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

  c) Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;

  d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

  5. Trình tự, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

  b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  6. Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nhu cầu đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5 và 7 Điều này.

  7. Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  8. Biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được gắn ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch.

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

  Điều 51. Công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Tổng cục Du lịch công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

  Điều 52. Thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch thu hồi quyết định công nhận hạng đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận.

  2. Khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định lại để công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 50 của Luật này.

  Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có quyền sau đây:

  a) Từ chối tiếp nhận khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch hoặc khi cơ sở lưu trú du lịch không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của khách du lịch;

  b) Hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật này;

  b) Niêm yết công khai giá bán hàng hóa và dịch vụ, nội quy của cơ sở lưu trú du lịch;

  c) Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch theo quy định của pháp luật về dân sự;

  d) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật;

  e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật.

  3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã được công nhận hạng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

  c) Duy trì chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được công nhận.

  Mục 4. DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC Điều 54. Các loại dịch vụ du lịch khác

  1. Dịch vụ ăn uống.

  2. Dịch vụ mua sắm.

  3. Dịch vụ thể thao.

  4. Dịch vụ vui chơi, giải trí.

  5. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  Điều 55. Phát triển các loại dịch vụ du lịch khác

  Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sau đây:

  1. Đầu tư, xây dựng các chuỗi nhà hàng ăn uống, khu ẩm thực, lễ hội ẩm thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị ẩm thực truyền thống, tiếp thu tinh hoa ẩm thực thế giới;

  2. Đầu tư, xây dựng các khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước, cửa hàng miễn thuế; tổ chức các chương trình khuyến mại hằng năm;

  3. Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể thao trên cơ sở tài nguyên du lịch và lợi thế về địa hình của Việt Nam; tổ chức các sự kiện thể thao để thu hút khách du lịch;

  5. Cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp trên cơ sở khai thác giá trị y học cổ truyền, y học hiện đại;

  Điều 56. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Hồ sơ đăng ký công nhận bao gồm:

  a) Đơn đề nghị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

  3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi đặt cơ sở kinh doanh;

  b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4. Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  5. Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 03 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác có nhu cầu đăng ký công nhận lại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

  6. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đã được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật.

  7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chuẩn và mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

  Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  1. Được đưa vào cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch quốc gia.

  2. Được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương tổ chức.

  Chương VI

  HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

  2. Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;

  b) Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;

  c) Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

  3. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

  b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

  c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

  4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

  Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

  5. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

  b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

  d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

  2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

  a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

  c) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

  3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  b) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

  4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về mẫu thẻ, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ.

  Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

  c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này;

  d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  đ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;

  b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được quy định như sau:

  a) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

  b) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;

  c) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

  Điều 62. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa làm thủ tục đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này;

  c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  d) Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

  3. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ có trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về khóa cập nhật kiến thức, giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa.

  Điều 63. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;

  3. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 64. Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch có một trong các hành vi sau đây:

  a) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

  b) Cho cá nhân khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch để hành nghề;

  c) Không bảo đảm điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật này;

  d) Giả mạo hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

  2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quyết định thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và công bố công khai trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dẫn viên du lịch của Tổng cục Du lịch và cơ quan thu hồi thẻ.

  3. Hướng dẫn viên du lịch đã bị thu hồi thẻ chỉ được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

  Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây:

  a) Tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;

  b) Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng;

  c) Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch;

  d) Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.

  2. Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

  b) Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

  c) Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;

  d) Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

  đ) Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

  e) Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

  g) Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;

  h) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  Điều 66. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn viên du lịch

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động hướng dẫn du lịch trên phạm vi toàn quốc.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có trách nhiệm sau đây:

  a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong việc tuân thủ pháp luật và hợp đồng đã ký với doanh nghiệp;

  b) Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch.

  Chương VII

  XÚC TIẾN DU LỊCH, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch

  1. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa dân tộc nhằm tăng cường thu hút khách du lịch.

  2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp; nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch.

  3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc.

  4. Vận động, tìm kiếm cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

  Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh.

  2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch theo lĩnh vực và địa bàn quản lý phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

  Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

  1. Cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

  2. Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:

  a) Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Quyết định thành lập cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

  c) Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

  d) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

  3. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như sau:

  a) Người đứng đầu văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

  c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

  Mục 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động.

  2. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  3. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được hình thành từ các nguồn sau đây:

  a) Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp;

  d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

  Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.

  2. Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch.

  3. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

  4. Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

  Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Không vì mục đích lợi nhuận; bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

  2. Thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai tài chính, tài sản và công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

  3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước về các hoạt động tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

  4. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

  5. Số dư kinh phí năm trước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

  Chương VIII

  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Điều 73. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Chính phủ

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về du lịch và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  b) Điều phối, liên kết các hoạt động du lịch liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh;

  c) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về du lịch;

  đ) Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch;

  e) Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch;

  g) Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài;

  h) Quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép, thẻ hướng dẫn viên du lịch và các văn bản chứng nhận khác về hoạt động du lịch;

  i) Xã hội hóa hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch;

  k) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch.

  Điều 74. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về du lịch.

  Điều 75. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương; cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển du lịch phù hợp với thực tế tại địa phương.

  2. Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;

  b) Quản lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hướng dẫn du lịch trên địa bàn;

  c) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch;

  d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh;

  đ) Tổ chức bố trí nơi dừng, đỗ cho các phương tiện giao thông đã được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch để tiếp cận điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn vào khu du lịch, điểm du lịch;

  e) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch;

  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

  2. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  Điều 78. Quy định chuyển tiếp

  1. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

  3. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

  4. Cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hạng đã được công nhận cho đến hết thời hạn theo quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn: Phát Triển Du Lịch Tại Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Hay
 • Công Ty Du Lịch Lữ Hành Ở Tại Quảng Nam
 • Lợi Thế Cạnh Tranh Phát Triển Du Lịch Việt Nam Và Một Số Tỉnh Miền Trung
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Hay Nhất
 • Lời Khuyên Cho Bạn Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Hỏi Đáp Về Luật Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Luật Du Lịch 2022 Tạo Môi Trường Thuận Lợi Thúc Đẩy Du Lịch Phát Triển
 • Luật Du Lịch Hiện Nay
 • Choáng Với Mức Lương Của Ngành Hướng Dẫn Viên Du Lịch
 • Cơ Sở Lưu Trú Du Lịch Là Gì, Bao Gồm Những Loại Hình Nào?
 • Chia Sẻ Những Lưu Ý Du Lịch Campuchia Cho Bạn
 • Trả lời: Du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, nhiều loại hình dịch vụ du lịch mới ra đời, sự cạnh tranh trong nước và khu vực ngày càng trở nên gay gắt, yêu cầu về phát triển bền vững, vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch ngày càng trở nên bức xúc, trước xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam đòi hỏi phải bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung chưa được quy định trong Pháp lệnh Du lịch hoặc đã trở nên bất cập, cần nâng tầm của văn bản lên thành Luật Du lịch.

  Việc ban hành Luật Du lịch đã đáp ứng được yêu cầu thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cũng như đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tiễn và tiến trình hội nhập của Việt Nam.

  Hỏi: Trong quá trình soạn thảo và xây dựng Luật Du lịch, những vấn đề cốt yếu nào được quan tâm để đảm bảo Luật Du lịch sẽ thể hiện đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về phát triển du lịch?

  Trả lời: Trong quá trình soạn thảo Luật Du lịch, quan điểm phải tạo ra những bước đột phá trong phát triển du lịch, dùng du lịch như một công cụ để kích thích đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và mọi người dân tham gia hoạt động du lịch và được hưởng những lợi ích hợp pháp từ các hoạt động đó luôn được giữ vững. Đồng thời, phát triển du lịch phải đảm bảo nguyên tắc bền vững, tài nguyên du lịch, môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

  Hỏi: Những điểm mới nào trong Luật Du lịch sẽ có tác dụng tạo ra những chuyển biến căn bản trong phát triển du lịch của nước ta?

  Trả lời: Với những chính sách cơ bản được quy định trong Điều 6 Luật Du lịch như Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư vào một số lĩnh vực trong du lịch; làm rõ hơn các lĩnh vực Nhà nước thực hiện và những lĩnh vực Nhà nước hỗ trợ để phát triển du lịch, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến, quảng bá quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch… nếu được triển khai tốt sẽ góp phần tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển du lịch.

  Các quy định mới về việc xác định tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, quy hoạch du lịch, việc công nhận và quản lý khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch, bổ sung ngành nghề kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch sẽ có tác động tích cực đến việc hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.

  Vấn đề xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch được quan tâm hơn thông qua các chính sách khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia và được hưởng lợi ích từ các hoạt động du lịch.

  Trong phần kinh doanh du lịch, việc bổ sung quy định về đại lý lữ hành, hợp đồng lữ hành; tiêu chuẩn hoá các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, quy định các điều kiện đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp của du lịch Việt Nam.

  Hỏi: Một trong những nét đáng chú ý trong Luật Du lịch là sự tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của khách du lịch được nêu lên rõ hơn. Những điều khoản cụ thể nào trong bộ luật thể hiện điều này?

  Trả lời: Có khách du lịch thì mới có các hoạt động du lịch. Chính vì vậy, nhiều nội dung trong Luật Du lịch được quy định để bảo vệ quyền lợi chính đánh đáng cho khách. Các quy định về kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác cũng đều với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm chất lượng, số lượng dịch vụ như đã cam kết với du khách, tương xứng với số tiền mà khách du lịch đã chi trả. Bên cạnh những quy định gián tiếp đó, có bổ sung những điều khoản trực tiếp thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền lợi của khách du lịch như Điều 35 về “Quyền của khách du lịch”, Điều 37 về “Bảo đảm an toàn cho khách du lịch”, Điều 50, khoản 2 “Phải mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài”, Điều 86 về “Giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch”, đặc biệt nội dung cuối cùng là một điểm mới rất được hoan nghênh của Luật Du lịch. Với những nội dung này khách du lịch nội địa và quốc tế sẽ yên tâm hơn khi đi du lịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Luận Văn Vấn Đề Tổ Chức Du Lịch Sinh Thái Ở Cần Giờ
 • Luận Văn Đề Tài Du Lịch Sinh Thái Cần Giờ
 • Lớp Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cấp Tốc Tại Hà Nội ” “
 • Chiêu Sinh Lớp Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Cần Thơ
 • Nhiều Lợi Thế Phát Triển Du Lịch Golf Tại Việt Nam
 • Luật Du Lịch 2022, Luật Số 09/2017/qh14 Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh Lạc Quan Về Du Lịch Việt Nam
 • Du Khách Sẽ Được Ăn Gì, Chơi Gì Tại Khu Du Lịch Bình Quới 1
 • Khu Du Lịch Bình Quới 2 Ở Đâu, Có Gì Chơi. Giá Vé Vào Cổng Và Buffet 2022
 • Top 5 Các Bãi Biển Đẹp Ở Miền Bắc Việt Nam Nên Đi Nhất 2022
 • Những Bãi Biển Đẹp Nhất Miền Bắc
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  2. Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.

  4. Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.

  5. Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

  6. Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch bao gồm khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch quốc gia.

  7. Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.

  8. Chương trình du lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.

  9. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

  10. Hướng dẫn du lịch là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch.

  11. Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch.

  12. Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.

  13. Xúc tiến du lịch là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch.

  14. Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế – xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai.

  15. Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

  16. Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường.

  17. Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại.

  18. Môi trường du lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch.

  Điều 4. Nguyên tắc phát triển du lịch

  1. Phát triển du lịch bền vững, theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm.

  2. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên, khai thác lợi thế của từng địa phương và tăng cường liên kết vùng.

  3. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

  4. Bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

  5. Phát triển đồng thời du lịch nội địa và du lịch quốc tế; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch.

  Điều 5. Chính sách phát triển du lịch

  1. Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực cho phát triển du lịch để bảo đảm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

  3. Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động sau đây:

  a) Điều tra, đánh giá, bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch;

  b) Lập quy hoạch về du lịch;

  c) Xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương;

  d) Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

  4. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

  a) Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ du lịch chất lượng cao;

  b) Nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch;

  c) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch;

  d) Đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù khác;

  đ) Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch;

  e) Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch; sử dụng nhân lực du lịch tại địa phương;

  g) Đầu tư hình thành khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn; hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch.

  5. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, cư trú, thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hải quan, hoàn thuế giá trị gia tăng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khác cho khách du lịch.

  Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch

  1. Cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

  2. Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

  Điều 7. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch

  1. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

  2. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch có trách nhiệm sau đây:

  a) Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên;

  b) Tham gia xây dựng, phổ biến, giáo dục, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách về du lịch;

  c) Tham gia xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch; đánh giá, tư vấn, thẩm định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và lao động trong ngành du lịch; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho các hội viên; huy động các nguồn lực xã hội để triển khai hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức triển khai việc thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, vận động hội viên kinh doanh du lịch bảo đảm chất lượng dịch vụ;

  đ) Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về du lịch, bảo vệ môi trường.

  Điều 8. Bảo vệ môi trường du lịch

  1. Môi trường du lịch phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

  2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định nhằm bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch.

  3. Chính quyền địa phương các cấp có biện pháp bảo vệ, tôn tạo và phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế của địa phương.

  4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

  5. Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nhằm nâng cao hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam.

  Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

  1. Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  2. Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật.

  3. Xâm hại tài nguyên du lịch, môi trường du lịch.

  4. Phân biệt đối xử với khách du lịch, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch; tranh giành khách du lịch, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.

  6. Sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khác hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh.

  7. Hành nghề hướng dẫn du lịch khi không đủ điều kiện hành nghề.

  Điều 10. Các loại khách du lịch

  1. Khách du lịch bao gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  2. Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.

  3. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch.

  4. Khách du lịch ra nước ngoài là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

  Điều 11. Quyền của khách du lịch

  1. Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch.

  2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết.

  3. Được tạo điều kiện thuận lợi về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  4. Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch.

  5. Được đối xử bình đẳng; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản khi sử dụng dịch vụ du lịch; được tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

  8. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  Điều 12. Nghĩa vụ của khách du lịch

  1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; không gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam.

  2. Thực hiện nội quy của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

  3. Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

  4. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

  Điều 13. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu du lịch, điểm du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch có biện pháp phòng, tránh rủi ro và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

  Điều 14. Giải quyết kiến nghị của khách du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

  2. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách du lịch trên địa bàn.

  3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của khách du lịch.

  Chương III

  TÀI NGUYÊN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH Mục 1. TÀI NGUYÊN DU LỊCH Điều 15. Các loại tài nguyên du lịch

  1. Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

  2. Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 17. Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch

  1. Nhà nước có chính sách quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hợp lý, phát huy giá trị tài nguyên du lịch trong phạm vi cả nước để phát triển du lịch bền vững.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch.

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý tài nguyên du lịch có trách nhiệm bảo vệ, đầu tư, tôn tạo tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch cho các mục tiêu kinh tế khác.

  4. Khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Mục 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH Điều 18. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân có quyền sáng tạo, phát triển, kinh doanh các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và phù hợp với quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ có chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo đối với từng vùng và trong phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trên cơ sở đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

  3. Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch.

  Điều 19. Phát triển du lịch cộng đồng

  1. Cá nhân, hộ gia đình nơi phát triển du lịch cộng đồng được ưu đãi, khuyến khích cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống; hướng dẫn khách du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa, nếp sống tại cộng đồng; sản xuất hàng hóa, hàng thủ công truyền thống và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

  3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát triển du lịch cộng đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng; chủ trì xây dựng cam kết của cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch.

  4. Tổ chức, cá nhân khai thác, phát triển du lịch cộng đồng có trách nhiệm tôn trọng văn hóa, nếp sống và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng đồng.

  Mục 3. QUY HOẠCH VỀ DU LỊCH Điều 20. Nguyên tắc lập quy hoạch về du lịch

  1. Phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; chiến lược phát triển ngành du lịch và các quy hoạch khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo từng thời kỳ.

  2. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch và bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa, di sản thiên nhiên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  3. Bảo đảm tính liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng trong cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản phẩm du lịch.

  4. Giảm thiểu các tác động tiêu cực do phát triển du lịch đến kinh tế – xã hội và môi trường.

  5. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch; kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cộng đồng, giữa lợi ích của vùng và địa phương.

  6. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

  Điều 21. Nội dung quy hoạch về du lịch

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, vùng và địa phương.

  2. Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên và môi trường du lịch, thị trường du lịch; khả năng thu hút đầu tư, nguồn lực phát triển du lịch.

  3. Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch; dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch.

  4. Định hướng tổ chức không gian du lịch, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

  5. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch, thị trường du lịch.

  7. Định hướng bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường theo quy định của pháp luật.

  8. Đề xuất chính sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch theo quy hoạch.

  2. Chính phủ quy định việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch.

  Chương IV

  ĐIỂM DU LỊCH, KHU DU LỊCH Điều 23. Điều kiện công nhận điểm du lịch

  1. Điều kiện công nhận điểm du lịch bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định;

  b) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch;

  c) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 24. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị công nhận điểm du lịch được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi có điểm du lịch;

  b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch trong trường hợp điểm du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

  Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có quyền sau đây:

  a) Đầu tư, khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch;

  b) Ban hành nội quy; tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch;

  c) Tổ chức dịch vụ hướng dẫn; quy định, quản lý việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch trong phạm vi quản lý;

  d) Được thu phí theo quy định của pháp luật.

  2. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này;

  b) Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan;

  c) Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý;

  d) Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch;

  đ) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

  Điều 26. Điều kiện công nhận khu du lịch

  1. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

  b) Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

  c) Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia;

  d) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  2. Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

  a) Có tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

  c) Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

  d) Các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Điều 27. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có khu du lịch;

  b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

  4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh trong trường hợp khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.

  Điều 28. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia

  1. Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia được quy định như sau:

  a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

  b) Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố khu du lịch quốc gia; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

  4. Người có thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp khu du lịch không còn bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật này.

  Điều 29. Quản lý khu du lịch

  1. Nội dung quản lý khu du lịch bao gồm:

  a) Quản lý công tác quy hoạch và đầu tư phát triển;

  b) Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch;

  c) Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch;

  d) Bảo đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong khu du lịch;

  đ) Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch;

  e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

  2. Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh.

  Chương V

  KINH DOANH DU LỊCH Điều 30. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

  2. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

  4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

  Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

  c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

  a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

  b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

  c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  3. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  4. Chính phủ quy định chi tiết về việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này.

  5. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  Điều 32. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

  Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

  d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;

  đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 34. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

  2. Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 35. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

  a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp;

  c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

  3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

  a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

  b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

  Điều 36. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

  a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

  b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

  c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

  d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

  đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

  e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

  g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

  h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  2. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 06 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực.

  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  c) Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành thay thế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi;

  d) Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch;

  đ) Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch;

  e) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng;

  g) Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch;

  h) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

  i) Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;

  k) Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này;

  c) Hỗ trợ khách du lịch làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, hải quan.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này;

  b) Sử dụng hướng dẫn viên du lịch quốc tế để đưa khách du lịch ra nước ngoài theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian đưa khách du lịch ra nước ngoài.

  Điều 38. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

  1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  2. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại các điều 31, 33, 34, 35 và 36 của Luật này.

  3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này.

  Điều 39. Hợp đồng lữ hành

  1. Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch.

  2. Hợp đồng lữ hành phải được lập thành văn bản.

  3. Hợp đồng lữ hành phải có các nội dung sau đây:

  a) Mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch;

  b) Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán;

  c) Điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng;

  đ) Điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

  Điều 40. Kinh doanh đại lý lữ hành

  1. Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  3. Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.

  Điều 41. Hợp đồng đại lý lữ hành

  1. Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành.

  2. Hợp đồng đại lý lữ hành phải có các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý;

  b) Chương trình du lịch, giá bán chương trình du lịch được giao cho đại lý, mức hoa hồng đại lý, thời điểm thanh toán;

  c) Quyền và trách nhiệm của các bên;

  d) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý.

  Điều 42. Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

  1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành.

  2. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành.

  Điều 43. Trách nhiệm của đại lý lữ hành

  1. Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành.

  2. Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

  3. Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.

  4. Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý.

  Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  1. Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

  Mục 2. VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH Điều 45. Kinh doanh vận tải khách du lịch

  1. Kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải; quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải; điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

  3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 46. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

  1. Phương tiện vận tải khách du lịch được cấp biển hiệu khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật này.

  2. Phương tiện vận tải khách du lịch có biển hiệu được vận tải hành khách theo hợp đồng và được ưu tiên bố trí nơi neo đậu, dừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, trong khu du lịch, gần điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và được hoạt động không hạn chế thời gian trên các tuyến giao thông dẫn tới các điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm cung ứng dịch vụ du lịch theo quy định của chính quyền địa phương.

  3. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch.

  Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch

  1. Vận tải khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường phù hợp.

  2. Mua bảo hiểm cho khách du lịch theo phương tiện vận tải.

  3. Bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong suốt quá trình khai thác, sử dụng phương tiện vận tải.

  4. Gắn biển hiệu vận tải khách du lịch ở nơi dễ nhận biết trên phương tiện vận tải.

  Điều 48. Các loại cơ sở lưu trú du lịch

  2. Biệt thự du lịch.

  3. Căn hộ du lịch.

  4. Tàu thủy lưu trú du lịch.

  5. Nhà nghỉ du lịch.

  6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

  7. Bãi cắm trại du lịch.

  8. Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

  Điều 49. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

  a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

  c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

  2. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này.

  Điều 50. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

  3. Thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

  a) Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao;

  b) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

  4. Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

  c) Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;

  d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

  5. Trình tự, thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

  b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  6. Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nhu cầu đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5 và 7 Điều này.

  7. Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  8. Biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được gắn ở khu vực cửa chính của cơ sở lưu trú du lịch.

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

  Điều 51. Công bố, kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Tổng cục Du lịch công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

  Điều 52. Thu hồi quyết định công nhận hạng, thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch

  1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch thu hồi quyết định công nhận hạng đối với cơ sở lưu trú du lịch không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận.

  2. Khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định lại để công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi hạng cơ sở lưu trú du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 50 của Luật này.

  Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có quyền sau đây:

  a) Từ chối tiếp nhận khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch hoặc khi cơ sở lưu trú du lịch không còn khả năng đáp ứng yêu cầu của khách du lịch;

  b) Hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với khách du lịch có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy của cơ sở lưu trú du lịch.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật này;

  b) Niêm yết công khai giá bán hàng hóa và dịch vụ, nội quy của cơ sở lưu trú du lịch;

  c) Bồi thường thiệt hại cho khách du lịch theo quy định của pháp luật về dân sự;

  d) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú du lịch khi có sự thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật;

  e) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán theo quy định của pháp luật.

  3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã được công nhận hạng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

  c) Duy trì chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được công nhận.

  Mục 4. DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC Điều 54. Các loại dịch vụ du lịch khác

  1. Dịch vụ ăn uống.

  2. Dịch vụ mua sắm.

  3. Dịch vụ thể thao.

  4. Dịch vụ vui chơi, giải trí.

  5. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  Điều 55. Phát triển các loại dịch vụ du lịch khác

  Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sau đây:

  1. Đầu tư, xây dựng các chuỗi nhà hàng ăn uống, khu ẩm thực, lễ hội ẩm thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị ẩm thực truyền thống, tiếp thu tinh hoa ẩm thực thế giới;

  2. Đầu tư, xây dựng các khu phố mua sắm, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ có xuất xứ trong nước, cửa hàng miễn thuế; tổ chức các chương trình khuyến mại hằng năm;

  3. Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể thao trên cơ sở tài nguyên du lịch và lợi thế về địa hình của Việt Nam; tổ chức các sự kiện thể thao để thu hút khách du lịch;

  5. Cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp trên cơ sở khai thác giá trị y học cổ truyền, y học hiện đại;

  Điều 56. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Hồ sơ đăng ký công nhận bao gồm:

  a) Đơn đề nghị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

  3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi đặt cơ sở kinh doanh;

  b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4. Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  5. Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 03 năm. Sau khi hết thời hạn, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác có nhu cầu đăng ký công nhận lại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

  6. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đã được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn; thu hồi quyết định công nhận trong trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật.

  7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chuẩn và mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

  Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  1. Được đưa vào cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch quốc gia.

  2. Được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương tổ chức.

  Chương VI

  HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

  2. Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;

  b) Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;

  c) Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

  3. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

  b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

  c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

  4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

  Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm.

  5. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  Điều 59. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

  b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

  d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

  2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

  a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

  c) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

  3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

  b) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

  4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về mẫu thẻ, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ.

  Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

  c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 của Luật này;

  d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  đ) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;

  b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 61. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này.

  2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm được quy định như sau:

  a) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh định kỳ hằng năm công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

  b) Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh;

  c) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

  Điều 62. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa làm thủ tục đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 của Luật này;

  c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  d) Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

  3. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ có trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về khóa cập nhật kiến thức, giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa.

  Điều 63. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp.

  2. Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;

  3. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch được quy định như sau:

  a) Người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 64. Thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch

  1. Thẻ hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch có một trong các hành vi sau đây:

  a) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

  b) Cho cá nhân khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch để hành nghề;

  c) Không bảo đảm điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật này;

  d) Giả mạo hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

  2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quyết định thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và công bố công khai trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dẫn viên du lịch của Tổng cục Du lịch và cơ quan thu hồi thẻ.

  3. Hướng dẫn viên du lịch đã bị thu hồi thẻ chỉ được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

  Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch

  1. Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây:

  a) Tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;

  b) Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng;

  c) Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch;

  d) Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.

  2. Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  a) Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

  b) Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

  c) Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;

  d) Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

  đ) Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

  e) Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

  g) Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;

  h) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  Điều 66. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn viên du lịch

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động hướng dẫn du lịch trên phạm vi toàn quốc.

  2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn.

  3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có trách nhiệm sau đây:

  a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong việc tuân thủ pháp luật và hợp đồng đã ký với doanh nghiệp;

  b) Bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch.

  Chương VII

  XÚC TIẾN DU LỊCH, QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Điều 67. Nội dung xúc tiến du lịch

  1. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình lao động sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa dân tộc nhằm tăng cường thu hút khách du lịch.

  2. Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia, vùng, địa phương, doanh nghiệp; nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch.

  3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát huy truyền thống mến khách của dân tộc.

  4. Vận động, tìm kiếm cơ hội, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

  Điều 68. Hoạt động xúc tiến du lịch

  1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên tỉnh.

  2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch theo lĩnh vực và địa bàn quản lý phù hợp với chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

  Điều 69. Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

  1. Cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

  2. Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải được hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:

  a) Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

  b) Quyết định thành lập cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

  c) Quyết định thành lập văn phòng đại diện của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực;

  d) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

  3. Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như sau:

  a) Người đứng đầu văn phòng đại diện nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

  c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu văn phòng đại diện.

  Mục 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Điều 70. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động.

  2. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  3. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được hình thành từ các nguồn sau đây:

  a) Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp;

  d) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

  Điều 71. Mục đích của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.

  2. Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch.

  3. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

  4. Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

  Điều 72. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1. Không vì mục đích lợi nhuận; bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

  2. Thực hiện thu, chi, quyết toán, công khai tài chính, tài sản và công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

  3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước về các hoạt động tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

  4. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

  5. Số dư kinh phí năm trước của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

  Chương VIII

  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Điều 73. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Chính phủ

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về du lịch.

  2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về du lịch và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  b) Điều phối, liên kết các hoạt động du lịch liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh;

  c) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về du lịch;

  đ) Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch;

  e) Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch;

  g) Thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài;

  h) Quản lý, tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép, thẻ hướng dẫn viên du lịch và các văn bản chứng nhận khác về hoạt động du lịch;

  i) Xã hội hóa hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch;

  k) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về du lịch.

  Điều 74. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về du lịch.

  Điều 75. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương; cụ thể hóa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển du lịch phù hợp với thực tế tại địa phương.

  2. Ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;

  b) Quản lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hướng dẫn du lịch trên địa bàn;

  c) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch;

  d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để bảo đảm môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh;

  đ) Tổ chức bố trí nơi dừng, đỗ cho các phương tiện giao thông đã được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch để tiếp cận điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn vào khu du lịch, điểm du lịch;

  e) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch;

  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

  2. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  Điều 78. Quy định chuyển tiếp

  1. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

  3. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

  4. Cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng hạng đã được công nhận cho đến hết thời hạn theo quyết định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Biểu Tượng Travel Logo Của Một Số Công Ty Du Lịch Hàng Đầu Việt Nam
 • Công Bố Biểu Tượng Du Lịch Việt Nam 2011
 • Xây Dựng Tiêu Đề Và Biểu Tượng Du Lịch Mới
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế Liberty Travelcare
 • Biểu Phí Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế
 • Nghiệm Thu Giáo Trình Luật Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Của Tổng Cục Du Lịch Hàn Quốc Tại Việt Nam
 • Tại Sao Người Hàn Quốc Ngày Càng Thích Đến Việt Nam Du Lịch?
 • 5 Điều Người Hàn Dặn Nhau Khi Đi Du Lịch Việt Nam
 • Người Hàn Quốc Ưa Thích Nhiều Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Của Việt Nam
 • Báo Quốc Tế Giải Mã Cơn Sốt Du Lịch Việt Nam Của Người Dân Hàn Quốc
 • Ngày 07 tháng 6 năm 2022 tại Phòng họp tầng 3 nhà A1 Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu Giáo trình Luật Du lịch do TS Vũ Thị Hồng Vân làm chủ biên. Thay mặt nhóm tác giả, ThS Hoàng Thị Phương Ly đã trình bày trước Hội đồng khoa học về quá trình thực hiện biên soạn giáo trình và tóm tắt nội dung chính của giáo trình.

  Trong những năm gần đây, do yêu cầu phát triển của ngành du lịch, môn Luật Du lịch đã được đưa vào giảng dạy đối với chuyên nghành Du lịch ở một số trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cuốn giáo trình Luật Du lịch nào được xuất bản. Việc thiếu giáo trình làm cho công tác giảng dạy và học tập môn này gặp nhiều khó khăn; việc học và giảng dạy môn Luật Du lịch chủ yếu dựa trên những tập tài liệu do từng đơn vị đào tạo biên soạn. Trước yêu cầu cấp đó, nhóm tác giả của Bộ môn Pháp luật do TS – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị – Pháp luật đã tiến hành biên soạn giáo trình Luật Du lịch.

  Cuốn giáo trình được các nhà khoa học trong hội đồng đánh giá cao, trong đánh giá kết luận của TS Phùng Danh Cường – Chủ tịch Hội đồng đã chỉ rõ: “Giáo trình là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đặc biệt đây là giáo trình Luật Du lịch đầu tiên ở Việt Nam mà tôi biết, điều đó cho thấy nhóm tác giả đã có sự đột phá trong nhận thức về vị trí và yêu cầu của môn học; việc giáo trình được chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và sớm được xuất bản sẽ trở thành tài liệu quan trong trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập về Luật Du lịch đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng và các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy Luật Du lịch nói chung”. Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu giáo trình đồng ý giáo trình đã được nghiệm thu, nhóm tác giả chỉnh sửa và xuất bản.

  Hình ảnh trong buổi nghiệm thu giáo trình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Việt Giao Tuyển Sinh 2022
 • Trường Trung Cấp Nghề Việt Giao
 • Công Ty Du Lịch Việt Vui
 • 50 Bộ Phim Hay Nhất Về Du Lịch (Phần 1)
 • “bật Mí” Giá Vé Vào Tham Quan Công Viên Thủ Lệ Ở Hà Nội 2022
 • Dự Án Khu Du Lịch Thụy Việt Cam Ranh: Tiếp Tục Ủy Quyền Trái Pháp Luật?

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Án Khu Du Lịch Thụy Việt
 • Khu Du Lịch Thụy Việt
 • Khu Du Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh Khởi Sắc
 • Những Điều Cấm Kỵ Khi Du Lịch Nước Ngoài
 • Những Điều Cấm Kỵ Khi Đi Máy Bay Bạn Nên Biết
 • Sau khi chuyển nhượng dự án trái pháp luật, ông Thắng đã trốn về Thụy Sĩ và làm giấy ủy quyền cho một người khác nhằm tiếp tục những “chiêu trò” gây thiệt hại cho Công ty.

  Theo ông Nguyễn Duy Sơn, Tổng Giám đốc Cty Ngọc Lan, “Để cố chứng minh là đại diện cho Phạm Gia Thắng, làm Phó TGĐ Công ty Ngọc Lan, bà Thủy đã làm GUQ, trong đó ghi ngày Phạm Gia Thắng ký tại Khánh Hòa là 15/02/2015 thời hạn ủy quyền 31/12/2015. Sai phạm thứ nhất trong GUQ này là: ngày 15/02/2015 Phạm Gia Thắng không có mặt ở Việt Nam và Khánh Hòa vậy làm sao ký GUQ được; Thứ hai, trong GUQ ghi “Nay tôi làm Giấy ủy quyền này cho Bà Cao Thanh Thủy, sinh ngày 15/02/1966, CMTND số 220543879, cấp ngày 04/03/2015 tại CA tỉnh Khánh hòa”. Vậy có thể khẳng định là GUQ giả vì ngày ký là ngày 15/02/2015, còn CMTND của Thủy được cấp 17 ngày sau đó, nhưng vì sao 17 ngày trước đã có ghi trong GUQ.

  Về GUQ lần 2 cũng do ông Phạm Gia Thắng ủy quyền cho bà Cao Thanh Thủy có giá trị đến ngày 31/12/2017. GUQ này được thực hiện vào ngày 25/4/2016 tại Văn phòng Công chứng Ngọc Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa do Công chứng viên Lê Ngọc Trung ký, đóng dấu. Nhưng điều ngạc nhiên là ngày 25/4/2016, ông Thắng không hề có mặt tại Việt Nam lúc thực hiện việc ủy quyền cho bà Thủy như Văn phòng Công chứng này chứng thực.

  Hậu quả của việc sử dụng Giấy ủy quyền sai phạm

  Như vậy, có thể thấy bà Thủy không phải là thành viên góp vốn vào Công ty Ngọc Lan từ đầu nhưng nhờ GUQ sai trái của hai Văn phòng Công chứng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận đủ tư cách pháp lý để làm việc với các sở, ngành về phạm vi được ủy quyền.

  Sau khi được thừa nhận đủ tư cách, bà Thủy có hàng loạt việc làm bất bình thường, đi ngược với quyền lợi của các thành viên Công ty Ngọc Lan như: làm đơn xin hoàn trả và bàn giao lại đất dự án, tự nguyện bàn giao tài sản đã đầu tư trên đất để tỉnh bàn giao cho chủ đầu tư mới; đồng thời bà cũng ký vào biên bản để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa chi trả ngay 5,9 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp.

  Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Giấy ủy quyền do ông Phạm Gia Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Ngọc Lan ủy quyền cho bà Cao Thanh Thủy là không đảm bảo quy định pháp luật.

  Cũng theo ông Nguyễn Duy Sơn, “4 năm qua, UBND và nhiều Sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa bị Cao Thanh Thủy lừa. Các cơ quan này chỉ căn cứ vào 2 tờ giấy ủy quyền sai phạm đã xem Cao Thanh Thủy như là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Ngọc Lan, đại diện của Ông Phạm Gia Thắng.

  Cao Thanh Thủy đã sử dụng giấy tờ giả, chiếm dụng con dấu đã hết hạn đăng ký mẫu dấu để đứng ra ký Biên bản xác định trị giá tài sản của doanh nghiệp đã đầu tư trên đất một cách rẻ mạt 23 tỷ 261 triệu, trong khi tổng giá trị đã đầu tư trên đất tính đến 2014 là trên 115 tỷ, còn xác định của Sở KH&ĐT năm 2012 là 40 tỷ). Rõ ràng việc xác định như vậy là sự thiệt hại quá lớn đối với doanh nghiệp chúng tôi…”.

  Chính vì thừa nhận người được ủy quyền dễ dãi, UBND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã có hàng loạt quyết định không phù hợp như: chỉ đạo bàn giao đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư mới, chỉ đạo thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho Công ty Ngọc Lan… khi quyền lợi của các thành viên góp vốn hợp pháp của Công ty Ngọc Lan chưa được xem xét, giải quyết thấu đáo.

  Nguồn : https://enternews.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Án Khu Du Lịch Thụy Việt Cam Ranh Kỳ Iii: Tỉnh Khánh Hòa Bị Qua Mặt
 • Dự Án Khu Du Lịch Thụy Việt Cam Ranh: Phó Thủ Tướng Chỉ Đạo Xử Lý Dứt Điểm
 • Vì Sao Du Lịch Việt Nam Thua Đứt Campuchia ?
 • Tour Du Lịch Campuchia Siem Reap Phnom Penh Tết Nguyên Đán 2022
 • Mẹo Nhỏ Giúp Bạn Thuê Xe Sang Đám Cưới Như Ý
 • Thông Tin Pháp Luật Dân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Ứng Xử Văn Minh Trong Hoạt Động Du Lịch Và Ứng Dụng Công Nghệ Để Phát Triển Du Lịch
 • Top 5 Cách Mix Đồ Đi Du Lịch Khiến Nàng Cứ Diện Là Đẹp
 • Đi Đà Nẵng Mặc Gì Đẹp Để Có Một Album Ảnh Thần Thái Nhất
 • Chuyến Bay Giá Rẻ Đến Đà Nẵng (Dad) Với Giá Từ 1.150.497 ₫ Khứ Hồi
 • Chuyến Bay Giá Rẻ Đến Taipei Taiwan Taoyuan (Tpe) Với Giá Từ 5.361.554 ₫ Khứ Hồi
 • Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày ký.

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Khái niệm

  Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch là những Quy định mang tính chuẩn mực nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch.

  Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

  1. Khách du lịch là người Việt Nam đi du lịch trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đi du lịch Việt Nam;

  2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch;

  3. Cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch.

  Chương II

  NỘI DUNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

  Điều 3. Những điều cần làm đối với khách du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Tuân thủ các quy định, nội quy hoạt động, biển báo, hướng dẫn của người quản lý tại điểm đến hoặc khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng; quan sát, tuân thủ biển chỉ dẫn tại nhà ga, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch.

  2. Xếp hàng theo thứ tự khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng; ưu tiên giúp đỡ người lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em, phụ nữ.

  3. Tuân thủ giờ giấc, tôn trọng các thành viên trong đoàn khi đi du lịch tập thể.

  4. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp khi đi du lịch; mặc trang phục nghiêm túc khi tham quan tại những nơi thờ tự tín ngưỡng tôn nghiêm, nghĩa trang liệt sỹ, lễ hội truyền thống.

  5. Tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương tại điểm đến.

  6. Lên kế hoạch, tìm hiểu trước về điểm đến và dịch vụ, đặt dịch vụ trước khi đi du lịch.

  7. Chuẩn bị hành lý gọn gàng, đóng gói cẩn thận, đúng trọng lượng và kích thước theo quy định.

  8. Ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự nơi công cộng, vui chơi lành mạnh.

  9. Lấy thức ăn, đồ uống vừa đủ dùng khi đi ăn ở nhà hàng, khách sạn; kiểm soát việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khi đi du lịch.

  10. Có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng; giữ gìn, bảo vệ công trình văn hóa, kiến trúc, cảnh quan khi đi du lịch.

  11. Ủng hộ các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch có trách nhiệm, thân thiện với môi trường, xã hội tại điểm đến; mua các sản phẩm và đồ lưu niệm sản xuất tại địa phương.

  12. Không chen lấn, xô đẩy, gây ồn ào mất trật tự và có hành vi bạo lực khi đi du lịch.

  13. Không vứt rác, khạc nhổ, đi vệ sinh bừa bãi và hút thuốc lá ở những nơi không được phép.

  14. Không khắc, vẽ lên tường, tượng, bia đá, cây xanh, công trình kiến trúc; hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên bãi cỏ, trêu chọc vật nuôi tại các khu, điểm du lịch và nơi công cộng.

  15. Không sử dụng sản phẩm từ các loài động, thực vật hoang dã, các loài cần được bảo vệ.

  16. Không cố tình quay phim, chụp ảnh tại những nơi không được phép; không tạo dáng phản cảm khi chụp ảnh tại những nơi tôn nghiêm.

  17. Không lấy hàng hóa, sản phẩm, đồ dùng không thuộc về mình.

  18. Không mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm khi đi du lịch.

  19. Không đi du lịch tại những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn; nơi xảy ra dịch bệnh, thiên tai.

  20. Không vi phạm pháp luật khi đi du lịch.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Tuân thủ các nội quy, bảng chỉ dẫn khi đi du lịch.

  2. Xếp hàng theo thứ tự.

  3. Đi đúng giờ, ngồi đúng chỗ.

  4. Trang phục lịch sự, phù hợp.

  5. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và cộng đồng địa phương.

  6. Lên kế hoạch trước khi đi du lịch.

  7. Hành lý gọn gàng.

  8. Ứng xử văn minh, thân thiện, vui chơi lành mạnh.

  9. Lấy thức ăn, đồ uống vừa đủ dùng.

  10. Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

  11. Ủng hộ các sản phẩm và đồ lưu niệm sản xuất tại địa phương.

  12. Không chen lấn, xô đẩy, gây ồn ào, mất trật tự.

  13. Không vứt rác, khạc nhổ, đi vệ sinh và hút thuốc lá bừa bãi.

  14. Không phá hoại môi trường, cảnh quan khi đi du lịch.

  15. Không sử dụng sản phẩm từ các loài động, thực vật hoang dã.

  16. Không cố tình quay phim, chụp ảnh tại nơi không được phép.

  17. Không lấy đồ không thuộc về mình.

  18. Không mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

  19. Không đến các khu vực không an toàn.

  20. Không vi phạm pháp luật khi đi du lịch.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của khách du lịch

  Văn minh

  Tự trọng

  Trách nhiệm

  Điều 4. Những điều cần làm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương trong kinh doanh du lịch.

  2. Niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, không bán cao hơn giá niêm yết.

  3. Tư vấn trung thực, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch.

  4. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng, chất lượng cho khách du lịch.

  5. Ứng xử đúng mực, thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách hàng.

  6. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín trong quan hệ với khách hàng, đối tác.

  7. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch.

  8. Cung cấp đầy đủ thông tin về các quy định của pháp luật, nội quy của điểm đến, cách thức sử dụng dịch vụ; thông tin về văn hóa, tập quán, tín ngưỡng tại điểm đến; có bảng nội quy, hướng dẫn, cảnh báo khách du lịch về hoạt động du lịch tại điểm đến.

  10. Không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

  11. Không chèo kéo, đeo bám, nài ép khách du lịch.

  12. Không có hành vi, thái độ phân biệt đối xử với khách du lịch.

  13. Không lợi dụng thời điểm đông khách để nâng giá, ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch.

  14. Không xả thải, sử dụng nguyên vật liệu gây tác động xấu tới môi trường.

  15. Không sử dụng thương hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch khác để quảng bá cho sản phẩm của mình.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  2. Niêm yết công khai giá, dịch vụ.

  3. Thông tin trung thực về sản phẩm, dịch vụ.

  4. Cung cấp dịch vụ, hàng hóa đảm bảo số lượng, chất lượng.

  5. Thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách du lịch.

  6. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín.

  7. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội;

  8. Cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến.

  9. Sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch.

  10. Không cung cấp hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

  11. Không chèo kéo, đeo bám khách du lịch.

  12. Không phân biệt đối xử với khách du lịch.

  13. Không lợi dụng thời điểm đông khách để ép khách du lịch.

  14. Không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

  15. Không sử dụng, giả mạo thương hiệu của đơn vị khác.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

  Chuyên nghiệp

  Thương hiệu

  Chất lượng

  Điều 5. Những điều cần làm đối với doanh nghiệp lữ hành

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  2. Tư vấn đầy đủ thông tin, trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch.

  3. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng chương trình du lịch đã cam kết bán cho khách du lịch.

  4. Sử dụng dịch vụ uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn để phục vụ khách.

  5. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín trong quan hệ với khách hàng, đối tác.

  6. Hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro khi đi du lịch.

  7. Giải thích, hướng dẫn, nhắc nhở khuyến cáo khách du lịch về môi trường, văn hóa, tập quán, quy định pháp luật trước và trong quá trình đi du lịch.

  8. Sử dụng hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn và có kinh nghiệm để phục vụ khách.

  9. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng phục vụ khách.

  10. Ủng hộ hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, đóng góp cho kinh tế địa phương.

  11. Không tổ chức chương trình du lịch tới những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn cho khách, những nơi đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

  12. Không để người nước ngoài lợi dụng “núp bóng” kinh doanh lữ hành bất hợp pháp.

  14. Không được “bỏ rơi”, thiếu trách nhiệm với khách du lịch.

  15. Không lợi dụng, thu lợi bất hợp pháp từ khách du lịch.

  16. Không có thái độ và hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

  Mục 2. Tóm tắt nội dung quy tắc

  1. Tuân thủ pháp luật về kinh doanh lữ hành.

  2. Tư vấn trung thực, đầy đủ về chương trình du lịch và các dịch vụ.

  3. Cung cấp đầy đủ dịch vụ theo chương trình du lịch đã cam kết.

  4. Sử dụng dịch vụ uy tín, chất lượng, an toàn để phục vụ khách.

  5. Cạnh tranh lành mạnh, uy tín.

  6. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra rủi ro.

  7. Hướng dẫn, khuyến cáo về quy định pháp luật, tập quán nơi đến trước và trong quá trình đi du lịch.

  8. Sử dụng hướng dẫn viên được cấp thẻ và có kinh nghiệm.

  9. Xây dựng thương hiệu lữ hành.

  10. Ủng hộ du lịch có trách nhiệm, đóng góp cho kinh tế địa phương.

  11. Không tổ chức đưa khách tới nơi không đảm bảo an toàn.

  12. Không để người nước ngoài lợi dụng “núp bóng” kinh doanh.

  13. Không sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp lữ hành khác quảng bá cho sản phẩm của mình.

  14. Không được “bỏ rơi”, thiếu trách nhiệm với khách.

  15. Không thu lợi bất hợp pháp từ khách.

  16. Không phân biệt đối xử với khách.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với doanh nghiệp lữ hành

  Chuyên nghiệp

  Uy tín

  Chất lượng

  Điều 6. Những điều cần làm đối với hướng dẫn viên du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Đề cao đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên đối với khách du lịch và điểm đến.

  2. Phục vụ khách theo đúng chương trình công ty lữ hành đã cam kết với khách du lịch.

  3. Thân thiện, trách nhiệm, nhiệt tình trong khi hướng dẫn khách du lịch.

  4. Luôn thể hiện thái độ, hành vi tôn trọng khách du lịch.

  6. Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự trong thời gian phục vụ khách du lịch.

  7. Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo khách du lịch về văn hóa, tập quán và các quy định pháp luật trong quá trình phục vụ khách.

  8. Không cung cấp thiếu thông tin và không trung thực với khách.

  9. Không đưa khách tới những nơi không đảm bảo an ninh, an toàn.

  10. Không cấu kết với lái xe, điểm mua sắm, đơn vị cung ứng dịch vụ để trục lợi từ khách du lịch.

  11. Không được bỏ rơi, không phục vụ khách trong trường hợp xảy ra sự cố.

  12. Không tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

  13. Không có thái độ và hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Đề cao đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên.

  2. Phục vụ khách theo đúng chương trình du lịch.

  3. Thân thiện, trách nhiệm, nhiệt tình.

  4. Tôn trọng khách.

  5. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra rủi ro.

  6. Sử dụng trang phục phù hợp, lịch sự.

  7. Khuyến cáo khách du lịch tuân thủ pháp luật và tôn trọng văn hóa, tập quán tại điểm đến.

  8. Không được cung cấp thông tin thiếu trung thực với khách.

  9. Không đưa khách tới những nơi không đảm bảo an toàn.

  10. Không được trục lợi từ khách du lịch.

  11. Không bỏ rơi khách trong trường hợp xảy ra sự cố.

  12. Không tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và văn hóa Việt Nam.

  13. Không phân biệt đối xử với khách.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với hướng dẫn viên

  Chuyên nghiệp

  Thân thiện

  Yêu nghề

  Điều 7. Những điều cần làm đối với cơ sở lưu trú du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ để cung cấp cho khách du lịch.

  3. Nhân viên mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với công việc; có đồng phục riêng cho từng bộ phận; khuyến khích mặc trang phục truyền thống dân tộc.

  4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi làm việc, vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ sở lưu trú du lịch.

  5. Ứng xử đúng mực, tôn trọng khách hàng, chuyên nghiệp, ân cần, chu đáo, niềm nở, tận tâm, thân thiện khi phục vụ khách du lịch.

  6. Cầu thị, lắng nghe góp ý từ khách hàng và chân thành trong phục vụ khách.

  7. Niêm yết công khai giá và các dịch vụ.

  8. Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc sản xuất tại địa phương để phục vụ khách du lịch.

  9. Có trách nhiệm với cộng đồng địa phương.

  10. Không có thái độ, hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch.

  12. Không xả thải gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan.

  13. Không sử dụng trang thiết bị không đảm bảo an toàn để phục vụ khách du lịch.

  14. Không lợi dụng thời điểm đông khách để ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ đảm bảo vệ sinh, an toàn phục vụ khách.

  3. Trang phục lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, có bản sắc.

  4. Vệ sinh môi trường sạch sẽ, trang trọng trong và ngoài cơ sở lưu trú du lịch.

  5. Ân cần, chu đáo, niềm nở, thân thiện, chuyên nghiệp với khách.

  6. Lắng nghe góp ý và chân thành trong phục vụ.

  7. Niêm yết công khai giá và dịch vụ.

  8. Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

  9. Có trách nhiệm với cộng đồng địa phương.

  10. Không phân biệt đối xử với khách du lịch.

  12. Không xả thải gây tác động xấu đến môi trường.

  13. Không sử dụng trang thiết bị không đảm bảo an toàn để phục vụ khách.

  14. Không lợi dụng thời điểm đông khách để ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với cơ sở lưu trú du lịch

  Sạch sẽ

  Thân thiện

  Đồng bộ

  Chuyên nghiệp

  Điều 8. Những điều cần làm đối với đơn vị vận chuyển khách du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện với khách du lịch.

  2. Nghiêm túc hướng dẫn khách sử dụng các dịch vụ trên phương tiện, sử dụng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm; hướng dẫn các phương án, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên phương tiện.

  3. Kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển khách du lịch trước khi khởi hành.

  4. Sử dụng người điều khiển phương tiện đảm bảo sức khỏe và có đủ giấy phép hành nghề, có kinh nghiệm và kỹ năng vận chuyển khách du lịch.

  5. Đối xử ân cần, thân thiện với khách du lịch.

  6. Đảm bảo phương tiện luôn sạch sẽ, lịch sự trong quá trình phục vụ khách.

  7. Sử dụng phương tiện có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  8. Không đưa vào sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật hoặc chưa được đăng ký, đăng kiểm để vận chuyển khách du lịch.

  9. Không sử dụng phương tiện thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hoặc thiết bị cứu hộ cứu nạn không đảm bảo chất lượng để phục vụ khách du lịch;

  10. Không vận chuyển khách du lịch vào các khu vực cấm, khu vực có thời tiết, địa hình không đảm bảo an toàn cho du khách.

  11. Không tranh giành khách, chen lấn, giành đường khi tham gia giao thông.

  12. Không chở vượt quá số người theo quy định trên phương tiện.

  Mục 2. Tóm tắt nội dung quy tắc

  1. Cung cấp dịch vụ an toàn, văn minh thân thiện.

  2. Hướng dẫn khách sử dụng phương tiện, công cụ cứu nạn, kỹ năng thoát hiểm trên phương tiện.

  3. Kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành.

  4. Sử dụng người điều khiển phương tiện chuyên nghiệp.

  5. Ân cần, niềm nở, thân thiện.

  6. Đảm bảo phương tiện luôn sạch sẽ trong quá trình phục vụ khách.

  7. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  8. Không sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

  9. Không để thiếu và sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn không đảm bảo chất lượng.

  10. Không vận chuyển khách vào khu vực cấm, khu vực không an toàn.

  11. Không tranh giành khách, chen lấn, giành đường khi tham gia giao thông.

  12. Không chở quá số người theo quy định.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với đơn vị vận chuyển khách du lịch

  An toàn

  Chuyên nghiệp

  Thân thiện

  Điều 9. Những điều cần làm đối với nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản, chế biến thức ăn, đồ uống.

  2. Niêm yết thực đơn, giá công khai và không bán cao hơn giá niêm yết.

  3. Phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp, ân cần.

  4. Ưu tiên sử dụng nguyên liệu được sản xuất tại địa phương để chế biến món ăn.

  5. Có ý thức trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  6. Không sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế biến món ăn phục vụ khách.

  7. Không sử dụng phụ gia, nguyên liệu gây hại cho sức khỏe con người.

  8. Không sử dụng các loài động thực vật hoang dã được bảo vệ, các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng để chế biến món ăn.

  9. Không lợi dụng thời điểm đông khách để ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản, chế biến thức ăn, đồ uống.

  2. Niêm yết thực đơn và giá công khai.

  3. Phục vụ tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp, ân cần.

  4. Ưu tiên sử dụng nguyên liệu của địa phương.

  5. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  6. Không sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

  7. Không sử dụng phụ gia, nguyên liệu không có lợi cho sức khỏe con người.

  8. Không sử dụng các loài động, thực vật hoang dã được bảo vệ để chế biến món ăn.

  9. Không lợi dụng thời điểm đông khách để trục lợi.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh đối với nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống

  Vệ sinh, an toàn

  Văn minh

  Chuyên nghiệp

  Điều 10. Những điều cần làm đối với điểm mua sắm phục vụ khách du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Niêm yết giá công khai và không bán cao hơn giá niêm yết.

  2. Tư vấn, cung cấp thông tin trung thực về hàng hóa cho khách du lịch.

  3. Có thái độ thân thiện, nhiệt tình, niềm nở khi phục vụ du khách.

  4. Tích cực hỗ trợ khách du lịch trong việc bảo quản, đóng gói, vận chuyển hàng hóa và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh (nếu có).

  5. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín với khách hàng, đối tác.

  6. Ưu tiên hỗ trợ bán các sản vật, hàng hóa được sản xuất tại địa phương, các mặt hàng thân thiện với môi trường.

  7. Không bán hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho khách du lịch.

  8. Không “chèo kéo” đeo bám, ép khách du lịch mua hàng hóa.

  9. Không “nói thách”, bán giá cao gấp nhiều lần giá trị của hàng hóa cho khách du lịch.

  10. Không tiếp tay cho hướng dẫn viên, lái xe, người môi giới thu lợi bất chính từ khách du lịch.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Niêm yết giá công khai.

  2. Cung cấp thông tin trung thực về sản phẩm.

  3. Thân thiện, nhiệt tình, niềm nở.

  4. Hỗ trợ khách bảo quản, đóng gói, vận chuyển hàng hóa.

  5. Cạnh tranh lành mạnh, giữ uy tín.

  6. Ưu tiên bán các sản vật của địa phương, thân thiện với môi trường.

  7. Không bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

  8. Không “chèo kéo”, đeo bám khách du lịch.

  9. Không bán giá cao gấp nhiều lần giá trị của hàng hóa.

  10. Không thu lợi bất chính từ khách du lịch.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của điểm mua sắm phục vụ khách du lịch

  Uy tín

  Chất lượng

  Thân thiện

  Điều 11. Những điều cần làm đối với điểm tham quan, điểm du lịch

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp, thân thiện.

  2. Bố trí nhà vệ sinh sạch sẽ, thùng đựng rác ở nơi thuận tiện, thân thiện với môi trường cảnh quan.

  3. Ứng xử đúng mực, thân thiện, tôn trọng khách du lịch.

  4. Lắp đặt các biển chỉ dẫn, hướng dẫn du lịch, bảng nội quy, biển cảnh báo để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

  5. Đặt quầy thông tin, bảng chỉ dẫn tại nơi dễ thấy, dễ nhìn, thuận tiện cho khách du lịch.

  6. Cung cấp dịch vụ tiện lợi cho du khách như wifi, tra cứu thông tin.

  7. Tiếp nhận và nhanh chóng giải quyết phản hồi của du khách.

  8. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  9. Không cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

  10. Không tăng giá dịch vụ, vé tham quan đột xuất không có kế hoạch và không thông báo trước.

  11. Không có thái độ phân biệt đối xử với khách du lịch.

  12. Không để cảnh quan môi trường “nhếch nhác”, xả thải bừa bãi.

  13. Không để hiện tượng ăn xin, ăn mày, trộm cắp, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.

  14. Không khuyến khích khách du lịch cho tiền người ăn xin, trẻ em.

  15. Không để khách chờ đợi quá lâu khi xảy ra sự cố. Nếu xảy ra sự cố hãy giải thích, xin lỗi và mong được thông cảm.

  Mục 2. Tóm tắt quy tắc ứng xử

  1. Đảm bảo môi trường cảnh quan sạch sẽ, thân thiện.

  2. Bố trí nhà vệ sinh sạch sẽ, thùng đựng rác ở nơi thuận tiện.

  3. Thân thiện, tôn trọng khách du lịch.

  4. Lắp đặt các biển chỉ dẫn, hướng dẫn du lịch đảm bảo an toàn cho du khách.

  5. Đặt quầy thông tin, bảng chỉ dẫn tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

  6. Cung cấp dịch vụ tiện lợi cho du khách.

  7. Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của du khách.

  8. Có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

  9. Không cung cấp dịch vụ không đảm bảo chất lượng.

  10. Không được tăng giá dịch vụ mà không có kế hoạch.

  11. Không được phân biệt đối xử với khách du lịch.

  12. Không để cảnh quan môi trường ô nhiễm, xả thải bừa bãi.

  13. Không để xảy ra tình trạng “chèo kéo”; ăn xin, ăn mày.

  14. Không khuyến khích khách du lịch cho tiền người ăn xin, trẻ em.

  15. Không để khách chờ đợi quá lâu khi xảy ra sự cố.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của điểm tham quan, điểm du lịch

  Sạch sẽ

  Hấp dẫn

  Bản sắc

  Thân thiện

  Điều 12. Những điều cần làm đối với cộng đồng dân cư

  Mục 1. Nội dung quy tắc ứng xử

  1. Lịch sự, nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện với khách du lịch.

  2. Nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ du khách khi có yêu cầu.

  3. Xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động tại nơi công cộng.

  4. Tôn trọng, giúp đỡ, ưu tiên, nhường đường cho khách du lịch.

  5. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp.

  6. Có ý thức, trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường; giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; hưởng ứng các phong trào xã hội về bảo vệ môi trường.

  7. Tuân thủ các quy định, bảng chỉ dẫn, biển báo tại các khu, điểm du lịch.

  8. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng.

  9. Giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự khi giải quyết sự cố đối với khách du lịch.

  10. Không “chèo kéo”, đeo bám khách du lịch.

  11. Không có lời nói, cử chỉ, hành vi thô tục, thiếu văn hóa, trêu chọc hay có hành động khiếm nhã với khách du lịch.

  12. Không có hành vi, cử chỉ kỳ thị, phân biệt đối xử với khách du lịch.

  13. Không tranh giành, gây gổ với khách du lịch.

  14. Không xả rác, khạc nhổ, đi vệ sinh bừa bãi, hút thuốc lá ở những nơi không được phép.

  15. Không khắc, vẽ lên tường, tượng, bia đá, cây xanh, công trình kiến trúc, hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên bãi cỏ, trêu chọc vật nuôi tại các khu, điểm du lịch và nơi công cộng.

  16. Không bán các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã cho khách du lịch.

  Mục 2. Tóm tắt nội dung quy tắc ứng xử

  1. Nói lời hay, cử chỉ đẹp, thân thiện với khách du lịch.

  2. Nhiệt tình giúp đỡ du khách.

  3. Xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy tại nơi công cộng.

  4. Tôn trọng, giúp đỡ, ưu tiên, nhường đường cho khách du lịch.

  5. Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp.

  6. Bảo vệ cảnh quan và môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.

  7. Tuân thủ các quy định, bảng chỉ dẫn, biển báo tại các khu, điểm du lịch.

  8. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  9. Giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự khi giải quyết sự cố đối với khách du lịch.

  10. Không “chèo kéo”, đeo bám khách du lịch.

  11. Không có lời nói, cử chỉ thiếu văn hóa, khiếm nhã với khách du lịch.

  12. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với khách du lịch.

  13. Không tranh giành, gây gổ với khách du lịch.

  14. Không xả rác, đi vệ sinh, hút thuốc lá ở những nơi không được phép.

  15. Không phá hoại cảnh quan, môi trường.

  16. Không bán các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã cho khách du lịch.

  Mục 3. Thông điệp về ứng xử văn minh của cộng đồng dân cư

  Hiếu khách

  Thân thiện

  Văn minh

  Điều 13. Khẩu hiệu tuyên truyền

  1. Nâng cao hình ảnh du khách Việt.

  2. Du lịch có hiểu biết và có trách nhiệm.

  3. Việt Nam – Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

  4. Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch.

  5. Du lịch hướng tới sự chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả.

  6. Ứng xử văn minh là tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người.

  7. Nói không với dịch vụ kém chất lượng.

  8. Ứng xử đúng mực, thái độ thân thiện, tinh thần tận tụy.

  9. Xếp hàng là văn minh.

  10. Nói lời hay, cử chỉ đẹp.

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xu Hướng Hợp Nhất Tất Yếu Giữa Văn Hóa Và Du Lịch – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Nét Đẹp Cố Đô Đậm Chất Văn Hóa Dân Tộc
 • Văn Hóa Du Lịch Là Gì?
 • Văn Hóa Ẩm Thực: Tiềm Năng Khai Thác Du Lịch
 • Top 8 Địa Chỉ Mua Vali Du Học Tốt Nhất Tp. Hcm
 • Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Tại Việt Nam,du Lịch Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Của Việt Nam Được Các Tạp Chí Du Lịch Uy Tín Vinh Danh
 • Top Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Nhất Tại Việt Nam
 • “lưu Ngay” 39 Địa Điểm Du Lịch Đẹp Nhất Ở Đà Lạt Để Khám Phá Dần
 • Tọa Đàm Về Các Thị Trường Khách Quốc Tế Đến Việt Nam Và Số Liệu Thống Kê Du Lịch
 • Việt Nam Đón 18 Triệu Lượt Khách Quốc Tế Năm 2022, Thu Về 726.000 Tỷ
 • Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Tại Việt Nam

  1/ Vịnh Hạ Long

  Vịnh Hạ Long

  Nằm ở bờ Tây của Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Hạ Long được biết đến với câu chuyện về một chú rồng ngự trú trên biển có vẽ đẹp độc đáo và hàng loạt các điểm du lịch nổi bật.

  Vịnh Hạ Long

  Với Lonely Plant thì Vịnh Hạ Long được ví với Guilin (Trung Quốc) & Karabi (miền Nam, Thái Lan) là không phù hợp bởi Hạ Long đẹp và tuyệt vời hơn nhiều. Với nhiều hòn đảo lớn nhỏ nổi cộm trên nước biển, hệ thống các hang động đá vôi đã mang đến cho nơi đây vẽ đẹp độc đáo và tuyệt vời bởi sự nhẹ nhàng và tinh tế của nó.

  Hạ Long còn được ví là viên ngọc phía Bắc-Việt Nam, kiệt tác hoàn hảo của thiên nhiên.

  2/ Chùa Thiên Mụ

  Chùa Thiên Mụ

  Người ta nhắc đến Huế với cung điện và chùa, ngôi mộ và đền thờ, văn hóa và ẩm thực cùng lịch sử dân tộc hào hùng. Nhiều ý kiến còn cho thấy rằng, thủ đô này gợi nhớ nhiều về các thời vua Nguyễn còn vang với Đế quốc Việt Nam. Mặc dù nhiều công trình và ngôi nhà đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh dân tộc. Tuy nhiên, những công trình tại Huế vẫn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.

  Chùa Thiên Mụ

  Chùa Thiên Mụ là một trong số những vẽ đẹp độc đáo mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến Huế với những sự kiện độc đáo như: Festival Huế, chương trình nghệ thuật Huế,…

  3/ Hồ Hoàn Kiếm

  Trong mắt báo chí quốc tế Hà Nội được biết đến là một trong những khí quyển tuyệt vời của Châu Á. Nhiều người yêu Hà Nội với những chi tiết rất đẹp như: người đi bộ, gánh hàng rong, không khí buổi sáng nhâm nhi cafe và thưởng thức những ổ bánh mì kì lạ.

  Hồ Hoàn Kiếm

  Những địa điểm tuyệt đẹp gắn liền với cái tên Hà Nội độc đáo với bao thăng trầm được biết nhiều nhất có lẽ là Hồ Hoàn Kiếm. Nằm giữa lòng thủ đô và là điểm hẹn lí thú của cư dân thành phố và du khách nước ngoài.

  4/ Đà Nẵng-Hội An

  Cầu quay sông Hàn

  Nếu như Đà Nẵng được nhắc đến là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng thì sự hiện đại của nó còn khiến nhiều người sững sờ bởi độ thay đổi nhanh chóng, hàng loạt các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại Đà Nẵng nằm dọc hai bền bờ biển đẹp đến mê hồn.

  Phố cổ Hội An

  Hội An lại được ví với lời nguyền ở thế kỉ 21 về môi trường và ô nhiễm thì phố cổ này lại hoàn toàn vắng mặt. Theo Lonely Plant thì Hội An còn được xem là một nồi nấu chảy mang tính quốc tế, một trong những thị trấn giàu có nhất của quốc gia, một mecca ẩm thực và một trung tâm du lịch quan trọng nhất của Việt Nam.

  5/ Đảo Phú Quốc

  Đảo Phú Quốc

  Nếu như không nói đến vẽ đẹp của hòn đảo này thì người ta chỉ biết đến Phú Quốc trước cái đẹp lãng mạn của sóng xanh, cát trắng phẳng lì, những tour du lịch lặn ngắm san hô thú vị, những giây phút nghỉ ngơi thoải mái mà nơi đây còn là một trong những trận địa, căn cứ quân sự đáng kể trong cuộc chiến tranh chống Pháp.

  Bên cạnh đó, Phú Quốc còn được xem như một phần sát nhập vào đồng bằng sông Cửu Long mang đến nhiều vẽ đẹp độc đáo và kì thú cho khách tham quan.

  6/ Ruộng bậc thang Sapa

  Ruộng bậc thang Sapa

  Nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là một trong những địa danh du lịch hấp dẫn bởi những thung lũng vàng nằm bên cạnh nhiều bộ tộc rực rỡ sắc màu. Sa pa còn có nhiều ruộng bậc thang nổi tiếng được biết đến là tầm nhìn khung cảnh sử thi được chinh phục bởi sương mù dày đặc uốn lấy các đỉnh núi.

  Ruộng bậc thang

  Đó cũng chính là lí do mà Sa Pa nhanh chóng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng và được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là việc thực hiện chuyến phượt đầy thử thách.

  7/ Mũi Né

  Là một trung tâm du lịch nổi tiếng vùng Nam Trung Bộ, cách trung tâm thành phố Bình Thuận, Phan Thiết 22km về phía Đông Bắc nơi đây là một dãy bờ biển xanh hoang vu với đồi cát trải dài như sa mạc và những làng chài xứ biển thuần chất Việt.

  Ngoài ra, đây còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa độc đáo, đa dạng của các anh em dân tộc như: Kinh, Chăm, Hoa tiêu biểu có tháp Chăm, tháp Nước, chùa Ông, chùa Bà Thiên Hậu và nhiều địa danh khác chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa độc đáo.

  Chợ nổi Cần Thơ

  8/ Đồng bằng sông Cửu Long

  Sông nước Miền Tây

  Là một bộ phận của châu thổ sông Mê Kông, đây còn được gọi là đồng bằng Nam Bộ hay miền Tây Nam Bộ. Do có bờ biển trải dài và chia thành nhiều nhánh kênh rạch, cù lao, đảo, quần đảo nên nơi đây là địa điểm du lịch có rất nhiều điều để bạn khám phá.

  Đến đồng bằng sông Cửu Long ngoài việc thưởng thức những bữa tiệc hoa quả thơm, tươi ngon nhất thì việc di chuyển trên các nhánh sông bạn còn được chiêm ngưỡng những phiên chợ nổi đầy mới lạ, những món ăn đầy hấp dẫn dọc trên các ghe thuyền nhộn nhịp.

  Địa đạo Củ Chi

  9/ Địa đạo Củ Chi

  Địa đạo Củ Chi 1

  Là hệ thống phòng thủ trong lòng đất tại huyện Củ Chi, được mệnh danh là “đất thép” nơi này được Mặt trận Dân tộc Giai phóng miền Nam Việt Nam dựng trong thời kì chiến tranh Đông Dương và Chiến Tranh Việt Nam.

  Là một công trình kiến trúc nằm trong lòng đất với nhiều hang động nằm chằng chịt như mạng nhện dài trên 200km là nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu của quân dân ta. Địa đạo Củ Chi cũng vinh dự được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

  Thành phố Nha Trang

  10/ Nha Trang

  Vinpearl Nha Trang

  Một khu nghỉ mát cao tầng được bao quanh bởi một dây chuyền của đồi, với một bãi biển sâu rộng hình lưỡi liềm, thành phố này là nơi gặp gỡ của các hòn đảo nhiệt đới nằm rải rác xung quanh.

  Nha Trang còn được biết đến với chuỗi hệ thống không gian ẩm thưc, nhà hàng, khách sạn hàng đầu đầy ấn tượng và tuyệt đẹp nằm gác mình bên cung đường biển tuyệt đẹp. Những công viên trò chơi được thiết kế độc đáo và sang trọng cũng chính là nét mới trong vẽ đẹp tinh khôi của Nha Trang ngoài biển xanh, sóng lượn còn có hàng loạt trò chơi giải trí đẳng cấp quốc tế.

  (Nguồn sưu tầm)

  Chia sẻ cùng bạn bè:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Những Địa Điểm Du Lịch 30/4 Ở Miền Nam Siêu “hot”
 • Ban Chấp Hành Hội Đào Tạo Du Lịch Việt Nam
 • Tổng Cục Du Lịch Phát Động Cuộc Thi Clip Quảng Bá Du Lịch Việt Nam
 • 10 Mẫu Xe Bán Chạy Nhất Việt Nam Năm 2022
 • 3 Xe Du Lịch Bán Chạy Nhất Của Toyota Việt Nam Năm 2022
 • Khám Phá Việt Nam Qua ‘bản Đồ Du Lịch Việt Nam 2022’

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Dáng Chụp Ảnh Đẹp Ngất Ngây Khi Đi Biển
 • Bí Kíp Tạo Dáng Đi Biển Để Có Bộ Ảnh “triệu Like” + “so Deep”
 • 22 Kiểu Tạo Dáng Chụp Ảnh Đẹp
 • Những Ảnh Hưởng Tích Cực Và Tiêu Cực Của Ngành Du Lịch
 • Cần Minh Bạch, Rõ Ràng Trong Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh
 • (Chinhphu.vn) – Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) vừa tái bản ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas” nhằm hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin du lịch Việt Nam.

  Ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas 2022” cập nhật đầy đủ thông tin du lịch các vùng miền của Việt Nam.

  Đất nước Việt Nam với nhiều điểm đến hấp dẫn, nền ẩm thực phong phú và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Nhằm hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin qua các ấn phẩm chính thống, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã tái bản “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas” – một trong những ấn phẩm truyền thống của ngành du lịch Việt Nam trong 20 năm qua.

  “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas” ra mắt độc giả lần đầu tiên vào năm 2000 và cho đến nay đã trở thành ấn phẩm chính thống có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, thu hút một lượng lớn độc giả quan tâm, đón nhận.

  Ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas 2022” tái bản lần thứ 10, song ngữ Việt-Anh cập nhật đầy đủ thông tin du lịch các vùng miền của Việt Nam, bản đồ chi tiết các trung tâm du lịch và các thành phố lớn, chỉ dẫn (Index) về các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, chỉ dẫn khoảng cách giữa các điểm du lịch, các trung tâm hành chính và nhiều thông tin cần thiết cho du khách.

  Bên cạnh các kênh quảng bá về du lịch như Internet, truyền hình thì ấn phẩm du lịch luôn có chỗ đứng riêng và giữ vị trí quan trọng, thuận tiện tra cứu và sử dụng khi được đặt tại các quầy thông tin trong sân bay, khách sạn, nhà hàng, văn phòng du lịch hoặc trên ô tô du lịch…

  Tận dụng lợi thế đó, ấn phẩm lần này có sự cải tiến lớn về thiết kế thẩm mỹ, hình ảnh sinh động kết hợp với nội dung thông tin cập nhật mới mẻ và hấp dẫn.

  Đặc biệt, với mục tiêu kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc ấn phẩm truyền thống và ứng dụng công nghệ tiên tiến, ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas” đã tích hợp các mã QR Code để hỗ trợ độc giả truy cập cũng như tra cứu các thông tin trên hệ thống website của Tổng cục Du lịch một cách nhanh nhất.

  Trong công tác tuyên truyền, quảng bá, ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam – Vietnam Travel Atlas” được coi như công cụ truyền thông hiệu quả khi góp mặt tại các sự kiện như Hội nghị, Hội thảo, Hội chợ du lịch, các Chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, từ đó trở thành cầu nối thông tin giữa các nhà đầu tư, chuyên gia, du khách với du lịch địa phương nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Đồ Du Lịch Việt Nam: Tổng Hợp Mùa Đẹp Dọc Dải Đất Chữ S
 • Ăn Gì Ở Vũng Tàu? Tất Tần Tật Địa Điểm Ăn Uống Và Món Ngon Phải Thử
 • 20 Món Ngon Vũng Tàu Bạn Phải Ăn Thử Một Lần Trong Đời
 • Ăn Gì Ở Sapa? Ghim Ngay Top 23 Quán Ăn Ngon Ở Sapa Nổi Tiếng Nhất
 • 13 Quán Ăn Ngon Ở Sapa Không Thể Bỏ Qua Khi Du Lịch
 • Du Lịch Việt Nam 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hà Nội Tung Sản Phẩm Du Lịch “không Gian Áo Dài Việt”
 • Văn Hóa Miền Tây Và Những Điều Đặc Biệt Không Phải Ai Cũng Biết
 • Văn Hóa Con Người Miền Tây Có Gì Nổi Bật?
 • Khám Phá Nét Văn Hóa Đặc Sắc Miền Tây
 • Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn (Saigonact)
 • Du lịch Việt Nam năm 2022 đã khép lại với đông đảo những đoàn du khách trong nước và quốc tế đến các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam: như Đà Lạt, Đà Nẵng, Sapa, Hội An, Cần Thơ, Hà Nội,… Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của ngành du lịch trong nước. Và năm mới 2022, du lịch Việt Nam hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều niềm vui hơn cho khách du lịch, với danh sách những điểm đến không thể bỏ lỡ trong 4 mùa.

  Du lịch Việt Nam 2022 và những điểm đến không thể bỏ lỡ

  1. Xuân sang ngập tràn sắc hoa trên cao nguyên Đà Lạt

  Đà Lạt trong những ngày xuân không quá lạnh như miền Bắc, lại dịu mát hơn khí hậu của những sông nước miền Tây. Hơn thế, với không gian tràn ngập sắc hoa, sương mù của thành phố núi, Đà Lạt là điểm dừng chân đón năm mới yêu thích của nhiều người.

  Đặc biệt đến với Đà Lạt, trong năm nay, du khách sẽ lạc vào thiên đường hoa trong lễ hội hoa lớn nhất của xứ sở sương mù. Hãy khởi đầu năm mới của bạn trong hương sắc tuyệt vời của mùa xuân, trong muôn nghìn sắc hoa.

  2. Mùa hè rực nắng tại Đà Nẵng

  Đặt chân đến Đà Nẵng trong những ngày hè oi ả, du khách sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ thư nhàn trên những bãi biển xanh mướt, những resort cao cấp và hơn cả là hành trình khám phá các thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Hãy chinh phục đỉnh Bà Nà và lạc bước trong khu du lịch Bà Nà Hills – đường lên tiên cảnh cực kỳ nổi tiếng; tham quan cầu Hàm Rồng, vòng quay Sunwheel và đến với Hội An – phố cổ nổi tiếng.

  3. Mùa thu lãng mạn trên vùng cao

  Những vùng cao phương Bắc vào thu luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách đến. Bắt đầu từ khoảng tháng 8 đến cuối năm, Mù Căng Chải, Ngải Thầu, Y Tý, Mẫu Sơn bước vào mùa lúa chín, khiến núi rừng trở nên lộng lẫy với những ruộng bậc thang vàng ươm sắc lúa chín. Hơn thế đây còn là khoảng thời gian các loài hoa cải trắng, hoa hướng dương nở khắp các triền núi. Và dự kiến, năm 2022 sẽ là cao điểm du lịch của vùng cao phía Bắc.

  4. Trải nghiệm mùa nước nổi miền Tây

  Hàng năm, cứ vào độ tháng 9 đến tháng 11, nức tại những con sông thuộc đồng bằng Nam bộ lại dâng cao. Đây cũng chính là mùa nước nổi thu hút nhiều du khách đến tham quan, vui chơi.

  Trong mùa nước nổi miền Tây, bạn sẽ được tham gia các hoạt động đi thuyền, dạo quanh các khu rừng tràm Trà Sư của tỉnh An Giang. Đắm mình trong không gian xanh mát màu ngọc bích của khu rừng ngập mặn. Thưởng thức những đặc sản dân dã của người miền Tây, như: cá linh bông điên điển, gỏi sầu đâu cá sặc, , bông súng mắm kho,… cực kỳ thơm ngon.

  5. Mùa đông băng tuyết trên Sapa

  Chuyến du lịch mùa đông ngắm tuyết ngay trên đất nước việt nam đã không còn xa lạ và Sapa là điểm đến nổi tiếng để ngắm tuyết. hãy tận hưởng cho mình những chuyến đi tuyệt vời khắp mọi miền đất nước, để hiểu thêm về đời sống, văn hóa của từng vùng miền và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng của vùng cao phía Bắc. Spa với vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính của mình luôn khiến du lịch đã đến đây, đều mong muốn 1 lần được quay lại.

  Và để tham khảo tour du lịch giá rẻ Việt Nam, tour du lịch nước ngoài giá rẻ , lịch trình bay, hãy gọi đến tổng đài đại lý du lịch Việt Nam rẻ nhất Vietnam Booking để được tư vấn và hỗ trợ cho chuyến du lịch của bạn thêm phần trọn vẹn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Làm Mới Những Điểm Đến Du Lịch Truyền Thống Việt Nam
 • 30 Điểm Đến Du Lịch Xinh Đẹp Nhất Việt Nam
 • 10 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Bạn Phải Thử Đến Một Lần
 • ‘việt Nam Trong Trái Tim Tôi Và Những Nụ Cười’
 • Kinh Nghiệm Đạp Xe Xuyên Việt Và Những Khó Khăn Gặp Phải Trên Đường ” Fansypan Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100